Taiteen laitos

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeet

Opetus ja kulttuuriministeriö (OKM) asetti vuonna 2016 Opettajankoulutusfoorumin, jonka tehtävänä on uudistaa suomalaista opettajankoulutusta. Foorumi koostuu oppimisen, opetuksen ja koulutuksen ammattilaisista ja asiantuntijoista, ja sen toinen toimikausi jatkuu vuoden 2022 loppuun. Professori Martti Raevaara on Aalto-yliopiston edustajana foorumissa.

Fooruminen ensimmäisenä tehtävänä oli Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman laatiminen. Ohjelma (2016) linjaa tavoitteet ja toimenpiteet, joilla suomalainen opettajankoulutus säilyy vahvana, vetovoimaisena ja kansainvälisesti arvostettuna. Kehittämisohjelman toimeenpanon tukemiseen OKM jakoi kilpailulliseen hakuun perustuen rahoitusta opettajankoulutuksen kehittämishankkeille, yhteensä noin 27 miljoonaa euroa.

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma on ollut mukana kuudessa kehittämishankkeessa, joista kolmessa meillä on merkittävä rooli. Lisäksi yhden hankkeen myötä (KAARO verkosto) olemme mukana uudessa Opetushallituksen rahoittamassa projektissa.

https://minedu.fi/opettajankoulutusfoorumi

Menossa olevat neljä tärkeintä projektia ovat:

Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa - Innovaatio, oivallus, muutos (OROL), 2018-2021

Hankkeessa Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto sekä Espoon ja Tampereen kaupunkien lukiot pilotoivat ja tutkivat erilaisia malleja oppiainerajat ylittävälle ja lukion ulkopuolelle ulottuvalle yhteistyölle. Kokeilujen ja kartoitusten lopputuloksena syntyy ns. "skaalautuvia malleja", joiden tavoitteena on tukea lukio-opetuksen ja aineenopettajakoulutuksen kehittämistä.

OROL-logo. Suuri teksti (OROL) keltainen ja liila liukuväri tumman tekstin taustalla

OROL (ulkoinen linkki)

Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa - Innovaatio, oivallus, muutos (OROL), 2018-2021

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO, 2018-2021

KAARO-verkostossa on mukana Helsingin yliopisto (koordinaattori), Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Lapin yliopisto ja Åbo Akademi sekä eNorssi verkosto.  

KAARO Aalto -osahankkeessa Aalto-yliopisto ja pääkaupunkiseudun lukioiden kuvataideopettajat tarkastelevat arvioinnin erityispiirteitä ja hyviä käytäntöjä kuvataideopetuksessa. Osahankkeessa keskitytään erityisesti kuvataiteen lukiodiplomin ja siihen liittyvän arviointiosaamisen kehittämiseen (mm. arviointimenetelmät ja -kriteerit). Tavoitteena vahvistaa diplomia osana lukion päättöarviointia ja mahdollisesti ylioppilaskoetta. KAARO Aalto osahanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman kanssa (KAARO Lappi).

KAARO-logo. 6-kulmainen kolmioista muodostuva logo.

KAARO (ulkoinen linkki)

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO, 2018-2021

Kehitetään arviointia yhdessä! (KAY!), 2020-2021

KAARO-verkoston uudessa KAY! -hankkeessa tuetaan perusopetuksen arvioinnin yleisten linjausten ja oppiainekohtaisten päättöarvioinnin kriteerien uudistusten käyttöönottoa ja toimeenpanoa. Verkosto toteuttaa täydennyskoulutuskursseja peruskoulujen opettajille eripuolilla Suomea. Aalto-yliopisto ja Lapin yliopisto vastaavat taide- ja taitoaineiden osuudesta. Suunnittelemme ja järjestämme yhdessä eri taide- ja taitoaineiden asiantuntijoiden kanssa täydennyskoulutuskokonaisuuden taide- ja taitoaineiden uudistuvan arvioinnin teemoista. Hankkeen rahoittajana on Opetushallitus.

Valkoinen teksti vihreällä pohjalla: Kehitetään arviointia yhdessä !

KAY! hanke (ulkoinen linkki)

Kehitetään arviointia yhdessä! (KAY!), 2020-2021

Taiteet tulevaisuuden oppimista rakentamassa (TaiTu), 2017-2021

Hankkeessa ovat mukana Taideyliopisto (koordinaattori), Aalto-yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Hankkeessa tarkastellaan taide- ja taitoaineiden pedagogiikan erityispiirteitä ja kokeillaan ratkaisuja ja malleja, joilla tuetaan monialaisten ja taideperustaisten menetelmien ja taidepedagogiikan kehittämistä ja käyttöä opettajankoulutuksessa, erityisesti kuvataiteen ja musiikin aineenopettajankoulutukseen sisältyvissä opettajan pedagogisissa opinnoissa. Opettajankoulutusohjelmat kehittävät ja jakavat hankkeen tuloksia, hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja työpajojen, seminaarien ja julkaisujen avulla.

Pinkki TaiTu hankkeen logo valkoista taustaa vasten

TaiTu (ulkoinen linkki)

Taiteet tulevaisuuden oppimista rakentamassa (TaiTu), 2017-2021

Yhteyshenkilö, jolta saat lisätietoja aiheesta:

Martti Raevaara

Professor of Art Education

Martti Raevaara
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: