Koulutustarjonta

Yritysjuridiikan maisteriohjelma

Oikeusnormien tuntemuksen merkitys yrityksen liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti. Riskejä hallitsemaan tarvitaan yhä enemmän henkilöitä, jotka ymmärtävät syvällisesti sekä taloudellista toimintaa että siihen liittyvää oikeudellista sääntelyä. Yritysjuridiikan maisteriohjelma tarjoaa talouden ja yritysjuridiikan erityisosaamista opiskelijoille, jotka tahtovat rakentaa osaamisensa näiden kahden liiketoiminnan tärkeän osa-alueen ympärille.
School of Business Yritysjuridiikka

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

2.12.2019 – 3.1.2020

Opetuskieli:

suomi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteellinen ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Opit käyttämään juridiikan välineistöä strategisen ja taktisen lisäarvon hankkimiseksi yritykselle.

Petri Kuoppamäki, Professori

Yritysjuridiikan maisteriohjelmassa opiskelijat oppivat hallitsemaan yritystoimintaa ja taloudellista toimintaa koskevan sääntelyn ja osaavat valvoa, että yritys toimii juridisesti oikealla tavalla. Opiskelijat ymmärtävät, mikä merkitys verolainsäädännöllä on yrityksen toimintaan, ja mitä on otettava huomioon markkinoilla toimittaessa ja sopimusten teossa. He tietävät miten käyttää juridiikan välineistöä strategisen ja taktisen lisäarvon hankkimiseksi yritykselle. Valmistumisvaiheessa opiskelijoilla on: 

 • Vahva liiketoiminnan juridisen toimintaympäristön tuntemus. Valmistuneet ymmärtävät erityisesti lainsäädännön ja valvontaviranomaisten asettamat edellytykset.
 • Liiketoiminnallinen ja strateginen ymmärrys. Valmistuneet osaavat käyttää liiketoiminnan juridisia työkaluja optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi markkinoilla.
 • Analyyttiset taidot. Valmistuneet pystyvät analysoimaan syvällisesti valitsemansa erikoistumisalueen juridisia kysymyksiä ja teemoja. 
 • Yritysjuridiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Valmistuneet hallitsevat juridiikan ja liiketalouden vuorovaikutuksen sekä argumentoinnin sekä osaavat itsenäisesti tuottaa ja tulkita juridista materiaalia liikejuridiikan alueella.
 • Tieteelliset valmiudet. Valmistuneet tuntevat ja osaavat soveltaa yritysjuridiikan tutkimusmenetelmiä tieteellisten ja käytännöllisten tehtävien suorittamiseksi.

Lisätietoja opetuskielestä

Yritysjuridiikan maisteriohjelman kieli on suomi. Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä.

Opintojen rakenne

Yritysjuridiikan ohjelma on Kauppakorkeakoulun maisteriohjelma. Kauppatieteiden maisterin tutkinto (120 op) koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • Koulutusohjelman opinnot (84 op) 
 • Sivuaineopinnot (24 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (12 op)

Yritysjuridiikan maisterin tutkinto antaa sinulle tieteelliset valmiudet itsenäiseen tutkimustyöhön sekä jatkokoulutukseen. Kauppatieteiden maisterin tutkinnolla voit hakea myös suorittamaan kauppatieteiden tohtorin tutkintoa.

Opintojen alussa opiskelijat suunnittelevat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä akateemisen ohjaajan kanssa. HOPSin pääasiallinen tarkoitus on varmistaa, että valitut opinnot vastaavat sisällöltään opiskelijan mielenkiinnon kohteita ja tulevat suoritetuiksi loogisessa järjestyksessä.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on käytännönläheinen työkalu opiskelijan opintojen suunnitteluun. Se koostuu opiskelijalle itselleen optimaalisista kurssivalinnoista, vastaten sekä heidän omiin kiinnostuksen kohteisiinsa että ohjelman vaatimuksiin. HOPS on erinomainen työkalu opintojen aikatauluttamiseen, sillä se näyttää opintojen nykyisen tilanteen ja asettaa selkeät tavoitteet opiskelijoiden seurattavaksi.

Koulutuksen sisältö

Koulutusohjelman opetuksessa korostuvat sopimusten laadintaan, rahoitusmarkkinoihin, yhtiöihin, kilpailuoikeuteen ja muuhun markkinasääntelyyn sekä verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvät näkökulmat ja teemat. Opiskelija voi valita kursseja painottamalla yhtä ohjelman painopistealueista.

Kansainväliset mahdollisuudet

Yritysjuridiikan opinnot antavat opiskelijoille loistavat valmiudet luoda uraa kansainvälisissä yrityksissä ja työelämässä. Koko opintojen ajan yritysjuridiikan kansainväliset aiheet ja tematiikka, kuten kilpailuoikeus, kansainvälinen verotus ja EU-oikeudet, ovat vahvasti esillä. Myös monet yritysjuridiikan professorit ovat luoneet itse uraa kansainvälisissä yrityksissä tai huippuyliopistoissa.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen väylän heihin tutustumiseen.

Monitieteiset mahdollisuudet

Sivuaineen ja vapaasti valittavien kurssien kautta yritysjuridiikan opintoihin voi yhdistää opintoja eri tieteenaloilta. Suosittuja sivuainevalintoja yritysjuridiikan rinnalle ovat esimerkiksi laskentatoimi sekä johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta. Jokainen opiskelija voi kuitenkin rakentaa oman uniikin osaajaprofiilinsa Aalto-yliopiston laajan, poikkitieteellisen kurssivalikoiman kautta.

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaa-valintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Uramahdollisuudet

Työelämä kaipaa moniosaajia. Yritysjuridiikan maisteritutkinto tarjoaa mahdollisuuden syventyä liikejuridisiin kysymyksiin ja perehtyä yritystoimintaa säänteleviin periaatteisiin. Yritysjuridiikan maisteriohjelmasta valmistuneet eivät kilpaile samoista tehtävistä kuin oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneet, sillä Kauppakorkeakoulun yritysjuridiikan maisteriohjelma antaa taloushallinnon lainsäädännöstä selvästi juristikoulutusta pidemmälle menevät tiedot, jotka kytketään liiketaloustieteiden oppeihin. Yritysjuridiikan työllistyvät hyvin erilaisiin asiantuntijatehtäviin yrityksissä ja suurimmissa tilintarkastusketjuissa sekä hallinnossa, esim. verotuksen, rahoitus- ja kilpailuoikeuden alueella.

Aalto-yliopiston erinomaiset urapalvelut tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Aallon opiskelijat työllistyvät tyypillisesti erittäin hyvin heti valmistuttuaan. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on  todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa. Mikäli akateeminen ura kiinnostaa, takaa yritysjuridiikan maisteriohjelma valmiuden tohtori- ja jatko-opintoihin.

Hakuprosessi

Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan maisteriohjelmiin eli kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtaviin ohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on 2.12.2019 – 3.1.2020.

Tärkeimmät päivämäärät:

 • 2.12.2019 – Hakuaika alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu
 • 3.1.2020 – Hakuaika päättyy ja sähköinen haku- ja valintajärjestelmä sulkeutuu. 
 • 30.3.2020 – Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan
 • 28.4.2020 – Opiskelupaikan vastaanoton määräaika
Haku maisterikoulutuksiin

Ohjelmakohtaiset valintaperusteet

Ohjelmakohtaisten valintakriteereiden lisäksi hakijoiden on täytettävä myös yleiset hakuvaatimukset.

Voidakseen tulla valituksi hakijan tulee olla suorittanut vähintään 24 opintopistettä (op) sellaisia korkeakoulutasoisia opintoja, jotka antavat valmiuden syventäviin opintoihin yritysjuridiikan maisteritason koulutusohjelmassa. Tällaisiin opintoihin voidaan ottaa huomioon yritysjuridiikan opintojen lisäksi myös yhteensä enintään 6 op rahoituksen tai laskentatoimen kursseja. Valmiuden antaviin opintoihin ei lueta opinnäytteitä eikä harjoittelua. Hakijan suorittamien opintojen antaman valmiuden arvioi ko. koulutusohjelman edustaja.

Liitä hakemukseen kurssikuvaukset vaadituista edeltävistä opinnoista.

Hakijat asetetaan valintajärjestykseen hakukelpoisuuden antavan tutkinnon painotetun keskiarvon perusteella. Alemmalla kuin 3,50 keskiarvolla ei voi tulla valituksi.

Tutkinnon ulkopuoliset opinnot eivät vaikuta tutkinnon keskiarvoon. Mahdollisessa mutta harvinaisessa tasapistetilanteessa lasketaan valmiuden antavien yritysjuridiikan opintojen keskiarvo, jolloin voidaan huomioida myös hakukelpoisuuden antavan tutkinnon ulkopuolella suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja.

Ohjelman vaatimat liitteet:

 • vapaamuotoinen listaus edeltävistä opinnoista (24 op)
 • kurssikuvaukset vaadituista edeltävistä kursseista

Yhteystiedot

Yritysjuridiikan koulutusohjelmaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä suunnittelija Anna Kupariseen: [email protected]

Hakuprosessiin yleisesti liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen [email protected]

Tutustu meihin

Kuvassa näkyy Kauppakorkeakoulun dekaani Ingmar Björkman.

Kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta. Uuden Better Business – Better Society -seminaarisarjamme tavoitteena on tarjota Kauppakorkeakoulun kumppaneille, tukijoille ja alumneille mahdollisuus kuulla ja keskustella ajankohtaisista, yhteiskunnallemme tärkeistä aiheista.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otaniemi on suomalaisen arkkitehtuurin helmi

Otaniemen ytimessä on 1950-luvulla rakennettu puistokampus, jossa on Alvar Aallon suunnittelema asemakaava ja yksittäisiä hänen ja muiden tunnettujen suomalaisten arkkitehtien, kuten Reima ja Raili Pietilän sekä Heikki ja Kaija Sirénin suunnittelemia rakennuksia.

Kampus
Accounting group, Heidi Kouvo

Laskentatoimen laitos

Laskentatoimen laitos on yksi Pohjoismaiden johtavista tutkimuslaitoksista.

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu