Koulutustarjonta

Kuvataidekasvatus, taiteen kandidaatti ja maisteri

Opinnot kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tarjoavat sinulle hienon mahdollisuuden syventyä taiteelliseen ajatteluun suhteessa yhteiskunnan ja ympäristönmuutoksiin sekä niihin vaikuttamiseen taidepedagogisen toiminnan keinoin.
kuvataidekasvatus_kandi_kuva

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

18.3.2020 – 1.4.2020

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Koulutuksen tavoite

Kuvataidekasvatuksen kandidaattiopintojen osaamistavoitteet 

Kandidaatin tutkinto antaa opiskelijalle taiteelliset ja pedagogiset perustiedot ja -taidot sekä akateemiset perusvalmiudet. Opiskelija perehtyy kuvallisiin, audiovisuaalisiin ja moniaistisiin ilmaisumuotoihin ja niiden ohjaamiseen. Hän oppii tarkastelemaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä pedagogisesta näkökulmasta ja harjaantuu suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa taidekasvatustoimintaa.  

Opiskelija voi jatkaa suoraan kandidaatintutkinnosta kuvataidekasvatuksen maisteriopintoihin (120 op). 

Kuvataidekasvatuksen maisteriopintojen osaamistavoitteet 

Maisteriopinnoissa opiskelija syventää taidepedagogista ja taiteellista ajatteluaan sekä visuaalisen kulttuurin ilmiöiden ja nykytaiteen toimintatapojen tuntemustaan. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan taidepedagogista toimintaa ottamalla huomioon yhteiskunnan ja elinympäristömme muutokset sekä kulttuurisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentamisen merkityksen. Hän perehtyy taiteellisten oppimisprosessien dynamiikkaan ja tunnistaa taiteellisen toiminnan sosiaalisen ja kulttuurisen muutospotentiaalin. Opiskelija oppii tarkastelemaan taidekasvatustoimintaa erilaisista teoreettisista ja filosofisista näkökulmista sekä hyödyntämään kehittyvän teknologian, erilaisten oppimisympäristöjen ja monialaisen yhteistyön mahdollisuuksia työssään.  

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmasta valmistuu monipuoliset visuaaliset, taiteelliset ja pedagogiset valmiudet omaavia kuvataideopettajia, joilla on valmiudet toimia erilaisten oppilas- ja opiskelijaryhmien ohjaajina ja alansa asiantuntijoina erilaissa yhteisöissä ja organisaatioissa, myös monialaisesti ja kansainvälisesti. Maisteriohjelmasta valmistuvilla on kyky toimia taideperustaisten pedagogisten menetelmien ja oppimisympäristöjen kehittäjinä ja aktiivisina yhteiskunnallisina vaikuttajina sekä valmiudet hakeutua alan jatko-opintoihin. 

Lisätietoa kielistä

Kuvataidekasvatuksen kandidaatin ja maisterin opinnoissa opetuskieli on suomi (ruotsi). Osa tutkintoihin sisältyvistä kursseista ja kurssimateriaaleista on englanninkielisiä. 

Pääaineen valinta

Kuvataidekasvatuksen pääaineeseen haetaan taiteen kandidaatin opiskelijavalinnassa.  Kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija voi jatkaa suoraan kuvataidekasvatuksen maisteriopintoihin (120 op). 

Uramahdollisuudet

Taiteen maisterin tutkinto kuvataidekasvatuksessa antaa sinulle laaja-alaisen opettajakelpoisuuden ja peruskoulun ja lukion kuvataiteen aineenopettajan kelpoisuuden.  

Voit myös suuntautua visuaalisen alan opetus-, ohjaus-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin muille koulutusasteille tai sosiaali- ja kulttuurialoille, esimerkiksi museoiden ja muiden taidelaitosten palvelukseen. Koulutusohjelmasta valmistuneet voivat työllistää itsensä koulutus- ja taidealan palveluiden tuottajana tai oppimateriaalien suunnittelijana. Koulutusohjelmasta valmistuneita toimii työelämässä mm. tehtävänimikkeillä kuvataideopettaja, kuvataiteen lehtori, taideopettaja, taidepedagogi, suunnittelijaopettaja, kouluttaja ja museolehtori.  

Pätevyys

Kuvataidekasvatuksen pääaineessa suoritettu kandidaatintutkinto (180 op) ei anna opettajankelpoisuutta. Opiskelija voi jatkaa suoraan kandidaatin tutkinnosta kuvataidekasvatuksen maisteriopintoihin. Maisterintutkinto (120 op) antaa laaja-alaisen opettajakelpoisuuden erityisesti peruskoulun ja lukion kuvataiteen aineenopettajan tehtäviin. Kandidaatin ja maisterin tutkinnot yhdessä sisältävät opettajakelpoisuuteen vaadittavat kuvataiteen opetettavan aineen opinnot (väh.120 op) sekä opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Maisterintutkinnon antama opettajankelpoisuus koskee vain suomalaista koulujärjestelmää. 

Opettajakelpoisuuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A986/1998, A865/2005) ja siihen johtavasta koulutuksesta on  säädetty asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (A794/2004). 

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakeutua tohtorikoulutukseen ja suuntautua tutkijanuralle.

Koulutuksen sisältö

Opinnot kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tarjoavat sinulle hienon mahdollisuuden syventyä taiteelliseen ajatteluun suhteessa yhteiskunnan ja ympäristön muutoksiin sekä niihin vaikuttamiseen taidepedagogisen toiminnan keinoin. Opiskelijana sinulta edellytetään taiteellisten perusvalmiuksien lisäksi uteliaisuutta kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin moninaisia ilmiöitä sekä pedagogisia kysymyksiä kohtaan, kriittistä ajattelua sekä avoimuutta uusille näkökulmille. Kuvataiteen aineenopettajan kelpoisuuden lisäksi opinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden monipuoliseen ammatilliseen verkostoitumiseen sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 

Kuvataidekasvatuksen kandidaatintutkinnon sisältö 

Kuvataidekasvatuksen pääaineessa perehdyt kuvataiteen, visuaalisen kulttuurin ja taidepedagogiikan ajankohtaisiin ilmiöihin ja saat monipuoliset visuaalisen ilmaisun perustaidot. Opetuksessa poikkitieteelliset näkökulmat yhdistyvät taiteellisten ja pedagogisten käytäntöjen kautta syntyvään kokemustietoon. Opetusharjoittelut, ainedidaktiikan opinnot ja moninaiset opintoprojektit antavat sinulle valmiudet koulu- ja muissa ympäristöissä tapahtuvan taidekasvatustoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. 

Opinnot painottavat monipuolisia vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja sekä kykyä suunnitella ja reflektoida omaa oppimisprosessia sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Kandidaatinopintojen aikana opit hyödyntämään monipuolisesti digitaalisia oppimisympäristöjä ja saat tutkimuksen tekemisen perusvalmiudet, joita sovellat kandidaatin opinnäytteessäsi. 

Kuvataidekasvatuksen maisterin tutkinnon sisältö 

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelmassa taiteellista toimintaa ja visuaalisen kulttuurin ilmiöitä tarkastellaan suhteessa ekologisiin, eettisiin, yhteiskunnallisiin, teknologisiin sekä taiteiden- ja tieteidenvälisiin kysymyksiin, painottaen taidekasvatuksen mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Opiskelulle on luonteenomaista ajankohtaisten monitieteisten näkökulmien yhdistäminen opiskelijan oman taiteellisen ja pedagogisen toiminnan kautta kehittyvään kokemustietoon.  

Maisteriopinnoissa syvennät taidekasvatusajatteluasi, visuaalisen kulttuurin tuntemustasi sekä valmiuksiasi toimia kuvataiteen opettajana. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kouluissa ja muissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa taidepedagogista toimintaa sekä toimimaan erilaisten sosiaalisten ja kulttuuristen ryhmien ohjaajana. Syvennät taidepedagogista ajatteluasi erilaisten filosofisten, teoreettisten ja tieteidenvälisten näkökulmien kautta ja  perehdyt erilaisten taidepedagogisten traditioiden taustalla vaikuttaviin taide-, oppimis- ja ihmiskäsityksiin. Teoriaopintojen ja käytännön projektien kautta opit hyödyntämään nykytaiteen pedagogisia ulottuvuuksia sekä tuntemaan taidelaitosten pedagogisen toiminnan lähtökohtia ja käytäntöjä. Maisteriopinnoissa syvennät vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojasi sekä akateemisen viestinnän taitojasi.  

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2018-2020 opinto-oppaasta.

Opintojen rakenne

Kandidaatin tutkintoon johtavat opinnot (180 op) koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista (34 op), kuvataidekasvatuksen pääaineopinnoista (81-91 op) sisältäen kandidaatin opinnäytteen ja opettajan pedagogisista opinnoista (25 op) sekä sivuaineopinnoista (15-25 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (15 op). 

Henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta riippuen opiskelijan on mahdollista hakeutua toisen opetettavan aineen tai luokanopettajan kelpoisuuden antaviin 60 op:n laajuisiin sivuaineopintoihin toiseen yliopistoon.  

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman opinnot koostuvat kuvataidekasvatuksen syventävistä opinnoista (85 op) ja opettajan pedagogisista opinnoista (35 op).

Maisteriopiskelija valitsee omaa suuntautumistaan tukevan syventymisalueen seuraavista: Taiteellinen toiminta ja tutkiminenTaide, arki ja yhteiskuntaTaide, ympäristö ja kestävä tulevaisuus tai Taide, tiede ja teknologia. Osa maisteriohjelman syventävistä opinnoista voidaan toteuttaa yhdessä Taiteen laitoksen englanninkielisten maisteriohjelmien kanssa. 

Opinnäytetyö

Kandidaatintutkintoon sisältyvä opinnäyte (10 op) voi painottua pedagogisesti tai taiteellisesti ja se sisältää kirjallisen tutkielman. Opinnäyte tehdään kolmantena opiskeluvuotena opinnäyteseminaarin yhteydessä. Toisella alalla suoritettua kandidaatin opinnäytettä ei voida hyväksyä taiteen kandidaatin opinnäytteenä. 

Maisterintutkintoon sisältyvä opinnäyte (30 op) voi painottua pedagogisesti tai taiteellisesti ja se sisältää kirjallisen tutkielman.Opinnäyteseminaari sekä taiteen ja taidekasvatuksen tutkimusopinnottukevat opinnäytteen tekemistä. Opinnäytteessä opiskelija osoittaa taidekasvatuksen teoreettista ja käytännöllistä tuntemustaan sekä valmiuttaan tieteelliseen ja taiteelliseen ajatteluun.

Kansainvälistyminen

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmalla on laaja ja aktiivinen kansainvälinen yhteistyöverkosto. Kandidaatin ja maisterin tutkintoihin voi sisältyä kansainvälisiä yhteistyöprojekteja ja kursseja. Kandidaatintutkintoon voi liittää kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja kursseja ja kansainvälisenä työharjoitteluna toteutettuja opintoprojekteja. Maisterintutkinnon valinnaisia opintoja toteutetaan yhteistyössätaiteen laitoksen englanninkielisten maisteriohjelmien ja ulkomaisten partneriyliopistojen kanssa. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kuvataidekasvatuksen opintoja toteutetaan yhteistyössä muiden suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen, koulujen, taidelaitosten sekä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Kandidaatin ja maisterin tutkintoon sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston, Taideyliopiston sekä Tampereen yliopiston kanssa (erillinen maisteriohjelma). Opetusharjoitteluiden järjestämisessä on mukana kouluja ja muita yhteistyötahoja eripuolilta Suomea.  

Kandidaattiopiskelijan on mahdollista hakea toisen opetettavan aineen, luokanopettajan tai erityisopettajan kelpoisuuden antaviin 60 op:n laajuisiin sivuaineopintoihin toiseen yliopistoon. Opinnot kestävät vähintään yhden lukuvuoden. 

Aalto-yliopistossa opiskelijan on mahdollista yhdistää tutkintoonsa kolmen eri alan - taiteen, tekniikan ja talouden - opintoja. Yliopiston sisäisessä liikkuvuudessa opiskelija voi hakea opinto-oikeutta yksittäiselle kurssille tai laajempaan kokonaisuuteen (esimerkiksi sivuaine) Aalto-yliopiston toiseen korkeakouluun. 

Valtakunnallisen JOO-sopimuksen perusteella opiskelija voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa. 

Pääainekohtaiset hakukriteerit

Opiskelijat valitaan kaksivaiheisen valintakokeen kautta. Valinnassa painotetaan visuaalista ajattelua, vuorovaikutustaitoja sekä motivaatiota ja soveltuvuutta alalle. Hakijalta edellytetään sujuvaa suomen tai ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset (SORA-lainsäädäntö)

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamisessa on rajoituksia, jotka koskevat Aalto-yliopistossa kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmaa.

Opettajankoulutuksessa edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma näkee opiskelijavalinnoissaan monimuotoisuuden keskeisenä arvonaan. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä, esimerkiksi erityisen avun tarve, ei ole este opiskelijaksi ottamiselle niin kauan kuin koulutusohjelman mukainen koulutus voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, tehdä kaikille osapuolille mahdolliseksi. Erilaiset lähtökohdat nähdään voimavarana, joka kehittää kuvataidekasvatuksen alaa sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan suuntaan. Rajoituksia opiskelijaksi ottamisessa sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa mahdollisista erityisjärjestelyistä huolimatta on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu