Koulutustarjonta

Elokuvataiteen maisteriohjelma - Elokuvaus

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvauksen pääaineen maisteriopinnoissa opiskelija syventää ammattiosaamistaan oman ammattialueensa taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden vahvempaan hallintaan erilaisissa elokuva-, tv- ja mainostuotannoissa.
elokuvaus

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

2.12.2019 – 3.1.2020

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Koulutuksen tavoite

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvauksen pääaineen maisteriopinnoissa opiskelija syventää ammattiosaamistaan oman ammattialueensa taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden vahvempaan hallintaan erilaisissa elokuva-, tv- ja mainostuotannoissa. Elokuvauksen opiskelija hallitsee laaja-alaisesti taiteellisia ilmaisukeinoja, elokuvauksen metodeja ja haastavia teknisiä kokonaisuuksia, välineistöä ja työtapoja.Lisäksi opinnoissa tutustaan elokuvaajan muuttuneeseen rooliin sekä uusien teknillis-taiteellisten työmetodien ja -tekniikoiden hallintaan ja niiden innovatiiviseen tutkimiseen.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan henkilökohtaisia vahvuuksia ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä, syventää yhteistyötaitoja muiden elokuvatyön taiteellisten vastaavien kanssa sekä antaa valmiuksia itsenäiseen tutkimukselliseen työskentelyyn.

Lisätietoa opetuskielistä

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvauksen pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Uramahdollisuudet

Taiteen maisteriksi valmistunut kuvaaja kykenee toimimaan taiteellisesti vastaavana vaativissa näytelmä-, dokumentti- ja mainoselokuvissa. Elokuvauksen pääaineen maisteriopinnoista valmistunut opiskelija kykenee toimimaan pitkän näytelmäelokuvan, dokumenttielokuvan, tv- ja mainoselokuvan kuvaajana.  Kuvaajat työskentelevät myös alan kouluttajina ammattikorkeakouluissa ja media-alan oppilaitoksissa.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa elokuva-alalle ensisijaisesti vahvoja persoonallisia ammattilaisia, mutta koulutus kannustaa myös jatko-opiskeluun hakeutumista ja jatkuvaan oppimiseen.

Elokuvaajat työllistyvät suurimmaksi osaksi freelancer-työsuhteissa laajalti elokuva-, tv- ja av-tuotannoissa. Kuvaajat soveltavat ammattitaitoaan myös erilaisissa digitaalisen jälkituotannon ja efektityön työvaiheissa sekä virtuaalilavastusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Elokuvauksen opiskelijoille suositeltavia sivuaineita ovat elokuvaohjaus, elokuvaleikkaus, graafinen suunnittelu, digitaalinen ja virtuaalinen lavastus ja digitaalisen mallinnuksen opinnot.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa opiskelijan persoonallinen näkemys vahvistuu elokuvauksen taiteellis-teknisen osaamisen ja yhteistyötaitojen ollessa fokuksessa.

Elokuvaajan työnkuvaa vahvistetaan ja syvennetään laajoissa maisteriopintokokonaisuuksissa ja workshopharjoitteissa sekä kotimaassa että ulkomailla sekä ammattitekniikkaa että taiteellista ilmaisua käsittelevillä kursseilla. Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, pienryhmätyöskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy kaikkiin elokuvauksen ennakkosuunnittelun työvaiheisiin sekä elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön.

Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 op verran. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja, analyyttisiä taitoja sekä antavat tutkimuksellisia valmiuksia.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2018-2020 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Elokuvauksen opiskelijoiden kansainvälistymistä ja verkostoitumista tuetaan sekä kansallisille että kansainvälisille festivaaleille osallistumalla, joissa elokuvaajan ammatin hahmottaminen ja oppiminen syvenee. Elokuvauksen pääaine panostaa myös eri elokuvakoulujen väliseen yhteistyöhön, opiskelijavaihtoon sekä workshop-, kurssi- että opiskelijatapaamisten tasolla.

Hakumenettely ja hakukohdekohtaiset arviointiperusteet

Mitä edellytämme hakijalta?

Edellytämme hakijoilta kykyä tuottaa ja työstää visuaalisista materiaalia, kyvykkyyttä tarinan rakenteen ja draaman hahmottamiseksi, kuvilla kertomisen taitoa sekä elokuvauksen perusteiden hallintaa.

Arvostamiamme taitoja ja osaamista ovat omaperäisyys, tarinankerrontataito, aloitekyky, pitkäjänteisyys, kommunikaatiovalmius ja sosiaaliset taidot, ryhmätyökyky, paineensietokyky, kyky ottaa vastaan palautetta, valmiudet analyyttiseen ajatteluun ja avoimuus oppia, tilallinen, ajallinen ja kuvallinen hahmottamiskyky, visualisointitaidot suunnittelussa, teknisen toteutusprosessin hallinta, yleisen elokuva- ja taidehistorian sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien tuntemus sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun

Hakukohteen arviointikriteerit

  • Portfolio (taiteellisen työn laatu, kyky ja kokemus toimia kuvaajana lyhyissä fiktiivisissä ja dokumentaarisissa elokuvissa, TV-sarjoissa ja/tai mainoksissa)
  • CV eli aiempi koulutus ja työkokemus (elokuvauksen perustutkintotasoa vastaavat valmiudet, kokemus elokuvatyöstä, toiminta ja asema elokuvatyöryhmän jäsenenä fiktiivisissä, dokumentaarisissa ja/tai mainoselokuvatuotannoissa)

Toisessa vaiheessa hakijoita arvioidaan seuraavien kriteerien mukaan: haastattelu

Ensimmäinen vaihe ja vaaditut hakudokumentit

Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa valintatoimikunta arvioi hakemukset hakudokumenttien perusteella. Hakukohteen vaatimat hakudokumentit on lueteltu alla. Huomioithan myös yleisissä hakuohjeissa kerrottavat hakuasiakirjoja koskevat vaatimukset. Lisää jokainen liite sähköiseen hakulomakkeeseen PDF-muodossa.

Portfolio

Sähköinen työnäytekansio joka sisältää kolme (3) työnäytettä hyperlinkkeinä sekä kirjallisen ja kuvallisen portfolion ko. teosten esittelyksi.

Sähköinen työnäytekansio tulee ladata yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä. Työnäytekansiossa hakija esittää omaan taideilmaisuunsa liittyviä teoksiaan. Työnäytekansion tulee esitellä monipuolisesti ja kattavasti hakijan aikaisempi tieteellinen, ammatillinen ja/tai taiteellinen toiminta. Luettelossa tulee mainita ainakin teoksen nimi ja/tai teema, tekotapa, formaatti, koko, toteuttamistarkoitus sekä toteuttamisvuosi. Luettelosta tulee myös ilmetä, missä ja milloin teokset ovat olleet näytteillä, niitä on esitetty tai ne on julkaistu.

CV

Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, näyttelyt, julkaistu kirjallisuus ja artikkelit, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Motivaatiokirje

Motivaatiokirje sisältää perustelun siitä, miksi hakija pyrkii kyseiseen hakukohteeseen, mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa sisältäen myös mahdolliset tutkimukselliset kysymykset kyseisellä koulutusalalla. Näiden lisäksi motivaatiokirjeessä on käytävä ilmi hakijan tavoitteet sekä toiveet Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavista opinnoista. Hakijan tulee eritellä omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan, taidenäkemyksiään, töihinsä liittyviä näkökohtia ja taiteellisia päämääriä.

Opintosuunnitelman maksimipituus on 4000 merkkiä.

Hakuasiakirjojen kieli

Hakudokumentit tulee palauttaa jollakin seuraavista kielistä: suomi (ruotsi) tai englanti.

Toinen vaihe

Osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen. Kutsu toiseen vaiheeseen lähetetään hakijalle viimeistään 7 päivää etukäteen.

Haku maisterikoulutuksiin

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu