Hakemukset, ohjeet ja säännöt

Toimintaohjeet opiskeluun liittyviin häiriötilanteisiin ja epäasiallista käytöstä koskevien epäilyjen selvittämiseen

Toimintaohjeet opiskeluun liittyviin häiriötilanteisiin ja epäasiallista käytöstä koskevien epäilyjen selvittämiseen

Toimintaohjeet hyväksytty vararehtorin päätöksellä 3.11.2015  ja ne otetaan käyttöön 15.11.2015.

1 Vastuullisen käyttäytymisen periaatteet

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea (AAK) hyväksyi 19.5.2015 vastuullisen käyttäytymisen periaatteet (Code of Conduct) yliopistoympäristössä. AAK:n päätöksen mukaan rehtori tai määräämänsä antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita vastuullisten toimintatapojen soveltamisesta ja menettelystä konfliktitilanteiden ratkaisussa ja yliopiston järjestystä koskevien rikkomusten käsittelyssä.

Tässä ohjeessa käsitellään opiskeluun ja opiskelijoihin liittyvien häiriötilanteiden ja epäasiallisen käytöksen sekä konfliktitilanteiden selvittämistä ja ratkaisukeinoja. Ohjeessa kiinnitetään huomiota turvallisuuteen, käsittelyn asianmukaisuuteen ja häiriöiden ennaltaehkäisyyn.

2 Opiskelija kokee epäasiallista kohtelua

2.1 Epäasiallinen kohtelu opinnoissa

Jos opiskelija kokee epäasiallista käytöstä tai muita opiskelua haittaavia ristiriitoja kurssilla (esim. ongelmat ryhmätyössä), opiskelija voi ilmoittaa kiusaajalle tai häiritsijälle heti, ettei hän hyväksy tämän toimintaa ja pyytää tätä lopettamaan. Kyse saattaa olla siitä, että kiusaaja/häiritsijä itse ei ymmärrä toimivansa loukkaavasti. Jos epäasiallinen käytös tai ristiriidat jatkuvat, opiskelija voi ottaa yhteyttä ensisijaisesti kurssin vastuuopettajaan tilanteen ratkaisemiseksi. Kurssin vastuuopettaja voi tarvittaessa pyytää selvittäjältä apua. Selvittäjä on opintoasiainpäällikkö tai muu henkilö, jonka tehtäviin on määrätty opiskelijoiden epäasiallista käyttäytymistä tai opiskelijoihin kohdistuvaa epäasiallista käyttäytymistä koskevien asioiden selvittely.

Opiskelijan kannattaa kirjata ylös mitä tapahtui, milloin ja ketkä olivat tilanteessa läsnä. Myös mahdolliset sähköpostit tai muut viestit kannattaa säilyttää. Dokumentointi mahdollistaa asian selvittämisen.

Jos opiskelija kokee epäasiallista käytöstä opettajan, muun henkilökuntaan kuuluvan tai toisen opiskelijan taholta, ongelmia opetuksen järjestelyissä tai muita oikeusturvaansa opiskelijana vaikuttavia epäkohtia yliopiston toiminnassa, hän voi ottaa yhteyttä koulunsa selvittäjään (yleensä opintoasiainpäällikkö). Jos kysymyksessä on opettajaan tai muuhun henkilökuntaan kuuluvaan henkilöön kohdistuva epäily epäasiallisesta kohtelusta tai häirinnästä, selvittäjä informoi henkilöstöpäällikköä ja sopii selvittämisestä HR:n kanssa (Pysyvän työhyvinvoinnin toimintamallimalli (aalto.fi; vaatii kirjautumisen)).

Selvittäjä kuulee tarpeen mukaan osapuolia ja informoi heitä asian etenemisestä ja selvityksen lopputuloksesta. Selvittäjä voi järjestää tapaamisia osapuolten kesken. Selvittämisen tukena toimivat tarvittaessa mm. opintopsykologi, opiskeluterveydenhuollon edustaja, lakimies, hyvinvointiasiantuntija tai yliopistopappi.    

Yliopiston työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus julkisuuslain mukaan salassa pidettävistä asioista. Henkilötietoja on käsiteltävä huolellisesti. Asiasta informoidaan vain niitä, joiden tehtäviin asian käsittely kuuluu tai joilta voi olla saatavissa selvitystä asiaan. Opiskelijoiden yksityisyyttä suojataan siten, että heidän henkilöllisyyttään ei paljasteta tarpeettomasti. Yhteydenottajalta voidaan edellyttää henkilöllisyytensä paljastamista asian käsittelyyn osallistuville. Myös muiden henkilöiden oikeusturvan takaamiseksi ja asian selvittämiseksi voidaan edellyttää, että epäasiallisesta käytöksestä ilmoittaneen henkilön henkilöllisyys paljastetaan ilmoituksessa mainitulle henkilölle. Jos yhteyttä ottanut opiskelija pyytää, ettei hänen henkilöllisyyttään paljasteta jollekin tietylle henkilölle, opiskelijaa informoidaan, mikäli asian selvittämisen edellytyksenä on opiskelijan henkilöllisyyden paljastaminen kyseiselle henkilölle. Anonyymeja yhteydenottoja ei välttämättä pystytä käsittelemään.

Selvittäjä säilyttää asiaan liittyvän kirjeenvaihdon ja muun asiakirja-aineiston kunnes asia on selvittäjän näkemyksen mukaan selvitetty. Mikäli asian yhteydessä ei synny arkistoitavia asiakirjoja, selvittäjä säilyttää selvityksen valmistuttua siihen liittyviä tietoja siinä määrin kuin se hänen tehtäviensä hoidon ja asian mahdollisen jatkokäsittelyn kannalta on tarpeellista.

2.2 Mahdolliset seuraamukset selvityksen johdosta

Ensisijaisesti havaitut puutteet kehotetaan korjaamaan. Jos opettajan tai muun henkilökuntaan kuuluvan katsotaan syyllistyneen epäasialliseen kohteluun tai häirintään, opettajan työoikeudellisista toimenpiteistä päättää koulun dekaani ja yhteisten palveluiden osalta HR-johtaja. Jos opiskelijan katsotaan syyllistyneen epäasialliseen käyttäytymiseen esim. opetuksen häiritsemiseen, väkivaltaiseen tai uhkaavaan käytökseen tai yliopiston järjestyksen muuhun rikkomiseen opiskelijalle voidaan antaa yliopistolaissa säädetty kurinpitorangaistus (kts. jäljempänä).

3 Opiskelijaa epäillään epäasiallisesta käytöksestä

3.1 Ohjeet opettajalle, jos opiskelija käyttäytyy opetustilanteessa häiritsevästi tai uhkaavasti

Tilanteessa, jossa opettajan arvion mukaan jonkun henkilön henkeen tai terveyteen kohdistuu välitön uhka, noudatetaan näiden sääntöjen sijasta hätätilanteisiin annettua toimintaohjetta (aalto.fi, vaatii kirjautumisen).

3.1.1 Toimintaohje uhkaavan henkilön kohtaamistilanteessa

Jos kohtaat uhkaavan henkilön

 • Jätä uhkaavalle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä
 • Puhu selkeästi, lyhyesti ja myötäile
 • Pidä kädet näkyvissä
 • Älä käännä selkääsi
 • Vältä äkkinäisiä liikkeitä
 • Pysy rauhallisena
 • Vältä tuijottamista
 • Älä vähättele uhkaajaa tai tilannetta
 • Ole mieluummin joustava kuin jyrkkä
 • Älä oikaise huumaantuneen tai muuten sekavasti käyttäytyvän henkilön harhoja
 • Voita aikaa niin, että muita tulisi paikalle
 • Pyri ilmoittamaan / hälyttämään niin, että uhkaaja ei huomaa
 • Tarvittaessa soita yleiseen hätänumeroon 112

Kun tilanteessa ei ole välitöntä uhkaa, noudatetaan soveltuvin osin alla olevaa ohjetta.

 • Opettaja pyytää lopettamaan häiritsevän käyttäytymisen ja tarvittaessa pyytää henkilöä poistumaan paikalta.
 • Opettaja ilmoittaa tapahtuneesta kiinteistön aulapalveluun tai soittaa AaltoAPUA – palvelunumeroon 050 46 46 462. Opettajalla ei ole oikeutta ryhtyä fyysisesti poistamaan henkilöä paikalta.

Tilanteen jälkeen tehdään seuraavasti.

 • Opettaja kirjaa tehdyt toimenpiteet ja toimittaa ne selvittäjälle. Jos opettaja ei ole kurssin vastuuopettaja, hän ottaa yhteyttä kurssin vastuuopettajaan viipymättä. Kurssin vastuuopettajan vastuulla on huolehtia, että tieto häiriöstä ja toimenpiteistä menee viipymättä koulun selvittäjän (yleensä koulun opintoasiainpäällikkö) tietoon riippumatta siitä, onko häiriön aiheuttajan henkilöllisyydestä tai opiskelijastatuksesta saatu varmuutta. Selvittäjä selvittää tilanteen vakavuuden ja käytettävissä olevat toimenpiteet sekä tekee turvallisuushavainnosta poikkeamailmoituksen. Aalto-yliopistossa on otettu käyttöön yhtenäinen poikkeamaraportointi ja sitä tukeva järjestelmä, jolla voidaan tehokkaasti hoidettuna ehkäistä ennalta vakavia tapaturmia ja vahinkoja. Poikkeamaraportointi kirjaa yliopiston turvallisuuteen vaikuttavia tavallisesta poikkeavia tilanteita ja tapauksia sekä käsittelee ja tilastoi ne systemaattisesti.
 • Selvittäjä vie asian tarvittaessa dekaanin tai rehtorin päätettäväksi sekä kirjaa tehdyt toimenpiteet. Mahdollisen selvityksen yhteydessä kertyvien arkaluonteisten tietojen luottamukselliseen käsittelyyn ja salassapitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Jos epäasiallisesti käyttäytyvä henkilö on yliopiston opiskelija, häneen voidaan kohdistaa yliopistolaissa mainittuja kurinpitotoimia. Muut mahdolliset toimenpiteet päätetään tapauskohtaisesti. Jos häiriön aiheuttaja on ulkopuolinen, asian vastuutoimija ja mahdolliset jatkotoimet päätetään tapauskohtaisesti tilanteesta riippuen.

3.2 Ohjeet henkilökunnalle, jos opiskelija käyttäytyy yliopistoyhteisössä epäasiallisesti muutoin kuin häiritsee opetusta

Tilanteessa, jossa toimijan arvion mukaan jonkun henkilön henkeen tai terveyteen voi kohdistua välitön uhka, noudatetaan näiden sääntöjen sijasta hätätilanteisiin annettua toimintaohjetta(aalto.fi, vaatii kirjautumisen).

Kun tilanteessa ei ole välitöntä uhkaa, noudatetaan soveltuvin osin alla olevaa ohjetta.

 • Yliopiston henkilökuntaan kuuluva tai toinen opiskelija voi ilmoittaa koulun selvittäjälle, jos hän havaitsee opiskelijan tai opiskelijaksi epäilemänsä henkilön käyttäytyvän epäasiallisesti yliopistoympäristössä.
 • Selvittäjä selvittää tilanteen vakavuuden ja käytettävissä olevat toimenpiteet sekä tekee poikkeamailmoituksen (aalto.fi, vaatii kirjautumisen). Selvittäjä vie asian tarvittaessa dekaanin tai rehtorin päätettäväksi sekä kirjaa tehdyt toimenpiteet. Mahdollisen selvityksen yhteydessä kertyvien arkaluonteisten tietojen luottamukselliseen käsittelyyn ja salassapitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Jos epäasiallisesti käyttäytyvä henkilö on yliopiston opiskelija, häneen voidaan kohdistaa yliopistolaissa mainittuja kurinpitotoimia. Muut mahdolliset toimenpiteet päätetään tapauskohtaisesti tilanteen vakavuudesta riippuen. Jos häiriön aiheuttaja on ulkopuolinen, vastuutoimija ja mahdolliset jatkotoimet päätetään tapauskohtaisesti tilanteesta riippuen.

3.3 Menettely epäasiallisesti käyttäytyneen opiskelijan kurinpidossa

3.3.1 Opiskeluoikeuden evääminen opetusta häirinneeltä opiskelijalta

Riippumatta siitä, onko opiskelijaa pyydetty poistumaan paikalta opetustilanteessa, opiskelijan oikeus osallistua opetukseen voidaan evätä enintään kolmeksi (3) työpäiväksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai yliopistossa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

 • Kurssin vastuuopettaja voi evätä häiritsevän tai uhkaavan käytöksen vuoksi opiskelijan osallistumisen ko. kurssin opetukseen korkeintaan kolmeksi (3) työpäiväksi.
 • Vaihtoehtoisesti tarvittaessa korkeakoulun dekaani tai hänen määräämä henkilö voi evätä opiskelijan osallistumisen koko korkeakoulunopetukseen korkeintaan kolmeksi (3) työpäiväksi
 • Vaihtoehtoisesti tarvittaessa rehtori voi evätä opiskelijan osallistumisen yliopiston opetukseen korkeintaan kolmeksi (3) työpäiväksi.

Oikeutta osallistua opetukseen ei voida evätä enää vaaran väistyttyä. Osallistumisoikeuden eväämisestä riippumatta opiskelijaan voidaan kohdistaa muita kurinpitotoimia.

3.3.2 Menettely osallistumisoikeuden eväämisessä

 • Kurssin vastuuopettajan tulee viipymättä ilmoittaa osallistumisoikeuden eväämisen tarpeesta koulun selvittäjälle.
 • Selvittäjä selvittää tilanteen vakavuuden ja käytettävissä olevat toimenpiteet, vie asian tarvittaessa dekaanin tai rehtorin päätettäväksi sekä kirjaa tehdyt toimenpiteet.
 • Erittäin kiireellisissä tilanteissa kurssin vastuuopettaja voi evätä opiskelijan osallistumisoikeuden opetukseen enintään kolmeksi (3) päiväksi ilman selvittäjän apua. Silloin kurssin vastuuopettaja vastaa itse toimenpiteiden kirjaamisesta ja raportoi tekemistään toimenpiteistä selvittäjälle viipymättä.

3.3.3 Varoitus ja määräaikainen erottaminen

Rehtori päättää varoituksen antamisesta opiskelijalle ja hallitus määräaikaisesta erottamisesta niin kuin yliopistolaissa säädetään. Menettelyssä noudatetaan soveltuvin osin vilppitapausten käsittelystä annettuja ohjeita. Kurinpitoasia eli varoitusta tai määräaikaista erottamista koskeva hallintoasia voi tulla vireille vain yliopiston aloitteesta (dekaanin tai rehtorin). Muu kuin epäilty eli esim. epäasiallisen käyttäytymisen kohteeksi joutunut henkilö ei ole varsinainen asianosainen kurinpitoasiassa eikä hän voi esim. valittaa kurinpitopäätöksestä.

4 Muut mahdolliset toimenpiteet – Sovittelu

Aalto-yliopiston työyhteisösovittelua on laajennettu koskemaan myös 1) henkilöstön ja opiskelijoiden ja 2) opiskelijoiden keskinäisten ristiriitojen sovittelua, silloin kun ne liittyvät opintoihin tai niitä tukeviin palveluihin. Sovittelu ei ulotu opiskelijoiden vapaa-ajan piirissä oleviin ristiriitoihin.

Sovittelussa käytetään Aalto-yliopiston koulutettuja sisäisiä sovittelijoita. AYY:n tai opiskeluterveydenhuollon edustaja tai yliopistopappi voi olla mukana tukihenkilönä.

4.1 Sovittelun taustaa

 • Sovittelu on vapaaehtoinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueeton ulkopuolinen sovittelijapari auttaa riidan osapuolia sovittelumenettelyn avulla löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun.
 • Menettelyn tavoitteena on, että riidan osapuolet itse ratkaisevat konfliktin ja synnyttävät sopimuksen sekä kantavat vastuun sopimuksen noudattamisesta.
 • Sovittelun periaatteita ovat vapaaehtoisuus, avoimuus, luottamus, ihmiskeskeisyys, puolueettomuus ja osapuolten arvon ja aseman palauttaminen sekä kunnioittaminen.

4.2 Henkilöstön ja opiskelijan välinen ristiriita

 • Ristiriidan osapuoli (opiskelija/opettaja) voi ottaa yhteyttä työyhteisösovittelun sähköpostiosoitteeseen ([email protected]), AYY:n häirintä-yhdyshenkilöön, opintoasiainpäällikköön tai HR-päällikköön.
 • Opintoasiainpäällikkö ja/tai HR-päällikkö arvioi tilanteen, ja jos sovitteluprosessi todetaan sopivan tilanteeseen, käynnistetään sovittelu.
 • Sovittelu ei ole vaihtoehto kurinpitomenettelylle eikä ole mahdollinen, jos on epäily seksuaalisesta häirinnästä tai väkivallasta tai sillä uhkaamisella.
 • Sovittelun lopuksi ei tarvitse välttämättä tehdä sopimusta, mutta sovittelijapari laatii muistion pääkohdista. Tarvittaessa voidaan sopia seurantatapaaminen.
 • Sovittelu mahdollistaa ja edesauttaa osapuolten toimimista yliopistoyhteisössä normaalisti tulevaisuudessa sekä edistää oppimista vuorovaikutus-/yhteistyö-/työelämäntilanteisiin liittyen ja vähentää henkistä kuormitusta.

4.3 Opiskelijoiden välinen ristiriita

 • Yhteydenotto voi tulla esim. opiskelijalta, opintoasiainpäälliköltä, työyhteisösovittelun sähköpostiosoitteesta ([email protected]), AYY:n häirintäyhdyshenkilöltä tai opiskeluterveydenhuollon edustajalta.
 • Jos ristiriita liittyy opiskelijayhteisöön, vapaa-ajan toimintaan, esim. kiltatoimintaan yhteydenotto AYY:n häirintäyhdyshenkilöön.
 • Jos liittyy opiskeluihin/opintoihin, ensisijainen vastuutaho/yhteydenottaja opettaja tai opintoasiainpäällikkö, mahdollisesti koulutusohjelman johtajalle tieto.
 • Opintoasiainpäällikkö arvioi tilanteen ja voi käynnistää sovittelun. Sovittelu voidaan käynnistää opiskelijoidenkin aloitteesta.
 • Sovittelu ei ole vaihtoehto kurinpitomenettelylle eikä ole mahdollinen, jos on epäily seksuaalisesta häirinnästä tai väkivallasta tai sillä uhkaamisella.
 • Sovittelun lopuksi ei tarvitse välttämättä tehdä sopimusta, mutta sovittelijapari laatii muistion pääkohdista. Tarvittaessa voidaan sopia seurantatapaaminen.
 • Sovittelu mahdollistaa ja edesauttaa osapuolten toimimista yliopistoyhteisössä normaalisti tulevaisuudessa ja edistää oppimista vuorovaikutus-/yhteistyö-/työelämäntilanteisiin liittyen ja vähentää henkistä kuormitusta.

Aallon työyhteisösovitteluprosessi (aalto.fi, vaatii kirjautumisen) opiskelijoiden ja opetushenkilöstön sekä opiskelijoiden keskinäisiin yhteistyöhaasteisiin

5 Ohjaaminen hakemaan apua

Häiriötilanteen tai epäasiallista käyttäytymistä koskevan epäilyn selvittämisen yhteydessä voi ilmetä, että joku osapuoli olisi ohjattava hakemaan terveydenhuollon palveluita oman terveytensä ja turvallisuutensa varmistamiseksi. Jos kyseessä on yliopiston opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluva opiskelija, niin korkeakoulun opintoasiainpäällikkö järjestää tarvittaessa hoitoonohjausneuvottelun. Jos opiskelija ei suostu ehdotettuun hoitoonohjausneuvotteluun, opintoasiain päällikkö antaa hänelle opiskeluterveydenhuollon yhteystiedot omaehtoiseen hoitoon hakeutumiseen.

Hoitoonohjausneuvottelua varten kerätään tarvittavat taustatiedot, ja osallistujille lähetetään kirjallinen kutsu, joka sisältää tiedon osallistujista ja neuvottelun tavoitteesta.

Hoitoonohjausneuvotteluun osallistuvat 1) opiskelija, 2) opiskeluterveydenhuollon edustaja 3) korkeakoulun edustaja tai edustajat sekä 4) tarvittaessa opiskelijan tukihenkilö. Neuvottelun puheenjohtajana toimii opiskeluterveydenhuollon edustaja. On suositeltavaa, että hoitoonohjauksen nopeuttamiseksi opiskelija ottaisi itse yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoon tilannekartoitusta sekä hoidonsuunnittelua varten jo ennen neuvottelua. Käynnin tai käyntien sisältö on luottamuksellinen.

Opiskeluterveydenhuolto kartoittaa sopivat hoitomuodot opiskelijalle. Hoitoonohjausneuvotteluun sisältyy hoitositoumuksen tekeminen, jos asiaan liittyy opiskelijan päihdeongelma.

6 Rikosepäilyn käsittely

 • Opettaja, opiskelija tai muu henkilö, joka epäilee joutuneensa rikoksen kohteeksi voi tehdä poliisille asiasta tutkintapyynnön tai rikosilmoituksen.
 • Yliopisto harkitsee erikseen tutkintapyynnön tai rikosilmoituksen tekemisen poliisille tai vahingonkorvausvaatimuksen tekemisen, kun epäillään yliopistoon kohdistuneen rikoksen tai vahingonteon tapahtuneen.
 • Yliopisto ei voi itse ratkaista sitä, onko kyseessä rikos eikä määrätä vahingonkorvausta mahdolliselle rikoksesta kärsineelle taholle.
 • Yliopisto voi käynnistää myös hallinnolliset selvitys- ja kurinpitotoimet riippumatta siitä, onko samasta asiasta tehty yliopiston tai jonkun muun tahon toimesta tutkintapyyntö tai rikosilmoitus.

Anna palautetta sivusta

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: