Koulutustarjonta

Master's Programme in Finance

Finance -maisteriohjelma tarjoaa kiehtovan monipuolisen opetussuunnitelman, joka kattaa hyvin laajasti eri rahoituksen aihepiirin alueita kuten yritysrahoitusta, (vaihtoehtoisia) investointeja, sulautumisia/fuusioita ja yrityskauppoja, behavioraalista rahoitusta, kestävyyttä, korkosijoituksia, yrittäjyysrahoitusta, rahoitusteknologiaa (fintech) sekä rahoitusekonometriaa. Opiskelijat voivat valita sivuaineen ja vapaasti valittavia opintoja muista tieteenaloista, kuten taloustieteestä, laskentatoimesta, tietojenkäsittely ja analytiikasta sekä tuotantotaloudesta.
Ohjelmaan valitut opiskelijat ovat akateemisesti hyvin kyvykkäitä, motivoituneita ja kunnianhimoisia, minkä vuoksi kansainväliset työnantajat ovat erittäin kiinnostuneita Finance-maisteriohjelmasta valmistuneista lahjakkaista työntekijöistä – rahoitusalalla ja sen ulkopuolellakin. Ohjelma antaa myös erinomaiset valmiudet jatkamaan maailman johtaviin tohtoriohjelmiin.
School of Business Finance

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

1.12.2021 – 3.1.2022

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen tavoitteet:

Kaikki globaalit haasteet edellyttävät ymmärrystä rahoitusmarkkinoiden toiminnasta riippumatta siitä, liittyvätkö nämä haasteet liiketoimintaan. Rahoitusalalla on oltava entistä tietoisempia koko järjestelmän laajuisista riskeistä, eturistiriidoista ja sääntelyn haasteista. Tämä edellyttää laajaa teoreettista tietämystä ja käytännön taitoja, jotka molemmat kuuluvat Finance-maisteriohjelman tarjontaan. Finance-maisteriohjelmasta valmistuneilla on:

 • Olennaista tietoa. Ohjelmasta valmistuneet ymmärtävät pääomamarkkinoiden toiminnan sekä yritysrahoituksen ja sijoituspäätösten mallit ja teoriat.
 • Tieteellinen ajattelutapa. Ohjelmasta valmistuneille on kehittynyt vankka tieteellinen lähestymistapa rahoitusalan ongelmien kriittiseen ratkaisemiseen ja yritysetiikan monimutkaisten kysymysten arvioimiseen.
 • Analyyttiset taidot. Ohjelmasta valmistuneet kykenevät analysoimaan yritysten riskitekijöitä ja arvioimaan esimerkiksi johdannaisinstrumenttien arvoa kehittyneillä kvantitatiivisilla malleilla.
 • Korkeatasoiset johtamistaidot. Ohjelmasta valmistuneet voivat toimia sekä itsenäisesti että tiimeissä kehittyneiden liiketoimintaviestintä- ja johtamistaitojensa ansiosta.
 • Kilpailuhenkinen asenne. Ohjelmasta valmistuneet innostuvat haasteista ja kokevat kilpailuympäristöt motivoiviksi ja kehittäviksi maailmalle ja heille itselleen.
 • Erinomaiset uramahdollisuudet. Ohjelmasta valmistuneet aloittavat yleensä työskentelyn jo opintojensa aikana ja ovat hyvin tavoiteltuja työntekijöitä paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Finance-maisteriohjelmasta valmistuneet voivat soveltaa analyyttistä ajattelua ja rahoitusvälineitä monissa tilanteissa sekä yrityksen strategisessa päätöksenteossa (esim. fuusiot ja yritysostot) että päivittäisessä johtamisessa (esim. arvopaperisalkut ja riskienhallinta).

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Lukuvuosimaksu on 15 000 € EU-/ETA-alueen ulkopuolisten maiden kansalaisille. Hakijat, joita lukuvuosimaksu koskee, ovat oikeutettuja hakemaan Aalto-yliopiston apurahaa.

Opintojen rakenne

Finance-maisteriohjelmasta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • pääaineopinnot (84 op), jotka sisältävät pro gradu -tutkielman (36 op)
 • sivuaineopinnot (24 op)
 • vapaavalintaiset opinnot (12 op)

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa sivuaineopinnot (24 op) Aalto-yliopiston viralliseen vaihto-ohjelmaan kuuluvassa kumppaniyliopistossa.

Opiskelijat voivat hakea myös kaksoistutkinto-ohjelmaan ja opiskella rinnakkain kahta tutkintoa eli kauppatieteiden maisterin tutkintoa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (1 vuosi) ja maisterintutkintoa kumppaniyliopistoihin kuuluvassa Kölnin yliopistossa (1 vuosi).

Opintojen alussa opiskelijat suunnittelevat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä akateemisen ohjaajan kanssa. HOPSin pääasiallinen tarkoitus on varmistaa, että valitut opinnot vastaavat sisällöltään opiskelijan mielenkiinnon kohteita ja tulevat suoritetuksi loogisessa järjestyksessä.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on käytännönläheinen työkalu opiskelijan opintojen suunnitteluun. Se koostuu opiskelijalle itselleen optimaalisista kurssivalinnoista, vastaten sekä heidän omiin kiinnostuksen kohteisiinsa että ohjelman vaatimuksiin. HOPS on erinomainen työkalu opintojen aikatauluttamiseen, sillä se näyttää opintojen nykyisen tilanteen ja asettaa selkeät tavoitteet opiskelijoiden seurattavaksi.

Koulutuksen sisältö

Oppimisympäristö on vaativa, mutta kannustava. Useimmilla kursseilla painotetaan kvantitatiivista ja analyyttistä lähestymistapaa liiketoimintaongelmien ratkaisemiseksi, mutta toisinaan näitä lähestymistapoja tuetaan kvalitatiivisemmilla tiedoilla. Rahoituksen laitos ja sen professorit ottavat mielellään vastaan palautetta opiskelijoilta ensisijaisena keinona kunkin kurssin oppimismenetelmien kehittämiseksi. Valinnaisten kurssien valinnassa opiskelijaa auttavat kaksi erikoistumisalaa:

Kansainväliset mahdollisuudet

Rahoitusmarkkinat ovat globaaleja, ja rahoitusmarkkinoiden toimiala on luonteeltaan erittäin kansainvälinen. Finance-maisteriohjelman opiskelijat saavat maailmanluokan opetusta professoreilta ja tohtoriopiskelijoilta, joilla on kansainvälistä kokemusta maailman huippuyliopistoista, kuten Whartonista, Harvardista ja Berkeleystä. Lisäksi useimmat Finance-maisteriohjelman opiskelijat päättävät lähteä vaihto-opiskelijaksi johonkin Aalto-yliopiston parhaimmista kumppaniyliopistoista. Heillä on yleensä erinomaiset työllistymismahdollisuudet paitsi Suomessa myös ulkomailla, esimerkiksi lähellä sijaitsevissa finanssikeskuksissa, kuten Lontoossa, Pariisissa ja Frankfurtissa.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen väylän heihin tutustumiseen.

Monitieteiset mahdollisuudet

Finance-maisteriohjelmassa voi valita joustavasti sivuainekursseja ja vapaavalintaisia kursseja eri pääaineista ja eri korkeakouluista. Esimerkiksi behavioristinen rahoitus on lähellä psykologiaa, sosiologiaa ja käyttäytymistieteitä, ja yrittäjähenkiset löytävät usein tiensä talousteknologian, pääomasijoitusten ja startup-rahoituksen pariin. Samaa tapahtuu myös päinvastoin: taloudellisista teemoista kiinnostuneet tekniikan ja taideaineiden opiskelijat voivat osallistua joillekin ohjelman kursseille.

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaa-valintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Uramahdollisuudet

Maailman valikoivimmat rahoitusalan yritykset käyvät kovaa kilpailua Finance-maisteriohjelmasta valmistuneista lahjakkuuksista. Osoituksena tästä ovat esimerkiksi monet tosielämän tapaukset ja hankkeet, joita yritykset esittelevät ja järjestävät Finance-maisteriohjelman kursseilla. Uraa ajatellen rahoitusalan työskentely-ympäristö on hyvin laaja-alainen. Mahdolliset työnantajat vaihtelevat investointipankeista liikepankkeihin ja johdon konsultointiin erikoistuneisiin yrityksiin sekä välitys- ja sijoitusrahastoyhtiöistä vakuutus- ja riskipääomayrityksiin.

Yli 80 prosenttia Finance-maisteriohjelman opiskelijoista löytää ensimmäisen vakituisen työpaikkansa jo opintojensa aikana – yleensä erittäin aktiivisen rahoitusalan opiskelijayhdistyksen, Aalto Financen, välityksellä. Yhdistyksen tavoitteena on tarjota rahoitusalasta kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuus tutustua toisiinsa, olla yhteydessä laitokseen ja verkostoitua asiaankuuluvien alojen toimijoiden kanssa. Tämä tarkoittaa aktiivisia alumnisuhteita, mentorointimahdollisuuksia ja monia tenttien jälkeen järjestettäviä rentoja tapahtumia, kuten pokeri-iltoja.

Aalto-yliopiston erinomaiset urapalvelut tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Aallon opiskelijat työllistyvät tyypillisesti erittäin hyvin heti valmistuttuaan. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on  todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, Finance-maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Hakuprosessi

Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan maisteriohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2022 alkaviin opintoihin on 1.12.2021 – 3.1.2022.

Tärkeimmät päivämäärät:

 • 1.12.2021 – Hakuaika alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu
 • 3.1.2022 – Hakuaika päättyy ja sähköinen haku- ja valintajärjestelmä sulkeutuu 
 • 29.3.2022 – Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan
 • 20.4.2022 – Opiskelupaikan vastaanoton määräaika

Programme-specific Admission Requirements

In addition to these programme-specific admission requirements, applicants must also fulfill the general admission requirements.

 

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

Phase 1

Phase 2

Admission group 2

Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Phase 1

Phase 2

Yhteystiedot

Ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä ohjelman suunnittelijaan Marie Perrettiin osoitteessa [email protected].

Yleisissä opiskelijavalintoihin ja hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin osoitteessa [email protected].

Lisätietoja löydät rahoituksen laitoksen verkkosivustolta.

Tutustu meihin

Four students descending stairs in the School of Economics building. Photo taken by Unto Rautio.

Kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta.

Architectural picture of the inside of the School of Business. Many people sitting on different coloured chairs.

Rahoituksen laitos

Rahoituksen laitos on Suomen johtava rahoituksen laitos ja vahvasti omistautunut tutkimukselle.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otaniemi on suomalaisen arkkitehtuurin helmi

Otaniemen ytimessä on 1950-luvulla rakennettu puistokampus, jossa on Alvar Aallon suunnittelema asemakaava ja yksittäisiä hänen ja muiden tunnettujen suomalaisten arkkitehtien, kuten Reima ja Raili Pietilän sekä Heikki ja Kaija Sirénin suunnittelemia rakennuksia.

Kampus

Seuraa meitä somessa!

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu