Uutiset

Yritykset, jotka huomioivat seksuaalivähemmistöt, menestyvät paremmin

Seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolustaminen kohottaa yrityksen mainetta ja parantaa työviihtyvyyttä.
Apulaisprof. Jukka Sihvonen. Kuva: Mortti Saarnia
Apulaisprofessori Jukka Sihvonen. Kuva: Aalto-yliopisto / Mortti Saarnia

Yritysten kannattaa ottaa huomioon seksuaalivähemmistöjen (HLBTQ) oikeudet omassa toiminnassaan. HLBTQ-myönteiset yrityskäytännöt vaikuttavat positiivisesti niiden taloudelliseen menestykseen, kirjoittaa ilmiötä tutkinut apulaisprofessori Jukka Sihvonen.

Yritysten yhteiskunnallinen vaikuttaminen on kaksiteräinen miekka.  Osallistuminen julkiseen keskusteluun ja laajemmin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen voi tuottaa kilpailuetuja yrityksille. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen saattaa kuitenkin kääntyä myös yritystä vastaan, jos kannanotot eivät ole yhdenmukaisia yrityksen keskeisten sidosryhmien mieltymysten ja arvojen kanssa. 

Yksi erityisen näkyvä ja eripuraisuutta herättävä yhteiskunnallisen vaikuttamisen muoto Yhdysvalloissa on ollut yritysten osallistuminen julkiseen seksuaalivähemmistöjä koskevaan keskusteluun. Huolimatta kiistanalaisesta aiheesta ja riskistä vieraannuttaa joitakin työntekijöitään, asiakkaitaan ja muita sidosryhmiä, jotkut Yhdysvaltojen merkittävimmistä yrityksistä ovat olleet viime vuosina yhä näkyvimpiä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien sekä syrjinnän vastaisten asetusten puolestapuhujia. 

Kun otetaan huomioon, ettei HLBTQ-oikeuksien ajamisella ole useinkaan luontaista yhteyttä yritysten ydinliiketoimintaan, miksi yritykset käyvät kiistanalaista keskustelua seksuaalivähemmistöistä sen sijaan, että pysyttelisivät arvoneutraaleina? 

Yritykset ottavat aiempaa rohkeammin kantaa

Yritysten odotetaan ottavan nykyään yhä enemmän kantaa yhteiskunnallisiin ja poliittisiin aiheisiin. Suuryrityksillä ja niiden merkittävillä brändeillä onkin poliittista ja taloudellista vaikutusvaltaa ja valta muokata ympäröivän yhteiskunnan kulttuuriympäristöä sekä sosiaalisia normeja. Esimerkiksi Walt Disney, SalesForce ja Angie’s List luopuivat investointisuunnitelmistaan Georgiassa ja Alabamassa vuonna 2016 ja 2017, kun tuli ilmi, että nämä osavaltiot olivat ehdottamassa HLBTQ-tasa-arvoa rajoittavia säädöksiä uskonnonvapauden palauttamiseen tähtäävän lain varjolla. 

Heinäkuussa 2019 yli 200 suuryrityksen edustajaa, mukaan lukien esimerkiksi Amazonin, Applen, Coca-Colan, Facebookin, General Motorsin, Goldman Sachsin, ja Googlen johto, toimittivat Yhdysvaltain korkeimmalle oikeudelle muistion HLBTQ-oikeuksien turvaamiseksi. Muistiossa esitettiin, että laki, joka kieltää seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän työpaikalla, vahvistaisi ja toisi lisää liiketoiminnallisia etuja yrityksille, kuten paremmat lähtökohdat rekrytoida ja pitää kiinni huippuosaajista globaaleilla työmarkkinoilla.

Yhteiskunnallisen aktivismin lisäksi yritykset ottavat kantaa toteuttamallaan henkilöstöpolitiikalla. Vaikka joissain tapauksissa yhteiskunnalliset kannanotot HLBTQ-oikeuksien puolesta voivat olla vain ohimenevää pinkkipesua, sidosryhmät pystyvät kyllä tunnistamaan yritykset, jotka todella huomioivat seksuaalivähemmistöt toiminnassaan, esimerkiksi tutkimalla yrityksen suhtautumista työntekijöihinsä ja asiakkaisiinsa. Tällöin yritykset voivat odottaa hyötyvänsä sallivammasta työilmapiiristä ja erilaisuuden huomioimisesta työpaikalla.

HLBTQ-myönteisyys näkyy osakemarkkinoilla ja yritysten kannattavuudessa

HLBTQ-myönteisyys näkyy niin osakemarkkinoiden arvostuksena kuin yritysten kannattavuudessa. Esimerkiksi keskimääräinen poikkeama yrityksen tasa-arvoindeksissä on yhteydessä 7 prosentin kasvuun osakemarkkinoiden arvostuksessa ja noin 0,5 prosenttiyksikön kasvuun kannattavuudessa mitattuna yrityksen pääoman tuotolla.

Tutkimukset viittaavat siihen, että yritykset, jotka ottavat käyttöön HLBTQ-myönteisiä yrityskäytäntöjä, saavuttavat lukuisia etuja, kuten työntekijöiden vahvempi sitoutuminen, korkeampi työtyytyväisyys ja työntekijöiden tuottavuuden lisääntyminen sekä altruistisempi käyttäytyminen työpaikalla. 

HLBTQ-myönteisyys edistää myös yritysten kykyä houkutella, rekrytoida ja pitää kiinni lahjakkaista työntekijöistä. HLBTQ-osallistavat yrityskäytännöt voivat lisäksi parantaa yrityksen mainetta sosiaalisesti vastuullisena yhteiskunnan osana. 

HLBTQ-myönteisyys vaikuttaa kahden eri mekanismin kautta

Myönteinen suhtautuminen seksuaali- ja tasa-arvokysymyksiin vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen ja arvostukseen osakemarkkinoilla ainakin kahden eri mekanismin kautta.  

Ensinnäkin yleisesti ottaen yritysten yhteiskunnallista vaikuttamista, kuten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä tukevien lakiehdotuksien lobbaamista voidaan pitää osana yritysten yhteiskuntavastuun toteuttamista. Näin ollen yritysten yhteiskuntavastuun ja yrityksen suorituskyvyn välistä yhteyttä koskevaa viitekehystä voidaan soveltaa suurelta osin myös HLBTQ-edunvalvonnan yhteydessä. Sosiaalinen vastuu voi johtaa korkeampaan kannattavuuteen parantamalla yrityksen mainetta, asiakassuhteita, inhimillisen pääoman kertymistä sekä resurssien ja rahoituksen saatavuutta.

Toiseksi henkilöstöhallinnon teoriat työntekijöiden työhyvinvoinnin ja monimuotoisuuden hallinnasta tarjoavat vaihtoehtoisen kehyksen positiiviselle suhteelle HLBTQ-ystävällisten yrityskäytäntöjen ja paremman suorituskyvyn välillä. Työntekijäystävälliset käytännöt ja organisaation monimuotoisuuden vaaliminen hyödyttävät yrityksiä esimerkiksi edistämällä työntekijöiden motivaatiota ja tuottavuutta sekä parantamalla yrityksen kilpailukykyä työmarkkinoilla.

HLBTQ-ystävällisyys liittyy suurelta osin osallistaviin ja syrjimättömiin työntekijäkäytäntöihin ja monimuotoisuuden kasvamiseen työpaikoilla. HLBTQ-ystävälliset käytänteet voivat siis parantaa yrityksen suorituskykyä koska ovat osa onnistunutta henkilöstöpolitiikkaa. 

Edellä mainitut tavat eivät kuitenkaan toimi joka paikassa samalla tavalla. Vaikka yritysten julkinen vaikuttaminen ja henkilöstöpolitiikka ennustavat positiivista yhteyttä HLBTQ-ystävällisyyden ja paremman taloudellisen suoriutumisen välillä, molemmat mekanismit viittaavat myös siihen, että yhteyden voimakkuus riippuu todennäköisesti sidosryhmien mielipiteistä ja arvoista. 

HLBTQ-myönteisten yrityskäytäntöjen käyttöönotto voi johtaa joidenkin sidosryhmien vieraantumiseen ja vastustukseen, jos ne ovat ristiriidassa sidosryhmien keskeisten sosiaalisten arvojen kanssa konservatismi ja liberalismi -asteikolla. Esimerkiksi Yhdysvaltojen osavaltioiden välillä on isoja eroja arvokonservatismin ilmenemisessä ja tämä näkyy siinä miten onnistuneesti HLBTQ-myönteiset käytännöt vaikuttavat taloudelliseen menestymiseen. 

Toisaalta vaikka edistyksellisten HLBTQ-käytäntöjen myönteinen vaikutus kannattavuuteen ja markkinoiden arvostukseen korostuu liberaaleimmilla maantieteellisillä alueilla, kuten tietyissä Yhdysvaltojen osavaltioissa sijaitsevien yritysten osalta, on kuitenkin syytä korostaa, että jopa konservatiivisemmissa osavaltioissa sijaitsevien yritysten näkökulmasta HLBTQ-ystävällisyyden vaikutus yrityksen suorituskykyyn on myönteinen tai huonoimmillaankin neutraali. HLBTQ-myönteisten käytäntöjen käyttöönotolla ei siis yleensä ole haitallisia vaikutuksia edes konservatiivisimmissa toimintaympäristöissä. 

Kokonaisuudessaan tutkimus tarjoaa vahvaa näyttöä siitä, että HLBTQ-myönteiset yrityskäytännöt parantavat yrityksen taloudellista suorituskykyä. Näiden havaintojen voidaan katsoa tukevan näkemystä, jonka mukaan yhteiskunnallisesti edistykselliset yrityspolitiikat ja monimuotoisuuden hallinta kannattavat sekä luovat arvoa yritykselle.

Lisätietoja:

Uusi palvelu tuo tutkitun tiedon tehokkaammin päättäjien ulottuville

Aalto-yliopisto on mukana tänään aloittaneessa MustRead Akatemiassa yhdessä viiden muun suomalaisyliopiston kanssa. Palvelun tarkoitus on vahvistaa tutkitun tiedon roolia päätöksenteossa.

Lue lisää
A hand with a blue vinyl glove adjusts complicated research instruments.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kuva: Tima Miroschnichenko, Pexels.
Mediatiedotteet Julkaistu:

Tutkimus: Matalan hierarkian organisaatioissa isoja periaatekysymyksiäkin ratkotaan porukalla Slackissa

Aalto-yliopiston alumni, vieraileva tutkijatohtori Lauri Pietinalho New Yorkin yliopiston Sternin kauppakorkeakoulusta ja Aalto-yliopiston apulaisprofessori Frank Martela selvittivät tuoreessa tutkimuksessa, miten matalan hierarkian organisaatiot käsittelevät yhteisiä toimintaperiaatteita vastakkainasettelutilanteissa ja miten auktoriteetti niissä toimii.
bakteereja ohjataan magneettikentän avulla
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Fyysikot saivat bakteerit uimaan lähes täydellisissä riveissä

Bakteerien ohjaaminen onnistui magneettikentän avulla. Löytö auttaa ymmärtämään bakteeripopulaatioiden käyttäytymistä ja voi jatkossa auttaa esimerkiksi kehittämään uuden sukupolven materiaaleja, joista kaavaillaan apua muun muassa lääkkeiden kohdennettuun kuljettamiseen kehon sisällä.
2020 rajanylitykset pohjoismaissa
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutkijat loivat ainutlaatuisen ennustemallin kuvaamaan pandemian leviämistä maiden rajojen yli

Pohjoismainen yhteishanke pureutui koronaviruksen leviämiseen vuonna 2020. Tutkimuksen avulla voidaan jatkossa ennakoida paremmin, milloin ja mitkä matkustusrajoitukset ovat pandemiaolosuhteissa tarkoituksenmukaisia.
Event poster with a young researcher looking down with lighst and code reflected around her.
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Unite! Research Week 14.-18.lokakuussa, Grenoble-Autrans

Verkostoitumistapahtuma tohtoriopiskelijoille Unite!-verkoston yliopistoista.