Koulutustarjonta

Master's Programme in Creative Sustainability - MSc in Economics and Business Administration

Creative Sustainability -ohjelma antaa opiskelijoille valmiudet edistää kestävää kehitystä liiketoiminnan avulla. Erilaisista taustoista tulevat opiskelijamme ratkovat yhteiskunnan ja ympäristön suuria haasteita luovien ratkaisujen ja käytännönläheisten työskentelytapojen avulla ja yhteiseen arvopohjaan nojautuen. Valmistuessaan he soveltuvat johtotehtäviin, joissa vaaditaan liiketoimintaosaamista kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi (engl. Sustainable Development Goals, SDG).
School of Business Creative Sustainability

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

1.12.2021 – 3.1.2022

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Business can be harnessed for sustainability - students learn to build profitable businesses that drive environmental and social improvement

Minna Halme, Professor

Kuvaus

Creative Sustainability (CS) -maisteriohjelma tarjoaa kansainvälisen ja monitieteisen alustan liiketoiminnan, muotoilun, materiaalitekniikan and kemian tekniikan opintoihin. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Creative Sustainability -ohjelma antaa opiskelijoille valmiudet edistää kestävää kehitystä liiketoiminnan avulla. Erilaisista taustoista tulevat ja eri opintopolkuja seuraavat opiskelijamme ratkovat yhteiskunnan ja ympäristön suuria haasteita luovien, käytännönläheisten työskentelytapojen avulla ja yhteiseen arvopohjaan nojautuen.

Kestävyyteen liittyy merkittäviä kehittämishaasteita kuten ilmastokriisi, biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja muut ympäristöongelmat sekä maailmanlaajuinen köyhyys ja yhteiskunnallinen ja taloudellinen epätasa-arvo. Globaalit ja paikalliset haasteet sekä tulevaisuuden skenaarioiden monimutkaisuus kasvattavat tarvetta monitieteiselle osaamiselle ja koulutukselle, jossa tarkastellaan kestävyyden ympäristö- ja talousulottuvuuksien ja sosiokulttuuristen tekijöiden systeemisiä yhteyksiä. Mitä tulee liiketoimintaan ja johtamiseen, liiketoiminnan ja kestävyyden yhteydet ovat nykypäivän organisaatioissa äärimmäisen tärkeitä riippumatta siitä, onko opiskelijan tavoitteena olla liike-elämän kestävyysasiantuntija tai johtamisen ammattilainen jollain muulla toimialalla.

Creative Sustainability -maisteriohjelma tuo yhteen opiskelijoita, joilla on palo kehittää kokonaisvaltaisia ratkaisuja, työskennellä monitieteisissä tiimeissä ja haastaa itseään käytännön oppimistehtävin. Eri taustoista tulevat aktiiviset CS-opiskelijat muodostavat tiiviin yhteisön ja verkoston, jolla on ystävälliset ja epämuodolliset välit opetushenkilökuntaan. Ohjelman nimessä oleva sana creative eli luova kertoo siitä, että ohjelmassa keskitytään tuoreisiin, holistisiin ja kehitteillä oleviin innovaatioihin ja kauaskantoisiin, vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. CS-opinnoissa uusin tietämys kestävän kehityksen ympäristö- ja talousulottuvuuksista ja sosiokulttuurisista tekijöistä yhdistyy käytännön oppimiseen kumppaniorganisaatioiden kanssa toteutettavien projektien kautta.

School of Business Creative Sustainability word cloud
Nykyisten opiskelijoiden syitä valita Creative Sustainability- maisteriohjelma

 

Osaamistavoitteet

Ohjelman osaamistavoitteet:

 • Systeemiajattelu: Opiskelijat osaavat soveltaa systeemiajattelua luodakseen uudenlaista holistista ja kriittistä tietoa monimutkaisista kestävyyshaasteista ja sosioekologisista suhteista.
 • Monitieteinen osaaminen: Opiskelijat pystyvät tekemään tiimityötä eri alojen asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa, yhdistelemään eri alojen tietoja ja taitoja sekä yhteiskehittämään innovatiivisia ratkaisuja todellisiin haasteisiin.
 • Muutoksentekijyys: Opiskelijat omaksuvat muutoksentekijän ajattelutavan ja pystyvät kehittämään käytännön toimintaan suuntautuvia strategioita, toteuttamaan tehokkaita interventioita ja edistämään muutosta, joka johtaa kohti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta.
 • Kestävyys materiaalien käytössä: Opiskelijat ymmärtävät luonnonvarojen käytön rajotuksia, luonnonvarojen tehokaan käytön periaatteita, kiertotaloutta ja uusien kestävien materiaalien kehittämiseen tähtäävää innovaatiotoimintaa sekä osaavat hyödyntää analyysityökaluja varmistaakseen materiaalien kestävän käytön.
 • Muotoiluajattelu: Opiskelijat osaavat hyödyntää luovuutta ja mielikuvitusta tukevia työkaluja ja metodeja sekä fasilitoida luoviin prosesseihin kuuluvaa vuoropuhelua, empatiaa ja yhteistyötä.
 • Kestävyyden johtaminen: Opiskelijat osaavat kehittää, esitellä ja johtaa erilaisia kestävyysaloitteita yrityksissä ja muissa organisaatioissa; he osaavat edistää kestävää kehitystä proaktiivisesti kestävän liiketoiminnan keinoin ja tunnistavat yhteiskuntapolitiikan mahdollisuudet tukea kestävyyteen tähtäävää innovaatiotoimintaa.

Kauppakorkeakoulun Creative Sustainability -ohjelmasta valmistuvalla opiskelijalla on ainutlaatuinen ja kilpailukykyinen ammatillinen profiili, jossa kestävän kehityksen erityisosaaminen yhdistyy laajasti sovellettavissa oleviin johtamis-, design- ja viestintätaitoihin.

Rankings & listings

Financial times_ranking

Creative Sustainability is on the Financial Times' list of best practices in responsible business education. Creative Sustainability made to the list of best practices in teaching, and the Capstone was highlighted in the "Student Projects" section. 

Eduniversal ranking_CS

Creative Sustainability is ranked 4th in TOP 100 Best Masters in Sustainable Development and Environmental Management.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Lukuvuosimaksu on 15 000 € EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Hakijat, joita lukuvuosimaksu koskee, ovat oikeutettuja hakemaan Aalto-yliopiston apurahaa.

This course confirmed that I can put my business knowledge at the service of a better world.

Capstone in Creative Sustainability course student

Koulutuksen sisältö

Creative Sustainability -ohjelmasta vastaavat Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu sekä Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu. Kauppakorkeakoulun kautta CS-ohjelmaan tulevat saavat kauppatieteiden maisterin tutkinnon. Ohjelman keskiössä on kestävyys, jota tarkastellaan liiketoiminnan näkökulmasta mutta samalla monitieteisesti.

Kauppakorkeakoulun kaksivuotisen CS-ohjelman laajuus on 120 opintopistettä. Se koostuu kaikille yhteisistä pakollisista Creative Sustainability -opinnoista, johtamisen opinnoista ja pro gradu -tutkielmasta sekä vapaasti valittavista opinnoista, joihin voi sisältyä vapaavalintainen sivuaine. Ohjelmassa on liikkumavaraa, jonka ansiosta opiskelijat voivat räätälöidä opintonsa kiinnostustensa mukaisesti.

CS-ohjelman pedagoginen lähestymistapa painottaa opetuksen yhdistämistä tutkimukseen, haastepohjaista oppimista ja kiinteää yhteyttä käytännön tuloksiin. Opetustavat vaihtelevat interaktiivisista luennoista ryhmätöihin ja organisaatiokumppaneiden kanssa tehtäviin käytännön projekteihin.

Opiskelijat voivat sisällyttää tutkintoonsa myös muita Aallossa tai muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suorittamiaan opintoja. Lisätietoja kurssitarjonnasta on saatavilla ohjelman verkkosivuilla.

Esimerkkejä laajasta kurssivalikoimastamme:

 • Design Approaches to Sustainable Consumption (5 op)
 • Sustainability Politics (5 op)
 • State of the World and Development (2 op)
 • Accounting for Sustainability (6 op)
 • Sustainability in Business (6 op)
 •  

Katso kaikki kurssit

Ohjelman suuntautumisvaihtoehdot

Creative Sustainability -ohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa, joihin jokaiseen on erillinen opiskelijavalinta. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu sekä Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu vastaavat kukin yhdestä suuntautumisvaihtoehdosta.

Kansainvälisyys

Aidosti kansainvälisen Creative Sustainability -ohjelman opiskelija- ja opettajakunta on erittäin motivoitunutta ja muodostaa monimuotoisen mutta samanmielisen ja kannustavan ryhmän.

CS-opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon johonkin Aalto-yliopiston korkeatasoisista kansainvälisisistä kumppaniyliopistoista. Kursseilla perehdytään tosielämän tapauksiin, jotka voivat avata kenttätyömahdollisuuksia Afrikassa ja Aasiassa kehittyvien maiden kestävyysratkaisuista kiinnostuneille opiskelijoille.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävien tapahtumien, juhlien ja vapaa-ajan toiminnan kautta. Ohjelman henkilöstön, aktiivisten opiskelijatutoreiden ja tukipalvelujen ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Uramahdollisuudet

Creative Sustainability -ohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä kestävän kehityksen asiantuntijoina monenlaisissa organisaatioissa – myös sellaisissa organisaatioissa, joiden strategisena visiona on muutos kohti kestävyyttä. Opiskelijat voivat rakentaa itselleen ammatillisen profiilin, jossa painottuvat heidän omien kiinnostustensa mukaisesti esimerkiksi tutkimustaidot tai käytännön johtamistaidot, muotoiluosaaminen ja tekniset taidot eri ympäristöissä.

Kestävyysnäkökohdat ovat tärkeitä kaikille organisaatioille, joten kestävän liiketoiminnan osaajille on tarjolla useita mahdollisia uravaihtoehtoja. Kauppakorkeakoulun Creative Sustainability -ohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä monikansallisissa yrityksissä ja muissa suurissa organisaatioissa, startupeissa, konsultteina tai yrittäjinä. He voivat työllistyä myös kestävyyden parissa työskenteleviin kansalaisjärjestöihin tai julkiselle sektorille. Heillä on myös valmiudet akateemiseen uraan.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut tukemassa opiskelijoiden ja valmistuneiden työllistymistä. Opintojen joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista ovat töissä jo opiskeluaikanaan ja varmistavat siten itselleen ensimmäisen oman alan työpaikkansa jo ennen valmistumistaan. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille.

CS-opiskelijoiden mahdollisia ammatti-identiteettejä ja niitä vastaavia työtehtäviä

CS - possbile work positions

 

Tutkimusalueet

Creative Sustainability -opinnot perustuvat seuraavien alojen tutkimukseen: kestävän kehityksen suunnittelu (Design for Sustainability, DfS), kestävä kulutus, kestävyyttä edistävä innovaatiotoiminta ja kestävyyden johtaminen sekä uusien materiaalien ja kiertotalouden tutkimus.

Yhteistyö

CS-ohjelma on suunniteltu edistämään alojen välistä yhteistyötä. Aalto-yliopisto tunnetaan muutenkin yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Vilkas kampusalue ja laaja vapaus valita koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja jopa startup-yrityksiä. CS-ohjelman pedagoginen lähestymistapa painottaa todellisten haasteiden ratkaisemista, ja opiskelijoille tarjoutuukin opintojen aikana runsaasti tilaisuuksia toimia ja verkostoitua kestävyysteemojen parissa työskentelevien sidosryhmien ja organisaatioiden kanssa.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Hakuprosessi:

Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan maisteriohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2022 alkaviin opintoihin on 1.12.2021 – 3.1.2022.

Tärkeimmät päivämäärät:

 • 1.12.2021 – Hakuaika alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu
 • 3.1.2022 – Hakuaika päättyy ja sähköinen haku- ja valintajärjestelmä sulkeutuu 
 • 29.3.2022 – Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan
 • 20.4.2022 – Opiskelupaikan vastaanoton määräaika

Programme-specific Admission Requirements

In addition to these programme-specific admission requirements, applicants must also fulfill the general admission requirements.

 

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

Phase 1

Phase 2

Admission group 2

Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Phase 1

Phase 2

Yhteystiedot

Ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä ohjelman suunnittelijaan: [email protected] Huomaathan, että hakuasiakirjoja tai hakijan aiempia opintoja ei arvioida etukäteen.

Yleisissä opiskelijavalintoihin ja hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aallon hakijapalveluihin osoitteessa: [email protected]

Lisätietoa ohjelmasta löytyy ohjelman omilta nettisivuilta.

Tutustu meihin

Four students descending stairs in the School of Economics building. Photo taken by Unto Rautio.

Kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otaniemi on suomalaisen arkkitehtuurin helmi

Otaniemen ytimessä on 1950-luvulla rakennettu puistokampus, jossa on Alvar Aallon suunnittelema asemakaava ja yksittäisiä hänen ja muiden tunnettujen suomalaisten arkkitehtien, kuten Reima ja Raili Pietilän sekä Heikki ja Kaija Sirénin suunnittelemia rakennuksia.

Kampus
Kauppakorkeakoulu

Seuraa meitä somessa!

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu