Master's Programme in Creative Sustainability - MSc in Economics and Business Administration

Creative Sustainability -ohjelma antaa opiskelijoille valmiudet edistää kestävää kehitystä liiketoiminnan avulla. Erilaisista taustoista tulevat opiskelijamme ratkovat yhteiskunnan ja ympäristön suuria haasteita luovien ratkaisujen ja käytännönläheisten työskentelytapojen avulla ja yhteiseen arvopohjaan nojautuen. Valmistuessaan he soveltuvat johtotehtäviin, joissa vaaditaan liiketoimintaosaamista kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi (engl. Sustainable Development Goals, SDG).
School of Business Creative Sustainability

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

3.12.2018 - 11.1.2019

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteellinen ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 11.1.2019
Lue lisää

Business can be harnessed for sustainability - students learn to build profitable businesses that drive environmental and social improvement

Minna Halme, Professor

Koulutuksen tavoitteet

Kestävyyden haasteiden ratkaisemiseksi vaaditaan monitasoisia ratkaisuja, joihin osallistuu monia toimijoita, joilla on usein keskenään kilpailevia intressejä. Creative Sustainability -ohjelma antaa sinulle valmiudet vastata näihin haasteisiin antamalla monitieteisen ja kansainvälisen koulutuksen, jossa yhdistyvät liiketalous, muotoilu ja rakennettu ympäristö. Creative Sustainability -ohjelmasta valmistuvilla on:

 • valmius saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. He osaavat ratkaista globaaleja yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä liiketoiminnan näkökulmasta.
 • systeeminen näkemys maailmasta. He laajentavat perspektiiviään ja omaksuvat uudenlaisen holistisen näkemyksen, joka auttaa ymmärtämään monimutkaisia tilanteita sekä globaaleissa että lokaaleissa konteksteissa.
 • alansa uusimmat tiedot. Heillä on asiantuntemusta kestävään kehitykseen liittyvissä ympäristö-, talous-, ja sosiokulttuurisissa seikoissa.
 • monitieteistä osaamista. Meiltä valmistuvat opiskelijat osaavat työskennellä monitieteisissä tiimeissä ja ymmärtävät eri toimijoiden roolit kestävän liiketoiminnan kehittämisessä.
 • luovaa ongelmanratkaisutaitoa. He osaavat hyödyntää muotoiluajattelua ja osallistavia suunnittelutapoja ideoinnissa, ongelmien määrittelyssä ja kestävien ratkaisujen kehittämisessä.
 • liikkeenjohdollista osaamista. Opiskelijamme osaavat luoda kestäviä liiketoimintamalleja ja työskennellä organisaatioissa proaktiivisesti kehittäen vastuullisia liiketoiminnan käytäntöjä.

CS-ohjelmasta valmistuvalla opiskelijalla on ainutlaatuinen ja kilpailukykyinen ammatillinen profiili, jossa yhdistyy kestävän kehityksen erityisosaaminen ja laajasti sovellettavissa olevat johtamis-, design-, ja viestintätaidot.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Lukuvuosimaksu on 15 000 € EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Hakijat, joita lukuvuosimaksu koskee, ovat oikeutettuja hakemaan Aalto-yliopiston apurahaa.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Opintojen rakenne

Creative Sustainability -ohjelmasta vastaavat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kautta CS-ohjelmaan tulevat saavat kauppatieteiden maisterin tutkinnon. Ohjelman teema on kestävä kehitys, jota tutkitaan liiketoiminnan näkökulmasta mutta samalla monitieteisesti.

Kaksivuotisen ohjelman laajuus on 120 opintopistettä, joka jakaantuu seuraaviin osiin:

 • pakolliset Creative Sustainability -opinnot (84 op)
 • pakolliset Management-opinnot (18 op)
 • vapaavalintaiset opinnot, joihin sisältyy vapaavalintainen sivuaine (18 op)
 • pro gradu -tutkielma (30 op).

Voit sisällyttää tutkintoosi myös muita Aallossa tai muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suorittamiasi opintoja.

CS-ohjelma on hyväksytty Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutin ilmastotoimiin liittyvän innovaatioyhteisön (EIT Climate-KIC) yhteistyöohjelmaksi. Jos haluat erikoistua ilmastotoimiin liittyvään innovointiin ja saada siitä erillisen todistuksen, voit hakea Climate-KIC-opintoihin CS-ohjelmaan hyväksyntäsi jälkeen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Opintojen sisältö

CS-ohjelman pedagoginen lähestymistapa painottaa haastepohjaista oppimista, opetuksen ja tutkimuksen yhdistämistä ja kiinteää yhteyttä käytännön tuloksiin. Opetustavat vaihtelevat interaktiivisista luennoista ryhmätöihin ja organisaatiokumppaneiden kanssa tehtäviin käytännön projekteihin.

Esimerkkejä laajasta kurssivalikoimastamme:

 • Sustainable Product and Service Design (6 ECTS)
 • Sustainability Politics (5 ECTS)
 • State of the World and Development (2 ECTS)
 • Accounting for Sustainability (6 ECTS)
 • Energy Business and Innovation  (6 ECTS)

Katso kaikki kurssit

Kansainväliset mahdollisuudet

Kestävä kehitys on luonteeltaan erittäin globaalia. Yli puolet ohjelman opiskelijoista tulee ulkomailta, mikä tekeekin siitä yhden Aalto-yliopiston kansainvälisimmistä ja monimuotoisimmista ohjelmista. CS-opiskelijoiden aktiivinen opiskelijayhdistys tuo yhteen eritaustaisia ihmisiä ja luo heistä tiiviin yhteisön ja verkoston.

Creative Sustainability-opiskelijoilla on mahdollisuus opiskelijavaihtoon jossakin Aalto-yliopiston monista korkeatasoisista kansainvälisisistä yliopistokumppaneista. Kursseilla tutkittavat tosielämän tapaukset voivat avata kenttätyömahdollisuuksia Afrikassa ja Aasiassa kehittyvien maiden kestävyysratkaisuista kiinnostuneille opiskelijoille.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen väylän heihin tutustumiseen.

Monitieteiset mahdollisuudet

Kestävän kehityksen tavoitteisiin pääseminen vaatii monitieteistä osaamista. Siksi Creative Sustainability -opiskelijat tulevat eri koulutusaloilta ja erilaisista kulttuuritaustoista. Yhtymäkohtia voidaan löytää esimerkiksi rakennetun ympäristön ja liiketoiminnan, kemian tekniikan ja designin ja materiaaliratkaisujen ja taiteen välillä. Monitieteisten ohjelmaopintojen lisäksi opiskelijat saavat vapaasti valita sivuaineita muista Aallon kouluista tai muista yliopistoista.

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaa-valintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Uramahdollisuudet

Yhtymäkohdat liiketoiminnan ja kestävän kehityksen välillä ovat erittäin tärkeitä nykyorganisaatioissa, joten molempien alojen osaajille on paljon uravaihtoehtoja. Creative Sustainability -ohjelmasta valmistuneet voivat työllistyä kestävän kehityksen asiantuntijoina, konsultteina tai yrittäjinä monikansallisissa yrityksissä, paikallisissa organisaatioissa, järjestöissä, julkisella sektorilla, pienemmissä projekteissa tai start-up-yrityksissä.

Possible professional identities and corresponding potential employment types of a Creative Sustainability students

CS-opiskelijoiden mahdollisia ammatti-identiteettejä ja niitä vastaavia työtehtäviä

Opiskelijamme tekevät jo opintojensa aikana yhteistyötä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Opiskeluaikana luodut arvokkaat verkostot auttavat pääsemään uralla alkuun ja eteenpäin.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Opintojen joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista ovat töissä jo opiskeluaikanaan ja varmistavat siten itselleen ensimmäisen oman alan työpaikkansa jo ennen valmistumistaan. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, kaikki Aallon maisteriohjelmat antavat hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

Hakuprosessi:

Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan maisteriohjelmiin eli kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtaviin ohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on 2.12.2019 – 3.1.2020.

Tärkeimmät päivämäärät:

 • 2.12.2019 – Hakuaika alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu
 • 3.1.2020 – Hakuaika päättyy ja sähköinen haku- ja valintajärjestelmä sulkeutuu. 
 • 30.3.2020 – Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan
 • 28.4.2020 – Opiskelupaikan vastaanoton määräaika
Haku kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin (2 v)

Ohjelmakohtaiset valintaperusteet

Ohjelmakohtaisten valintakriteereiden lisäksi hakijoiden on täytettävä myös yleiset hakuvaatimukset.

Vaaditut aiemmat opinnot

Voidakseen tulla hyväksytyksi ohjelmaan hakijan on oltava suorittanut vähintään 18 opintopistettä kursseja, jotka koskevat liiketoimintaa ja kestävää kehitystä tai näitä aloja tukevia aiheita (esimerkiksi sosiologia, kasvatustiede, ympäristöpolitiikka, kuluttajaekonomia tai viestintä). Opintopisteisiin ei voi sisällyttää harjoitteluja. Ohjelman edustaja arvioi aiemmat opinnot.

Hakijat, jotka täyttävät edellä mainitun aiempia opintoja koskevan vaatimuksen, asetetaan järjestykseen seuraavien kriteerien perusteella.

Valintaryhmä 1

Valintaryhmä 1: Suomalainen soveltuva yliopistossa suoritettu kandidaatin tutkinto

Vaihe 1

Vaihe 2

Valintaryhmä 2

Valintaryhmä 2: Suomalainen soveltuva alempi ammattikorkeakoulututkinto ja ulkomainen soveltuva alempi korkeakoulututkinto 

Vaihe 1

Vaihe 2

Yhteystiedot

Ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä ohjelman suunnittelijaan: [email protected] Huomaathan, että hakuasiakirjoja tai hakijan aiempia opintoja ei arvioida etukäteen.

Yleisissä opiskelijavalintoihin ja hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aallon hakijapalveluihin osoitteessa: [email protected]

Lisätietoa ohjelmasta löytyy ohjelman omilta nettisivuilta.

Tutustu meihin

School of Business Ekonominaukio 1 lower level Photo: Mikko Raskinen

Kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta. Koulutamme tulevaisuuden asiantuntijoita ja johtajia sekä osallistumme yhteiskunnan toimintaan vaikuttavalla tutkimuksella, pitkäaikaisilla kumppanuuksilla ja yhteiskunnallisella sitoutumisella. Olemme yksi Euroopan johtavista kauppakorkeakouluista.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otaniemi on suomalaisen arkkitehtuurin helmi

Otaniemen ytimessä on 1950-luvulla rakennettu puistokampus, jossa on Alvar Aallon suunnittelema asemakaava ja yksittäisiä hänen ja muiden tunnettujen suomalaisten arkkitehtien, kuten Reima ja Raili Pietilän sekä Heikki ja Kaija Sirénin suunnittelemia rakennuksia.

Kampus
Kauppakorkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 11.1.2019
Lue lisää
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu