Aalto-yliopisto Junior

Kokeile kotona

Täältä löydät innostavia tiede- ja taidetöitä, joita voit kokeilla itse kotona. Sivulle on myös koottu tarkemmat työohjeet Juniorin sosiaalisessa mediassa esiteltyihin työpajoihin (mm. Instagram ja Facebook).
Tutkimus2_Junior
A picture of test tubes filled with colourful sugar liquids resembling a rainbow.

Sokerisateenkaaret

Työssä valmistetaan erivärisiä sokeriliuoksia, joilla on eri tiheydet. Liuokset pipetoidaan toistensa päälle värikkääksi "sateenkaareksi". Tutustutaan tiheyden käsitteeseen. Työ on suunnattu alakoululaisille. Alle kouluikäiset voivat tehdä työn aikuisen kanssa.

tiheys, sokerisateenkaaret, kemia

Katso ohje tästä

idea_Junior

Idean materialisointi

Työn aikana pääsee mallintamaan ideoitaan Tinkercad nimisellä 3D-mallinnusohjelmalla. Tavoittena on tutustua 3D-mallinnuksen sekä 3D-tulostuksen perustekniikoihin. Työ sopii kaiken ikäisille, mutta nuoremmat koululaiset voivat tarvita aikuisen apua tietokoneohjelman käyttöönotossa.

3D-mallinnus, 3D-tulostus, suunnittelu, luovuus

Katso ohje tästä

akvarelli_Junior

Akvarelliefektit

Tässä työssä kokeillaan erikoisefektejä akvarellimaalauksessa. Työ on suunnattu ala- ja yläkouluikäisille.

akvarelli, vesivärit, erikoisefekti, kemia, maalaus

Katso ohje tästä

aurinkouuni_Junior

Vaahtokarkkihaaste

Tässä työssä rakennetaan rajatuista materiaaleista mahdollisimman korkea torni. Työn voi tehdä yksin, mutta hauskempaa on haastaa joku kilpailuun! Jos osallistujia on monta, voidaan torneja rakentaa ryhmissä. Sopii kaiken ikäisille.

rakentelu, haaste, vaahtokarkkihaaste, insinööritaidot, torni, pilvenpiirtäjä

Katso ohje tästä

aurinkouuni_Junior

Aurinkouuni

Tässä työssä tehdään kierrätysmateriaaleista aurinkouuni ja valmistetaan sillä vaahtokarkkiherkku S’mores. Työ soveltuu kaiken ikäisille. Alle kouluikäiset voivat tehdä työn aikuisen kanssa.

Kestävä kehitys, aurinkoenergia, uusiutuva energia, aurinkouuni

Katso ohje tästä

moottori_Junior

Sähkömoottori

Tässä työssä pääsee rakentamaan toimivan sähkömoottorin kuparilankaa, paristoa sekä pieniä kestomagneetteja käyttämällä. Työ sopii kaikille kouluikäisille ala-asteesta lukioon. Nuoremmille rakentajille tavoite on saada karkea kuva sähkömoottorin toimintaperiaatteesta. Vanhemmille rakentajille tavoite taas on magnetisoitumisen ymmärryksen syventäminen.

Sähköauto, sähkömagnetismi, rakentaminen

Katso ohje tästä

Geometria_Junior

Geometriaa origameilla

Tässä työssä rakennetaan paperista origamiyksiköiden avulla kuutio ja tähtimäistetty oktaedri. Työssä yhdistellään matematiikkaa ja taidetta. Ohjeet on suunnattu alakoululaisille, mutta työ sopii kaikenikäisille!

MathArts, origamit, geometria, sonobe, kuutio, tähtimäistäminen, oktaedri, symmetria, Platonin kappaleet

Katso ohje tästä

muovailuvaha_Junior

Muovailuvaha

Tässä työssä tehdään itse muovailuvahaa, tutustutaan sen rakenteeseen ja muovaillaan oma merenalainen maailma. Työ on suunnattu alakouluikäisille ja nuoremmille.

muovailu, rakentelu, muovailuvaha, kuvataide, kemia

Katso ohje tästä

atomi_junior

Syötävä atomimalli

Tässä työssä tutus­tu­taan atom­ien rak­en­teeseen ja tehdään paperin päälle karkeista tai mar­joista atom­i­malle­ja. Työn teo­riao­su­us on suun­nat­tu yläk­oul­u­laisille, mut­ta syötävä atom­i­malli on help­po toteut­taa ja sovel­tuu kaikille kemi­as­ta kiin­nos­tuneille.

kemia, atom­it, alkuaineet, jak­solli­nen jär­jestelmä

Kat­so ohje tästä ja lataa tulostet­ta­va atom­i­malli tästä

jaatelo_junior

Jäätelöä pussissa

Työssä valmis­te­taan jäätelöä pus­sis­sa. Tutus­tu­taan jään ja veden omi­naisuuk­si­in sekä endoter­miseen reak­tioon. Työ on suun­nat­tu alak­ouluikäisille tai muille aiheesta kiin­nos­tuneille. Alle kouluikäiset voivat tehdä työn aikuisen kanssa.

kemia, jäätelö, sulamispiste, endoter­mi­nen reak­tio, kemi­alli­nen reak­tio

Kat­so ohje tästä

ilmapalloraketti_Junior

Ilmapalloraketti

Työssä valmis­te­taan ilma­pal­losta raket­ti, joka kiitää narua pitkin. Työ innos­taa avaru­usasioiden äärelle ja oppi­maan raket­tien eten­e­misen tiedet­tä. Työ on suun­nat­tu alak­ouluikäisille ja muille raketeista kiin­nos­tuneille. Alle kouluikäiset voivat tehdä työn aikuisen kanssa.

raket­ti, ilma­pal­lo, työn­tövoima

Kat­so ohje tästä

covid_Junior

COVID-19-datan analysointi

Tiesitkö, että Aal­to-yliopis­tossa tutk­i­taan parhail­laan koron­aviruk­sen (COVID-19) lev­iämistä niin molekyyli- kuin tilas­to­ta­sol­la? Tässä uudessa työ­pa­jas­sa sinäkin pääset mallinta­maan ja analysoimaan Suomen COVID-19-dataa. Työ on suun­nat­tu eri­tyis­es­ti luki­o­laisille mut­ta ehdot­tomasti myös muille aiheesta kiin­nos­tuneille.

data-ana­lyti­ik­ka, epi­demi­olo­gia, ohjel­moin­ti, Python, Google Colab, ter­veyste­knolo­gia

puutarha_Junior

Puutarha

Oma puu­tarha raken­netaan pieno­is­mal­li­na pahvi­laatikkoon. Työ on kak­sio­sainen. Ensim­mäisessä vai­heessa istute­taan jokin kasvi siemen­estä tai pis­tokkaas­ta. Tämän jäl­keen raken­netaan kasvin ympärille puu­tarhan pieno­is­malli ulkoa kerä­ty­istä sekä kotoa löy­tyvistä mate­ri­aaleista. Työ on suun­nat­tu ala- ja yläk­oul­u­laisille. Alle kouluikäiset voivat tehdä työn aikuisen kanssa.

maise­ma-arkkite­htu­uri, kolmi­u­lot­teinen rak­en­t­a­mi­nen, ympäristö, istut­ta­mi­nen, pieno­is­malli

Kat­so ohje tästä

katapultti_Junior

Katapultti

Tässä työssä pohdi­taan kat­a­pult­ti­in liit­tyviä voimia ja raken­netaan oma pienoiskokoinen kat­a­pult­ti. Työ on suun­nat­tu alak­ouluikäisille, mut­ta ohjeisi­in on liitet­ty paljon teo­ri­aa, joka sovel­tuu myös yläk­oulun tai lukion fysi­ikan opiske­li­joille pohdit­tavak­si.

fysi­ik­ka, insinöörisu­un­nit­telu, ener­gia, voima, elastisu­us, kat­a­pult­ti

Kat­so ohje tästä

spekkari_Junior

Spektroskooppi

Työssä tutus­tu­taan val­on spek­tri­in ja askar­rel­laan talous­pa­perir­ul­lan hyl­sys­tä sekä muista kotoa löy­tyvistä tarvikkeista spek­troskoop­pi, jol­la voi tutkia val­on väre­jä. Työ on suun­nat­tu alak­ouluikäisille ja muille aiheesta kiin­nos­tuneille. Alle kouluikäiset voivat tehdä työn aikuisen kanssa.

spek­tri, spek­troskoop­pi, värit, valo

Kat­so ohje tästä

pareidolia_Junior

Pareidolia

Tässä työssä tutus­tu­taan Parei­do­lia-ilmiöön ja hyö­dyn­netään sitä taiteen tekemisessä. Työ on suun­nat­tu alak­ouluikäisille, mut­ta se sovel­tuu myös yläk­oulun kuvataiteen opetuk­seen.

parei­do­lia, mieliku­vi­tus, kek­seliäisyys

Kat­so ohje tästä

jättiläiskuplat_Junior

Jättiläissaippuakuplat

Tässä työssä tehdään jät­ti­saip­puaku­plal­i­u­os sekä kuplatyökalu. Työssä tutus­tu­taan saip­puaku­pli­in liit­tyvään kemi­aan ja fysi­ikkaan. Työ sovel­tuu kaiken ikäisille, myös alle kouluikäisille.

pintajännitys, molekyylienväliset sidokset, liuos, irisoi­va

Kat­so ohje tästä

antosyaani_Junior

Antosyaanin erotus

Työssä valmis­te­taan punakaal­ista väriä vai­h­ta­va liu­os ja tutk­i­taan sitä etikan ja ruoka­soodan avul­la. Havain­noidaan kaa­sun muo­dos­tu­mista etikan ja ruoka­soodan välisessä reak­tios­sa. Työ on suun­nat­tu alak­ouluikäisille tai muille aiheesta kiin­nos­tuneille. Alle kouluikäiset voivat tehdä työn aikuisen kanssa.

kemia, punakaali, tutkimi­nen, hap­po, emäs, neu­traali, kemi­alli­nen reak­tio

Kat­so ohje tästä

kuplataide_Junior

Kuplataidetta

Tässä työssä pääset tekemään taide­teok­sen mus­teel­la tai vesiväreil­lä vär­jä­ty­il­lä saip­puaku­plil­la. Työssä tutk­i­taan sat­tumaa taiteen tekemisen väli­neenä. Työ sopii parhait­en alak­ouluikäisille.

saip­puaku­pla, sat­tuma, parei­do­lia, kuvataide

Kat­so ohje tästä

liikkuva_Junior

Liikkuva härveli

Työ­pa­jan idea on innos­taa insinöörimäiseen suun­nit­telu­un ja kek­simiseen. Kier­räte­ty­istä tarvikkeista askar­rel­laan härveli, joka voi halutes­saan tuot­taa liiket­tä tai ään­tä. Työ on suun­nat­tu ala- ja yläk­oul­u­laisille. Alle kouluikäiset voivat tehdä työn aikuisen kanssa.

kolmi­u­lot­teinen rak­en­t­a­mi­nen, keksin­nöt, suun­nit­telu, kier­rä­tys­ma­te­ri­aali

Kat­so ohje tästä

vedenmatka_Junior

Veden matka

Työssä raken­netaan pieno­is­malli veden kier­toku­lus­ta luon­nos­sa. Pieno­is­mallil­la voit tutkia veden eri olo­muo­to­ja, niihin liit­tyviä olo­suhtei­ta ja olo­muo­to­jen muu­tok­sia. Työ on suun­nat­tu alak­oul­u­laisille, aikuisen avus­tuk­sel­la.

veden kier­tokulku, tiede, neste, höyry, jää, fysi­ik­ka, maantiede

Kat­so ohje tästä

valomaalaus_Junior

Valomaalaus

Tässä työssä val­o­maalataan käyt­tämäl­lä äly­puhe­limeen ladat­tavaa Light Paint­ing -sovel­lus­ta. Työ on suun­nat­tu kaikille val­oku­vauk­ses­ta kiin­nos­tuneille.

taide, val­ot ja värit, kuvaus, dig­i­tal art

Kat­so ohje tästä

biomuovi_Junior

Biomuovia mikrossa

Työssä tutus­tu­taan bio­muovin käsit­teeseen ja valmis­te­taan mikrossa bio­ha­joavaa muovia peruna­jauhoista. Valmis bio­muovi muo­toil­laan omaa luovu­ut­ta käyt­täen. Työ on suun­nat­tu alak­ouluikäisille tai muille aiheesta kiin­nos­tuneille. Alle kouluikäiset voivat tehdä työn aikuisen kanssa.

bio­muovi, kemia, tutkimi­nen, muo­toilu, kestävä kehi­tys

Kat­so ohje tästä

siltahaaste_Junior

Siltahaaste

Tässä työssä tutus­tu­taan sil­toi­hin vaikut­tavi­in voimi­in ja raken­netaan oma sil­ta. Työ yhdis­tää insinööri­ti­eteitä, fysi­ikkaa ja arkkite­htu­uria. Työ sopii 5-vuo­ti­aista ylöspäin.

suun­nit­telu, fysi­ik­ka, rak­en­telu, mate­ri­aal­i­tiede, arkkite­htu­uri

Kat­so ohje tästä

pigmentit_Junior

Kodin pigmentit

Työssä tutus­tu­taan pig­met­tei­hin konkreet­tis­ten ja ark­isten esimerkkien kaut­ta. Kodista löy­tyvät maus­teet ja ruo­ka-aineet sisältävät luon­non­pig­ment­te­jä, joi­ta voi käyt­tää maalaamiseen ja vär­jäämiseen. Työ on suun­nat­tu ala- ja yläk­oul­u­laisille. Jatkote­htävä, jos­sa keit­etään pajunkuores­ta pig­ment­tiä, vaatii keit­tiö­työ­taito­ja.

pig­men­tit, kestävä kehi­tys, myrkyt­tömyys, CHEMARTS

Kat­so ohje tästä

mars_askartelu_Junior

Mars-askartelu

Työssä tutus­tu­taan Mar­si­in suun­nit­tele­mal­la ja toteut­ta­mal­la oma Mar­sia tutki­va mönki­jä kier­rä­tys­ma­te­ri­aaleista. Aktivi­teet­ti innos­taa avaru­usasioiden äärelle ja oppi­maan Marsin olo­suhteista. Se myös kehit­tää kolmi­u­lot­teista hah­mot­tamista sekä muo­toilu­osaamista.

taide, avaru­us, tiede, askartelu, Mars, tutkimi­nen

Kat­so ohje tästä

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu