Tuotantotalouden laitos

Miten käy innovaatioille alustataloudessa? Valmistavan teollisuuden neljä haastetta – ja ratkaisua

POLITIIKKASUOSITUS 19.5.2020
Tämä politiikkasuositus keskittyy alustatalouden innovointihaasteisiin valmistavassa teollisuudessa. Esitämme neljä valmistavan teollisuuden innovointihaastetta nykytilanteessa ja keskeiset syyt niiden takana. Tuomme esille innovaatiopolitiikkaan liittyviä suosituksia, joiden avulla alustatalouden kehitystä ja kasvua on mahdollista kiihdyttää valmistavassa teollisuudessa. Haasteet ja suositukset on johdettu Business Finlandin rahoittaman Politiikkatoimet alustataloudessa -tutkimushankkeen tuloksista.
Alustatalouden innovointihaasteet valmistavassa teollisuudessa

Alustatalous haastaa valmistavan teollisuuden yritysten perinteistä innovaatiotoimintaa ja kilpailukykyä. Toisaalta alustatalous merkitsee uusia mahdollisuuksia yrityksille kehittää innovaatioita, uudistaa liiketoimintaa ja löytää uutta kasvua. Alustatalous mahdollistaa uudenlaisen verkostopohjaisen arvonluonnin yhdistämällä digitaalisen teknologian fyysisiin hyödykkeisiin ja työvoimaan (Goldfarb & Tucker, 2019). Tulevaisuuden kilpailukyvyn keskiössä ovat verkostopohjainen yhteiskehittäminen ja kumppanuudet digitaalisia alustaratkaisuja käyttäen. 

Valmistavassa teollisuudessa alustatalouden kehitys on ollut vielä vähäistä. Innovointia ja tuottavuutta edistävän digitaalisen teknologian käyttöönotto on ollut selvästi vähäisempää valmistavassa teollisuudessa kuin palvelusektoreilla (Gal et al., 2019). Tämä näkyy siinä, että tehdasteollisuus ei ole vuoden 2007 jälkeen enää ollut tuottavuuden kasvun lähde (Pohjola, 2020). Tuottavuuden kasvun uusi keskeinen ajuri ovat olleet ICT-investoinnit, jotka Suomessa kansantalouden tasolla ovat alle OECD-maiden keskiarvon (Pohjola, 2020). Suomessa ICT-pääoman vaikutus tuottavuuden kasvuun on ollut puolet pienempi kuin Ruotsissa (Pohjola, 2020). Myös valmistavan teollisuuden investointitaso tutkimukseen ja tuotekehitykseen on matala (OECD, 2017; Pohjola, 2020). 

Esitämme tässä politiikkasuosituksessa neljä valmistavan teollisuuden innovointihaastetta nykytilanteessa ja keskeiset syyt niiden takana. Tuomme esille innovaatiopolitiikkaan liittyviä suosituksia, joiden avulla alustatalouden kehitystä ja kasvua on mahdollista kiihdyttää valmistavassa teollisuudessa.

Alustoja ei synny –› Madalletaan osallistumiskynnystä alustojen kehityksen alkuvaiheessa

Digitaalisten alustojen kehityksen alkuvaiheessa yritysten osallistumiskynnystä nostavat kolme tekijää: luottamuspula, alustatalouden osaamisvaje ja suljetut ICT-järjestelmät.

Lue lisää haasteesta ja suosituksista
Colourful blocks. Photo by Mikko Raskinen.jpg

Dataa ei jaeta tarpeeksi –› Kehitetään datan jakamisen käytäntöjä ja velvoitteita

Nykyiset datamarkkinat eivät kannusta datan jakamiseen. Tilanteen taustalla on neljä syytä: datan arvon määrittely on vaikeaa, yhteistyökäytännöt ovat rajoittavia, lainsäädäntö on puutteellinen tai rajoittava sekä yrityksissä ei ole osaamista datapohjaisesta liiketoiminnasta.

Lue lisää haasteesta ja suosituksista
3D printed

Jaetuista digitaalisista hyödykkeistä on puute –› Synnytetään avoimia digitaalisia hyödykkeitä

Keskeisiä syitä jaettujen digitaalisten hyödykkeiden vähäisyyteen valmistavassa teollisuudessa ovat sekä alusta- ja dataliiketoiminnan osaamisvaje että jäykät organisaatiorakenteet.

Lue lisää haasteesta ja suosituksista
Kuutiot

Digitaalisia verkostoja ei osata hyödyntää –› Siirretään innovaatiotoimintaa digitaalisiin verkostoihin

Innovointi tapahtuu kasvavassa määrin alustojen ja digitaalisten arkkitehtuurien ympärille muodostuvissa verkostoissa. Valmistavan teollisuuden yritykset eivät vielä hyödynnä innovaatiotoiminnassaan digitaalisten verkostojen tuomia etuja.

Lue lisää haasteesta ja suosituksista
Image of black and white bubbles

Yhteenveto

Alustatalouden nopeasti kehittyvät rakenteet ovat yrityksille strategisia innovoinnin, liiketoiminnan uudistumisen ja tuottavuuden edistämisen kannalta. Suomen innovaatiopolitiikan tulee määrätietoisesti ja entistä tarkemmin huomioida alustatalouden haasteet ja mahdollisuudet. Politiikkatoimenpiteillä voidaan edistää suotuisien alustapohjaisten rakenteiden ja liiketoiminnan kehittymistä ja nopeuttaa alustatalouden kehitystä valmistavassa teollisuudessa. Politiikkatoimien toteutuksessa on syytä arvioida tarkasti käytetäänkö velvoitteita vai kannustimia.

Mahdollisimman suuren vaikuttavuuden takaamiseksi olisi suositukset syytä toteuttaa rinnakkain, sillä yksittäin toteutettuna niiden vaikuttavuus laimenee. Alustatalouden edistäminen valmistavassa teollisuudessa vaatii innovaatiopolitiikan rahoittajien sekä työ- ja elinkeinoministeriön rinnakkaista politiikan suunnittelua ja tiivistä yhteistyötä suositusten toimeenpanemiseksi. Tämän lisäksi innovaatiopolitiikan rahoittajien ja ministeriön on yhdessä edistettävä alusta- ja datatalouden standardointi- ja sääntelytyötä aktiivisesti ja kunnianhimoisesti. Alustatalous vaatii pitkän aikavälin investointeja ja asemointia globaalissa taloudessa kasvupotentiaalin saavuttamiseksi. Tärkeää on huomioida, että alustatalouden rakenteet tulevat olemaan pitkällä aikajänteellä Suomen talouselämälle strategisia. Näin ollen mukanaolo näiden rakenteiden kehityksen eturintamassa on perusteltua.

Politiikkatoimet alustataloudessa työpaja 4.3.2020
Asiantuntijatyöpaja 4.3.2020

Aineisto ja menetelmät

Politiikkasuositus perustuu kattavaan yli sadan tutkimusartikkelin, kirjan ja politiikkaraportin kirjallisuusanalyysin sekä kahden asiantuntijatyöpajan tuloksiin. Työpajoihin osallistui Suomen kärkitutkijoita, ministeriöiden ja julkisten laitosten keskeisiä asiantuntijoita, suurten, keskisuurten ja pienten yritysten digijohtajia sekä keskeisten välittäjä- ja asiantuntijaorganisaatioiden ammattilaisia.

Ensimmäinen työpaja käsitteli innovoinnin ja kasvun keskeisiä haasteita alustataloudessa. Kirjallisuusanalyysin ja ensimmäisen työpajan johtopäätökset on raportoitu erillisenä ‘Alustatalouden innovoinnin ja kasvun haasteet’ työpaperina (Aalto, Gustafsson & Lipiäinen, 2020). Toinen työpajoista käsitteli valmistavan teollisuuden innovointihaasteita alustataloudessa. Politiikkasuositus käsittelee jälkimmäisen työpajan keskeisiä johtopäätöksiä.

Lataa alta politiikkasuositus ja kattavampi taustadokumentti ‘Alustatalouden innovoinnin ja kasvun haasteet’ (.pdf). 

Yhteystiedot 

Professori Robin Gustafsson
Aalto-yliopisto, tuotantotalouden laitos
PL 15500, 00076 AALTO
Puh. 050 316 0981
[email protected]
@robingustafs #alustapolitiikka

Tohtorikoulutettava Eero Aalto
Aalto-yliopisto, tuotantotalouden laitos
PL 15500, 00076 AALTO
Puh. 050 3484 303
[email protected]
@eeroaalto1 #alustapolitiikka   

Lisätietoja Politiikkatoimet alustataloudessa -hankkeesta

Lisätietoja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu