Koulutustarjonta

Elokuvataiteen maisteriohjelma - Elokuva- ja tv-tuotanto

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuva- ja televisiotuotannon pääaineen tavoite on syventää opiskelijan valmiuksia hänen valitsemaansa suuntaan – kohti itsenäistä audiovisuaalista yrittäjyyttä, elokuva- ja televisiotuotannon alaa koskevaa tutkimus- tai kehitysprojektia, taiteellisen johtamisen ymmärryksen syvennystä tai vastaavaa opiskelijan kanssa yhdessä suunniteltavaa syventävää osaamista. Osassa maisteriohjelman kurssitarjontaa on yhdistetty tuotannon, käsikirjoituksen ja ohjauksen opetusta tavoitteena vahvistaa televisiodraaman osaamista.
elokuva- ja televisiotuotanto

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2020 – 4.1.2021

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen tavoite

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuva- ja televisiotuotannon pääaineen tavoite on syventää opiskelijan valmiuksia hänen valitsemaansa suuntaan – kohti itsenäistä audiovisuaalista yrittäjyyttä, elokuva- ja televisiotuotannon alaa koskevaa tutkimus- tai kehitysprojektia, taiteellisen johtamisen ymmärryksen syvennystä tai vastaavaa opiskelijan kanssa yhdessä suunniteltavaa syventävää osaamista. Osassa maisteriohjelman kurssitarjontaa on yhdistetty tuotannon, käsikirjoituksen ja ohjauksen opetusta tavoitteena vahvistaa televisiodraaman osaamista.  Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 op verran. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys ja työelämätaitoja, analyyttisiä taitoja sekä antavat tutkimuksellisia valmiuksia.

Opintojen päättyessä opiskelijalla on korkeatasoisten elokuva- ja televisiotuotantojen toteuttamista ja johtamista koskevien taitojen lisäksi henkilökohtaisen suuntautumisensa mukaan hankittua erikoisosaamista, joka mahdollistaa muuttuvalla alalla toimimisen ja alan toimintatapojen näkemyksellisen kehittämisen.

Lisätietoa opetuskielistä

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuva- ja televisiotuotannon pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Uramahdollisuudet

Pääaineesta valmistunut osaa toimia itsenäisenä yrittäjänä sekä tuottajana toisen palveluksessa, vaativissa asiantuntijatehtävissä julkisissa ja kaupallisissa elokuvan parissa työskentelevissä organisaatioissa sekä itsemääritellyissä muutosagentin tehtävissä liittyen kaikkeen, mikä sivuaa elokuva- ja televisiotuotantoa.

Koulutus antaa valmiudet työskennellä tuottajana audiovisuaalisella alalla. Valmistuneet sijoittuvat elokuvatuottajiksi, linjatuottajiksi, yrittäjiksi ja television palvelukseen tuottajiksi. Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa työharjoittelujakso työelämässä joko elokuva- tai televisiotuotannossa. Hän voi myös hakea itselleen ammatissa toimivan tutor-tuottajan, jonka kanssa keskustelee omasta tekijyydestään ja urastaan. Opiskelijoiden kontaktit alan kenttään pidetään läheisinä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö suunnitellaan yhdessä opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden välillä käytävien HOPS -keskustelujen kautta. Koulutuksen lähtökohtana on opiskelijan oma halu kehittää ja suunnata ammattitaitoaan elokuva- ja televisiotuotannon kentän sisällä, sekä sen ympärille rakennettavat kokonaisuudet. Maisteriopintojen alussa tehdään suunnitelma opiskeluihin kuuluvien, koulussa tuotettavien hankkeiden sekä opiskelun yhteydessä kirjoitettavien selvitysten ja tutkielmien summittaisista aihepiireistä, toteutustavasta ja aikataulusta. Maisteriksi valmistunut voi halutessaan hakea tohtoriopintoihin.
Maisteriopiskelijat perehtyvät toistensa syventymisalueisiin ja osallistuvat niitä käsitteleviin kursseihin.

Päävastuu opintojen suunnittelusta ja sopivan kokonaisuuden muodostamisesta on jokaisella opiskelijalla itsellään. Opintosuunnitelma on jokaiselle opiskelijalle yksilöllinen, mutta opiskelija ei tee sitä yksin, vaan yhteistyössä opetushenkilökunnan kanssa.

Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 op verran. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja, analyyttisiä taitoja sekä antavat tutkimuksellisia valmiuksia.

Opintoihin kuuluu vähintään yksi sivuaine. Dokumentaarinen elokuva, käsikirjoitus ja yrittäjyys ovat esimerkiksi suositeltavia sivuaineita. Koska jokainen elokuva- ja televisiotuotannon pääaineessa suoritettu maisterintutkinto on yksilöllinen ja perustuu opiskelijan kanssa yhteistyössä tehtävään suunnitelmaan, myös suositelluista poikkeavat sivuainekokonaisuudet ovat mahdollisia.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2020-2022 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Maisteriopinnoissa tuottajaopiskelijat osallistuvat elokuva-alan kansainvälisiin tapahtumiin. Opiskelijalla on mahdollisuus halutessaan lähteä vaihtoon tai kansainväliseen työharjoitteluun. Laitoksella on paljon kansainvälisiä projekteja, joiden kautta opiskelijalla on mahdollisuus myös kansainvälistyä. Suuri osa opetuksesta annetaan englannin kielellä, sillä opintomahdollisuus on avoinna myös ulkomaalaisille tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille.

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset elokuvataiteen maisteriohjelman elokuva- ja televisiotuotannon pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Vaihe I

Opintomenestys

Arvioinnin kohde

Aikaisemman tutkinnon/tutkintojen arvosanat ja opintojen etenemistahti

Valintaperusteet

Riittävä ja soveltuva akateeminen tausta, jonka ansiosta hakijalla on valmiudet opiskella maisteritasolla.

Osaamisen osoittamisen tapa

Opintosuoritusote/-otteet, tutkintotodistus/-todistukset

 

Taiteellinen ja/tai designtoiminta

Arvioinnin kohde

Osoitukset taiteellisista töistä tai toimeksiannoista.

Valintaperusteet

 

Sopiva hakija on sellainen, joka osoittaa taiteellisissa töissään ja toimeksiannoissaan näkemystä ja taiteellista omaleimaisuutta.

Osaamisen osoittamisen tapa

Työnäytekansio (portfolio) ja hakukohdekohtainen ennakkotehtävä

 

Aiempien opintojen soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Aiempien opintojen sisältö ja määrä suhteessa hakukohteen vaatimuksiin.

Valintaperusteet

 

Sopiva opiskelija on suorittanut aikaisempia opintoja, jotka ovat valmistaneet hänet hakukohteen akateemisiin vaatimuksiin ja joiden ansiosta hänellä on soveltuvaa näkemystä ja tietoa, joiden pohjalta opiskella.

Osaamisen osoittamisen tapa

Opintosuoritusote/-otteet, tutkintotodistus/-todistukset

 

 

Soveltuvuus/Motivaatiokirje

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot

Valintaperusteet

 

Hakija osoittaa pystyvänsä arvioimaan niitä lukuisia erikoisaloja, jotka yhdistyvät tässä hakukohteessa, ja tarkastelemaan alan ja taiteenlajin muuttuvaa toimintaympäristöä.

Osaamisen osoittamisen tapa

Motivaatiokirje

 

Muu osaaminen

Arvioinnin kohde

Työkokemus ja muu hankittu osaaminen/saavutukset, esim. julkaisut, ei-muodollinen koulutus, kilpailut.

Valintaperusteet

 

Sopivalla hakijalla on hakemuksensa tueksi mahdollisesti alan työkokemusta tai muutoin hankittua tietoa.

Osaamisen osoittamisen tapa

Ansioluettelo, suosituskirjeet, työtodistukset, julkaisut

 

Vaihe II

Soveltuvuus/Haastattelu

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot

Valintaperusteet

 

Hakija osoittaa pystyvänsä arvioimaan niitä lukuisia erikoisaloja, jotka yhdistyvät tässä hakukohteessa, ja tarkastelemaan alan ja taiteenlajin muuttuvaa toimintaympäristöä.

Osaamisen osoittamisen tapa

Haastattelu

 

Arviointiprosessi

Hakijat arvioidaan aluksi Aalto-yliopiston yleisten hakukelpoisuusvaatimusten perusteella. Hakijat, jotka täyttävät maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti.

Yleiset hakukelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden valintaprosessi on kaksivaiheinen: 

Vaihe I

Ensimmäisessä vaiheessa hakemukset arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

  • Opintomenestys
  • Taiteellinen ja/tai designtoiminta
  • Aiempien opintojen soveltuvuus
  • Soveltuvuus/Motivaatiokirje
  • Muu osaaminen

Valintaprosessin vaiheeseen II kutsutaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät vaatimukset ja jotka arvioitiin parhaiksi vaiheessa I.

Vaihe II

Toisessa vaiheessa käytetään seuraavia arviointiperusteita:

  • Soveltuvuus/Haastattelu

Vaiheen II arvioinnin jälkeen hakijoista valitaan parhaat vaiheiden I ja II kokonaistulosten perusteella.

Tarvittavat hakukohdekohtaiset dokumentit

Kaikkien hakijoiden on toimitettava Aalto-yliopiston verkkosivuilla luetellut hakudokumentit: https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/haku-maisterikoulutuksiin. Lisäksi tähän hakukohteeseen on toimitettava seuraavat hakukohdekohtaiset dokumentit:

Työnäytekansio (portfolio)

Työnäytekansio voi koostua kirjallisista tai kuvallisista töistä sekä linkeistä liikkuvan kuvan teoksiin, joissa hakijalla on ollut keskeinen taiteellinen tai tuotannollinen rooli.  Kunkin työn kohdalla toivomme lyhyttä selvitystä siitä, mikä tuo rooli on ollut.

Työnäytekansio, ennakkotehtävä mukaan luettuna, on ladattava yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Tiedoston enimmäiskoko on 1,0 GB. Nimeä tiedosto seuraavasti: Portfolio-sukunimi-etunimi.pdf. Jos työnäytekansiossa on linkkejä salasanasuojattuihin videoihin, ilmoita salasana(t) työnäytekansiossa. Jos työnäytekansiota ei ole liitetty sähköiseen hakulomakkeeseen määräaikaan mennessä, hakemus hylätään.

Muut dokumentit/Ennakkotehtävä

Työnäytekansioon (portfolioon) liitettävä ennakkotehtävä: Kuvaile suhdettasi TV-draamaan elokuva-alan ammattilaisena, opiskelijana, kuluttajana ja kansalaisena.

Motivaatiokirje

Motivaatiokirjeessä toivomme hakijoiden ilmaisevan, millaisia tietoja ja taitoja he pyrkivät saavuttamaan opiskelun kautta ja miten he aikovat soveltaa niitä käytäntöön valmistumista seuraavien viiden vuoden aikana. Toivomme hakijoiden kirjoittavan myös elokuva- ja televisiotuotannon maailmasta vuonna 2024 ja siitä, miten juuri heidänlaisensa henkilöt juuri Aallosta saaduilla opeilla siellä pärjäävät.

Motivaatiokirjeen enimmäispituus on 4000 merkkiä.

CV

CV:n tärkein tehtävä on osoittaa, että hakija on hankkinut riittävät pohjatiedot elokuva- ja televisiotuotannosta, luettelemalla hakijan työkokemus alalta (työtehtävä, ajankohta, työnantaja yhteystietoineen) sekä koulutus (oppilaitos, tutkinto/kurssi, linkki oppilaitoksen opetussuunnitelmaan). Mainitse myös kokemus ja koulutus muilta aloilta.

Hakudokumenttien kieli

Hakudokumentit on kirjoitettava joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu