Aalto-käsikirja

Kauppakorkeakoulun ohjesääntö

Täältä löydät tietoa Kauppakorkeakoulun ohjesäännöstä.

Aalto-korkeakoulusäätiön sääntöjen 3 §:n mukaisena yksikkönä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu harjoittaa kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta ja antaa kauppatieteellistä ylintä tutkinto-opetusta ja harjoittaa kauppatieteiden alaan liittyvää täydennyskoulutusta, johtamiskoulutusta ja MBA koulutusta sekä kauppatieteelliseen alaan liittyvää yhteiskunnallista palvelutoimintaa Aalto-yliopiston strategisten linjausten mukaisesti.

Organisaatio

1 § Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun akateemisen toiminnan perusyksikkö on laitos, jossa harjoitetaan akateemista tutkimustoimintaa ja tuotetaan siihen perustuvaa tutkinto-opetusta. Korkeakoulun laitosjako on seuraava:

  • Johtamisen laitos (Department of Management Studies). Laitoksen yhteydessä toimii Mikkeliin sijoitettu englanninkielinen International Business – kandidaattiohjelma,
  • Laskentatoimen laitos (Department of Accounting)
  • Markkinoinnin laitos (Department of Marketing)
  • Rahoituksen laitos (Department of Finance)
  • Taloustieteen laitos (Department of Economics) ja
  • Tieto ja palvelutalouden laitos (Department of Information and Service Economy).

Korkeakoulussa voi olla useamman oppiaineen tutkimusyhteistyötä varten muodostettuja yksikköjä tai yhteisiä yksikköjä Aalto-yliopiston muiden korkeakoulujen yksiköiden ja yliopiston ulkopuolisten yksiköiden kanssa.

Kullakin erillisellä laitoksella ja yksiköllä voi tarvittaessa olla oma ohjesääntönsä.

Toimielimet ja johtaminen

2 § Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun toimielimet ovat dekaani ja kauppatieteen akateeminen komitea.

Korkeakoululla on varadekaaneja sen mukaan kuin rehtori päättää.

Opetuksen ja tutkimuksen laitoksen toimintaa johtaa laitoksen johtaja.

Korkeakoulussa on lisäksi väitöskomitea.

MBA koulutusta varten korkeakoulussa on Board of Studies -ohjausryhmä.

3 § Dekaani ja laitoksen johtaja voivat kutsua johtamisensa tueksi johto tai muita ryhmiä, joihin voi kuulua myös korkeakoulun ulkopuolisia henkilöitä.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professorit, jotka ovat professorineuvoston jäseniä, voivat toimia korkeakoulussa sen johdon neuvoa-antavana elimenä ja tiedeyhteisön yhteistyöelimenä.

Johtaminen järjestetään siten, että eri henkilöstöryhmillä ja opiskelijoilla on riittävä mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon ja sen valmisteluun.

Korkeakoulua johtava dekaani ja varadekaani

4 § Dekaani johtaa korkeakoulua yliopiston hallituksen ja rehtorin yliopiston johtosäännön puitteissa antaman toimeenpanovallan perusteella.

Dekaanin nimittää ja erottaa tästä tehtävästä yliopiston hallitus rehtorin esityksestä.

Dekaanin toimikausi on viisi kalenterivuotta. Jos dekaani on Aalto-yliopiston professori, hänet on täksi ajaksi vapautettu professorin tehtäviinsä kuuluvien tehtävien hoitamisesta.

5 § Dekaanin tehtävänä on sen lisäksi mitä Aalto-yliopiston johtosäännön 23 §:ssä tai hallituksen ja rehtorin päätöksellä määrätään:

1) vahvistaa dekaanin ja varadekaanin työnjako, jossa määrätään varadekaanille kuuluvat korkeakoulun johtamiseen liittyvät tehtävät;

2) nimittää ja erottaa laitoksen johtajat ja varajohtajat;

3) päättää 1 § 4 momentissa tarkoitetun yksikön muodostamisesta; ja

4) tarvittaessa vahvistaa erillisen laitoksen ja 1 § 4 momentissa tarkoitetun yksikön ohjesääntö;

5) tehdä rehtorille esitys Aalto-yliopiston johtamiskoulutusyhtiön hallituksen jäseniksi; ja

6) vastata korkeakoulun brändin rakentamisesta, laatutyöstä ja akkreditoinneista.

6 § Varadekaani toimii dekaanin apuna dekaanin hänelle osoittamien tehtävien hoitamiseksi. Dekaani voi vapauttaa varadekaanin toimikautensa ajaksi varsinaisista tehtävistään kokonaan tai osittain.

Varadekaanin nimittää ja erottaa tästä tehtävästä rehtori dekaanin esityksestä.

Varadekaani valitaan samaksi toimikaudeksi kuin dekaani. Jos dekaani eroaa tehtävistään ennen toimikautensa päättymistä, katsotaan varadekaaninkin toimikausi päättyneeksi. Varadekaanin erotessa tehtävistään kesken toimikauden, uusi varadekaani nimitetään dekaanin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kauppatieteen akateeminen komitea

7 § Akateemisten asioiden hoitamista varten korkeakoulussa on kauppatieteen akateeminen komitea, joka hoitaa yliopiston johtosäännön 23 §:n mukaiset ja yliopiston akateemisten asian komitean sille johtosäännön 13 §:n nojalla osoittamat tehtävät.

Kauppatieteen akateemisessa komiteassa puheenjohtajana toimii dekaani, joka kutsuu akateemiselle komitealle varapuheenjohtajan ja sihteerin. Varadekaaneilla on läsnäolo- ja puheoikeus komitean kokouksessa.

Akateemisen komitean toimikausi on neljä kalenterivuotta. Opiskelijajäsenen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Laitoksen johtaja

8 § Laitoksen toimintaa johtaa laitoksen johtaja. Dekaani voi myöntää laitoksen johtajalle vapautusta tämän varsinaisista tehtävistä siten kuin laitoksen johtajan tehtävä edellyttää.

Laitoksen johtajan nimittää ja erottaa tästä tehtävästään dekaani. Laitoksen johtajan toimikausi on viisi kalenterivuotta. Laitoksella on varajohtajia sen mukaan kuin dekaani päättää. Varajohtaja nimitetään samaksi toimikaudeksi kuin laitoksen johtaja.

9 § Laitoksen johtajan tehtävänä on johtaa laitoksen toimintaa korkeakoulun strategisten linjausten ja laitoksen tavoitesopimuksessa sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Näihin tehtäviin kuuluu:

1) vastata laitoksen tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta;

2) vastata laitoksen toiminnan ja talouden suunnittelusta, päättää laitokselle myönnettyjen määrärahojen käyttämisestä sekä vastata niiden käytön seurannasta ja raportoinnista;

3) vastata opetussuunnitelmien valmistelusta laitoksen osalta;

4) esityksen tekeminen tenure track urapolulle eri vaiheisiin sijoitettavista henkilöistä sekä esityksen tekeminen laitoksen henkilöstön ottamisesta työsopimussuhteeseen siltä osin kuin toimivalta on siirretty laitoksen johtajalle;

5) määrätä opinnäytetöiden (pro gradu) tarkastajat sekä päättää pro gradu -tutkielmien hyväksymisestä ja arvostelemisesta opinnäytetöiden tarkastajien antaman lausunnon mukaisesti;

6) vastata laitoksen toiminnan laatutyöstä, korkeakoulun akkreditointien edellyttämästä raportointityöstä laitoksen osalta sekä laitoksen toiminnan kannalta merkityksellisestä sidosryhmäyhteistyöstä ;

7) vastata laitoksen työhyvinvoinnista ja pitää lukukausittain laitoksen työyksikkökokous, jossa käsitellään laitoksen työoloja ja henkilökunnan työhön vaikuttavia olosuhteita;

8) käsitellä muut laitoksen johtajalle kuuluvat asiat.

Väitöskomitea

10 § Korkeakoulussa on väitöskomitea, johon kuuluvat tohtoriohjelman johtaja puheenjohtajana ja kuusi korkeakoulun keskeisiä tutkimusaloja edustavaa professorijäsentä.

Väitöskomitean tehtävänä on

1) määrätä lisensiaattitutkimuksen tarkastajat ja päättää tutkimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä,

2) määrätä väitöskirjatyön esitarkastajat laitoksen edustajana toimivan professorin esityksestä,

3) myöntää väittelylupa,

4) määrätä väitöstilaisuuden kustos ja vastaväittäjä,

5) päättää väitöskirjatyön hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja

6) antaa tohtorikoulutusta koskevia lausuntoja.

Komitea kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on toimivaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Dekaani määrää väitöskomitealle sihteerin.

Väitöskomitean toimikausi on neljä kalenterivuotta.

MBA ja johtamiskoulutus

11 § Korkeakoulun MBA-koulutuksen ja korkeakoulun vastuulla olevan täydennyskoulutuksena annettavan johtamiskoulutuksen kehittämistä ja laadunvarmistusta varten korkeakoulussa toimii Board of Studies -ohjausryhmä, jonka dekaani nimittää kuultuaan muiden korkeakoulujen johtavia dekaaneja.

Päätöksenteko

12 § Asiat ratkaistaan julkishallinnon esittelymenettelyä käyttäen silloin kun päätökseen liittyy julkisen vallan käyttämistä. Esittelymenettelyä ei kuitenkaan käytetä arvosteltaessa opintosuorituksia.

Muissa asioissa korkeakoulun johtava dekaani, tiedekunnan dekaani ja laitoksen johtaja vastaavat siitä, että käsittelyyn tulevat asiat tulevat valmistelluiksi asianmukaisesti.

13 § Hallintoelinten kokoontumisen ja päätöksenteon osalta noudatetaan soveltuvin osin yliopistolain 29 §:n ja Aalto-yliopiston johtosäännön 14 §:n mukaisia menettelytapoja, ellei rehtori toisin tarkemmin määrää.

Voimaantulo

14 § Tämä ohjesääntö tulee voimaan 1. päivänä syyskuuta 2016.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: