Utbildningsutbud

Magisterprogram i Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur - Arkitektur

Arkitektur är ett både tekniskt och konstnärligt område. Undervisningen i arkitektur förmedlar en kombination av teoretiska professionella kunskaper och förmågan till konstnärlig gestaltning. En arkitekt ska kunna betrakta problem från synnerligen många synvinklar, vilket är en av orsakerna till att arkitektexamen omfattar ett så brett spektrum. En aktuell utbildning utvecklar ett vetenskapligt och konstnärligt tänkande för byggandet av en socialt ansvarstagande och hållbar framtid.
Arkitektur

Examen:

Arkitekt

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Kompetensmål

Arkitekturen placerar sig i gränslandet mellan teknik och konst och har en betydande inverkan på samhället, kulturen, miljön och ekonomin. Målet med huvudämnet arkitektur är att

 • den studerande fördjupar sitt tekniska, vetenskapliga och konstnärliga tänkande, som bildar en grund för en socialt ansvarstagande och hållbar framtid.
 • värna om kreativ utforskning och experimentering samt mångvetenskapligt samarbete.

Efter slutförd examen har den studerande

 • förmåga att tillämpa olika planeringsstrategier med hänsyn till programmässiga, tekniska och estetiska krav
 • förståelse för huvuddragen i arkitekturens historia och teori samt deras kontextuella betydelse för kritiskt designtänkande
 • förmåga att identifiera systemisk interaktion och hur denna interaktion omvandlas till socialt ansvarstagande och hållbar planeringsverksamhet.

Magisterprogrammet erbjuder den studerande möjligheter att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom flera specialiseringsområden, såsom träbyggande, byggnadsdesign och återanvändning av byggnader, människocentrerad design och välbefinnande, beräkningsdesign, byggnadsvård och stadsplanering.

Magisterprogrammet är ackrediterat och följer de krav som ställs på branschen i EU-direktiv.

De olika specialiseringsmöjligheterna inom magisterprogrammet ger den studerande färdigheter att arbeta inom arkitektur eller närliggande branscher i Finland och utomlands. Utexaminerade kan arbeta inom den privata eller den offentliga sektorn eller som företagare eller söka till forskarutbildning.

 

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i arkitektur är engelska. Däremot sker undervisningen i en del kurser i arkitekturhistoria och byggnadsvård på finska. Examen kan avläggas på finska, svenska eller engelska.

 

Utbildningens innehåll

I magisterutbildningen fördjupas de kunskaper och färdigheter som den studerande har tillägnat sig i kandidatstudierna. Centrala teman är arkitekturens historia och teori, byggnadsplanering och finländsk byggnadskonst samt samhälls- och stadsplanering. Undervisningen i kurser och studior förstärks genom branschövergripande samarbete och nya undervisningsmetoder. Många kurser baserar sig på lärande genom praktiska övningar och innehåller ”riktiga” planeringsuppdrag, ofta i samarbete med näromgivningen. Därtill erbjuds experimentella och designforskningsinriktade kurser där den studerande får fördjupa sig i något tema och utveckla sitt uttryck och sin röst som planerare.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022 (på engelska) och 2022-2024

Karriärmöjligheter

De flesta arkitekter arbetar som projektarkitekter i företag eller grundar en egen arkitektbyrå och ägnar sig åt nybyggnad eller renovering. En annan viktig arbetsgivare utgörs av den offentliga sektorn, med yrkesbeteckningar som planläggningsarkitekt, tillståndsarkitekt, kulturmiljöchef, museichef och stadsarkitekt. Arkitekter kan också arbeta med forskning eller undervisning, till exempel som professorer eller lektorer. Därtill kan arkitekter arbeta som byggmästare, projektplanerare eller sakkunniga inom fastighetsbranschen, som överinspektörer eller specialsakkunniga inom miljöområdet eller som utställningsarkitekter och kuratorer inom konstbranschen. Arkitektens arbetsfält utvidgas ständigt från traditionella planeringsuppgifter till andra områden som kräver helhetssyn och kreativ problemlösningsförmåga.

Arkitektens uppgifter

 • projektplanering
 • omvandlingen av konstruktionsritningar till byggnader
 • byggherreverksamhet, fastighetsutveckling
 • planering/planläggning av regionala helheter
 • museiverksamhet
 • byggnadshistoriska inventeringar och utredningar
 • uppgifter inom förvaltning, undervisning, ledning och forskning; sakkunniguppgifter
 • möbeldesign, inredning, formgivning, planering av utställningar
 • arkitekturgrafik, IT, multimedia

Titlar och uppgiftsbeteckningar

En stor del av arkitekterna arbetar med nybyggnads- och restaureringsprojekt som projektarkitekter i företag eller som företagare på arkitektkontor som de själva äger. Den offentliga sektorn är en annan betydande sysselsättare; bland titlarna kan nämnas planeringsarkitekt, planläggningsarkitekt, tillståndsarkitekt, kulturmiljöchef, museidirektör och stadsarkitekt. Arkitekter arbetar som akademiska forskare eller lärare, t.ex. som professorer eller lektorer. Arkitekter kan exempelvis arbeta som projekt- och byggledare i fastighetsbranschen, projektplanerare eller ledande sakkunniga; överinspektörer eller specialsakkunniga inom miljöområdet, eller som utställningsarkitekter och kuratorer inom konstbranschen. Arbetsfältet för arkitekter utvidgas ständigt i dag, från de traditionella planerings- och utformningsuppgifterna till andra områden som kräver helhetssyn och kreativ problemlösningsförmåga.

Internationalisering

Studierna ger möjlighet till internationella utbytesstudier eller internationella tävlingar för studerande samt studieresor. Den praktik som eventuellt ingår i examen kan genomföras utomlands. Dessutom är det möjligt att arbeta utomlands på fältet. En del av institutionens personal har utländsk bakgrund. Institutionen har ofta föreläsare och gäster från utländska arkitektskolor. I samråd med andra universitet genomförs internationella forsknings- och undervisningsprojekt.

Institutionen för arkitektur har ett stort antal internationella examens- och utbytesstuderande. Undervisningen ges delvis på engelska, i synnerhet på magisternivå, och då deltar såväl nationella som internationella studerande på samma kurser. EASA är takorganisationen för de studerande. Medverkan i internationella evenemang för studerande går via EASA. Studentutbyten ordnas även mellan gillena.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i arkitektur Landskapsarkitektur och inredningsarkitektur - Arkitektur bedöms enligt följande kriterier.

Steg 1

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet

Vad bedöms?

Prov på konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet eller uppgifter.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Du ska uppvisa

 • kommunikativ förmåga, dvs. förmåga att använda branschens visuella presentationsmetoder för att framföra din designidé och hur du skulle uttrycka den arkitektoniskt
 • teknisk förmåga, dvs. förmåga att överföra ett koncept till ett ändamålsenligt materialsystem och uppvisa koherent konstruktionslogik
 • förståelse för kontext, dvs. förmåga att relatera ett arkitekturprojekt till dess fysiska, sociala, kulturella och politiska miljö
 • förståelse för rumslighet, dvs. förmåga att skapa en rumslig upplevelse och rumslig dynamik utifrån ett arkitektoniskt koncept.      

 

Hur påvisas kompetenserna?

Portfolio (max 20 sidor i pdf-format.)

Den maximala filstorleken för portfolion är 100 Mb.
Namnge filen enligt följande: Portfolio-efternamn-förnamn.pdf. 
Inga länkar till ytterligare information utanför pdf kommer inte att beaktas

 

Tidigare studier

Vad bedöms?

Dina tidigare studiers innehåll och mängd i förhållande till ansökningsalternativets krav.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

En kandidatexamen i arkitektur.

Hur påvisas kompetenserna?

Examensbevis.

 

 

Steg II

Lämplighet

Vad bedöms?

Din studiemotivation.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Du ska klargöra varför du ansöker till Aalto-universitetet samt dina förväntningar och målsättningar för studierna.

Hur påvisas kompetenserna?

Ett motivationsbrev (max 400 ord, pdf-format).

 

Tidigare studier

Vad bedöms?

Dina tidigare studiers innehåll och mängd i förhållande till ansökningsalternativets krav.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Du ska uppvisa djupgående kunskaper som är jämförbara med kandidatstudier i arkitektur vid Aalto-universitetet.

Hur påvisas kompetenserna?

Studieprestationsutdrag.

 

 

Andra kompetensområden

Vad bedöms?

Arbetserfarenhet och andra kunskaper/meriter, t.ex. publikationer, informell utbildning eller tävlingar.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Du ska reflektera över din tidigare utbildning och hur den har format din uppfattning om arkitekturens relevans.

Hur påvisas kompetenserna?

Ett reflektionsbrev (max 600 ord i pdf-format) med cv, referensbrev, arbetsintyg, publikationer eller annat relevant material som bilaga.

 

Antagningsförfarande

Alla sökande bedöms först enligt Aaltos allmänna behörighetskrav. Sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ.

Antagningsprocessen består av två steg för de sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven. 

Antagningsprocessen för magisterprogrammet i arkitektur inkluderar inte en intervju.

Steg I

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det första steget:

 • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
 • tidigare studier.

Din portfolio granskas självständigt av minst tre medlemmar av antagningsnämnden och bedöms utgående från kommunikationsförmåga, teknisk förmåga, kontextualiseringsförmåga och rumslig förmåga. Det slutliga vitsordet för steg I avgörs genom att räkna medeltalet av de vitsord nämndens medlemmar har gett din portfolio. Endast ansökningar som uppfyller kraven under det första steget kallas till det andra antagningssteget.

Steg II

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det andra steget:

 • lämplighet
 • tidigare studier (studieprestationsutdrag)
 • andra kompetensområden.

Antagningsnämndens medlemmar granskar motivationsbrevet, prestationsutdragen och självreflektionsbrevet och bedömer dem enligt de givna kriterierna.

Efter bedömningen väljs de bästa sökande baserat på gemensam bedömning av samtliga kriterier från steg I och II.

Bilagor som krävs för ansökningsalternativet

Dokumenten som begärs av samtliga sökande listas på Aalto-universitetet webbplats (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Dessutom ombeds alla sökande att tillhandahålla följande dokument specifika för ansökningsalternativet:

Portfolio

Portfolion ska påvisa utmärkta akademiska prestationer med avseende på kriterierna i bedömningskriterierna.  Enhetlig layout och teckningar och bilder av konsekvent kvalitet förväntas. Portfolions längd ska inte överskrida 20 sidor (max. A3), och om teamarbete ingår ska din andel tydligt framgå. Ditt cv och ditt motivationsbrev ska ingå i portfolion.

Den maximala filstorleken för portfolion är 100 Mb. Namnge filen enligt följande:   Portfolio-efternamn-förnamn.pdf.

CV

CV:t ska vara högst en sida långt och innehålla åtminstone uppgifter om tidigare studier, arbetserfarenhet, mjukvarukunskaper och erhållna priser.  Cv:t ska ingå i portfolion.

Motivationsbrev

Motivationsbrevet ska tydligt uttrycka varför du vill studera arkitektur och varför studier vid Aalto-universitetet är relevanta för dina karriärplaner.  Motivationsbrevet ska vara högst två sidor långt och ingå i portfolion.

Reflektionsbrev

I reflektionsbrevet ska du reflektera över sin utbildning och dina andra erfarenheter tills vidare, och diskutera hur de har format din uppfattning om arkitektur. Reflektionsbrevet ska vara max 600 ord långt och använda cv:t, referensbrevet, arbetsintygen, publikationerna eller annat relevant material som stödmaterial.   

Ansökningsdokumentens språk

Ansökningshandlingarna ska företrädesvis lämnas in på engelska, men ansökningar på finska eller svenska accepteras också.

Kompletterande studier

Det kan krävas att du genomför kompletterande studier (max 20 sp). Studierna fastställs individuellt senast i början av studierna när du gör upp din individuella studieplan.

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat