Aalto-yliopisto

Hallitustyön voimavarat, vaatimukset ja tuloksellisuus -tutkimus tietosuojailmoitus

Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, miten sinun henkilötietojasi käsitellään tutkimukseen osallistuvana henkilönä. Sinulle on lisäksi annettu ”tiedote tutkittavalle” -niminen dokumentti, jossa kerrotaan tarkemmin tutkimuksen toteuttamisesta.

Mitä tässä tutkimuksessa tutkitaan ja mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan pienten ja keskisuurten yritysten riippumattomien hallitusjäsenten kokemusta hallitustyöskentelystä. Erityisesti tutkitaan hallitustyöskentelyn voimavaroja, hallitustyötä haastavia ja haittavia tekijöitä ja näiden yhteyttä riippumattoman hallitusjäsenen kokemaan kontribuutioon yritykselle. Lisäksi tutkitaan koronapandemian seurausten ja muiden nopeiden toimintaympäristön muutosten vaikutusta hallitustyöskentelyyn. Tutkimus toteutetaan kyselynä, jonka vastauksia analysoidaan tilastollisen menetelmien.

Tätä tutkimusta rahoittaa Paulon Säätiö.

Mitä henkilötietoja tutkimuksessa käsitellään

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia tietoja, jotka kerätään kyselylomakkeella:

 • Taustatietoina ikäsi, sukupuolesi, koulutustasosi, ammatillinen taustasi, osallistumisesi nykyisin työelämään, hallitustyöhön liittyvä koulutuksesi sekä jäsenyytesi hallitusjäsenten yhteisöissä.
 • Näkemyksesi, miksi haluat tehdä hallitustyötä.
 • Tieto yrityksessä, jonka hallituksessa olet: liikevaihto, henkilöstön määrä, toimiala, omistus, hallitusjäsenten määrä ja riippumattomien hallitusjäsenten määrä, ajankohta, jolloin hallituksessa on ollut riippumattomia hallitusjäseniä, näkemys johdon ja rahoittajien välisestä valta-asetelma.
 • Oma roolisi hallituksessa: mistä lähtien olet ollut hallituksessa, kuinka olet päätynyt hallitukseen sekä näkemyksesi, mitä sinun odotetaan tuovan hallitukseen.
 • Arviosi hallitustyöskentelyn toimivuudesta yrityksessä: hallitustyöskentelyn yleinen laatu, hallituksen kokoonpanon ja osaamisen sopivuus yhtiön tilanteeseen, kokousten laatu ja hyödyllisyys yhtiölle, hallituksen rooli strategian määrittelyssä ja toteutuksessa.
 • Kokemuksesi hallitustyöskentelyä edistävistä voimavaroista sekä hallitustyöskentelyn haasteista ja häiriötekijöistä yrityksessä.
 • Kokemuksesi hallitustyöskentelyn innostavuudesta ja kuormittavuudesta yrityksessä.
 • Kokemuksesi omasta onnistumisesta (kontibuutiosta) hallitustyöskentelystä.
 • Näkemyksesi koronakriisin vaikutuksista hallitustyöskentelyyn ja yritysten muutosvalmius nopeisiin muutoksiin.

Voit ilmoittaa yrityksen nimen, mutta tämä ei ole välttämätöntä tutkimukseen osallistumiseksi. Jos annat suostumuksesi yrityksen nimen käsittelyyn, vastauksesi voidaan yhdistää tietoon yrityksen tilinpäätöstietoihin. Tilinpäätöstietojen lähde on yleisesti käytettävissä oleva yritystietorekisteri kuten Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n rekisteri.

Henkilötietojen keräämisen tavat ja tutkimuksen menetelmät on kuvattu sinulle ”Tiedote tutkittavalle” -dokumentissa. 

Henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuus

Tutkimuksessa käsitellään vain tutkimuksen tarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Tutkimusaineistoa käsitellään tutkimuksen aikana sellaisessa muodossa, että henkilöllisyytesi ei ole suoraan tunnistettavissa siitä tutkijoillekaan. Nimesi ei ole tutkijan tiedossa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyperusteena on tutkittavan nimenomainen suostumus. 

Henkilötietojen jakaminen

Tutkimuksessa käsiteltäviä henkilötietoja ei jaeta kolmansille osapuolille.

Kansainväliset tietojen siirrot 

Tutkimushankkeen henkilötietoa sisältävää dataa ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. 

Henkilötietojen säilytys ja suojaaminen 

Tiedot kerätään sähköisellä Webropol-kyselyjärjestelmällä, josta kerätyt tiedot poistetaan kyselyn päätyttyä.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot säilytetään yliopiston verkkolevyasemalla, johon pääsy on rajoitettu palomuurilla ja käyttäjätunnuksilla.  Säilytettävä aineisto salataan lisäksi Veracrypt-salausohjelmalla.

Aineisto säilytetään jatkotutkimuksia varten seitsemän vuotta edellä esitetyllä verkkoasemalla tai yliopiston osoittamalla tietoturvaltaan vastaavan tasoisessa säilytystilassa.

Henkilötietojen säilytys ja poistaminen

Tunnisteellisten tietojen poistaminen 

Aineistossa ei ole suoria tunnistetietoja.

Vastaajan ikä karkeistetaan ikäluokiksi. Yritysten liikevaihto ja henkilöstön määrä kysytään suuruusluokkana Tilastokeskuksen luokittelun mukaisesti. Toimialat yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jos yritysten liikevaihdon tai henkilöstön suuruusluokan yritysten määrä toimialalla on aineistossa alle viisi.

Aineistossa olevat yrityksen tunnistetiedot (nimi ja sen perusteella haettu y-tunnus) pseudonymisoidaan eli muunnetaan muotoon, jossa yritys ei ole tunnistettavissa ilman lisätietoja. Pseudonymisointi on tarpeen jatkotutkimusta varten, jotta voidaan tutkia kyselytutkimuksella kerättyjen tietojen yhteyttä yrityksen tulevaan taloudelliseen kehitykseen. Lisätieto on avainkoodi, jolla pseudonymisoitu tieto voidaan palauttaa luetettavaksi. Avainkoodi säilytetään erillään muusta tiedosta.

Poistaminen tutkimuksen aikana ja tutkimuksen jälkeen  

Tutkimuksessa on tarkoitus säilyttää henkilötietoja sisältävä tutkimusdataa, jotta tutkimustulokset voidaan verifioida ja aiemmin kerättyä tutkimusdataa voidaan käyttää saman tieteenalan tieteelliseen jatkotutkimukseen tai tutkimusta tukevien muiden tieteenalojen tutkimukseen. Tutkimusdataa voidaan luovuttaa myös muille yliopistoille tai tutkimuslaitoksille jatkotutkimuksia varten.  

Tutkimukseen osallistuvan oikeudet 

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan henkilöllä on oikeus: 

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä 
 • tarkastaa itseään koskevat tiedot  
 • pyytää tietojensa oikaisua  
 • pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista  
 • vastustaa tietojensa käsittelyä 
 • oikeus tietojensa poistamiseen, jos tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan edellytykset täyttyvät ja käsittely ei ole enää tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos tietojen poistaminen todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti. 

Siinä tapauksessa, että tutkimuksen tekeminen ei edellytä tai ei enää edellytä rekisteröidyn tunnistamista, rekisterinpitäjä ei ole velvoitettu hankkimaan lisää tietoja, jotta data tai rekisteröity voitaisiin tunnistaa vain sen vuoksi, että rekisteröity voisi käyttää oikeuksiaan. Jos rekisterinpitäjä ei tunnista dataa, joka on liitettävissä tiettyyn rekisteröityyn, niin rekisteröidyllä ei ole oikeutta tietojen tarkastamiseen, tietojen korjaamiseen, tietojen käsittelyn vastustamiseen eikä tietojen poistamiseen. Jos rekisteröity kuitenkin antaa lisätietoja, joiden avulla hänet voidaan tunnistaa tutkimusdatasta, niin oikeuksia ei rajoiteta.   

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Tämän tutkimuksen rekisterinpitäjä on Aalto-yliopistona toimiva Aalto-korkeakoulusäätiö sr.  

Tutkimuksesta vastaava henkilö  

Tutkimuksen toteuttamista koskevat kysymykset voi osoittaa tutkimuksesta vastaavalle henkilölle, joka on tässä tutkimuksessa: Juha Eskelinen, puh. 0400-813858, [email protected] .

Tietosuojavastaava 

Mikäli tutkittavalla on tietosuojaan tai henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai pyyntöjä, tutkimukseen osallistuvan tulee ottaa yhteyttä Aalto-yliopiston tietosuojavastaavaan: puh. 09 47001 (vaihde), [email protected]

Tässä tietopyyntöpalvelussa voit pyytää tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeuksien toteuttamista Aalto-yliopistolta rekisterinpitäjänä Home · Henkilötietoportaali (aalto.fi).   

Jos tutkimukseen osallistuva kokee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, on osallistujalla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi). 

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: