Hakemukset, ohjeet ja säännöt

Kauppakorkeakoulun tutkintosääntö (voimassa 31.7.2021 saakka)

Kauppakorkeakoulun tutkintosääntö (voimassa 31.7.2021 saakka)

Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintosääntö korvasi 1.8.2021 voimaan tullessaan korkeakoulukohtaiset tutkintosäännöt.

Hyväksytty kauppatieteen akateemisessa komiteassa 12. päivänä joulukuuta 2012. Muutokset hyväksytty 1.3.2013, 22.3.2013,  26.4.2013, 29.8.2013, 20.9.2013, 29.11.2013, 29.5.2015, 27.5.2016, 2.6.2017 ja 6.10.2017.

1  luku YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

1 § Tehtävä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu (jäljempänä Kauppakorkeakoulu) toimii kauppatieteellisellä koulutusalalla. Kauppakorkeakoulu harjoittaa alojensa tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen yhdistyvää ylintä tutkinto-opetusta sekä tukee aloihinsa liittyvää Aalto-yliopiston täydennyskoulutusta ja yhteiskunnallista palvelutoimintaa Aalto-yliopiston strategisten linjausten mukaisesti.

2 § Kauppatieteellinen perus- ja jatkotutkintokoulutus

Kauppakorkeakoulussa voidaan suorittaa alempana korkeakoulututkintona kauppatieteiden kandidaatin ja ylempänä korkeakoulututkintona kauppatieteiden maisterin tutkinnot (perustutkintokoulutus) sekä jatkotutkintoina kauppatieteiden lisensiaatin, kauppatieteiden tohtorin ja filosofian tohtorin tutkinnot (jatkotutkintokoulutus).

Tutkinnot suoritetaan siten kuin yliopistojen tutkinnoista 19 päivänä elokuuta 2004 annetussa valtioneuvoston asetuksessa (794/2004) myöhempine muutoksineen (tutkintoasetus) säädetään ja Aalto- yliopiston yleisissä opetusta ja opiskelua koskevissa säännöissä ja tässä säännössä määrätään.

Tutkintoon johtava koulutus voidaan järjestää myös kotimaisena tai kansainvälisenä yhteistyönä.

3 § Opetus- ja tutkintokielet

Kauppakorkeakoulun opetus- ja tutkintokieliä ovat suomi ja englanti.

4 § Opiskelijavalinta

Opiskelijat otetaan suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa tai pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa tai jatkotutkintoja siten kuin opiskelijavalinnoista on erikseen säädetty.

Opiskelija, joka on otettu suorittamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa, voi aloittaa ylemmän korkeakoulututkinnon opinnot suoritettuaan ensin kandidaatin tutkinnon tai vähintään 150 opintopisteen laajuiset kandidaatin tutkintoon sisältyvät opinnot.

Tutkinto-opiskelijalla voi olla kerrallaan voimassa vain yksi samaan ylempään perustutkintoon johtava alemman ja ylemmän tai pelkän ylemmän perustutkinnon opinto-oikeus Kauppakorkeakoulussa. Tutkinto- opiskelijalla voi olla kerrallaan voimassa vain yksi jatko-opinto-oikeus Kauppakorkeakoulussa.

Jatkokoulutuksen opiskelijavalinnasta on määrätty tämän tutkintosäännön 30 §:ssä.

5 § Avoin yliopisto-opetus

Aalto-yliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta, jonka vuosittaisen kauppatieteellisen koulutusalan toimeenpanosuunnitelman hyväksyy kauppatieteen akateeminen komitea. Avoimen yliopiston antama opetus on tasoltaan ja vaatimuksiltaan tämän tutkintosäännön mukaista opetusta.

6 § Opintojen täydentäminen

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tai Helsingin kauppakorkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon tai jatkotutkinnon suorittaneille voidaan hakemuksesta myöntää lukuvuodeksi kerrallaan oikeus opetusryhmien koon niin salliessa täydentää maksua vastaan opintojaan suorittamalla yliopistossa tämän tutkintosäännön mukaisia opintoja.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tai Helsingin kauppakorkeakoulussa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille voidaan hakemuksesta myöntää lukuvuodeksi kerrallaan oikeus opetusryhmien koon niin salliessa täydentää maksua vastaan opintojaan suorittamalla yliopistossa tämän tutkintosäännön mukaisia perus- ja aineopintotasoisia opintoja.

7 § Opintojen hyväksilukeminen

Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan yliopiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa tai korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.

Opiskelija saa Kauppakorkeakoulun päätöksen mukaan lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella.

Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa toisessa yliopistossa suoritettuja yksittäisiä kursseja, opintokokonaisuuksia tai opiskelujaksoja niin kuin erikseen määrätään.

Perustutkintoa suorittava opiskelija voi hyväksilukea muualla suoritettuja opintoja korkeintaan puolet suoritettavan tutkinnon laajuudesta. Tutkielmatyö on kuitenkin aina tehtävä Kauppakorkeakoulussa.

Kauppakorkeakoulu päättää opintojen hyväksilukemisesta kirjallisen hakemuksen perusteella.

2 luku KAUPPATIETEELLINEN PERUSTUTKINTOKOULUTUS

8 § Perustutkintokoulutuksen järjestäminen

Kauppakorkeakoulun perustutkintokoulutus järjestetään koulutusohjelmina, joiden sisällöistä päätetään opetussuunnitelmien yhteydessä.

Koulutusohjelma muodostuu opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuudet muodostuvat kursseista.

Kandidaatti- ja maisteritason koulutusohjelmat ovat tavoitteellisia, sisällöllisesti integroituja ja ajallisesti koordinoituja kokonaisuuksia. Koulutusohjelmiin sisältyvä opetustarjonta muodostaa yliopiston opetussuunnitelman, joka hyväksytään Aalto-yliopiston akateemisen komitean vahvistaman aikataulun mukaisesti. Kauppakorkeakoulussa ei anneta tutkinto- opetusta, joka ei sisälly opetussuunnitelmaan.

Kauppakorkeakoulun akateeminen komitea päättää koulutusohjelmien sisällöllisistä linjauksista ja antaa tarkempia määräyksiä opetuksen järjestämisestä lukuvuosittain ottaen huomioon yliopiston akateemisen komitean linjaukset ja ohjeet.

9 § Opintojen mitoitus

Kauppakorkeakoulussa kaikki opintojaksot tutkielmatyötä lukuun ottamatta ovat pääsääntöisesti laajuudeltaan 6 opintopistettä. Kieli- ja viestintäopintojen opintojaksot voivat poikkeustapauksessa olla laajuudeltaan 3 opintopistettä.

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

10 § Tavoitteet

Tutkintoasetuksen 7 §:ssä mainittujen tavoitteiden lisäksi kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijoille laaja-alainen kauppatieteellinen yleissivistys sekä mahdollisuus erikoistua jonkin tietyn kauppatieteellisen aihealueen erityisasiantuntijaksi. Tiedollisten tavoitteiden lisäksi tutkinnolla on työelämävalmiuksiin tähtääviä taidollisia tavoitteita. Tutkinnon täsmällisempänä tavoitteena on antaa opiskelijoille

1) Kauppatieteiden tuntemus: liiketoimintaosaamisen perusteiden tuntemus, tutkintoon kuuluvan erikoistumisalueen erittäin hyvä tuntemus sekä mahdollisten sivuaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien hyvä tuntemus;

2)  Valmiudet analysoida ja ratkaista taloutta ja liiketoimintaa koskevia ongelmia;

3) Valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin kauppatieteissä sekä edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen;

4)  Valmiudet tarkastella asioita etiikan, kestävän kehityksen ja kansainvälisyyden näkökulmasta;

5)  Hyvä viestintä- ja kielitaito sekä valmiudet työskennellä erilaisissa tiimeissä.

Tutkinnon täsmällisemmät osaamistavoitteet kuvataan liitteessä 1a suomeksi ja 1b englanniksi.

11 § Laajuus

Tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä. Opetus on järjestettävä siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa

12 § Koulutusohjelmat ja niiden erikoistumisalueet

Kandidaatin tutkinto suoritetaan Helsingin yksikössä Kauppatieteiden kandidaattiohjelmassa ja Mikkelin yksikössä International Business –kandidaattiohjelmassa.

Kauppatieteiden kandidaattiohjelmassa on seuraavat erikoistumisalueet: liiketoiminnan teknologia, rahoitus, johtaminen, laskentatoimi, markkinointi taloustiede, viestintä (viimeinen sisäänotto kesällä 2016) ja yritysjuridiikka.

13 § Opintokokonaisuudet

Tutkintoon on sisällyttävä seuraavat opintokokonaisuudet: Liiketoimintaosaamisen perusteet, erikoistumisalueen opinnot, sivuopinnot, kieli- ja viestintäopinnot sekä vapaasti valittavat opinnot.

Opintokokonaisuuksien ydinsisällöt sekä niiden tiedolliset ja taidolliset tavoitteet vahvistetaan vuosittain opetussuunnitelmassa. Opintokokonaisuuden tuottava yksi tai useampi oppiaine tai yksikkö vahvistetaan opetussuunnitelmassa.

Liiketoimintaosaamisen perusteet on 60 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, joka sisältää kaikille alemman korkeakoulututkinnon opiskelijoille yhteiset opintojaksot. Opintokokonaisuuden sisältö vahvistetaan opetussuunnitelmassa.

Aineopintojen laajuus on 60 opintopistettä. Kokonaisuus koostuu menetelmäopinnoista (12 opintopistettä), erikoistumisopinnoista (42 opintopistettä) sekä yhdestä ko. erikoistumisalueen kurssista (6 opintopistettä) liiketoimintaosaamisen perusteista. Erikoistumisopintoihin sisältyy capstone –kurssi (6 opintopistettä) ja 12 opintopisteen kokonaisuus, joka sisältää 10 opintopisteen laajuisen kandidaatintutkielman ja 2 opintopisteen laajuisen seminaarin.

Sivuopinnot muodostuvat 24-30 opintopisteen laajuisista perusopinnoista. Tämä voi olla:

1)  opetussuunnitelmassa vahvistettu kokonaisuus,

2)  opiskelijan Kauppakorkeakoulun virallisessa ulkomaisessa vaihtoyliopistossa tai Kauppakorkeakoulun virallisen vaihto-ohjelman vaatimukset täyttävässä opinto-ohjelmassa ulkomailla suorittama kokonaisuus tai

3)  toisessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa tai toisessa suomalaisessa yliopistossa JOO –sopimuksen nojalla suoritettu kokonaisuus.

Kieli- ja viestintäopintojen laajuus on 18 opintopistettä siten kuin 22 § ja 23 § määritellään.

Tutkinnon vapaasti valittavien opintojen laajuus on 18-30 opintopistettä. (22.3.2013)

13 a § Opintokokonaisuuksien määrittely (22.3.2013)

Kauppakorkeakoulun virallisessa ulkomaisessa vaihtoyliopistossa tai Kauppakorkeakoulun virallisen vaihto- ohjelman vaatimukset täyttävässä opinto-ohjelmassa ulkomailla suoritettu kansainvälinen sivuopintokokonaisuus on aina laajuudeltaan 30 opintopistettä. Tällöin vapaasti valittavien opintojen laajuus on 18 opintopistettä.

Jos opiskelijan sivuopintokokonaisuus on laitoksen järjestämä kokonaisuus (24 opintopistettä), se muodostetaan ko. laitoksen järjestämästä liiketoimintaosaamisen perusteisiin kuuluvasta 6 opintopisteen kurssista ja kolmesta 6 opintopisteen opetussuunnitelmassa määritellystä kurssista. Tällöin vapaasti valittavien opintojen laajuus on 30 opintopistettä. (26.4.2013)

14 § Kandidaatintutkielma

Aineopintoihin kuuluu kandidaatintutkielma, jonka laajuus on 10 opintopistettä. Kandidaatintutkielman tulee osoittaa, että opiskelijalla on kyky soveltaa tieteellisen tutkimuksen tuloksia oman alansa ongelmien ratkaisuissa.

KAUPPATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO

15 § Tavoitteet

Tutkintoasetuksen 12 §:ssä mainittujen tavoitteiden lisäksi kauppatieteiden maisterin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuus kehittyä jonkin tietyn kauppatieteellisen erikoistumisalueen erityisasiantuntijaksi. Tiedollisten tavoitteiden lisäksi tutkinnolla on työelämävalmiuksiin tähtääviä taidollisia tavoitteita. Maisterin tutkinnon täsmällisempänä tavoitteena on antaa opiskelijoille:

1) Kauppatieteiden tuntemus: maisteriohjelman erikoistumisalueen syvällinen tuntemus sekä mahdollisten sivuaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien erinomainen tuntemus;

2)  Taito analysoida ja ratkaista ongelmia: taidolliset ja tiedolliset valmiudet, joita edellytetään vaativissa johtamis- tai asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä;

3) Tieteellinen ajattelukyky: valmiudet tuottaa ja soveltaa kauppatieteellisen alan tietoa itsenäisesti, sekä edellytykset jatkaa opintoja vaativissa kansainvälisissä tohtoriohjelmissa;

4)  Valmiudet tarkastella asioita etiikan, kestävän kehityksen ja kansainvälisyyden näkökulmasta;

5) Erinomainen viestintä- ja tiimityöskentelytaito.

Tutkinnon täsmällisemmät osaamistavoitteet kuvataan liitteessä 1c suomeksi ja 1d englanniksi.

16 § Laajuus

Tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 120 opintopistettä. Opetus on järjestettävä siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa.

17 § Koulutusohjelmat (29.5.2015, 27.5.2016)

Maisterin tutkinnon koulutus järjestetään suomen kielellä Yritysjuridiikan maisteriohjelmassa ja englannin kielellä seuraavissa koulutusohjelmissa:

Accounting
Corporate Communication (viimeinen opiskelijavalinta keväällä 2017)
Creative Sustainability 
Economics
Entrepreneurship and Innovation Management (voimaan 1.8.2016) 
Finance
Global Management (voimaan 1.8.2017) 
Information and Service Management 
International Design Business Management 
Management and International Business 
Marketing
Strategy (viimeinen opiskelijavalinta keväällä 2017)

18 § Opintokokonaisuudet

Tutkintoon, poislukien Global Management –ohjelma, sisältyy seuraavat opintokokonaisuudet: koulutusohjelman opinnot, sivuopinnot ja vapaasti valittavat opinnot. (26.4.2013)

Opintokokonaisuuksien ydinsisällöt sekä niiden tiedolliset ja taidolliset tavoitteet vahvistetaan vuosittain opetussuunnitelmassa. Opintokokonaisuuden tuottava yksi tai useampi oppiaine tai yksikkö vahvistetaan opetussuunnitelmassa.

Koulutusohjelman opintojen laajuus on 84 opintopistettä, josta syventävien opintojen laajuus on vähintään 66 opintopistettä, johon sisältyy capstone –kurssi, 30 opintopisteen laajuinen maisteritutkielma ja tutkielmaseminaari (6 opintopistettä). (1.3.2013, 26.4.2013)

Sivuopintojen laajuus on vähintään 24 opintopistettä. Tämä voi olla:

1)  opetussuunnitelmassa vahvistettu kokonaisuus,

2)  opiskelijan Kauppakorkeakoulun virallisessa ulkomaisessa vaihtoyliopistossa tai Kauppakorkeakoulun virallisen vaihto-ohjelman vaatimukset täyttävässä opinto-ohjelmassa ulkomailla suorittama kokonaisuus tai

3)  toisessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa tai toisessa suomalaisessa yliopistossa JOO –sopimuksen nojalla suoritettu kokonaisuus.

Tutkinnon vapaasti valittavien opintojen laajuus on 12 opintopistettä.

Global Management –(maisteri)ohjelman tutkintoon sisältyy seuraavat opintokokonaisuudet: koulutusohjelman opinnot, erikoistumisalueopinnot ja valinnaiset ohjelman opinnot. Koulutusohjelman opintojen laajuus on 84 opintopistettä, johon sisältyy capstone –kurssi, 30 opintopisteen laajuinen maisteritutkielma ja tutkielmaseminaari (6 opintopistettä). Erikoistumisalueopintojen laajuus on 24 opintopistettä. Valinnaisten ohjelman opintojen laajuus on 12 opintopistettä.

19 § Tutkielma

Syventäviin opintoihin kuuluu maisteritutkielma, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Tutkielman tulee osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen viestintään.

Tutkielma voidaan laatia myös kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä ohjaajan niin salliessa. Tällöin on kunkin opiskelijan osoitettava itsenäinen osuutensa tutkielmasta.

20 § Täydentävät opinnot

Vain kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan valitulle opiskelijalle, joka ei ole suorittanut suomalaista kauppatieteellisen alan yliopistotutkintoa, voidaan määrätä opetuksesta vastaavan varadekaanin päätöksellä enintään 60 opintopisteen laajuiset täydentävät opinnot.

KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YHTEISET SÄÄNNÖKSET

21 § Erikoistumisalueen valinta kandidaatin tutkintoa ja koulutusohjelman valinta maisterin tutkintoa varten

Suomenkieliseen kandidaattiohjelmaan valittu opiskelija valitsee Kauppatieteiden kandidaattiohjelman erikoistumisalueen ensimmäisen vuoden jälkeen. Jatkamisesta maisteritason koulutusohjelmaan päätetään kauppatieteiden kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä.

Kandidaattiohjelman erikoistumisalueen valintaperusteista ja erikoistumisalueisiin otettavien opiskelijoiden määrästä päättää kauppatieteen akateeminen komitea. Valinnasta eri erikoistumisalueisiin päättää opetuksesta vastaava varadekaani.

Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa erikoistumisaluetta opiskelunsa aikana, hänen on tätä varten tehtävä perusteltu hakemus opetuksesta vastaavalle varadekaanille. Kauppatieteen akateeminen komitea päättää vaihtamisen perusteista erikseen.

22 § Kotimaisten kielten taito

Opiskelijan tulee kandidaatin tai maisterin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa osoittaa saavuttaneensa molemmissa kotimaisissa kielissä sellaisen taidon, joka on tarpeen kauppatieteellisen tutkinnon tavoitteiden kannalta. Tässä tarkoituksessa opiskelijan tulee suorittaa opetussuunnitelmassa määritellyt kurssit.

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin edellyttämä suomen ja ruotsin kielen taito osoitetaan suorittamalla sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksen 23 §:n mukainen kypsyysnäyte ja toisessa kielessä opetussuunnitelmassa määritelty kurssi.

Opetuksesta vastaava varadekaani voi hakemuksesta vapauttaa opiskelijan osittain (tai Mikkelin yksikössä kokonaan) kotimaisten kielten kielitaitovaatimuksista.

23 § Muu kielitaito

Opiskelijan tulee kandidaatin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa osoittaa saavuttaneensa vähintään kahden vieraan kielen sellaisen taidon, että hänellä on valmiudet kansainväliseen kanssakäymiseen.

Kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava nämä vieraiden kielten opinnot siten, että hän suorittaa ”Business Communication” kurssin (3 opintopistettä) ja toisessa vieraassa kielessä 6 opintopisteen laajuiset opinnot. Tämän lisäksi opiskelijan on suoritettava vapaavalintaisesti 6 opintopistettä ruotsin kielessä tai vieraassa kielessä.

24 § Kypsyysnäytteet

Opiskelijan on kirjoitettava sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa varten tutkielmansa alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kun opiskelija on osoittanut suomen tai ruotsin kielen taidon kandidaatin tutkintoa varten, voidaan katsoa, ettei hänen tarvitse osoittaa sitä enää maisterin tutkintoa varten.

Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä jollakin muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla, opetuksesta vastaava varadekaani voi oikeuttaa opiskelijan antamaan kypsyysnäytteen jollakin vieraalla kielellä. Tällaisen kypsyysnäytteen tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin.

25 a § Tutkintokieli

Kauppatieteiden kandidaattiohjelman tutkintokieli on suomi ja Bachelor’s Programme in International Business tutkintokieli on englanti.

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon tutkintokieli on englannin kieli paitsi yritysjuridiikan maisteriohjelmassa, jossa se on aina suomi. (29.5.2015)

26 § Yritysprojekti

Tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voi sisältyä opetussuunnitelmassa määritellyllä tavalla yksi 6 opintopisteen laajuinen Kauppakorkeakoulun järjestämä käytännön liike-elämään perehdyttävä yritysprojekti.

26 a § Harjoittelu

Tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voi sisältyä yksi 6 opintopisteen laajuinen harjoittelujakso tai kaksi 3 opintopisteen laajuista harjoittelujaksoa (27.5.2016). Harjoittelun sisällyttämisestä tutkintoon annetaan erilliset ohjeet.

27 § Perustutkintokoulutuksen opintosuoritusten arvostelu

Opintosuoritukset ja opinnäytteet arvostellaan joko arvolauseella hyväksytty tai hylätty. Hyväksytystä opintosuorituksesta annetaan arvosanat 1, 2, 3, 4, tai 5, jossa 5 on korkein arvosana. Hylätty opintosuoritus saa arvosanan nolla (0).

Mikäli opiskelija on saanut kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittaessaan kaikista tutkintoon sisältyvistä opinnoistaan laajuudella painotettuna keskiarvona arvosanan 5, merkitään hänen todistukseensa kokonaisarvostelu ”oivallisesti” osoittamaan suorituksen korkeata laatua.

3 luku (29.11.2013) TIETEELLINEN JATKOTUTKINTOKOULUTUS (TOHTORIKOULUTUS)

28 § Tavoitteet

Jatkotutkintokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 21 §):

- perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;

-  perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä

- saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Lisäksi Kauppakorkeakoulun tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on tarjota valmiudet yliopistollisiin ja muihin tutkimus- ja opetustehtäviin sekä erittäin vaativiin yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntijatehtäviin.

29 § Tohtorikoulutettavavalinta

Jatkotutkintojen suoritusoikeutta haetaan yliopiston hakumenettelyä noudattaen.

Tohtorikoulutettavavalinnasta päättää dekaani tohtoriohjelman johtajan esityksestä. Johtaja pyytää ennen esityksen tekemistä lausunnon pääaineiden professoreilta.

Opiskelija, joka ei kohtuullisesti etene opinnoissaan voidaan sulkea tohtoriohjelmasta ja siirtää täydennysopiskelijaksi. Kauppatieteen akateeminen komitea antaa tarvittaessa ohjeet perusteista tohtoriohjelmasta sulkemiseen ja ottamisesta takaisin.

30 § Tohtorikoulutuksen järjestäminen

Tieteellinen jatkotutkintokoulutus järjestetään tohtoriohjelmana, johon kaikki korkeakoulun jatko-opintoja suorittavat opiskelijat kuuluvat.

Tohtoriohjelma jakautuu kolmeen erikoistumisalueeseen, joita ovat liiketoiminnan (Business), rahoituksen (Finance) ja taloustieteen (Economics) erikoistumisalueet.

Tohtoriohjelma on kauppatieteiden tohtorin ja kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoihin annettavan opetustarjonnan ja opintosuoritusvaatimusten muodostama suunniteltu kokonaisuus. Tohtoriohjelmaan sisältyvä opetustarjonta muodostaa Kauppakorkeakoulun tohtoriohjelman opetussuunnitelman.

Tohtoriohjelman johtajan tehtävänä on kehittää, koordinoida ja tukea tohtorikoulutusta opetuksen ja tutkimuksen laitosten kanssa. Tavoitteena on korkealaatuinen ja tehokas tohtorikoulutus.

Kauppatieteen akateeminen komitea päättää Aalto-yliopiston akateemisen komitean määrittämissä rajoissa ohjelman sisällöllisistä linjauksista ja antaa myös tarvittaessa tarkempia määräyksiä opetuksen järjestämisestä.

31 § Pääaineet

Kauppatieteiden tohtorin tutkinnon, filosofian tohtorin tutkinnon ja kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon koulutus järjestetään englannin tai suomen kielellä seuraavissa pääaineissa:

Corporate and Organizational Communication, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi, logistiikka, management science, markkinointi, organisaatiot ja johtaminen, rahoitus, taloustiede, tietojärjestelmätiede, yrittäjyys tai yritysjuridiikka.

32 § Tohtoritutkinnon laajuus ja rakenne

Tohtorin tutkinnon laajuus vastaa neljän (4) vuoden päätoimista opiskelua. Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista 22 §:ssä määritellään seuraavaa: Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

-  suorittaa jatkotutkintokoulutuksen opinnot;

-  osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä

-  laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Kauppakorkeakoulussa tohtorin tutkinnon vaatimukset koostuvat kolmesta osasta:

-  Väitöskirja

-  Yhteiset ydinopinnot , 12 opintopistettä sekä

-  Erikoistumisalueen opinnot, 48 opintopistettä.

33 § Yhteiset ydinopinnot

Tohtoriohjelma tarjoaa yhteisissä tieteellisissä jatko-opinnoissa vaihtoehtoisia 6 (3+3 tai 6) opintopisteen opintokokonaisuuksia, joista tohtorikoulutettavan on suoritettava kaksi kokonaisuutta. Tällöin yhteisten tieteellisten ydinopintojen kokonaisopintopistemäärä on 12 opintopistettä.

34 § Erikoistumisalueen opinnot

Tieteenalan opintojen (pääaineen keskeiset osa-alueet) ja tutkimusalan opintojen yhteismäärä on 48 opintopistettä. Tieteenalan ja tutkimusalan vaatimukset ovat seuraavat:

Opintojen sisältö koostuu:

-  tutkimusseminaarista, joka on pakollinen, minkä lisäksi opintoihin voi esimerkiksi kuulua

-  keskeisistä teorioita ja tutkimusmenetelmiä sisältäviä opintoja ja

-  opintoja, joihin kuuluu tutkimuspaperin laadinta

Tutkimusalan opinnot sovitaan erikseen.

35 § Väitöskirjamuodot

Väitöskirja voidaan kirjoittaa artikkeli-, essee- tai monografiamuodossa. Monografiaväitöskirjan ohella väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia (artikkeliväitöskirja) taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ (esseeväitöskirja). Artikkeli- ja esseeväitöskirjan osalta on huomioitava, että:

-  ko. väitöskirja sisältää johdannon, jossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset,

- ko. väitöskirja voi sisältää yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa (tällöin esitarkastuksen yhteydessä esitettävä kirjallinen selvitys yhteisartikkelin kirjoitusprosessin työnjaosta),

-  johdannon lisäksi vähintään yhden kirjoituksen (artikkeli tai essee) tulee aina olla opiskelijan yksin laatima.

36 § Kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon laajuus ja rakenne

Tohtorikoulutukseen valittu opiskelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon. Kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon vaatimukset koostuvat kolmesta osasta:

- Lisensiaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä.

-  sekä 34 ja35 §:ssä määrätyt opinnot, eli yhteensä 60 opintopistettä.

- Lisensiaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä.

-  sekä 34 ja35 §:ssä määrätyt opinnot, eli yhteensä 60 opintopistettä.

37 § Kauppatieteiden lisensiaatin tutkimus

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä monografia tai yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus voidaan osoittaa niistä.

38 § Tutkimuksen ohjaus

Pääaineen laitoksen esimies nimeää jatko-opiskelijalle vähintään yhden tohtorin tutkinnon suorittaneen ohjaajan, jolla on syvällinen perehtyneisyys asianomaisen pääaineen tutkimusalaan. Yhden ohjaajista tulee olla yliopiston tutkimus- tai opetusviran haltija.

Ohjaaja ja tai ohjaajat ja tohtorikoulutettava tekevät vuosittain yhdessä ohjaussuunnitelman, jota he noudattavat ohjausprosessissa. Ohjaussuunnitelmassa määritellään ainakin se, minkä sisältöistä ohjausta tohtorikoulutettavalle tarjotaan.

39 § Väitöskirjan tarkastus

Tohtorikoulutettava hakee väitöskomitealta väitöskirjakäsikirjoitukselleen esitarkastajien määräämistä. Komitea määrää laitoksen (tai pääaineen) esityksestä tutkimukselle vähintään kaksi tohtorin tutkinnon suorittanutta tai professorin pätevyyden omaavaa esitarkastajaa, jotka eivät ole päätoimisessa palvelussuhteessa Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun.

Esitarkastajien tulee yhdessä tai erikseen antaa väitöskomitealle perusteltu kirjallinen lausunto katsovatko he tutkimuksella olevan sellaisen arvon, että sitä on pidettävä väitöskirjaksi mahdollisena. Esitarkastajien lausunnon antamisen määräaika saa vain erityisestä syystä olla kahta kuukautta pidempi. Väitöskomitea päättää väittelyluvan myöntämisestä. (29.5.2015)

Saatuaan väittelyluvan väittelijä huolehtii väitöskirjan painattamisesta.

Väitöskirjan tarkastustilaisuutta varten väitöskomitea nimeää kustoksen sekä yhden tai useamman tohtorin pätevyyden omaavan vastaväittäjän.

Väitöskirjan tarkastustilaisuus on julkinen. Sen ajankohdasta ja paikasta on ilmoitettava vähintään 14 luorokautta ennen julkista tarkastusta. Tänä aikana väitöskirjan on oltava julkisesti nähtävänä.

Vastaväittäjän on annettava väitöskomitealle kuukauden kuluessa tarkastustilaisuudesta kirjallinen lausunto, jossa ehdotetaan väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä.

Väitöskomitea voi antaa yksityiskohtaisia ohjeita liittyen väitöskirjan tarkastukseen.

40 § Lisensiaattitutkimuksen tarkastus

Väitöskomitea määrää jatko-opiskelijan pyynnöstä ja tutkimuksen ohjaajia kuultuaan tutkimukselle kaksi tohtorin tutkinnon suorittanutta tai professorin pätevyyden omaavaa tarkastajaa, joista toinen voi olla päätoimisessa palvelusuhteessa Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun. Opiskelijalle on ennen tarkastajien valintaa varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Lisensiaatintutkimus tarkastetaan pääaineen julkisessa seminaarissa, jonka puheenjohtajana toimii laitoksen edustaja ja opponentteina kaksi asianomaisen laitoksen määräämää, vähintään lisensiaatin tutkinnon suorittanutta henkilöä.

Tarkastajien tulee antaa kuukauden kuluessa lopullisen lisensiaatintutkimuksen jättämisestä lausuntonsa siitä, täyttääkö tutkimus lisensiaatintutkimukselle asetetut vaatimukset, ja siitä pitääkö tutkimus hyväksyä vai hylätä opinnäytetyönä.

Väitöskomitea voi antaa yksityiskohtaisia ohjeita liittyen lisensiaatintutkimuksen tarkastukseen.

41 § Väitöskirjan ja lisensiaattitutkimuksen hyväksyminen

Väitöskomitea päättää vastaväittäjän kirjallisen lausunnon saatuaan väitöskirjan hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Väitöskomitea päättää tarkastajien kirjallisen lausunnon saatuaan lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Ennen asian ratkaisemista tekijälle varataan tilaisuus tulla kuulluksi.

42 § Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Tohtorikoulutettavan velvollisuutena on tehdä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jonka avulla opintojen etenemistä seurataan säännöllisesti. Tohtorikoulutuskeskus ja pääaine vastaavat yhdessä tämän suunnitelman seurannasta.

43 § Siirtymäsäännöt vuoden 2013 tutkintosääntöön (Tohtorikoulutus)

Tämä tutkintosäännön muutos tulee voimaan 1.8.2014 lukien. Tohtorikoulutettavien, joiden väitöskirjakäsikirjoitusten esitarkastusprosessi on aloitettu ennen 1.8.2014, sovelletaan kuitenkin vuoden 2005 tutkintosääntöä. Tohtorikoulutettavat siirtyvät lukuvuoden 2014 – 2015, tai tämän jälkeen tehtävän, ilmoittautumisen yhteydessä uuteen tutkintosääntöön. Kaikki vuoden 2005 tutkintosäännön mukaiset tohtorikoulutuksen opinnot (yhteiset tieteelliset jatko-opinnot) hyväksytään täysimääräisesti tämän tutkintosäännön muutoksen nojalla yhteisiksi ydinopinnoiksi ja erikoistumisalueen opinnoiksi.

4 luku ERINÄISET MÄÄRÄYKSET

44 § Ohjelman johtaja

Koulutusohjelman/erikoistumisalueen johtaja (ja mahdolliset ainevastaavat) vastaa ohjelman suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä tukenaan ohjelmaryhmä, jossa on myös opiskelijoiden ja työelämän edustus. Korkeakoulun tohtoriohjelman johtaja vastaa ohjelman suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä.

45 § Koulutusohjelman opetussuunnitelma

Koulutusohjelman opetussuunnitelma on kokonaisesitys ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä, joita noudattaen ohjelma toteutetaan.

Koulutusohjelman opetussuunnitelma sisältää ainakin:

1. koulutusohjelman osaamistavoitteet sekä tieteelliset ja ammatilliset valmiudet; 

2. koulutusohjelman opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet sekä

3. kunkin kurssin nimen, laajuuden opintopisteinä, ajoituksen, osaamistavoitteet, olennaisen sisällön, opetusmenetelmät, opetuskielen, arviointimenetelmät, arvosteluasteikon, vastuuopettajan ja vastaavan laitoksen tai vastaavan yksikön.

46 § Opintojen ohjaus ja henkilökohtaiset opintosuunnitelmat

Jokaisella alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevalla opiskelijalla tulee olla hänen opintojaan ohjaava akateeminen ohjaaja, jonka korkeakoulu nimeää.

Jokaisella jatko-opiskelijalla on vastuuprofessori, joka vasta jatko-opiskelijan ohjausjärjestelyistä. Jatko-opiskelijan ohjauksesta annetaan erilliset määräykset.

Osana opintojen ohjausta jokaisen opiskelijan tulee tehdä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jonka korkeakoulu vahvistaa. HOPS on opiskelijan itselleen laatima suunnitelma opintojen sisällöistä, laajuudesta ja kestosta. HOPS laaditaan opetussuunnitelman pohjalta.

Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan opiskeluvalintojen tekemistä, opintojen sujuvaa etenemistä suunnitellussa aikataulussa ja urasuunnittelua.

47 § Todistuksista

Kauppakorkeakoulun dekaani ja koulutusohjelman johtaja allekirjoittavat alemman ja ylemmän perustutkinnon suorittajien tutkintotodistukset. Kauppakorkeakoulun dekaani ja tohtoriohjelman johtaja allekirjoittavat jatkotutkinnon suorittajien tutkintotodistukset.

Kauppakorkeakoulu antaa perus- ja jatkotutkinnon suorittaneelle tutkintotodistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen, jossa annetaan tiedot Aalto-yliopistosta ja Kauppakorkeakoulusta samoin kuin tutkintotodistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Tutkintotodistus ja 2 momentissa tarkoitettu liite saadaan luovuttaa perustutkinnon suorittaneelle hakijalle vain edellyttäen, että hän on täyttänyt säädetyt velvoituksensa Aalto-yliopistoa ja sen ylioppilaskuntaan kohtaan.

Kauppakorkeakoulu antaa pyynnöstä opiskelijalle todistuksen tämän suorittamista opinnoista myös opiskelun kestäessä (opintosuoritusote).

Kauppakorkeakoulu oikeuttaa kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen käyttämään ekonomin arvoa.

48 § Opintosuoritukset ja tentit

Opintosuorituksella tarkoitetaan opinnäytetyötä taikka sellaista kirjallista tai suullista tenttiä, harjoitustyötä tai muuta suoritusta, joka sisältyy yliopiston opetussuunnitelmaan.

Jos opetussuunnitelmassa määritelty kurssin arviointimenetelmä on kirjallinen tai suullinen tentti, sen suoritusmahdollisuus on järjestettävä seuraavasti:

1) Kurssit, jotka suoritetaan pääosin kurssin aikana (tentin/tenttien osuus 50 % tai alle kurssin kokonaisarvosanasta): kaksi tenttiä.
2) Kurssit, jotka järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella: kaksi tenttiä.
3) Kurssit, jotka suoritetaan pääosin luentoja seuraavalla tentillä (tentin/tenttien osuus yli 50 % kokonaisarvosanasta): kolme tenttiä.
4) Kurssit, joissa vieraileva luennoitsija: Kurssista järjestetään vain yksi tentti ja tämä tulee ilmoittaa kurssikuvauksessa.
5) International Business –kandidaattiohjelman kurssien tentit järjestetään kurssin aikana.

Näiden lisäksi voidaan järjestää ylimääräisiä tenttejä, jos kurssin vastuuopettaja niin päättää.

Opiskelijan on suoritettava kurssin kaikki osasuoritukset yhdellä toteutuskerralla, jollei kurssikuvauksessa tai kurssin vastuuopettajan päätöksellä toisin määrätä.

Alkutenttiä tai muita osasuorituksia ei voida uusia, eikä niiden arvosanaa voi korottaa ennen kurssin seuraavaa toteutusta. Opiskelijan on suoritettava kurssin kaikki osasuoritukset yhdellä toteutuskerralla, jollei ole kurssin vastuuopettajan kanssa toisin sopinut.

Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään opetussuunnitelmassa määriteltyjä arviointimenetelmiä.

Hyväksytyn opinnäytetyön arvosanaa ei voi korottaa uusimalla työtä.

Aalto-yliopistossa on annettu erikseen tenttejä koskevat säännöt.

49 § Opintosuoritusten voimassaolo (29.8.2013, 20.9.2013)

Alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon voi sisällyttää enintään seitsemän vuotta vanhoja kursseja tai opintokokonaisuuksia. Perustellusta syystä tätä pidemmästä voimassaolosta päättää korkeakoulu. Mikäli korkeakoulu on myöntänyt opiskelijalle lisäaikaa tutkinnon suorittamiseen, opintosuoritukset eivät vanhene tänä aikana.

Tutkintoon kuuluvat pakolliset kieliopinnot ovat voimassa toistaiseksi.

Opintosuoritusten voimassaoloa sovelletaan 1.8.2013 ja sen jälkeen tehtyihin suorituksiin.

50 § Tutkintosäännön voimaantulo

Tämä tutkintosääntö tulee voimaan 1. päivänä elokuuta 2013.

51 § Siirtymäsäännökset

Tämä tutkintosääntö kumoaa 1.8.2011 voimaan tulleen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintosäännön myöhempine muutoksineen ja tätä noudatetaan toistaiseksi, jollei Aalto-yliopiston säännöistä tai määräyksistä muuta johdu. Tutkintosäännön soveltamisesta annettuja ohjeita ja sen perusteella annettuja muita määräyksiä voidaan soveltaa siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa tämän tutkintosäännön kanssa.

Opiskelijan oikeusturvasta sekä muista opetusta ja opiskelua koskevista yleisistä asioista määrätään Aalto- yliopiston opetusta ja opiskelua koskevissa säännöissä.

Opiskelija, joka on saanut opiskeluoikeuden ennen 1.8.2013, voi suorittaa opintonsa loppuun siinä koulutusohjelmassa tai jatkotutkintonsa pääaineessa, jossa hänellä oli opiskeluoikeus ennen tämän tutkintosäännön voimaan tuloa, ennen 1.8.2013 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaisesti 31.7.2016 saakka.

Kauppatieteen akateeminen komitea antaa yksityiskohtaiset ohjeet siitä miten opiskelija, joka on saanut opiskeluoikeuden ennen 1.8.2013, voi hakemuksesta siirtyä suorittamaan tämän tutkintosäännön mukaisia opintoja.

Tutkintosäännön liitteet

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO, Tutkinnon tavoitteet ja täsmällisemmät osaamistavoitteet (pdf)

BACHELOR'S DEGREE IN ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION, Learning goals and objectives of the Bachelor's programmes (pdf)

KAUPPATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO, Tutkinnon tavoitteet ja täsmällisemmät osaamistavoitteet (pdf)

MASTER'S DEGREE IN ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION, Learning goals and objectives (pdf)

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: