Aalto-yliopisto Junior

Pröva hemma

Här hit­tar du inspirerande veten­skaps- och kon­star­beten, som du lätt kan prö­va på hem­ma!
kirja_Junior
Elmotor_Junior

Hemlagad elmotor

Under jobbets gång får du bygga en fungerande elmotor med hjälp av koppartråd, ett batteri och små permanenta magneter. Jobbet lämpar sig för alla åldrar. För yngre elever är målet att få en grov bild av hur en elmotor fungerar. För äldre elever är målet däremot att bättre förstå hur magnetfälten reagerar med varandra och fungerar.

Elbil, elektromagnetism, byggande

Geometri_Junior

Geometri med origami

I följande jobb byggs en kub och en stjärniserad oktaeder med hjälp av origamienheter vikta med papper. I jobbet kombineras matematik och konst. Instruktionerna är riktade till lågstadieelever men jobbet lämpar sig för alla åldrar!

MathArts, origami, geometri, sonobe, kub, stjärnisering, oktaeder, symmetri, Platonska kroppar

Aalto Junior online instruction for eatable atom model

Ätbar atommodell

I det här arbetet lär vi oss hur man bygger atomer och gör atommodeller av grov eller bär på papper. Den teoretiska delen av arbetet riktar sig till gymnasieelever, men den ätbara atommodellen är lätt att göra och tillämpas på alla som är intresserade av kemi.

kemi, atom, element, periodiskt system

Aalto Junior online instruction for homemade ice cream

Glass i påse

I arbetet lagas glass i en påse. Egenskaperna hos is och vatten och den endotermiska reaktionen låt bekant. Arbetet riktar sig till barn i grundskolan eller andra som är intresserade av ämnet. Barn under skolåldern kan arbeta med en vuxen.

kemi, glass, smältpunkt, endotermisk reaktion

Aalto Junior online instructions for balloon rocket

Ballongraket

I arbetet omvandlas en ballong till en raket som flyger längs en tråd. Arbetet är riktat till lågstadieelever samt andra eventuella intresserade. Barn under skolålder kan göra arbetet med en vuxen.

Raket, ballong, kraft

Aalto Junior online instructions for data anlysis

Analys av Finlands COVID-19-data

Visste du, att vid Aalto Universitetet forskar man som bäst coronavirusets (COVID-19) spridning såväl på molekyl- som på statistiknivå? I detta arbete får också du simulera och analysera Finlands COVID-19-data. Arbetet är riktat speciellt till gymnasieelever men definitivt även för andra intresserade.

Dataanalyti, epidemiologi, programmering, Python, Google Colab, hälsoteknologi

Aalto Junior online instructions for gardening and landscaping

Trädgård

En egen trädgård byggs som en miniatyr i en pafflåda. Arbetet är delat i två delar. I arbetets första del planteras frön eller sticklingar från en valfri växt. Efter detta byggs en trädgård runt den planterade växten med hjälp av material samlade utifrån eller hittade från hemmer. Arbetet är riktat till lågstadie- samt högstadieelever. Elever som ännu inte är i skolålder kan göra arbetet tillsammans med en vuxen.

Landskapsarkitektur, tredimensionellt byggande, omgivning, plantering, miniatyr

Aalto Junior online instructions for a Catapult

Katapult

I detta jobb får du fundera över vilka krafter som ger upphov till en katapult och därefter bygga en egen maskin. Arbetet är riktat till lågstadieelever, men passar också för högstadieelevers fysikundervisning.

Fysik, ingenjörsplanering, energi, kraft, elasticitet, katapult

Aalto Junior instructions on Spectroscopy

Spektroskop

I följande jobb kommer du att få bygga ett spektroskop med hjälp av kartongbiten av en pappersrulle och andra saker som lätt hittas i hemmet. Arbetet är riktat till lågstadieelever och andra möjliga intresserade. Ifall barnet ännu inte är i skolålder kan arbetet göras med en vuxen.

Spektrum, spektroskop, färger

Aalto Junior instruction image on Pareidolia

Pareidoli

I följande jobb kommer du att få bekanta dig med Pareidoli-fenomenet och lära dig att använda dig av det för att göra konst. Arbetet är riktat till lågstadieelever, men passar också för högstadieelevers bildkonstundervisning.

Pareidoli, fantasi, påhittighet

jattebubblor_Junior

Jättesåpbubblor

I det­ta arbete görs en lös­ning av jättesåp­bub­blor och ett bubbelverk­tyg. I arbetet bekan­tar vi oss med kemin och fysiken bakom såp­bub­blor. Arbetet läm­par sig för alla åldrar, även för barn under skolåldern.

såp­bub­blar, iris­er­ing

antocyanin_Junior

Separering av antocyanin

I arbetet tillreds av röd­kål en lös­ning som byter färg. Färgförän­drin­gen i röd­kål­slös­nin­gen under­söks med hjälp av ätti­ka och mat­so­da. Gas­bild­nin­gen i reak­tio­nen mel­lan ätti­ka och mat­so­da observeras. Arbetet är rik­tat till lågstadieelever eller andra som är intresser­ade av ämnet. Barn som är under skolåldern kan göra arbetet till­sam­mans med en vux­en.

kemi, röd­kål, forskn­ing, syra, bas, neu­tral, kemisk reak­tion

bubbelkonst_Junior

Bubbelkonst

I det­ta arbete får du göra ett kon­stverk av såp­bub­blor fär­gade med bläck eller vat­ten­färg­er. I arbetet under­söks slumpen som ett red­skap för att göra kon­st. Arbetet läm­par sig bäst för lågstadieelever.

såp­bub­bla, slumpen, parei­do­lia, kon­st

manick_Junior

En rörlig manick

Arbetets idé är att inspir­era till ingen­jörs­likt planerande och uppfinnande. Av åter­vin­nings­bart mate­r­i­al pysslas en man­ick, som kan pro­duc­era rörelse och ljud om så önskas. Arbetet är rik­tat till lågstadie- och högstadieelever. Barn under skolåldern kan göra arbetet till­sam­mans med en vux­en.

tred­i­men­sionellt byg­gande, uppfinningar, planer­ing, åter­vun­net mate­r­i­al

Junior Online water cycle cover image

Vattnets resa

I arbetet byggs en miniatyr av vattnets kretslopp i naturen. Med hjälp av miniatyren kan du undersöka vattnets olika faser, fasförändringar och vad de beror på. Arbetet är riktat till lågstadieelever med en vuxens hjälp.

Vattnets kretslopp, vetenskap, vätska, ånga, is, fysik, geografi

ljusmålning_Junior

Ljusmålning

I arbetet lärs ut hur man kan ljus­måla med tele­fo­nens gratis Light Paint­ing- app­lika­tion. Arbetet är rik­tat till grund­skole- och gym­nasieåldern och för alla som är intresser­ade av fotografer­ing.

fotografer­ing, ljus­mål­ning, ljus

bioplast_Junior

Bioplast i mikron

I arbetet bekan­tar man sig med begrep­pet bio­plast och tillverkar i mikron bioned­bry­t­bar plast av potatismjöl. Den färdi­ga plas­ten for­mas genom att använ­da egen kreativitet. Arbetet är rik­tat till lågstadieelever eller andra som är intresser­ade av ämnet. Barn som är under skolåldern kan gör arbetet till­sam­mans med en vux­en.

bioplast, kemi, forskn­ing, formn­ing, håll­bar utveck­ling

brobygg_Junior

Brobyggningsutmaning

I arbetet bekan­tar man sig med krafter som påverkar broar och byg­ger en egen bro. Arbetet kom­binerar ingen­jörsveten­skaper, fysik och arkitek­tur. Arbetet läm­par sig från 5-åringar uppåt.

planer­ing, fysik, byg­gande, mate­ri­al­veten­skap, arkitek­tur

pigment_Junior

Pigment i hemmet

I arbetet bekan­tar man sig med pig­ment genom konkre­ta och vardagli­ga exem­pel. Kry­d­dor och mat­in­gre­di­enser som hit­tas i hem­met innehåller naturpig­ment som kan använ­das till att måla och fär­ga. Arbetet är rik­tat till lågstadie- och högstadieelever. Fort­sät­tning­suppgiften, där vide­bark kokas till pig­ment kräver kök­skun­skaper.

pig­ment, håll­bar utveck­ling, ogiftighet, CHEMARTS

marspyssel_Junior

Mars-pyssel

I arbetet bekan­tar man sig med Mars, planer­ar och tillverkar på basis av det av åter­vin­nings­ma­te­r­i­al en egen fyrhjul­ing för att under­sö­ka Mars. Arbetet är rik­tat till 5-10-åringar och andra som är intresser­ade av rym­den.

Mars, rym­den, byg­gande, forskn­ing

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: