Koulutustarjonta

Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering

Spatial Planning and Transportation Engineering -maisteriohjelma keskittyy kestäviin kaupunkeihin ja seutuihin ja niiden tulevaisuuden haasteisiin, kattaen esimerkiksi kaupungistumisen kaltaiset megatrendit ja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä siihen sopeutumiseen liittyvät teemat. Ohjelmassa yhdistyvät tekniset ja ihmislähtöiset näkökulmat maankäytön ja liikenteen suunnittelun aloilla. Aihepiiriä lähestytään usealta eri suunnalta, aina arjen liikkuvuuden kysymyksistä suuren mittakaavan strategiseen ja järjestelmätason suunnitteluun.
Students looking at SPT studio course

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2021 – 3.1.2022

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen tavoite

Kaupungistuminen houkuttelee yhä suurempia ihmismääriä kaupunkeihin ja siispä ilmastokriisin hillitsemiseksi tarvitaan kestäviä päätöksiä yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmien muutoksissa. Kaupunkien tulevaisuudesta kumpuaa monia teknisiä ja yhteiskunnallisia haasteita, joiden ratkaisemiseksi Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering kouluttaa ajattelutavaltaan ihmislähtöisiä tekniikan asiantuntijoita. Maisteriohjelma yhdistää maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan alat – yhdistelmä, jota alan johtavat ammattilaiset ovat pitkään peräänkuuluttaneet. Ainutlaatuisen ja tulevaisuuteen katsovan lähestymistapansa ansiosta Aalto-yliopistosta valmistuvat asiantuntijat edustavat alan kärkeä ja voivat muovata sitä, miten ihmiset elävät ja liikkuvat nykymaailmassa.

Maisteriohjelmastamme valmistuneella diplomi-insinöörillä on:

Ihmislähtöinen ja tekninen ajattelutapa, jossa yhdistyvät maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan yhteiskunnalliset ja tekniset ulottuvuudet.

Laaja teoreettinen pohja. Vankan tieteellisen taustansa ansiosta ohjelmasta valmistunut diplomi-insinööri osaa vastata niin arkista liikkumista kuin suuren mittakaavan strategioita koskeviin systeemisiin kysymyksiin.

Vahvat kaupunkisuunnittelun ja tekniikan taidot, joiden avulla opiskelija voi valmistuttuaan työskennellä älykkäämpien ja elettävyydeltään parempien kaupunkien kehittämiseksi tai muiden rakennettujen ympäristöjen ja liikennejärjestelmien parissa.

Suunnittelu- ja analyysimetodien tuntemus. Koulutuksen saatuaan [KM1] opiskelija hallitsee alan kannalta oleelliset tieteelliset metodit sekä tuntee uusinta teknologiaa ja työkaluja.

Kestävä lähestymistapa omaan ammattiin. Ohjelmastamme valmistunut asiantuntija asettaa onnistuneen maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan lähtökohdaksi planeettamme hyvinvoinnin, yhteiskunnan ja ihmiset.

Suunnittelu- ja analyysimetodien tuntemus. Koulutuksen saatuaan opiskelija hallitsee alan kannalta oleelliset tieteelliset metodit sekä tuntee uusinta teknologiaa ja työkaluja.

Kestävä lähestymistapa omaan ammattiin. Ohjelmastamme valmistunut asiantuntija asettaa onnistuneen maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan lähtökohdaksi planeettamme hyvinvoinnin, yhteiskunnan ja ihmiset.

 

Lisätietoja opetuskielistä

Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering on englanninkielinen maisteriohjelma.

Tenttimismahdollisuus järjestään pyydettäessä suomeksi tai ruotsiksi.

Lisätietoa tutkinto- ja opetuskielistä Aalto-yliopistossa saatavissa yliopiston verkkosivuilta.

Koulutuksen sisältö

Maisteriohjelman rakenne on suunniteltu siten, että opiskelija voi muokata opintonsa mielenkiinnon kohteidensa mukaan. Ensimmäinen vuosi on varattu yhteisille ja syventäville opinnoille, joissa rakennetaan yleiskuva maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan aloista. Toisen vuoden aikana opiskelija kehittää erikoisosaamista yhdistämällä alat diplomityössään ja valinnaisilla kursseilla.

Valinnaisten opintojen vapaus antaa opiskelijalle tilaisuuden lähteä lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon, täydentää osaamistaan syventävillä kursseilla tai laajentaa osaamistaan valitsemalla kursseja muista Aalto-yliopiston maisteriohjelmista tai toisista yliopistoista.

Aiheet

Maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka mielletään usein kaupunkisuunnittelun osana, mutta tarkastelun kohteet vaihtelevat kortteleista ja kaupungeista valtioihin ja maailmanlaajuisiin järjestelmiin. Maisteriohjelman kannalta keskeisiä teemoja ovat älykkäät kaupungit, liikkuminen kaupungeissa, kestävä kehitys, maankäyttö, aluesuunnittelu ja liikennejärjestelmät. Alta löydät ohjelman kurssivalikoimasta poimittuja esimerkkejä, jotka kuvaavat opinnoissa käsiteltäviä aiheita.

 • Land Use Planning Systems (5 ECTS)
 • Transport Planning and Policy (5 ECTS)
 • Systems Thinking for Sustainable Living Environment (5 ECTS)
 • Smart and Liveable City Studio (10 ECTS)
 • Participatory Planning (5 ECTS)

Metodit

Maisteriohjelman monialainen lähestymistapa painottaa ryhmätyöskentelyä, viestintä- ja neuvottelutaitoja, vuorovaikutusta käytännön maailman kanssa sekä projektinhallintataitoja. Ohjelmassa käytettävät interaktiiviset opetusmetodit muodostavat dynaamisen yhdistelmän teoriaa ja käytäntöä ja auttavat opiskelijaa valmistautumaan jatkuvasti muuttuviin ympäristöihin sekä uuteen teknologiaan.

Studiokurssit ovat konkreettinen esimerkki strategiatason ajattelun ja käytännön tekemisen yhdistämisestä. Studiokursseilla opiskelijat saavat toimeksiannon kunnalta tai yritykseltä, haastattelevat sidosryhmiä, osallistuvat työpajoihin ja järjestävät niitä, harjoittelevat systeemistä ajattelua, ratkaisevat ongelmia luovasti ja eettisesti ja lopuksi käyvät tulokset läpi opettajien ja sidosryhmien kanssa. Kursseilla käytettävät opetusmetodit eivät ainoastaan jäljittele työelämän tilanteita vaan tutustuttavat opiskelijat oikeisiin projekteihin, ongelmiin sekä ratkaisuihin.

Opetukseen kuuluu myös vierailevien professorien ja asiantuntijoiden pitämiä luentoja, itsenäisesti suoritettavia harjoituksia, ryhmätöitä sekä tutustumista ammattilaisten käyttämiin ohjelmistoihin ja työkaluihin. Kaikkia tai osaa näistä metodeista käytetään joka kurssilla. Tuloksena on motivoiva oppimisympäristö, jossa opitaan niin opettajilta kuin opiskelutovereiltakin.

Rakenne

Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering on kokonaisuudessaan 120 opintopisteen laajuinen. Kaksivuotiseen maisteriohjelmaan kuuluu:

 • Yhteiset opinnot (40 op)
 • Syventävät opinnot (20 op)
 • Valinnaiset opinnot (30 op)
 • Diplomityö (30 op)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma on työkalu, jonka avulla määritellään opiskelijan opintopolku ja kootaan kurssit, jotka sopivat sekä opiskelijan kiinnostusten kohteisiin että maisteriohjelman vaatimuksiin. HOPSin avulla opiskelija voi myös seurata opintojensa etenemistä. Parhaimmillaan HOPS antaa yleiskuvan opintojen etenemisestä sekä konkreettisia tavoitteita jatkoa varten.

Lisätietoja opetuksen sisällöstä: https://into.aalto.fi/display/enspt/Spatial+Planning+and+Transportation+Engineering

Kansainvälistyminen

Kannustamme opiskelijoita lähtemään opiskelijavaihtoon ulkomaille ja sisällyttämään tutkintoihinsa ulkomailla suoritettuja opintoja. Meillä myös opiskellaan monikulttuurisessa ympäristössä yhdessä kansainvälisen henkilökunnan ja opiskelijatovereiden kanssa.

Aalto-yliopiston opiskelija voi lisäksi kansainvälistyä monin eri tavoin, esimerkiksi:

 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla kv-ISOna Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla AYY:n ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
 • tekemällä diplomityön ulkomailla
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa
 • suorittamalla kursseja Unite! -verkoston yliopistoissa virtuaalivaihdon kautta (Unite! - Opinnot - Into (aalto.fi).

Monialaisuus

Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering on sekä ihmiskeskeinen että tekninen. Monipuolinen lähestymistapa tuo yhteen opiskelijoita ja opettajia erilaisista taustoista ja muodostaa erittäin monialaisen yhteisön jaetun aiheen ympärille. Opiskelijoita kannustetaan seuraamaan yksilöllistä opintopolkua, mikä on mahdollista laajan valinnaisten opintojen tarjonnan ansiosta.

Aalto-yliopisto tunnetaan yleisesti kauppatieteiden, taiteen, tekniikan ja tieteen kohtaamispaikkana. Eloisa kampus ja vapaus valita opintoja kaikkialta yliopistosta tuovat eri alojen opiskelijoita saman katon alle. Luonnostaan monialainen ympäristö herättää uusia ideoita, kerää asiasta kiinnostuneita niiden ympärille, lopputuloksena uusia ystävyyksiä, verkostoja ja silloin tällöin ­myös start-up-yrityksiä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan diplomi-insinöörin tutkinto antaa tieteelliset valmiudet itsenäiseen tutkimustyöhön sekä jatkokoulutukseen tohtorin tutkintoa varten Insinööritieteiden tohtoriohjelmassa Aalto-yliopistossa. Maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan tutkimusryhmä on kansainvälisesti tunnettu ja inspiroiva tutkimusympäristö. Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea tohtoriopintoihin myös muihin suomalaisiin tai ulkomaisiin yliopistoihin.

Uramahdollisuudet

Spatial Planning and Transportation Engineering -ohjelmasta valmistuneilla on erinomaiset valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä kestävien yhdyskuntien ja alueiden suunnittelun ja kehittämisen parissa. Ohjelmastamme valmistuneet pääsevät tehtävissään parantamaan nykyisten ja tulevien sukupolvien elämänlaatua kestävän ja ihmislähtöisen suunnittelun avulla.

Ohjelmastamme valmistuneet työskentelevät monenlaisissa työtehtävissä. Näitä tehtäviä ovat muun muassa:

 • Kaupunkisuunnittelija
 • Liikennesuunnittelija
 • Asema-, yleis-, tai maakuntakaavoittaja
 • Liikenneinsinööri
 • Liikennemallintaja
 • Liikennejärjestelmäsuunnittelija
 • Vuorovaikutussuunnittelija 
 • Kaupunkikehityspäällikkö
 • Konsultti
 • Tutkija
 • Kansalaisvaikuttaja

Aalto-yliopiston urapalvelut tukevat opiskelijoiden työllistymistä Suomessa ja ulkomailla. Joustavan opintosuunnitelman ansiosta Aalto-yliopiston opiskelijat voivat aloittaa työskentelyn opintojensa aikana ja siten löytää ensimmäisen yliopiston jälkeisen työpaikkansa jo ennen valmistumista. Aalto-yliopistossa toimii myös aktiivinen yrittäjyysyhteisö, joka voi toimia ponnahduslautana omalle yritykselle.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2022 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

 • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
 • Aiempien opintojen soveltuvuus; Aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
 • Yliopisto/korkeakoulu; Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
 • Soveltuvuus; Soveltuvuus, sitoutuminen ja motivaatio hakukohteeseen.
 • Muu osaaminen; Työkokemus ja muu hankittu osaaminen, esimerkiksi julkaisut.

Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

Aiemmat kaupunkisuunnittelun ja maankäytön opinnot ovat eduksi, mutta myös monet muut suunnitteluun tai liikennetekniikaan liittyvät opinnot voivat antaa hyvät valmiudet maisteriohjelmaan. Muita soveltuvia aloja ovat esimerkiksi arkkitehtuuri, geoinformatiikka, ympäristötutkimus, yhteiskuntatieteet, taloustiede ja maantiede.

Yhteystiedot

Ohjelman sisältöön ja opintoihin liittyvät tiedustelut: Maisteriohjelman suunnittelija [email protected]

Ohjelman hakumenettelyyn liittyvät tiedustelut: [email protected]

Maisteriohjelman johtaja

Claudio Roncoli

Claudio Roncoli

Assistant Professor
Spatial Planning and Transportation Engineering

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu