Ohjelmajohtajan käsikirja

Opetussuunnitelmatyön sanasto

Tässä määritellään opetussuunnitelmaohjeissa käytetyt termit.

Geneeriset taidot

Geneeriset taidot tai yhteiset osaamiset ovat korkeakouluopinnoissa ja työelämässä tarvittavia yleisiä asiantuntijataitoja, joita kutsutaan myös nimellä yleiset työelämätaidot, soft skills tai korkeakoulukontekstissa akateemiset taidot (englanniksi yleisimmin transferable skills).

Koulutusohjelma

Alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava, tavoitteellinen, useammasta opintokokonaisuudesta muodostuva ohjelma. Koulutusohjelmalla on ohjelmakohtaiset tavoitteet ja tutkintovaatimukset. Koulutusohjelmassa voi olla vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia, kuten erikoistumisaloja, suuntautumisvaihtoehtoja tai pääaineita. Koulutusohjelmalla voi olla vapaavalintaisia opintokokonaisuuksia. Koulutusohjelmalla voi olla yksi tai useampi tutkintokieli.

Aallon opetussuunnitelmaohjeissa koulutusohjelmaa koskevat ohjeet koskevat myös tohtoriohjelmia, ellei toisin mainita.

Kuormittavuus

Kuormittavuudella tarkoitetaan opiskelijan ja opettajan kurssilla käyttämää aikaa ja lisäksi opiskelijan kokemusta toteutuksen kuormittavuudesta. 
Opintojakson mitoitus osaamistavoitteet huomioiden | Aalto-yliopisto

Kurssiesite

Sellaiset opettajan antamat tiedot toteutuksen suorittamisesta, jotka tarkentavat opintojakson tietoja. Näitä voivat olla esim. tarkennukset suoritusten arviointikriteereihin, luentojen sisältökuvaukset jne.

Jokaisesta opintojakson toteutuksesta laaditaan kurssiesite, joka julkaistaan MyCoursesissa viimeistään kolme viikkoa ennen toteutuksen alkamista. Kurssiesitteessä opettaja voi tarkentaa tarvittaessa opetussuunnitelmaan kirjattuja tietoja, esim. arvosteluperusteita, työmuotoja ja luentojen sisältöjä. Siinä opettaja voi tarkentaa opetussuunnitelmaan kirjattuja tietoja.

Kurssiesitteestä käytetään myös nimitystä syllabus.

Linjakas opetuksen suunnittelu

Linjakas opetuksen suunnittelu tarkoittaa sitä, että opetuksella on selkeät tavoitteet ja sen sisällöt ja arviointimenetelmät muodostavat eheän kokonaisuuden. Opiskelijan näkökulmasta ohjelmatason linjakkuus on merkittävässä asemassa opiskeluhyvinvoinnin tukemisessa.

Linjakas opetus | Aalto-yliopisto

Opetusmenetelmä

Opetusmenetelmä on opetuksen toteuttamis- tai työtapa ja sen tulisi edistää oppijan oppimista suhteessa osaamistavoitteisiin.

Opintojakso

Opintojakso on opetussuunnitelman mukainen opintojen järjestämisen yksikkö, joka voi koostua yhdestä tai useammasta opintosuorituksesta. Opintojaksolla on yksi tai useampi suoritustapa, jonka suorittamalla opiskelija saa opintojaksosta suoritusmerkinnän.

Arkikielessä opintojaksosta käytetään myös sanaa kurssi.

Opintojen mitoitus

Opintojakson mitoittamisella arvioidaan opiskelijan opintoihin käyttämää aikaa suhteessa asetettuihin osaamistavoitteisiin ja vaadittaviin opintosuorituksiin. 

Opintojakson mitoitus osaamistavoitteet huomioiden | Aalto-yliopisto

Osaamistavoite

Osaamistavoitteet kertovat, mitä opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän ja osaavan tutkinto-ohjelman tai opintojakson suoritettuaan. Osaamistavoitteet esitetään usein tiedon, taitojen tai asenteiden muodossa ja niiden avulla kuvataan sekä alakohtainen tieteenalan edellyttämä syväosaaminen että geneeriset taidot. Osaamistavoitteet kirjoitetaan sekä ohjelmatasolla että opintojaksotasolla. 

Osaamisperustaisuus ja osaamistavoitteet | Aalto-yliopisto

Suoritustapa

Tapa, jolla opintojakson voi suorittaa. Aallossa suoritustapoja on kolme:

  1. Osallistuminen opetukseen (normaali luentokurssi, joka voi sisältää luentoja, harjoituksia, kurssitentin jne.)
  2. Tentti (opiskelija ei osallistu opetukseen, vaan saa koko opintojakson suorituksen suorittamalla ainoastaan tentin), ja
  3. Itsenäinen työskentely (ei opetustapahtumia, opiskelijalle on materiaalia saatavilla ja hän suorittaa tehtäviä itsenäisesti).

Kun opiskelija haluaa suorittaa opintojakson, hän valitsee haluamansa suoritustavan ja osallistuu kyseisen suoritustavan toteutukselle.

Tohtoriohjelma

Tohtorintutkintoon (tai lisensiaatintutkintoon) johtava, tavoitteellinen, useammasta opintokokonaisuudesta muodostuva ohjelma. 

Toteutus

Toteutus tarkoittaa yksittäistä opintojakson järjestämiskertaa. Toteutuksen muoto on jokin yllä kuvatuista opintojakson suoritustavoista (osallistuminen opetukseen, tentti tai itsenäinen opiskelu). Toteutus on yleensä sidottu tiettyyn aikaan ja paikkaan. Arkikielessä toteutuksesta käytetään usein nimeä kurssi tai kurssikerta.

Tutkintorakenne

Tutkintosäännössä (ks. alempi ja ylempi korkeakoulututkinto, tohtorinkoulutus) määritellyt kokonaisuudet, joista tutkinto koostuu. Koulutusohjelman tutkintovaatimukset pitää laatia tutkintorakenteen mukaisina.

Tutkintovaatimukset

Yliopistojen tutkinnoista annetussa asetuksessa, Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitean määräyksissä, tutkintosäännössä ja opetussuunnitelmassa määritellyt opinnot, jotka opiskelijan on suoritettava tutkintoa varten.

Vastuuopettaja / muut opettajat

Opintojaksolla tulee olla vähintään yksi vastuuopettaja (responsible teacher), jolla on kokonaisvastuu opintojakson toteutuksista. Vastuuopettajan lisäksi opintojakson opetukseen ja opintosuoritusten arvosteluun voi osallistua muita henkilöitä, jotka ilmoitetaan opintojakson lukujärjestystietojen yhteydessä.

Muut tähän aiheeseen liittyvät opetussuunnitelmatyön ohjeet

People sitting around tables

Opetussuunnitelmatyön toimintatavat Aalto-yliopistossa

Tällä sivulla voit perehtyä Aalto-yliopiston opetussuunnitelmatyön toimintatapoihin ja prosessiin sekä toimijoihin ja rooleihin.

Ohjelmajohtajan käsikirja

Opetussuunnitelmatyö Aallossa -pääsivulle

biz students

Opetussuunnitelmatyö Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston opetussuunnitelmatyön ohjeet ja aikataulu on koottu tälle sivustolle.

Ohjelmajohtajan käsikirja
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: