Fangyong Yu

Visiting Scholar
Visiting Scholar
T106 Chemical and Metallurgical Eng
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...
Sähköposti
[email protected]
Puhelinnumero
+358503394705

Tutkimusryhmät

  • Industrial chemistry, Postdoctoral Researcher

Julkaisut

Enhanced electrochemical performance of direct carbon solid oxide fuel cells by MgO-catalyzed carbon gasification: Experimental and DFT simulation studies

Tingting Han, Yujiao Xie, Lin Li, Yuxi Wu, Fangyong Yu, Min Wang, Jinjin Zhang, Gen Li, Naitao Yang 2024 Ceramics International

New insights into single-step fabrication of finger-like anode/electrolyte for high-performance direct carbon solid oxide fuel cells: Experimental and simulation studies

Tingting Han, Lin Li, Yujiao Xie, Jinjin Zhang, Xiuxia Meng, Fangyong Yu, Andrew Ng Kay Lup, Jaka Sunarso, Naitao Yang 2024 Applied Energy

BaO-modified finger-like nickel-based anode for enhanced performance and durability of direct carbon solid oxide fuel cells

Lin Li, Yujiao Xie, Tingting Han, Jinjin Zhang, Fangyong Yu, Gen Li, Jaka Sunarso, Naitao Yang, Yongdan Li 2024 Fuel

Innovative application of tomato straw biochar in direct carbon solid oxide fuel cells for power generation

Lin Li, Tingting Han, Yuxi Wu, Jiahao Cheng, Penghui Yao, Fangyong Yu, Jinjin Zhang, Wei Zeng, Naitao Yang, Yongdan Li 2024 Catalysis Today

Design of a perovskite oxide cathode for a protonic ceramic fuel cell

Penghui Yao, Jian Zhang, Qianyuan Qiu, Gen Li, Yicheng Zhao, Fangyong Yu, Yongdan Li 2024 Ceramics International

Simulation-guided design of a finger-like nickel-based anode for enhanced performance of direct carbon solid oxide fuel cells

Tingting Han, Lin Li, Jinjin Zhang, Fangyong Yu, Haibin Sun, Jaka Sunarso, Naitao Yang 2023 Ceramics International