Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur är ett mångvetenskapligt område som består av planering, anläggning, vård och skötsel av utemiljöer på alla skalnivåer. Till det centrala innehållet i magisterprogrammet i landskapsvård hör landskapsplanering, anläggning, vård, skötsel och skydd av landskap samt samhälls- och stadsplanering. Landskapsarkitektur förenar konstnärligt, naturvetenskapligt och tekniskt kunnande. Estetik, ekologi och funktionalitet hör till de grundläggande värdena inom landskapsarkitekturen. Målet är att producera bra och hållbara miljöer och samhällen.
Landskap arkitektur

Examen:

Landskapsarkitekt

Ansökningsperiod:

2.12.2019 – 3.1.2020

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

Mål för utbildningen

Landskapsarkitektur är ett mångvetenskapligt område som består av planering, anläggning, vård och skötsel av utemiljöer på alla skalnivåer. Till det centrala innehållet i magisterprogrammet i landskapsvård hör landskapsplanering, anläggning, vård, skötsel och skydd av landskap samt samhälls- och stadsplanering. Landskapsarkitektur förenar konstnärligt, naturvetenskapligt och tekniskt kunnande. Estetik, ekologi och funktionalitet hör till de grundläggande värdena inom landskapsarkitekturen. Målet är att producera bra och hållbara miljöer och samhällen.

Kunskaper

Målen för utbildningen är att studeranden, efter att ha avlagt sin examen har:

 • kännedom om och förmåga att analysera aktuella utmaningar och uppgifter inom landskapsarkitekturen
 • kännedom om landskapsarkitekturens historia och konsthistoria och teori
 • färdigheter i informationssökning och planeringsmetoder inklusive processen för deltagande och bedömning, kunskap om kostnadsfaktorer samt de för branschen relevanta författningarna och förvaltningsförfarandena.
 • förmåga att arbeta med kvalificerade uppgifter inom planering och forskning samt administrera och koordinera projekt
 • förmåga att självständigt och innovativt svara på de utmaningar som kvalificerade projekt och processer för ändringar i landskapet ställer
 • förmåga att utveckla sitt landskapsarkitektoniska uttryck
 • förmåga att bedöma kvaliteten på och miljökonsekvenserna av planeringslösningar
 • visar färdighet för ett övergripande professionellt synsätt och problemlösningsförmåga,
 • insikter i den samhälleliga betydelsen av branschen och sitt ansvar som professionell yrkesutövare
 • förmåga att se yrkesbildens utveckling i internationell riktning och det utvidgade uppgiftsfältet och förmåga att se betydelsen av annorlunda kulturer och naturförhållanden
 • fullföljer en planmässig studiestig som möjliggör såväl ett livslångt lärande som nationella och internationella sakkunniguppdrag och forskarstudier.

Akademiska mål:

Målen för utbildningen är att studeranden, efter att ha avlagt sin examen har:

 • kännedom om de akademiska temana och den centrala litteraturen i branschen
 • kan kritiskt och sakkunnigt skriva akademisk text
 • känner till de viktigaste forskningsmetoderna
 • har förmåga att argumentera vetenskapligt

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Magisterprogrammet i landskapsarkitektur är på finska (svenska).

Karriärmöjligheter

Landskapsarkitekturen är ett växande område internationellt och i Finland. Uppgifterna inom branschen är mycket mångsidiga. Landskapsarkitekterna placerar sig i olika arbetsuppgifter som rör miljö och landskap där huvudvikten är lagd vid planeringsuppdrag eller uppgifter som stöder planeringen. Huvudparten av landskapsarkitekterna arbetar antingen inom den privata sektorn vid konsultbyråer eller i kommunala organisationer. Landskapsarkitekter är verksamma även i statsförvaltningen, landskapsförbunden, organisationer samt inom utbildning och forskning

De viktigaste arbetsuppgifterna går ut på planeringsarbete på olika skalnivåer. Landskapsarkitektens uppgiftsfält har utvidgats från planeringen av grönområden och utemiljöerna kring byggnader till planläggning och samhällsplanering samt planeringen av infrastruktur. Mest allmänna är planeringsuppdrag i egenskap av sakkunnig, ibland även i egenskap av huvudplanerare.  Olika projektledningsuppdrag och förhandsuppgifter är en central del av yrkeskårens arbetsfält. Uppgifterna inom den offentliga förvaltningen och inom affärsledning håller på att öka. I framtiden kommer även uppgifter som går ut på koordinering, övervakning och tillsyn av byggverksamhet och projekt att öka. Utbildningsprogrammet för landskapsarkitekter är den enda utbildningen i sitt slag på universitetsnivå i Finland. Sysselsättningsläget är gott.
 

Titlar och uppgiftsbeteckningar

Studierna ger färdigheter för planeringsuppdrag av olika slag inom området landskapsarkitektur. Ofta används titeln landskapsarkitekt, som är namnet på examen, för att beskriva uppgiften. Med ökad erfarenhet ändras tjänste- eller uppgiftsbeteckningen från yngre planerare till planerare, sedan till ansvarig planerare och ledande planerare eller projektchef. I chefs- och projektledarpositioner används bl.a. titlarna planeringschef, planeringsdirektör och branschdirektör. Den som innehar en egen byrå använder sig vanligen av titeln landskapsarkitekt.

I planläggningsuppgifter inom den kommunala sektorn används bl.a. titlarna planläggningsarkitekt, projektarkitekt, planläggningschef och markanvändningschef. Andra titlar inom statsförvaltningen är bl.a. områdesarkitekt, överarkitekt och landskapsarkitekt. För dem som är verksamma inom undervisningen är titeln t.ex. lektor eller professor.

Utbildningens innehåll

Landskapsarkitektur är ett mångvetenskapligt område som består av planering, anläggning, vård och skötsel av utemiljöer på alla skalnivåer. Till det centrala innehållet i magisterprogrammet i landskapsvård hör landskapsplanering, anläggning, vård, skötsel och skydd av landskap samt samhälls- och stadsplanering.

Landskapsarkitektur förenar konstnärligt, naturvetenskapligt och tekniskt kunnande. Estetik, ekologi och funktionalitet hör till de grundläggande värdena inom landskapsarkitekturen. Målet är att producera bra och hållbara miljöer och samhällen. I praktiken innebär det t.ex. planering och utformning av boendemiljöer, offentliga parker, grönområden, utomhusytor och uterum i rekreations- och arbetsplatsområden, planering av markanvändningen i anslutning till planläggning, planering av skyddet och vården av landskap och historiska miljöer samt av iståndsättning av miljöer eller forsknings- och sakkunnigguppgifter med anknytning till landskap och miljö.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2018-2020 (på finska).

Internationalisering

Det sker en internationalisering på flera nivåer inom utbildningen i landskapsarkitektur I studierna ingår studieresor utomlands och ibland samarbetskurser eller samarbetsprojekt med internationella partneruniversitet. Det finns goda möjligheter till utbytesstudier, och merparten av dem som studerar landskapsarkitektur utnyttjar möjligheten att studera utomlands.  Arbetspraktik utomlands är en möjlighet till internationalisering. Institutionen för arkitektur har gott om internationella studerande och gästföreläsare.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Vad förutsätter vi av sökanden

Vi förutsätter att de sökande har tidigare examen inom ett lämpligt område, t.ex. landskapsarkitektur, yrkeshögskoleexamen inom landskapsplanering eller miljöbygge eller universitetsexamen på kandidatnivå inom naturvetenskapliga branschen. De sökande bör ha landskapsarkitektonisk planeringsfärdighet, förmåga att visualisera, konstnärlig kreativitet samt motivation och engagemang för studier i landskapsarkitektur.

Bedömningsgrunder

 • Lämplig tidigare examen, dvs. examen inom ett för landskapsarkitektur relevant område
 • Ansökans nivå som helhet, i synnerhet portfolions nivå
 • Mängden av lämpliga studier och tidigare studieframgång
 • Motivation och vilja att binda sig på basis av motivationsbrevet

Utöver dessa inkluderar utvärderingskriterierna också i det andra steget lämplighet demonstrerad i intervjun.

Första skedet och obligatoriska ansökningsdokument

I första skedet av bedömningen utvärderar en urvalskommission ansökningarna på basis av ansökningsdokumenten. De ansökningsdokument som krävs räknas upp nedan. Observera också fordringarna för ansökningsdokument som nämns i allmänna ansökningsinstruktioner.

Portfolion, som innnehåller CV:n och motivationsbrevet, ska skickas via post.

Portfolio

En portfolio innehållande sökandens egna arbetsprov (övningsarbeten, eventuella andra egna arbeten etc.) är en obligatorisk ansökningsbilaga där CV och motivationsbrev är integrerat. Portfolion ska vidsträckt och mångsidigt sammanfatta sökandens planeringskunnighet och konstnärliga kreativitet. Bedömningens huvudtyngdpunkt ligger på planeringsskisserna och annat bildmaterial.

CV

I ansökan ska ingå sökandens meritförteckning som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet samt övrig yrkesverksamhet/konstnärlig verksamhet och prestationer (utställningar, publikationer, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag etc.). CV:t fogas till portfolion.

Motivationsbrev

I motivationsbrevet (max. 4 000 tecken) ska sökanden motivera varför hen vill studera landskapsarkitektur, ange sina särskilda intresseobjekt samt mål och önskemål gällande studierna vid studieprogrammet i landskapsarkitektur vid Aalto-universitetet. Sökanden ska specificera sina synpunkter om landskapsarkitektur samt hur dessa tar sig uttryck i arbetsproven i portfolion. Motivationsbrevet fogas till portfolion.

Språket I ansökningsdokumenten

Ansökningsdokumenten ska lämnas in på något av följande språk: finska eller svenska.

Andra skedet

En del av de sökande väljs på basis av ansökningsdokumenten till andra skedet som består av en intervju. Man kan delta i intervjun antingen på plats eller via skype. 
Kallelsen till andra skedet skickas till sökanden senast 7 dagar på förhand.

Kompletterande studier

De som har blivit antagna kan tilldelas kompletterande studier vid antagningen. Både antalet och kvaliteten på de kompletterande studierna beror på den sökandes tidigare examen. De kompletterande studierna fastslås senast i början av studierna skilt för varje studerande.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat