Hakemukset, ohjeet ja säännöt

Vastuullisen käyttäytymisen periaatteet yliopistoympäristössä (voimassa 31.7.2020 saakka)

Vastuullisen käyttäytymisen periaatteet yliopistoympäristössä (voimassa 31.7.2020 saakka)

Vastuullisen käyttäytymisen säännöt – opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet (voimassa 1.8.2020 alkaen)

Aalto-yliopiston akateemisten asian komitean päätös 19.5.2015 

1. JOHDANTO

Aalto-yliopisto pyrkii muuttamaan maailmaa kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen, monitieteisen yhteistyön, edellä käyvän opetuksen, rajojen rohkean ylittämisen ja uusiutumisen keinoin. Aalto-yliopiston arvoihin kuuluvat intohimo uuden etsimiseen, vapaus luovuuteen ja kriittisyyteen, rohkeus vaikuttaa ja menestyä, vastuu välittää, suvaita ja innostaa ja perustana eettisyys, avoimuus ja tasa-arvo. Aalto-yliopisto tarjoaa turvallisen ja viihtyisän yliopistoympäristön, joka edesauttaa Aalto-yliopiston strategian toteutumista sekä Aalto-yliopistoyhteisön menestystä. Aalto-yliopistossa opiskelija on keskiössä.

Yhteisön jäsenillä on oikeutensa ja velvollisuutensa. Yliopistoyhteisön jäsenet sitoutuvat noudattamaan vastuullisen käyttäytymisen periaatteita, jotka tukevat näiden oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumista.

Vastuullisen käyttäytymisen periaatteet ovat tarpeen yhä moninaistuvammassa yliopistoyhteisössä, jossa monesta eri kulttuurista tulevat yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstö, muu henkilöstö sekä opiskelijat kohtaavat. Vaikka yhteisön jäsenet jakavat yhteisen käsityksen vastuullisesta käyttäytymisestä, yliopiston johto on kaivannut selkeämpiä käyttäytymisohjeita helpottamaan yhteisön ohjaamista myönteisellä tavalla ja antamaan tukea ongelmatilanteiden ratkaisuun.

Tässä ohjeessa määritellään, mitä vastuullisella käyttäytymisellä Aalto-yliopistossa tarkoitetaan.

2. MÄÄRITELMÄT

Nämä ohjeet koskevat aaltolaisia heidän toimiessaan yliopistoympäristössä tai edustaessaan Aaltoyliopistoa.

Aalto-yliopistoyhteisön jäsen (aaltolainen)

Aalto-yliopistoyhteisön jäseniä (jäljempänä aaltolaiset) ovat opetus- ja tutkimushenkilöstö, muu henkilöstö ja opiskelijat.

Aalto-yliopiston sidosryhmät

Aalto-yliopistoyhteisön jäseneen rinnastetaan soveltuvin osin myös muu kuin aaltolainen hänen toimiessaan yliopistoympäristössä maksullisen tai maksuttoman palvelun tarjoajana, työ- tai opiskelupaikan hakijana, alumnina tai hän osallistuu yliopiston järjestämään tilaisuuteen.

Yliopistoympäristö

Yliopiston tarjoamat fyysiset ja tietotekniset tilat ja –alustat sekä palvelut. Yliopistoympäristöön kuuluvat opetus- ja oppimisympäristö ja tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan ympäristöt. Opetus- ja oppimisympäristö sekä tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan ympäristöt ovat osin päällekkäisiä. Opiskelijat voivat toimia opinnoissaan myös tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan ympäristöissä.

Opetus- ja oppimisympäristö

Yliopiston opetukseen, opiskeluun ja näitä toimintoja tukeviin palveluihin tarkoitetut fyysiset opetus- ja oppimistilat, kuten yleiset tilat, luentosalit, laboratoriot, opiskelijapalvelupisteet ja kirjastot sekä tietotekniset opetus- ja oppimisalustat.

3. OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Suomen lainsäädännön lisäksi aaltolaisten tulee noudattaa yliopiston sisäisiä säännöksiä. Henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät työlainsäädännön, työelämää koskevien sopimusten ja yliopiston antamien säännösten nojalla. Opiskelijoita koskevia asioita käsiteltäessä henkilöstön tulee ottaa huomioon soveltuvat yliopistolain ja hallintolain säännökset sekä hyvän hallinnon periaatteet. Opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät ensisijaisesti yliopistolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja päätösten (kuten opetussuunnitelman ja tutkintosäännön) nojalla.

Aaltolaisten tulee käyttäytyä vastuullisesti sekä kunnioittaa muiden aaltolaisten oikeutta turvalliseen ja viihtyisään yliopistoympäristöön ja siinä tapahtuvaan esteettömään opiskeluun ja työntekoon. Jokaisella aaltolaisella on oikeus tulla kohdelluksi kunnioittavasti sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta, iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muista henkilöön liittyvistä ominaisuuksista riippumatta.

Opettajilla on opetuksen vapaus ja opiskelijoilla oppimisen vapaus. Opetustilanteessa kaikki läsnäolijat kantavat vastuunsa turvallisuudesta ja viihtyisyydestä. Myös opiskelijoilla on oikeus osallistua akateemiseen keskusteluun yliopistoyhteisön jäseninä. Opiskelijat saavat osallistua omien kurssiensa opetukseen sekä seurata muutakin julkista opetusta kuten kuka tahansa. Opiskelijan oikeutta osallistua opetukseen voidaan rajoittaa vain yliopistolaissa säädetyllä perusteella.

Aaltolaisten tulee kohdella yliopiston omaisuutta huolellisesti sekä käyttää yliopiston tiloja niiden käyttötarkoituksen mukaisesti tilakohtaiset käyttöehdot huomioiden. Yliopiston tilat on tarkoitettu ensisijaisesti opetukseen, oppimiseen, tutkimukseen, taiteelliseen toimintaan ja näiden toimintojen tukitoimintoihin. Muu käyttö ohjeistetaan tai sovitaan erikseen.

4 YLIOPISTON JÄRJESTYSTÄ KOSKEVAT RIKKOMUKSET

Konfliktitilanteet ja epäasiallista käytöstä koskevat väitteet selvitetään vahvistettujen toimintamallien mukaisesti ensisijaisesti neuvottelemalla osapuolten kesken ja tarvittaessa yliopiston palveluyksiköiden tuella.

Yliopisto puuttuu henkilöstön epäasialliseen käytökseen työturvallisuuslain ja työsopimuslain mukaisesti, kun kyseessä on työsuhteesta johtuvien velvoitteiden rikkominen. Yliopisto puuttuu opiskelijan epäasialliseen käytökseen yliopistolain mukaisesti. Opiskelijan epäasialliseksi käytökseksi katsotaan opetuksen häiritseminen, väkivaltainen, uhkaava tai vilpillinen käytös tai muu yliopiston järjestyksen rikkominen. Yliopisto voi puuttua muun kuin aaltolaisen epäasialliseen käytökseen yliopistoympäristössä

Aalto-yliopistossa järjestyksen rikkomiseksi katsotaan poikkeuksetta väkivaltainen, uhkaava, vilpillinen tai syrjivä käytös sekä kiusaaminen, henkilön sukupuolinen, seksuaalinen tai muu häirintä. Aalto-yliopistossa yliopiston järjestyksen rikkomiseksi katsotaan myös yliopistoympäristön tai muun yliopiston toiminnanhäiritseminen tavalla, joka vaarantaa muiden jäsenten oikeuden turvalliseen ja viihtyisään yliopistoympäristöön, esteettömään opiskeluun, opetukseen, tutkimukseen tai muuhun työskentelyyn. Aalto-yliopiston järjestyksen rikkomiseksi katsotaan myös yliopiston omaisuuden tai tilojen turmeleminen tai luvaton käyttö.

Kurssin opettajalla – kuten luennoitsijalla ja assistentilla – on velvollisuus raportoida havaitsemansa epäasialliseen käytös opetustilanteessa sekä kurssin välittömässä opetus- ja oppimisympäristössä kurssin vastuuopettajalle sekä puuttua epäasialliseen käytökseen yliopiston turvallisuutta koskevat ohjeet huomioiden. Kurssin vastuuopettajalla on velvollisuus puuttua tietoonsa tulleeseen epäasialliseen käytökseen turvallisuudesta annetut ohjeet huomioiden ja raportoida tapaukset korkeakoulun selvittäjälle. Sama velvollisuus puuttua ja tarvittaessa raportoida selvittäjälle on myös opiskelijan opinnäytteen ohjaajalla ja koulutusohjelman johtajalla sekä muulla opiskelijan asioita käsittelevällä työntekijällä. Opiskelija voi saattaa toisen aaltolaisen taholta kokemansa tai muutoin havaitsemansa epäasiallisen käytöksen korkeakoulun selvittäjän tietoon.

Henkilökuntaan kuuluvan epäasiallista käytöstä koskevat epäilyt käsitellään henkilöstölle tarkoitettujen prosessien mukaan. Opiskelijan epäasiallista käytöstä koskevat epäilyt käsitellään soveltuvin osin kuten opiskelua koskevien eettisten sääntöjen rikkomusepäilyt. Jos epäasiallisesta käytöksestä epäilty henkilö on sekä opiskelija että työntekijä, selvitysprosessi ja seuraamukset ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Korkeakoulussa tulee olla selvittäj(i)ä sellaisten häiriö- ja konfliktitilanteiden käsittelemiseen, joissa on osapuolena opiskelija. Korkeakoulun tulee tarjota mahdollisuus tarvittaessa tällaisten tilanteiden sovitteluun.

Rehtori tai määräämänsä antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita vastuullisten toimintatapojen soveltamisesta ja menettelystä konfliktitilanteiden ratkaisussa ja yliopiston järjestystä koskevien rikkomusten käsittelyssä.

Toimintaohjeet opiskeluun liittyviin häiriötilanteisiin ja epäasiallista käytöstä koskevien epäilyjen selvittämiseen (vararehtorin päätös 5.11.2015)

5. SITOUMUKSET PÄHKINÄNKUORESSA

Aaltolaiset sitoutuvat yliopistoympäristössä toimiessaan ja yliopistoa edustaessaan seuraavaan:

  • rehellisyys ja eettisyys
  • muiden kunnioittaminen riippumatta heidän taustastaan
  • avoin keskustelu ja vapaa ajatusten vaihto
  • keskinäinen luottamus
  • aktiivinen välittäminen henkilöiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista
  • yksityisen, yhteisen ja yliopiston omaisuuden kunnioittaminen
  • tilojen käyttötarkoituksen huomioiminen
  • aseman ja tehtävien mukainen reagointi rikkomuksiin

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: