Aalto-yliopisto Junior

MOOC-kurssit ja videoluennot

Tänne on kerätty kursseja sekä luentoja, joita voi toteuttaa tai katsella verkon välityksellä. Lisäksi sivun alaosasta löydät Aalto-yliopiston some-kanavat, kuten muun muassa Youtuben, Snapchatin ja TikTokin.
Neljä nuorta tutkii metallin paloja suoja hanskat kädessä pöydän ääressä

KURSSIT

Design Bits

Design Bits on innostava johdantokurssi luovaan ongelmanratkaisuun ja muotoilun menetelmiin. Pääasiassa yliopisto-opiskelijoille suunnattu kurssi on hyödyllinen kaikille, jotka ovat uteliaita ja kiinnostuneet uusista oppimisen tavoista sekä tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta. Kahden opintopisteen kurssin suorittaminen vie noin 30–40 tuntia.
Design Bits

Miten talous toimii? 

Kurssi kertoo talouden vaikutuksesta elämäämme. Se luo katsauksen taloustieteen perusteisiin, tarjoaa työkaluja hahmottaa maailmaa uudella tavalla ja hyödyttää kaikkia, jotka haluavat lisätä ymmärrystään talouden toiminnasta. talouskurssi.fi

Sosiaalisen median ilmiöt

Someku­pla, verkko­häiriköin­ti, algo­rit­mien manip­u­loin­ti, someri­ip­pu­vu­us? Sosi­aalisen medi­an ilmiöt on Aal­to-yliopis­ton Infor­maa­tioverkos­to­jen koulu­tu­so­hjel­man kehit­tämä ilmainen ja kaikille avoin verkkokurssi. Kurssi on suun­nat­tu eri­tyis­es­ti luki­o­laisille, mut­ta halutes­saan kurssin voi käy­dä kuka vain!
Sosi­aalisen medi­an ilmiöt

StartingUp

Kiin­nos­taako star­tupit ja yrit­täjyys? Tämä kaikille avoin verkkokurssi tar­joaa johdan­non yrit­täjyy­teen ja yleiskat­sauk­sen start­up-maail­maan. Kurssin jäl­keen olet parem­min valmis­tau­tunut perus­ta­maan oman yri­tyk­sen, esit­telemään uuden tuot­teen tai palvelun ole­mas­sa olevas­sa yri­tyk­sessä, ja osal­lis­tumaan keskustelu­un yrit­täjyy­destä ja uusista liike­toimista.
Startin­gUp

FITech 101: Digi & Data

FITech 101 MOOC-sarjassa ensimmäiset kolme kurssia tässä kokonaisuudessa tarjoaa Aalto-yliopisto. Tarjottimella ovat  2 op kurssit: Johdatus ohjelmointiin, Data ja tieto sekä Internet ja selainohjelmointi. Kursseilla ei edellytetä aiempaa ohjelmointikokemusta ja ne sopivat hyvin myös lukiolaisille ja yläkoululaisille. https://fitech.io/fi/fitech-101-digi-data/

FITech:n kurssitarjonta

FITech (Finnish Insti­tute of Tech­nol­o­gy) tar­joaa mak­sut­to­mia yliopis­tokursse­ja. FITechin kaut­ta löy­dät esimerkik­si Aal­to-yliopis­ton Ohjel­moin­nin peruskurssin (Y1), jon­ka avul­la voit ottaa hal­tu­un ohjel­moin­nin perus­teet Python-kielel­lä. FITech -kurssit

Ohjelmoinnin MOOC Scala

Haluatko oppia ohjelmointia modernilla ohjelmointi­kielellä ja nähdä millaista yliopisto-opiskelu voi olla? Tervetuloa Ohjelmoinnin MOOC-kurssille! https://mooc.aalto.fi

Kiertotalous.nyt

Kiertotalous.nyt on viiden opin­topis­teen laa­juinen kokon­aisu­us kier­to­talouden perustei­den oppimiseen ja opet­tamiseen. Opin­to­jak­soa voidaan hyö­dyn­tää joko sup­peam­pana kol­men opin­topis­teen verkkokurssi­na, tai laa­jem­pana viiden opin­topis­teen mon­imuo­to-opetuk­se­na vas­tu­uopet­ta­jan ohjauk­ses­sa osana korkeak­oulu­jen omaa ope­tus­ta. Kurssil­la ei ole esi­ti­eto­vaa­timuk­sia ja se sovel­tuu kaikkien alo­jen opiske­li­joille, sekä käytet­täväk­si muus­sa koulu­tuk­ses­sa esimerkik­si jär­jestöis­sä tai yri­tyk­sis­sä. Kiertotalous.nyt -kurssi­aineis­to valmis­tuu kevääl­lä 2019 ja on kaikkien saatavil­la verkos­sa syksys­tä 2019 läh­tien.
http://kiertotalousnyt.fi/
https://circularnow.fi/ (In Eng­lish)

Elements of AI – Tekoälyn perusteet

Mitä tekoä­ly on? Tekoä­lyn perus­teet on mak­su­ton verkkokurssi, joka on suun­nat­tu kaikille, jot­ka halu­a­vat tietää, mitä tekoä­ly on, mitä tekoä­lyl­lä voi (ja ei voi) tehdä ja miten tekoä­ly vaikut­taa elämäämme. Kurssit koos­t­u­vat teo­riao­suuk­sista ja käytän­nön har­joituk­sista, ja voit suorit­taa ne omaan tahti­isi. Kurssin ovat toteut­ta­neet Reak­tor ja Helsin­gin yliopis­to.
Ele­ments of AI – Tekoä­lyn perus­teet

Ohjelmoinnin MOOC 2022

Ohjel­moin­nin alkeet kaikille, ilmaisek­si! Helsin­gin yliopis­ton Ohjel­moin­nin MOOC on kaikille avoin ja ilmainen ohjel­moin­nin perus­teet opet­ta­va verkkokurssi. Kurssil­la tutus­tu­taan Java-ohjel­moin­tikieleen. Kurssi sopii kaikille ohjel­moin­nin oppimis­es­ta kiin­nos­tuneille, ennakkoti­eto­ja tai -taito­ja ohjel­moin­nista ei tarvi­ta.
Ohjel­moin­nin MOOC 2022

Ilmasto.nyt

Ilmasto.nyt on moni­alainen kokon­aisu­us ilmas­ton­muu­tok­sen perustei­den oppimiseen ja opet­tamiseen. Se sisältää kir­jal­lista mate­ri­aalia, video­haas­tat­telu­ja ja -luen­to­ja, tehtäviä, teste­jä sekä oppaan opet­ta­jalle. Mate­ri­aalien avul­la kuka tahansa voi oppia, mitä ilmas­ton­muu­tos on luon­non­ti­eteel­lisenä ilmiönä sekä kuin­ka voimme hillitä sitä ja sopeu­tua siihen. Opin­tokokon­aisu­u­den voi opiskel­la itsenäis­es­ti tai osana ammat­tiko­rkeak­oulu- tai yliopis­to-opin­to­ja. Kokon­aisu­us on 5 opin­topis­teen kurssin laa­juinen. Opet­ta­jien ja opiske­li­joiden lisäk­si mate­ri­aalia voivat hyö­dyn­tää myös esimerkik­si yri­tyk­set, jär­jestöt ja media. Ilmasto.nyt on kaikkien käytet­tävis­sä, kurssialustalle pääset täältä.
http://www.ilmastonyt.fi/ 

LUENNOT

Manipulaation perusteet informaatioverkostoissa

Miten varautua infor­maa­tioso­dankäyn­ti­in? Aal­to-yliopis­ton kaikille avoin luen­tosar­ja infor­maa­tioma­nip­u­laa­tion pimeistä ja val­oi­sista puolista. Luen­to­ja voi seu­ra­ta Zoomin kaut­ta.
Manip­u­laa­tion perus­teet infor­maa­tioverkos­tois­sa

Filosofia ja systeemiajattelu

Pro­fes­sori Esa Saarisen Filosofia ja sys­teemi­a­jat­telu -luen­tosar­jan tavoit­teena on lisätä osal­lis­tu­jan kykyä omae­htoiseen, laa­ja-alaiseen, luo­vaan ja eteen­päin­virit­tyneeseen elämän­filosofiseen ajat­telu­un. Aal­to-yliopis­ton suosi­tun kurssin kevään 2020 aikana pide­tyt luen­not kat­sot­tavis­sa Youtubesta.
Filosofia ja sys­teemi­a­jat­telu -luen­tosar­ja

Sensors are everywhere – how can we transform this data into knowledge

Aal­to-yliopis­ton Sähkötekni­ikan ja automaa­tion laitok­sen apu­lais­pro­fes­sori Simo Särkän luen­non aiheena ovat antu­rit ja niiden hyö­dyn­tämi­nen. Mis­tä kaikkial­la anture­i­ta käytetään ja kuin­ka anturei­den tuot­ta­maa tietoa voidaan hyö­dyn­tää nyt ja tule­vaisu­udessa?
Sen­sors are every­where

Internet Forum -yleisöluentosarja: Digitalisaation eri puolet

Mitä dig­i­tal­isaa­tio tarkoit­taa käytän­nössä liike­toimin­nalle, suo­ma­laiselle yhteiskun­nalle ja tur­val­lisu­udelle? Kuun­tele huip­pu­luen­noit­si­joiden puheen­vuoro­ja aiheesta! Aal­to-yliopis­ton jär­jestämässä Inter­net Forum -yleisölu­en­tosar­jas­sa käsitel­lään meitä jokaista kos­ket­tavaa dig­i­tal­isaa­tio­ta uhki­neen ja mah­dol­lisuuksi­neen. Tarkem­paa tietoa luen­to­jen aiheista ja puhu­jista.
Inter­net forum – yleisölu­en­tosar­ja

Aalto-satelliitit

Aalto-yliopiston professori Jaan Praks pitää luennon satelliiteista, kiertoradoista ja avaruuteen liittyvästä mekaniikasta. Sopii hyvin lukiofysiikkaan. Katso luento Lukema-verkoston kanavalta.

Aalto-yliopiston some-kanavat

SnapchatViikottain vaihtuvat snäppääjät kurkistavat opiskelijoiden arkeen.

TikTokAalto Squad -opiskelijalähettiläät kertovat opiskelusta ja opiskelijaelämästä Aallossa.

YouTube: Aallon kanavalla voit tutustua syvemmin esimerkiksi koulutusohjelmiimme ja opiskelijoidemme tarinoihin.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: