Motivaatio & Arviointi

Arviointikriteereiden on oltava läpinäkyviä, ja rytmi palautteen antamiselle on oltava selkeä.
Teaching Lab / Motivation & Assessment
Assessment

Arviointi

Kuinka opiskelijoita arvioidaan?

Oppiminen on arvosteltava tiettyjen standardien mukaan, joten arviointikriteerit ovat pakollisia. Harkitse mitä komponentteja ja etenemistä kurssilla aiotaan arvioida ja millä painoarvolla. Kommunikoi tämä selkeästi opiskelijoille, sillä arviointikriteerit ovat verrannollisia siihen, mitä opiskelijoilta kurssin aikana odotetaan.

Needs

Tarpeet

Minkälaisia tarpeita opiskelijoilla on? 

Tarkoituksenmukaisten resurssien, materiaalien, ohjauksen ja tietojen tulee olla oppilaille saatavilla heidän eri tarpeiden täyttämiseksi. Tunne oppilaasi, ja kuuntele heidän toiveitaan sekä kysy heiltä palautetta kurssista. Ota myös huomioosi opiskelijoiden eri motivaatiolähteet, kuten opintopisteet, projektikokemus ja verkostoituminen.

Feedback

Palaute

Miten opiskelijoille annetaan palautetta? 

Palaute on olennainen osa koulutusta ja tehokasta oppimista. Se on ratkaisevaa opiskelijoiden henkilökohtaiselle kehitykselle. Rakentava palaute on yksi tärkeimmistä aspekteista, jota opettaja voi antaa opiskelijoilleen. Tähän liittyy selkiyttäminen siitä, mitä opettajat odottavat opiskelijoiltaan, antaen samalla tilaa kasvulle ja virheille. Määritä kuka antaa palautetta ja kuinka usein, sekä mikä seuraaava askel on.

Success

Menestys

Miten menestyminen määritellään ja kuinka sitä mitataan?

Menestyksen mittaaminen vaatii strategian. Pohdi mitä erilaista menestystä on (henkilökohtainen menestys, kurssimenestys). Menestys liittyy tuloksiin; mitä saavutuksia käytetään suorituskyvyn mittaamiseen?

Reflection

Itsearviointi

Miten opiskelijat voivat toteuttaa itsearviointia?

Itsearvointi on avain oppimiseen. Opiskelijat tulevat kriittisimmiksi omasta oppimisprosessistaan, ottavat vastuuta oppimisesta ja muodostavat uutta merkitystä oppimiselle itsearvioinnin kautta. Mieti miten sisällyttää säännöllisiä mahdollisuuksia itsearvioinnille kurssitehtävien aikana.

Vision

Visio

Mitä halutaan saavuttaa?

Selkeä visio avaa tien moniin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Mieti mikä kurssisi visio on ja säädä se sopivaksi Learning Challenge Aallon visioon. Kuinka haastepohjainen oppiminen tulee ilmi visiossasi?

Motivaatio & Arviointi
Back to Teaching Lab front page
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: