Lahjoita tulevaisuus

Varainhankinnan periaatteet ja rahankeräyslupa

Learning_Hub-8105

Rahankeräyslupa

Aalto-yliopistolla on Poliisihallituksen lupa rahankeräykselle.
Lupa on voimassa ajalla 1.1.2018–31.12.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Rahankeräysluvan numero on RA/2017/1277.

Rahastointi

Saadut lahjoitukset rahastoidaan yliopiston sidottuihin rahastoihin ja sijoitetaan pääomamarkkinoille yliopiston sijoitusstrategian mukaisesti, yhdessä yliopiston muiden varojen kanssa.

Yliopiston hallitus päättää sidottujen rahastojen pääomille hyvitettävän tuoton suuruuden ja päättää rahastojen käytöstä rehtorin ja korkeakoulujen dekaanien esitysten perusteella.

Sidotut rahastot muodostavat osan yliopiston omasta pääomasta. Yhteenveto sidottujen rahastojen tapahtumista julkaistaan vuosittain tilinpäätöksen liitetiedoissa, kohdassa Sidotut rahastot.

Varainhoito ja sijoitustoiminta

Aalto-yliopiston sijoitustoiminnan tarkoituksena on tuoda lisärahoitusta korkeatasoiseen opetukseen ja tutkimukseen. Tavoitteena on kattaa sijoitustoiminnan tuotoilla noin 5 % yliopiston vuosittaisista toimintamenoista.

Tavoitteet

Aalto-yliopiston sijoitustoiminnan tavoitteet ovat tasaisen ja ennustettavan tulovirran tarjoaminen yliopistotoiminnan rahoittamiseksi sekä pääoman reaaliarvon säilyttäminen ja kasvattaminen pitkällä aikavälillä. Pääoman reaaliarvon säilyttäminen turvaa sukupolvien välisen tasa-arvon mahdollistamalla pääoman ja sen yliopiston toimintaan tarjoaman rahoituksen säilymisen ostovoimaltaan samana yli ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että pääoman arvon tulee kasvaa pitkällä aikavälillä inflaation verran, jotta sen ostovoima säilyy yli ajan ja jotta pääoman tuotoilla voidaan rahoittaa yliopistotoimintaa samassa laajuudessa yli ajan. Sijoitustoiminnan reaaliarvon laskennassa käytetään ns. yliopistoinflaatiota, joka on historiallisesti ollut noin 1 prosenttiyksikön korkeampi kuin kuluttajahintainflaatio.

Lahjoitukset, joiden pääoman tuottoja käytetään yliopiston toiminnan rahoittamiseen

Pysyvällä pääomalla, joka muodostuu pääomittavista lahjoituksista, on hyvin pitkäjänteinen sijoitushorisontti, ja sille asetettu 3 prosentin pitkän aikavälin reaalituottotavoite, jolla on tulevina vuosina tavoitteena kattaa noin 5 % yliopiston vuosittaisesta toimintabudjetista. Käytännössä tämän arvioidaan vastaavan noin 6 % nimellistuottotavoitetta pitkällä aikavälillä.

Lahjoitukset, joiden koko pääoma voidaan käyttää yliopiston toiminnan rahoittamiseen

Tulouttavista lahjoituksista muodostuvan pääoman osalta tavoitteena on pääoman nimellisarvon säilyttäminen, koska sijoitushorisontti on lyhyempi.

Pääoman tuottojen käyttö

Pääoman tuottojen käytölle on laadittu varainkäyttöpolitiikka, joka määrää vuosittain maksimissaan yliopiston toiminnan rahoittamiseen käytettävissä olevan rahamäärän. Varainkäyttöpolitiikka on luotu tasapainottamaan sijoitustoiminnan tavoitteet ja se huomioi sekä pääoman markkina-arvon kehityksen että aiempien vuosien käyttötason. Näin varainkäyttöpolitiikka turvaa pääoman reaaliarvon säilymistä pitkällä aikavälillä ja samalla suojaa vuosittaista käyttöä sijoitustuottojen lyhyen aikavälin vaihteluilta.

Sijoitusstrategia

Yliopiston sijoitustoiminnan tarkoituksesta ja tavoitteista johtuen yliopiston pysyvän pääoman sijoitushorisontti on erittäin pitkä. Tämän vuoksi sijoitustoiminnassa korostuu pitkäjänteisyys, laaja hajautus sekä hallittu riskinotto. Sijoitussalkku on hajautettu maailmanlaajuisesti ja eri omaisuuslajeihin. Sijoitukset on toteutettu rahastojen kautta.

Aalto-yliopisto on myös sitoutunut noudattamaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Noin 98 % sijoitusvarallisuudesta on sellaisten ulkoisten varainhoitajien hoidettavana, jotka noudattavat vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Aalto-yliopisto on Finland’s Sustainable Investment Forumin (FINSIF) jäsen.

Yliopiston hallitus päättää yliopiston sijoitusstrategiasta sekä vuosittaisesta tuottojen käytön määrästä.

Organisointi

Yliopiston sijoitustoiminnasta vastaa yliopiston hallitus, joka hyväksyy yliopiston sijoitusstrategian. Yliopiston sijoitustiimiin kuuluu sijoitusjohtaja sekä kaksi salkunhoitajaa. Yliopiston sijoitustiimi vastaa sijoitustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta sijoitusstrategian mukaisesti. Sijoitusjohtaja tekee sijoituspäätökset ja vastaa rahastovalinnasta. Lisäksi yliopistolla on ulkoisista jäsenistä koostuva, neuvoa-antava sijoituskomitea. Sijoituskomitean puheenjohtaja on Hanna Hiidenpalo (johtaja, sijoitukset, Elo).

Viestintä

Aalto-yliopisto tiedottaa sijoitustoimintansa tuloksista kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi kerran vuodessa julkistettavassa yliopiston tilinpäätöksessä ja vuosikertomuksessa avataan laajemmin yliopiston sijoitustoimintaa ja sijoitussalkkua.

Varainhankinnan periaatteet

Aalto-yliopiston varainhankinnan periaatteet ovat julkiset, läpinäkyvät periaatteet yliopiston olemassa oleville ja potentiaalisille lahjoittajille:

Aalto-yliopiston varainhankinnan periaatteet (26.08.2015)

Aalto-yliopisto panostaa ensiluokkaiseen tutkimukseen ja opetukseen. Opiskelijoiden innostuksen tukeminen ja valmentaminen tulevaisuuden työelämään on yliopiston tärkein tavoite. Tekemällä edellä käyvää tutkimusta ja kouluttamalla uusia osaajia yliopisto luo Suomeen uutta työtä, talouskasvua ja hyvinvointia.

Edelläkävijyys vaatii kovaa työtä ja panostuksia. Lahjoitukset ovat tärkeä osa Aalto- yliopiston varainhankintaa ja parantavat yliopiston mahdollisuuksia kehittää toimintaansa kansainvälisesti korkeatasoisena yliopistona.

Varainhankinnassa ja lahjoituksissa noudatetaan seuraavia periaatteita:

1. Yleisperiaatteet

Aalto-yliopiston lahjoituskulttuuri perustuu lahjoittajan tahdon kunnioittamiseen, eettisyyteen ja avoimuuteen.

Aalto-yliopisto ottaa vastaan lahjoituksia, jotka liittyvät säätiön tarkoituksen toteuttamiseen: edistää vapaata tutkimusta, tieteellistä ja taiteellista sivistystä sekä näiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa (Aalto-korkeakoulusäätiön säännöt).

Aalto-yliopisto sitoutuu Association of Fundraising Professionals (AFP) sekä Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n (VaLa) vastuullisen varainhankinnan arvoihin ja periaatteisiin.

 • Rehellisyys: Aalto-yliopiston varainhankinta on rehellistä, vastuullista ja totuudenmukaista. Varainhankinta toimii ja lahjoitukset käytetään tavalla, joka edistää Aalto-yliopiston tarkoitusta.
 • Kunnioitus: Aalto-yliopiston varainhankinta kunnioittaa yliopistoyhteisöä sekä lahjoittajia ja edunsaajia. Varainhankinta arvostaa yksityisyyttä ja valinnanvapautta kaikissa muodoissaan. Lahjoittajan tahtoa kunnioitetaan.
 • Avoimuus: Aalto-yliopiston varainhankinta toimii avoimesti. Varainhankinnassa ilmoitetaan kaikki todelliset tai mahdolliset eturistiriidat ja vältetään mahdollisia henkilökohtaisia tai ammatillisia väärinkäytöksiä.
 • Läpinäkyvyys: Aalto-yliopisto raportoi selkeästi lahjoituksista, niiden käytöstä, hallinnoinnista, kuluista ja tuotoista tarkalla ja ymmärrettävällä tavalla.

2. Yliopiston lahjoituskohteet

Yliopisto antaa lahjoittajasivuillaan ajantasaista tietoa kaikista lahjoituskohteistaan. Lahjoituskohteet jakautuvat seuraaviin rahastoihin:

 1. Aalto-yliopiston yleinen lahjoitusrahasto (pääomittava rahasto)
 2. Koulutusalakohtaiset rahastot (pääomittavia rahastoja)
 3. Koulukohtaiset rahastot (pääomittavia rahastoja)
 4. Strategiset hankerahastot (määräaikaisia, tulouttavia rahastoja
 5. Nimikkorahastot (mahdollinen merkittäville lahjoituksille)

Lahjoittajat voivat oman harkintansa mukaan kohdistaa lahjoituksensa yliopiston yleiseen kehittämiseen, koulutusalakohtaisiin rahastoihin, koulukohtaisiin rahastoihin tai yliopiston strategian toteuttamista tukeviin määräaikaisiin hankekohtaisiin rahastoihin. Merkittävien lahjoitusten kohdalla voidaan avata tapauskohtaisesti erillisiä rahastoja.

3. Lahjoitusten hyväksyminen

Olemassa oleviin rahastoihin ja määriteltyihin strategisiin hankkeisiin voi lahjoittaa jatkuvasti ilman erillistä lahjakirjaa. Poikkeuksen muodostavat mahdolliset valtion vastinrahoitetut kampanjat, joissa noudatetaan valtion viranomaisten ohjeita lahjakirjadokumentaatiosta sekä merkittävät lahjakirjalla tehtävät lahjoitukset.

Lahjakirjalla tehtävien lahjoitusten osalta Aalto-yliopisto edellyttää, että:

 • Lahjoitus ja sen ehdot ovat linjassa yliopiston arvojen, strategian ja mission kanssa
 • Lahjoittaja ja lahjoituksen lähde ovat tiedossa
 • Lahjoittajan käyttämät maksutavat ovat luotettavia
 • Lahjoitus ja siihen liittyvä käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa yliopiston eettisten periaatteiden kanssa
 • Lahjoituksen hyväksyminen ja sen ehdot eivät vaaranna yliopiston tai muiden lahjoittajien mainetta
 • Lahjoituksesta koituvat kulut tai muut vastuut arvioidaan kohtuullisiksi.

Erillisellä lahjakirjalla tehdyt lahjoitukset hyväksyy rehtori.

 4. Lahjoitusvarojen käyttö, hallinto ja hoito

Aalto-yliopiston hallitus päättää vuosittain lahjoitusvarojen pääoman tuoton ja pääoman käytön määrästä osana yliopiston vuosibudjettia.

Pääomittavien rahastojen vuosittainen maksimikäyttö määräytyy hallituksen hyväksymän käyttöpolitiikan mukaisesti. Käyttöpolitiikan tavoitteina ovat tasaisen ja ennustettavan tulovirran tarjoaminen yliopistotoiminnan rahoittamiseksi sekä pääoman reaaliarvon säilyttäminen ja kasvattaminen pitkällä tähtäimellä.

Tulouttavien rahastojen vuotuinen käyttö perustuu rahastojen perustamisasiakirjoihin, strategisten hankkeiden etenemiseen ja rahastojen markkina-arvon kehittymiseen.

Yliopistotason rahastojen käytön kohdentamisesta päättää rehtori. Koulutusalakohtaisten ja koulukohtaisten rahastojen käytön kohdentamisesta päättävät dekaanit yliopiston yleisen strategian puitteissa. Strategisten hankerahastojen käytön kohdentamisesta päättää hallituksen/rehtorin valtuuttama henkilö hankkeen perustamisasiakirjojen pohjalta.

Sidosryhmille raportoidaan vuosittain lahjoitusten hallinnoinnista, varainhankinnan kustannuksista ja niiden perusteista. Varainhankinnan toiminnat, kirjanpito ja raportointi, ovat avoimia ja yksiselitteisiä.

Aalto-yliopiston sijoitustoiminnasta vastaa yliopiston hallitus, joka hyväksyy yliopiston sijoitusstrategian. Yliopiston sijoitustoiminta on ammattimaisesti organisoitu. Aalto- yliopisto on FINSIF:in (Finland ́s Sustainable Investment Forum ry) jäsen ja sitoutunut noudattamaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Sijoitustoiminnan tarkoituksena on tuoda lisärahoitusta korkeatasoiseen opetukseen ja tutkimukseen. Pysyvän pääoman sijoitushorisontti on erittäin pitkä. Sijoitustoiminnassa korostuu pitkäjänteisyys, laaja hajautus sekä hallittu riskinotto. Sijoitussalkku on hajautettu maailmanlaajuisesti ja eri omaisuuslajeihin.

Lahjoitusten osalta, joiden koko pääoma voidaan käyttää yliopiston toiminnan rahoittamiseen määräajassa, tavoitteena on pääoman nimellisarvon säilyttäminen. Sijoitushorisontti on lyhyt, ja sijoitusten riskitaso matala.

5. Lahjoittajasuhteet

Aalto-yliopisto ylläpitää ja kehittää hyviä ja monipuolisia lahjoittajasuhteita ja tarjoaa lahjoittajille mahdollisuuden osallistua yliopiston kehittämiseen.

Alumnien vapaaehtoiset lahjoitukset ovat paras kiitos yliopistolle sekä tae korkeatasoisen opetuksen ja tutkimuksen jatkumisesta. Lahjoittaminen on tärkeä osa Aalto-yliopiston laajaa pitkäjänteistä alumnitoimintaa.

Aalto-yliopisto kunnioittaa lahjoittajan oikeuksia antamalla ajankohtaista tietoa siitä, miten lahjoituksia käytetään huomioiden lahjoittajan yksityisyyden ja kunnioittaen lahjoittajan toiveita.

Lahjoittajiin pidetään säännöllisesti yhteyttä. Lahjoittajaviestintä toteutetaan vuosittain lahjoittajaraportin muodossa, jossa viestitään varojen käytöstä, varainhankinnan tuloksista ja kuluista, sijoitustoiminnan tuloksista sekä lahjoittajatapahtumista.

Aalto-yliopisto tiedottaa sijoitustoimintansa tuloksista säännöllisesti. Lisäksi yliopiston tilinpäätöksessä ja vuosikertomuksessa avataan laajemmin yliopiston sijoitustoimintaa ja sijoitussalkkua.

Aalto-yliopisto osoittaa kiitollisuuttaan lahjoittajille järjestämällä seminaareja, tutustumiskäyntejä, lahjoittajatilaisuuksia ja muita korkeatasoisia tapahtumia. Suurimpia lahjoittajia voidaan huomioida erilaisilla nimikkojärjestelyillä. Yliopisto julkaisee verkkosivuilla ajantasaista tietoa mahdollisuuksista lahjoittajien huomiointiin ja näkyvyyteen. Poikkeuksen muodostavat mahdolliset valtion vastinrahoitetut kampanjat, joissa noudatetaan valtion viranomaisten reunaehtoja lahjoitusten ja lahjoittajien huomioinnissa.

Aalto-yliopiston tavoitteena on rakentaa pitkäjänteisiä lahjoittajasuhteita tarjoamalla monipuolisia lahjoitusmahdollisuuksia ja lahjoitusjärjestelyjä yksityisille henkilöille, säätiöille, yrityksille ja muille lahjoittajatahoille. Lahjoittajille tarjotaan oikeudellista neuvontaa testamentti ja muissa lahjoitusjärjestelyissä.

Lahjoittajasuhteiden lisäksi Aalto-yliopisto pyrkii luomaan merkittävää tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa. Yliopiston kaikessa toiminnassa vastikkeettoman lahjoituksen ja vastikkeellisen yhteistyön välillä tehdään selkeä ero.

 6. Viestintä, markkinointi ja kampanjat

Lahjoitusten saaminen rakentuu yliopiston yleiselle maineelle ja toiminnan korkeatasoiselle laadulle sekä laadukkaalle viestinnälle. Jatkuva, korkeatasoinen ja ajantasainen viestintä nykyisten ja potentiaalisten lahjoittajien kanssa tukee pitkäjänteisten lahjoittajasuhteiden luomista ja ylläpitämistä. Ensiluokkaisen lahjoittajasuhteiden hoidon ja lahjoittajaviestinnän takaavat riittävä resursointi.

Lahjoittamista tukevaa viestintää tehdään useaa kanavaa käyttäen. Keinoja ovat esimerkiksi henkilökohtaiset tapaamiset, yliopiston järjestämät tilaisuudet, verkkonäkyvyys, näkyvyys erilaisissa tapahtumissa, painettu materiaali kuten Aalto University Magazine, tietopaketit, sekä sosiaalisen median näkyvyys ja kampanjat.

Lahjoittamisesta kiinnostuneille on tarjolla monipuoliset ja ajantasaiset verkkosivut, joista selviää lahjoituskohteet, kampanjat, lahjoittamismuodot, lahjoitusten kertyminen ja käyttö sekä lahjoittamiseen liittyvä dokumentaatio.

7. Lahjoitusprofessuurit

Lahjoitusprofessuurit tarkoittavat professuureja, joiden kulut kaikkine oheiskuluineen voidaan kattaa kokonaan tai suureksi osin lahjoituksen tai sen tuoton turvin. Merkittävällä lahjoituksella on mahdollista lisätä jonkin tieteenalan resursseja yli yliopiston normaalin resursoinnin. Aalto-yliopisto voi osoittaa huomiota merkittävälle lahjoitukselle nimeämällä lahjoittajan niin toivoessa professuurin tavalla, joka kunnioittaa lahjoittajatahoa.

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu