Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i landskapsarkitektur

Landskapsarkitekter är ett betydande yrkesgrupp för samhället och miljön. Gemensamt för landskapsarkitekter är viljan och förmågan att göra gemensamma landskap hållbara, fungerande och vackra. Aalto-universitetets internationellt ansedda magisterprogram i landskapsarkitektur är det enda magisterprogrammet för landskapsarkitektur på universitetsnivå i Finland.
Landskap arkitektur

Examen:

Landskapsarkitekt

Ansökningsperiod:

1.12.2020 – 4.1.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden börjar 1.12.2020 09:00 (UTC+2)

Utbildningens mål

Landskapsarkitekter skapar landskap som kan ses, upplevas och levas. Det är ett spännande område där vetenskap och konst kombineras på ett unikt sätt för att möjliggöra en harmonisk samexistens mellan människan och naturen. Aalto-universitetets magisterprogram i landskapsarkitektur är det enda utbildningsprogrammet för landskapsarkitektur på universitetsnivå i Finland. Programmet har även uppnått internationellt anseende – år 2018 valdes det till finalplats i en internationell biennal för landskapsarkitektur i Barcelona bland över 80 andra utbildningsprogram.

Det internationella landskapsarkitektförbundet IFLA har ackrediterat Aalto-universitetets utbildningsprogram i landskapsarkitektur. Statuset förnyas vart femte år och säkerställer att den finländska utbildningen motsvarar internationella krav inom yrkes- och utbildningsområdet. Utexaminerade landskapsarkitekter förväntas ha bland annat följande egenskaper:

 • Förmåga att göra gemensamma landskap fungerande, estetiska och hållbara. De som avlagt landskapsarkitektexamen har ett visionärt perspektiv på ett yrke som söker lösningar för harmonisk samexistens mellan människor och natur. 
 • Helhetsmässig uppfattning om aktuella miljöfrågor. Landskapsarkitekter förstår sitt yrkes ekologiska och sociala ansvar och kan beakta ett hållbarhetsperspektiv i hela sin planeringsprocess.
 • Förmåga att tillämpa en mångvetenskaplig grund i ett yrke med en allt bredare samhällelig betydelse. De utexaminerade är medvetna om den allt mer internationella och breda yrkesbilden och förstår den betydelse som olika kulturer och naturförhållanden har för planeringen.
 • Förmåga till såväl självständig planering som samarbete med representanter för närliggande områden. Landskapsarkitekter kan kommunicera visuellt, muntligt och skriftligt med olika parter samt koordinera och leda projekt.
 • Självsäkerhet i den egna kreativiteten och förmåga att tillämpa den i landskapsarkitektyrket. De utexaminerade kan tänka kreativt i sitt arbete som landskapsarkitekter.

Mer information om undervisningsspråk

Språket för Magisterprogrammet i landskapsarkitektur är finska. Den studerande kan göra sina övningsarbeten även på svenska. Ungefär hälften av kursrna ordnas på engelska.

  Utbildningens innehåll

  Magisterprogrammet i landskapsarkitektur erbjuder en spännande och fascinerande studiemiljö i knutpunkten för flera olika områden. De studerande är fria att skapa personliga kunskapsprofiler och undersöka teman enligt sina egna intressen.

  Kurserna inom utbildningsprogrammet fördelar sig på tre ämnesområden, av vilka den studerande väljer ett som tema för sitt diplomarbete. Områdena är följande:

  • Planering och anläggning av landskap

  Kurserna ger färdigheter att planera olika typer av miljöer och

  konstruktioner. Av central betydelse i undervisningen är arkitekturen och utformningen av utomhusmiljöer samt konstnärligt uttryck och konstnärliga uttrycksmedel.

  • Planering och vård av landskap 

  I kurserna betonas frågor som gäller hållbar utveckling samt skydd och vård av landskap.

   Kurserna ger färdigheter att arbeta med planering av markanvändning, strategisk planering och miljöförvaltning.

  • Samhälls- och stadsplanering

  Kurserna ger insikter i planläggning och stadsutveckling samt de kunskaper och färdigheter som krävs för att sköta sakkunniguppgifter i anslutning till dessa frågor.

  Teman

  Kurserna bildar en mångvetenskaplig helhet som på ett unikt sätt sammanför konst, naturvetenskaper, teknisk kompetens och historiekännedom. Centrala teman på kurserna är bland annat olika typer av byggd miljö och utomhusområden, landskapsvård och skyddande av landskap, produktionslandskap, planering av hållbar markanvändning och digital landskapsplanering. Utöver de obligatoriska huvudämnesstudierna väljer den studerande alternativa studiokurser enligt önskat specialområde. Exempel på alternativa kurser:

  • Fördjupad kurs i landskapsanläggning (10–15 sp)
  • Landskapsvård (10–15 sp)
  • Digital landscape architecture and urbanism (10–15 sp)
  • Landscape ecology in planning (10–15 op)
  • Landscape of production (10–15 sp)

  Lärande

  I magisterprogrammet i landskapsarkitektur betonas ett självstyrande arbetssätt. I början av varje termin skapar de studerande en individuell studieplan och ett veckoschema, där de fastställer vilka kurser de ska genomföra samt ett individuellt arbetsprogram. En central position innehas av planeringsuppgifter och studiokurser där de studerande fördjupar sig i aktuella miljöfrågor. Ungefär hälften av studierna består av planeringsämnen.

  Övningsarbeten görs individuellt, i par och i grupp. Växelverkan mellan kursdeltagare, lärande av och diskussion med andra samt responstillfällen utvecklar samhörigheten och förmågan att arbeta i nätverk, vilka är ett viktigt stöd i det framtida arbetslivet.

  Målet med Magisterprogrammet i landskapsarkitektur är att ge den studerande kompetens och färdigheter att utöva yrket. Programmet är i nära kontakt med aktörer på området, till exempel via gästande experter och Finlands landskapsarkitektförbund MARK. Kursernas övningsarbeten och diplomarbetena är ofta uppdrag från kommuner och städer.

  Utbildningens uppbyggnad

  Magisterprogrammet i landskapsarkitektur ordnas av Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur. Studierna är en helhet som är uppbyggd för att genomföras på två år och omfattar följande 120 studiepoäng:

  • Huvudämnesstudier (60 sp)
  • Fritt valbara studier (30 sp)
  • Diplomarbete (30 sp).

  De fritt valbara studierna kan inkludera ett biämne. Också studier som genomförts någon annanstans (t.ex. utomlands) kan tillgodoräknas i studierna. Högst 15 sp arbetspraktik kan inkluderas.

  För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022 (på finska).

  Internationalisering

  Internationalisering sker på flera nivåer inom utbildningen i landskapsarkitektur, och vi följer aktivt internationella fenomen på området i undervisningen. I studierna ingår även studieresor utomlands och ibland samarbetskurser eller projekt med internationella partneruniversitet. Utbildningsprogrammet deltar också aktivt i samarbetsorganisationen för europeiska landskapsarkitekturskolor (ECLAS). Det finns även andra möjligheter för internationalisering, till exempel

  • att åka på utbyte till ett utländskt universitet
  • att delta i sommarkurser eller studera vid en sommarhögskola utomlands
  • att göra praktik utomlands
  • att studera språk och interkulturell kommunikation.

  Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals internationella examens- och utbytesstuderande. De inkluderas i Aaltos mångfaldiga gemenskap såväl via studierna som via fritidsevenemang och aktiviteter.  Aktiv tutorverksamhet hjälper utländska studerande anpassa sig till vardagen i Otnäs och till den nordiska kulturen – och är förstås också ett utmärkt sätt för finländska studerande att lära känna utbytesstuderandena bättre.

  Mångvetenskaplighet

  Aalto-universitetet är känt som en föregångare för mångvetenskapliga studier som kombinerar vetenskap, ekonomi, teknik och konst. Vårt livliga campus och de valfria kurserna sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna ofta spontana mångvetenskaplighet är som gjord för att skapa nya idéer och sammanföra människor som inspireras av dem, med nya vänskapsband, nyttiga nätverk och till och med nya företag som resultat.

  Magisterprogrammet i landskapsarkitektur innefattar studier i såväl ekologi och digitala metoder som miljölagstiftning och skogsvård. Lärarna är experter inom dessa områden. Utbildningsprogrammet är i ständig växelverkan med utbildningsprogrammet i arkitektur, i synnerhet via kurserna i samhälls- och stadsplanering.  Samarbete förs och kurser hålls även med utbildningsprogrammen i ingenjörsvetenskaper.

  Under magisterstudierna kan den studerande också välja ett biämne och valfria studiehelheter. Hen har tillgång till hela Aaltos kursutbud, och om hen vill kan hen också dra nytta av ett annat finländskt universitets kursutbud via ett JOO-avtal. Studierna inkluderas i examen och studierätten beviljas på visstid.

   Karriärmöjligheter

   Landskapsarkitektur är ett växande område, och dess betydelse framhävs allt mer i och med klimatkrisen. Magisterprogrammet i landskapsarkitektur är ackrediterat av det internationella landskapsarkitektförbundet IFLA och ger de utexaminerade förutsättningar att arbeta som landskapsarkitekter världen över. Sysselsättningsläget på området är mycket gott. Landskapsarkitekter kan avancera till viktiga beslutsfattarpositioner till exempel inom planläggning, landskapsplanering och stadsbyggande. Bland annat följande arbetsplatser är typiska för dem som utexaminerats från magisterprogrammet:

   • Landskapsarkitekt-, arkitekt-, ingenjörs- och mångvetenskapliga byråer inom den privata sektorn
   • Planläggnings- och stadsplaneringsorganisationer; städer, kommuner och landskap
   • Miljöförvaltning (NTM-centraler och landskapsförbund)
   • Egen planeringsbyrå.

   Aalto-universitetet erbjuder utmärkta karriärtjänster som stöder sysselsättning både i Finland och utomlands. Aalto har också en mycket aktiv företagargemenskap som kan hjälpa de studerande grunda egna företag.

    Fortsatta studiemöjligheter

    En examen i landskapsarkitektur möjliggör också en forskarkarriär och ger behörighet att söka till doktorandstudier. Forskning i landskapsarkitektur är ett växande område som behövs för yrkesområdets utveckling och för mångvetenskaplig dialog.

    Kontaktuppgifter

    Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningshandlingar kan skickas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected] Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

    Frågor som gäller landskapsarkitekturstudiernas innehåll kan riktas till studiekoordinator Niina Tikkanen, [email protected].

    Närmare information om programmet och kursernas innehåll hittar du i studieguiden 2020–2022 (på finska).

    Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

    Uppdateras under hösten 2020

    Ansökan till magisterutbildning

    Ansökningsperioden börjar 1.12.2020 09:00 (UTC+2)

    • Publicerat:
    • Uppdaterad:
    Dela
    URL kopierat