Koulutustarjonta

Muoti, taiteen kandidaatti ja maisteri

Aalto-yliopiston Muotoilun ja muodin kandidaattiohjelman opinnoissa opiskelija keskittyy luovien suunnittelutaitojen kehittämiseen ja rakentaa omaa näkemystään ja suunnittelijaidentiteettiään. Ohjelman opiskelijoita yhdistää luova kunnianhimo, empatia ihmisiä kohtaan ja halu suunnitella luonnonvaroja säästävää tulevaisuutta.
Hihaton vaate torson päällä / Tekstiilin tulevaisuutta tutkivan tutkimusryhmän työnäyte

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

16.3.2022 – 30.3.2022

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen
Taiteiden alan ennakkotehtävät 2022

Muotoilun ja muodin kandidaattiohjelma, Muodin pääaine

Aalto-yliopiston Muotoilun ja muodin kandidaattiohjelman opinnoissa opiskelija keskittyy luovien suunnittelutaitojen kehittämiseen ja rakentaa omaa näkemystään ja suunnittelijaidentiteettiään. Ohjelman opiskelijoita yhdistää luova kunnianhimo, empatia ihmisiä kohtaan ja halu suunnitella luonnonvaroja säästävää tulevaisuutta. Kandidaattiohjelma on kolmevuotinen, ja opiskelija voi sen jälkeen jatkaa maisteriopintoihin.

Ohjelmasta valmistunut taiteen kandidaatti osaa: 

 • ilmaista suunnittelijan näkemyksensä monipuolisesti eri tavoilla ja materiaaleilla.
 • käyttää luovia suunnittelun menetelmiä järjestelmällisesti sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden suunnittelijoiden, eri alojen ammattilaisten ja käyttäjien kanssa.
 • kuvailla kestävän kehityksen periaatteet ja soveltaa niitä työssään.
 • tunnistaa suunnittelun yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vaikuttavuuden.
 • hyödyntää suunnittelutyöhön liittyviä tutkimustaitoja eri yhteyksissä ja voi jatkaa maisteriopintoihin.

Muodin pääaineen opinnot perustuvat erilaisten vaatteiden, vaatetustekstiilien ja mallistojen suunnitteluun. Opiskelija syventyy alan ammatillisiin käytäntöihin ja luo opintojen aikana pohjan omalle persoonalliselle suunnittelunäkemykselleen. Muotia tarkastellaan pääaineen opinnoissa monimuotoisesti sosiaalisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä, ja opiskelijaa kannustetaan taiteellisen ja tutkimuksellisen ajattelun yhdistämiseen. Kestävän kehityksen näkökulma ja ihminen suunnittelun lähtökohtana huomioidaan opetuksessa.

Valmistuttuaan Muodin pääaineesta opiskelija osaa:

 • suunnitella taiteellisesti korkeatasoisia vaatteita, vaatetustekstiilejä ja mallistoja.  
 • kehittää ja toteuttaa omaa taiteellista ja ammatillista näkemystään.  
 • käyttää erilaisia vaatteiden kaavoitusmenetelmiä, vaatteiden ja tekstiilien valmistus- ja viimeistelymenetelmiä ja digitaalisia työkaluja, sekä soveltaa niitä omassa suunnittelu työssään.  
 • ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen vaatetus- ja tekstiiliteollisuudessa ja etsiä luovia ratkaisuja alan haasteisiin.  
 • analysoida ja tulkita muotia sosiaalisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä.  
 • soveltaa alan edellyttämiä tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisumenetelmiä luovalla ja ennakkoluulottomalla tavalla suunnitteluprosessissaan.

Opetuskielet

Muodin pääaineen opetuskieli on pääosin suomi. Osa opetusmateriaalista on englanninkielistä. Opiskelija voi tehdä opintosuoritteensa suomeksi, ruotsiksi tai erikseen sovittuna englanniksi. Osa kursseista toteutetaan yhteistyössä muiden ohjelmien kanssa jolloin opetuskielenä voi olla englanti ja opintosuoritteet tehdään englanniksi.

Opintojen rakenne 

Opetuksessa yhdistetään luentoja, ohjausta, pienryhmätyöskentelyä ja tekemällä oppimista Aalto-yliopiston korkeatasoisilla työpajoilla. Opiskelu edellyttää aktiivista ja läsnä olevaa työskentelyä. Pieni osa opinnoista on mahdollista suorittaa omaan tahtiin esimerkiksi tenttimällä. Pääaineen opinnoissa keskitytään erilaisten mallistojen, vaatteiden ja tekstiilien sekä kuosien suunnitteluun ja toteutukseen, funktionaaliseen ja konseptuaaliseen suunnitteluun. Opiskelija oppii perusteet sekä vaatetus- että tekstiilisuunnittelusta.  Muodin kentän digitalisoituminen ja uudet työkalut sisällytetään opintoihin.

1.vuosi: muodin suunnittelunprosessiin perehtyminen erilaisten harjoitustöiden ja luentojen kautta, vaatetusmateriaalien sekä kaavoituksen perusteet, kudottujen kankaiden perusteet, digitaalisten suunnittelumenetelmien perusteet, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yhteiset taide-, kieli- ja viestintäopinnot.

2. vuosi: työskentely pienryhmissä mallistosuunnittelutehtävien parissa, syventyminen tekstiilimateriaalien suunnitteluun neulesuunnittelun sekä värjäys- ja painokangassuunnittelun kautta, kokeellisen ja luovan näkemyksen kehittäminen

3.vuosi: tutustuminen teolliseen suunnitteluprosessiin sekä sarjatuotantoon syventävien funktionaalisen suunnittelun sekä kaavaopintojen kautta, omaa opintopolkua tukeva sivuaine, valinnaiset opinnot, mahdolliset vaihto-opinnot, opinnäyte alueelta, johon opiskelija on syventynyt opintojensa aikana.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät  lukuvuoden 2022-2024 opinto-oppaasta. 

Suuntautumisvaihtoehdot 

Muodin pääaineessa opiskelija voi erikoistua vaatteiden ja tekstiilien suunnitteluun monesta eri näkökulmasta. Henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan perusopintojen jälkeen ohjaavan opettajan tuella. Opiskelija voi suuntautua esimerkiksi taiteelliseen, tutkimuspainotteiseen tai konseptuaaliseen työskentelyyn, tai perehtyä funktionaaliseen suunnitteluun ja monialaiseen yhteistyöhön. Erikoistuminen tapahtuu sivuaineopintojen avulla sekä pääaineen opintojen sisällä, erityisesti opinnäytteen kautta.

Muodin pääaineesta valmistuneella on opiskeluoikeus Muotoilun maisteriohjelmassa pääaineena Fashion, Clothing and Textile Design. Hänellä on hyvät valmiudet hakea myös muihin maisteriohjelman pääaineisiin ja Aalto-yliopiston monialaisiin muotoilun maisteriopintoihin (International Design Business Management ja Creative Sustainability maisteriohjelmat). Lisäksi taiteen kandidaatti voi hakea kansainvälisiin maisteriopintoihin.

Kansainvälistyminen 

Aalto-yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisö on kansainvälinen: opetushenkilökunnasta 40% on kansainvälisiä, opiskelijoista noin 15%. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu onmaailman kärkeä, jonka vuoksi korkeakoulu on haluttu kumppani erilaisissa vaihto-ohjelmissa. Muodin pääaineen opiskelijoita kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon, kansainväliseen työharjoitteluun ja osallistumaan kansainvälisiin kilpailuihin sekä Muotoilun laitoksella järjestettävään kansainväliseen näyttelyyn tai näytökseen.

Jatko-opintomahdollisuudet 

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakeutua suorittamaan tohtorin tutkintoa. Taiteen tohtorin tutkinnon suorittamiseksi Aalto-yliopistossa opiskelijan tulee suorittaa tutkintoon sisältyvät jatko-opinnot, laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. 

Uramahdollisuudet

Muodin pääaineesta valmistuneella taiteen kandidaatilla on perusvalmiudet toimia vaatetus-, tekstiili- ja konseptisuunnittelun erilaisissa tehtävissä. Hän voi esimerkiksi työskennellä suunnittelijana tai suunnittelijan assistenttina alan yrityksissä. Muodin pääaineesta ja Fashion, Clothing and Textile Design maisteriohjelmasta valmistuneita alumneja työskentelee useissa kansainvälisissä muotitaloissa, muotimediassa, freelance-suunnittelijoina ja yrittäjinä.

Tutkimuksen painopisteet

Laitoksella tehtävä muodin tutkimus kattaa materiaalitutkimuksen, muodin ekologisen ja kulttuurisen kestävyyden, digitaalisen muodin ja muodin kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Tutkimus on sekä teoreettista että käytäntöön perustuvaa tutkimusta. Laitoksen opetushenkilökunta koostuu muodin ammattilaisista ja tutkijoista, joiden asiantuntemusta hyödynnetään muodin pääaineen kursseilla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Muodin pääaineen opiskelijoilla on mahdollisuus ottaa sivuaine tai valinnaisia opintoja Aalto-yliopiston eri korkeakouluista. Muodin pääaine tekee pitkäjänteistä yhteistyötä kansainvälisten muoti- ja tekstiilialan toimijoiden kanssa, mm. kutsumalla vierailevia luennoitsijoita ja tukemalla opiskelijoita harjoittelupaikkojen hankkimisessa.   

Koulutuksen yhteystiedot 

Pääainevastaava: [email protected]

Lue lisää muodin koulutusohjelmasta

three models wearing candle headpieces and capes

Muoti- ja vaatetussuunnittelun opiskelijoita ja alumneja Designer's Nest kilpailun finaalissa

Aallon opiskelijoiden ja alumnien innovatiiviset ja uniikiit mallistot tuovat suomalaisen muotisuunnittelun jälleen esille.

Uutiset
vaatemallit seisovat metsän keskellä ja katsovat kameraan

Vuoden nuori suunnittelija 2020 Ervin Latimer haluaa nostaa esiin vähemmistöjä

Voittotyön asukokonaisuudet leikittelevät sukupuolella ja ovat muunneltavia.

Uutiset
nuori nainen istuu ostoskärryissä maitopullo kädessään, yllään Anna Isoniemen suunnittelema värikäs mekko

Nuoret muotisuunnittelijat siivittävät nimekkäitä brändejä

Adidas, Fiskars ja Terinit uudistavat brändiään Anna Isoniemen, Maria Korkeilan ja Rolf Ekrothin suunnittelemilla vaatemallistoilla.

Uutiset

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu