Insinööritieteiden korkeakoulun johtaminen

Opetuksen ja oppimisen johtaminen

Tällä sivulla esitellään Insinööritieteiden korkeakoulun opetuksen ja oppimisen organisaatio sekä niiden johtamiseen osallistuvat toimijat.

Opetuksen järjestäminen

Aalto-yliopistossa korkeakoulut vastaavat tutkintoon johtavan opetuksen järjestämisestä. Tutkinnot voivat sisältää monialaisia opintoja sekä toisen Aalto-yliopiston korkeakoulun järjestämiä opintoja. Tutkintoon johtavaa opetusta voidaan järjestää myös yhteistyössä suomalaisten tai ulkomaisten yliopistojen kanssa. Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin johtava opetus järjestetään tutkinto-ohjelmissa ja tohtorinkoulutus tohtoriohjelmissa.

Insinööritieteiden korkeakoulun opetusohjelmat

Insinööritieteiden kandidaattiohjelman kurssit ja opetus järjestetään korkeakoulun laitosten välisenä yhteistyönä. Insinööritieteiden kandidaattiohjelma jakautuu pääaineisiin. Kullakin pääaineella on oma vastuuhenkilö, joka vastaa pääaineen kehittämisestä ja toteutuksesta. Kandidaattiohjelman johtajana toimii korkeakoulun opetuksesta vastaava varadekaani.

Laitokset vastaavat maisteriohjelmista ja kansainvälisistä yhteisohjelmista. Dekaani nimittää korkeakoulun tutkinto-ohjelmien johtajat Insinööritieteiden korkeakoulun johtosäännön mukaisesti kolmivuotisille toimikausille. Kansainvälisten yhteisohjelmien vastuuhenkilöt nimitetään toistaiseksi. Opetuksen vararehtori nimittää Aalto-yliopiston korkeakoulujen yhteisten maisteriohjemien johtajat.
Laitokset vastaavat yhteisesti insinööritieteiden tohtoriohjelman järjestämisestä. Dekaani nimittää tohtoriohjelman johtajan, jonka tehtäviin kuuluu ohjelman suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen. Tohtorintutkintoon johtavaa koulutus suunnitellaan ja toteutetaan tutkimusaloittain. Korkeakoulu asettaa tohtoriohjelman tutkimusalat ja niistä vastaavat professorit. Korkeakoulu hyväksyy myös opiskelijoiden tutkimusalat opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä.

Opetus järjestetään kunkin ohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelma on vahvistettu yleiskuvaus tutkinto-ohjelman oppimistavoitteista, opetusmoduulien tavoitteista ja sisällöistä, kurssitarjonnasta ja opetuksen järjestämisestä tietyllä aikavälillä. Aalto-yliopistossa opetussuunnitelmat laaditaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Korkeakoulu järjestää yliopistodialogin osana ohjelmakatsaukset, joissa käsitellään menneen vuoden tulokset, opiskelijapalautteet ja kehitystoimenpiteet. Ohjelmakatsaukset järjestetään laitoksittain.

Roolit ja vastuut

Opetukseen liittyvät roolit ja vastuut Insinööritieteiden korkeakoulussa
Varadekaani (opetus)
 • Kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavan opetuksen kehittäminen
 • Dekaanin delegoimat tehtävät opetuksen alueella
 • Insinööritieteiden akateeminen komitea (IAK)
 • Opetussuunnitelmien ja tutkintovaatimusten hyväksyntä (delegoituna yliopiston akateemistelta komitealta)
 • Korkeakoulun tutkintovaatimuksia, opiskelijavalinnan kriteereitä ja muita opetusasioita koskevien esitysten laatiminen
 • Muut dekaanin ja yliopiston akateemisen komitean osoittamat tehtävät
Insinööritieteiden korkeakoulun koulutusneuvosto

Tutkinto-opetuksen hallinto:

 • diplomitöiden arviointi ja hyväksyntä, tutkinto-ohjelmien kehittämistä koskevat päätökset, laadunvarmistus ja palautteen käsittely
 • tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmia, tutkintovaatimuksia ja opiskelijavalinnan kriteerejä koskevien esitysten valmistelu Insinööritieteiden akateemisen komitean päätettäväksi

Master's Programme in Advanced Energy Solutions -ohjelman hallintoasioista vastaa erillinen koulutusneuvosto.

Insinööritieteiden korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvosto

Insinööritieteiden tohtoriohjelman hallinto:

 • kurssisisältöjen kehittäminen
 • opiskelijavalinta
 • väitöskirjaprosessi:
 • aiheiden hyväksyntä
 • tarkastajien nimeäminen
 • valmiiden töiden arvostelu
Insinööritieteiden korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmä Työntekijöiden opetusosaamisen arviointi osana rekrytointia ja urapolulla etenemistä (tenure track tai lehtorien urajärjestelmä)
Insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalvelut (LES) Opetuksen ja oppimisen tukipalveluiden järjestäminen

Kandidaattiopetuksen ohjausryhmä (KOOR)

Maisteriopetuksen ohjausryhmä (MOOR)

Toiminnan ja käytänteiden koordinointi eri tutkinto-ohjelmien välillä.

Ohjausryhmien jäseniä ovat opetuksen varadekaani, ohjelmien johtajat ja/tai pääaineiden vastuuhenkilöt sekä ohjelmiin liitetyt suunnittelijat oppimispalveluista. Kansainvälisten maisteriohjelmien tai yhteisohjelmien johtajat voivat osallistua ohjausryhmien kokouksiin. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta nimeää opiskelijaedustajat vuosittain.

Laitoksen johtaja
 • Resurssien osoittaminen opetustoimintaan
 • Opetuksen suunnittelu
 • Laitoksen järjestämän opetuksen tehokkuuden ja laadun seuranta ja kehittäminen
Ohjelman johtaja Ohjelman suunnittelu, toteutus ja arviointi:
 • opetussuunnitelmatyön koordinointi
 • opiskelijoiden etenemisen, tutkinnon suoritusaikojen sekä kurssien ja ohjelman palautteen seuranta
 • taloudellisista ja muista resursseista neuvotteleminen yhdessä laitoksen johtajan kanssa
 • opetukseen liittyvä yhteistyö sekä korkeakoulun sisällä että muiden Aalto-yliopiston korkeakoulujen ja keskeisien sidosryhmien kanssa
Pääaineen vastuuopettaja Pääaineen opetuksen kehittäminen ja toteutus

Tukea oppimiselle

Aalto-yliopiston oppimispalvelut tarjoaa palveluja opintojen sujuvan etenemisen tueksi. Tavoitteena on, että opiskelijat saavat tarvitsemansa tuen opintojen eri vaiheissa ja että opiskelijat valmistuvat tavoitemääräajan puitteissa. Koordinointia ja kehittämistä varten perustetut yhteistyöryhmät takaavat, että operatiiviset ja pitkän aikavälin opetukseen liittyvät asiat valmistellaan ja hoidetaan tehokkaasti yliopisto- ja korkeakoulutasojen välillä.

Korkeakoulun laitokset nimeävät kullekin perustutkinto-opiskelijalle akateemisen ohjaajan, joka auttaa opiskelijaa opintoihin liittyvissä asioissa. Jokainen kandidaatin- tai maisterintutkintoa tavoitteleva opiskelija laatii osana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka on osa opintojen ohjauksen prosessia ja jonka korkeakoulu vahvistaa. Opiskelijalle HOPS on työkalu opintojen sisältöjen, laajuuden ja keston suunnitteluun. HOPS perustuu opetussuunnitelmaan. Opinto-ohjauksen ja akateemisen ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijaa opintoja koskevissa valinnoissa, opintojen etenemisessä suunnitellun aikataulun puitteissa ja tulevan uransa pohdinnassa.

Säännöt

Tehtävien delegointia koskevat säännöt ja eri toimijoiden roolien kuvaukset löytyvät korkeakoulujen ohjesäännöstä.

Yliopiston opetusta ja opiskelua koskevien sääntöjen tarkoituksena on taata tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu ja oikeusturva kaikille akateemisen yhteisön jäsenille ja samanaikaisesti tukea yliopiston strategian toteuttamista opinnoissa, opetuksessa ja koulutuksen järjestämisessä. Aalto-yliopiston yleisiä opetusta ja opiskelua koskevia sääntöjä täydentävät korkeakoulujen tutkintosäännöt ja muut rehtorin, provostin tai opetuksesta vastaavan vararehtorin antamat säännöt.

Lisää aiheesta

Five students working on a group project in the business school building.

Oppimisen ja opetuksen johtaminen

Aalto-yliopistossa koulutuspolku kattaa elämänlaajuisen oppimisen tarpeet. Koulutuksen keskeisiä toimijoita ovat yliopiston professorit ja lehtorit sekä koulutusohjelmien johto, joiden työ mahdollistetaan yliopiston johdon sekä opetuksen ja oppimisen palveluiden tuella.

Aalto-käsikirja
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: