Koulutustarjonta

Elokuvataiteen maisteriohjelma - Elokuvaus

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvauksen pääaineen maisteriopinnoissa opiskelija syventää ammattiosaamistaan oman ammattialueensa taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden vahvempaan hallintaan erilaisissa elokuva-, tv- ja mainostuotannoissa.
elokuvaus

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2021 – 3.1.2022

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen tavoite

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvauksen pääaineen maisteriopinnoissa opiskelija syventää ammattiosaamistaan oman ammattialueensa taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden vahvempaan hallintaan erilaisissa elokuva-, tv- ja mainostuotannoissa. Elokuvauksen opiskelija hallitsee laaja-alaisesti taiteellisia ilmaisukeinoja, elokuvauksen metodeja ja haastavia teknisiä kokonaisuuksia, välineistöä ja työtapoja.Lisäksi opinnoissa tutustaan elokuvaajan muuttuneeseen rooliin sekä uusien teknillis-taiteellisten työmetodien ja -tekniikoiden hallintaan ja niiden innovatiiviseen tutkimiseen.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan henkilökohtaisia vahvuuksia ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä, syventää yhteistyötaitoja muiden elokuvatyön taiteellisten vastaavien kanssa sekä antaa valmiuksia itsenäiseen tutkimukselliseen työskentelyyn.

Lisätietoa opetuskielistä

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvauksen pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Uramahdollisuudet

Taiteen maisteriksi valmistunut kuvaaja kykenee toimimaan taiteellisesti vastaavana vaativissa näytelmä-, dokumentti- ja mainoselokuvissa. Elokuvauksen pääaineen maisteriopinnoista valmistunut opiskelija kykenee toimimaan pitkän näytelmäelokuvan, dokumenttielokuvan, tv- ja mainoselokuvan kuvaajana.  Kuvaajat työskentelevät myös alan kouluttajina ammattikorkeakouluissa ja media-alan oppilaitoksissa.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa elokuva-alalle ensisijaisesti vahvoja persoonallisia ammattilaisia, mutta koulutus kannustaa myös jatko-opiskeluun hakeutumista ja jatkuvaan oppimiseen.

Elokuvaajat työllistyvät suurimmaksi osaksi freelancer-työsuhteissa laajalti elokuva-, tv- ja av-tuotannoissa. Kuvaajat soveltavat ammattitaitoaan myös erilaisissa digitaalisen jälkituotannon ja efektityön työvaiheissa sekä virtuaalilavastusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Elokuvauksen opiskelijoille suositeltavia sivuaineita ovat elokuvaohjaus, elokuvaleikkaus, graafinen suunnittelu, digitaalinen ja virtuaalinen lavastus ja digitaalisen mallinnuksen opinnot.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa opiskelijan persoonallinen näkemys vahvistuu elokuvauksen taiteellis-teknisen osaamisen ja yhteistyötaitojen ollessa fokuksessa.

Elokuvaajan työnkuvaa vahvistetaan ja syvennetään laajoissa maisteriopintokokonaisuuksissa ja workshopharjoitteissa sekä kotimaassa että ulkomailla sekä ammattitekniikkaa että taiteellista ilmaisua käsittelevillä kursseilla. Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, pienryhmätyöskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy kaikkiin elokuvauksen ennakkosuunnittelun työvaiheisiin sekä elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön.

Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 op verran. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja, analyyttisiä taitoja sekä antavat tutkimuksellisia valmiuksia.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2020-2022 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Elokuvauksen opiskelijoiden kansainvälistymistä ja verkostoitumista tuetaan sekä kansallisille että kansainvälisille festivaaleille osallistumalla, joissa elokuvaajan ammatin hahmottaminen ja oppiminen syvenee. Elokuvauksen pääaine panostaa myös eri elokuvakoulujen väliseen yhteistyöhön, opiskelijavaihtoon sekä workshop-, kurssi- että opiskelijatapaamisten tasolla.

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvauksen pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Vaihe I

Taiteellinen ja/tai designtoiminta

Arvioinnin kohde

Osoitukset taiteellisista töistä ja/tai suunnittelutöistä ja -tehtävistä.

Aiempi kokemus ammattimaisesta elokuvien, TV-draaman tai dokumentaarien tekemisestä tai aikaisempi koulutus, jonka pohjalta hakija ymmärtää ja osaa käyttää filmikameroita ja digitaalisia kameroita, valaista kohtauksia, huolehtia jatkuvuudesta ja työskennellä kameraryhmien ja elokuvantekijöiden kanssa.

Valintaperusteet

 

Etsimme hakijoita, joilla on tekniset perustaidot sekä ja jotka osaavat ryhmätyön, kuvaajan taiteellisen suunnittelutyön ja teknisen hallinnan perusteet – kaikki nämä elokuvanteon kaikissa eri vaiheissa. Maisteriohjelmassa on silti mahdollista opiskella ilman aiempia elokuvataiteen kandidaattitason opintoja. Siinä tapauksessa kuitenkin odotamme hakijalta selkeää osoitusta ammatillisesta urasta sekä työnäytekansiota, joka täyttää myös taiteelliset odotukset.

Haussa huomioidaan myös ilman tutkintoa tai muun alan tutkinnolla hakevat. 

Kaikkien hakijoiden on toimitettava työnäytekansio (portfolio), jonka pohjalta voidaan arvioida hakijan elokuvauksen opintoihin ja kuvaajan ammattiin liittyvää kokemusta ja taiteellista näkemystä.

Osaamisen osoittamisen tapa

Työnäytekansio (portfolio)

 

Aiempien opintojen soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Aiempien opintojen sisältö ja määrä suhteessa hakukohteen vaatimuksiin.

Valintaperusteet

 

Kyky ymmärtää ja käyttää filmikameroita ja digitaalisia kameroita, valaista kohtauksia, huolehtia jatkuvuudesta ja työskennellä kameraryhmien ja elokuvantekijöiden kanssa.

Esituotannon, kuvaamisen ja jälkituotannon eri vaiheiden perusteiden ymmärrys. Pärjätäkseen maisteritason opinnoissa valituilla hakijoilla on oltava ainakin edellä mainittujen aiheiden peruskoulutus tai kokemusta niistä, sillä maisteritason opinnoissa keskitytään syventämään taitoja, jotka hakijat ovat jo hankkineet kandidaattitason opinnoissa.

Osaamisen osoittamisen tapa

Opintosuoritusote/-otteet, tutkintotodistus/-todistukset

 

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot

Valintaperusteet

 

Kerro motivaatiokirjeessä, miksi haet opiskelemaan tätä pääainetta, ja kuvaile erityisiä kiinnostuksenkohteitasi, mukaan lukien mahdollisia alaa koskevia tutkimuskysymyksiä. Näiden lisäksi motivaatiokirjeestä on käytävä ilmi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavia opintoja koskevat tavoitteesi ja toiveesi. Kuvaile vahvuuksiasi, kiinnostuksenkohteitasi, taiteellista visiotasi, töihisi liittyviä näkökohtia ja luovia päämääriäsi.

Osaamisen osoittamisen tapa

Motivaatiokirje

 

Muu osaaminen

Arvioinnin kohde

Työkokemus ja muu tarvittava tietämys (saavutukset)

Valintaperusteet

 

CV, josta ilmenee hakijan osuus esitettyjen työnäytteiden valmistamiseen.

Hakijan tehtävät ja kokemus alalla tai aikaisempien opintojen aikana.

Osaamisen osoittamisen tapa

CV

Hakukohde ei ota huomioon suosituskirjeitä.

 

Vaihe II

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot

Valintaperusteet

 

Haastattelussa varmistamme hakijan yleistasoiset tiedot ryhmätyöstä ja elokuvanteon prosessista sekä hänen kykynsä analysoida visuaalisia taiteita yleisesti.

Osaamisen osoittamisen tapa

Haastattelu

 

Hakijan arviointiprosessi

Hakijat arvioidaan aluksi Aalto-yliopiston yleisten hakukelpoisuusvaatimusten perusteella. Hakijat, jotka täyttävät maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti.

Toivomme hakijoilta aiempaa kokemusta ammattimaisesta elokuvien, TV-draaman tai dokumentaarien tekemisestä tai aikaisempaa koulutusta, jonka pohjalta hakija ymmärtää ja osaa käyttää filmikameroita ja digitaalisia kameroita, valaista kohtauksia, huolehtia jatkuvuudesta ja työskennellä kameraryhmien ja elokuvantekijöiden kanssa.

Opiskelijat oppivat työskentelemään esituotannon, kuvaamisen ja jälkituotannon eri vaiheissa. Tavoitteemme ei ole tarjota ainoastaan teknistä koulutusta vaan vahvistaa opiskelijoiden taiteellista näkemystä elokuvaamiseen. Pärjätäkseen maisteritason opinnoissa valituilla hakijoilla on oltava ainakin edellä mainittujen aiheiden peruskoulutus tai kokemusta niistä, sillä maisteritason opinnoissa keskitytään syventämään taitoja, jotka hakijat ovat jo hankkineet kandidaattitason opinnoissa.

Etsimme hakijoita, joilla on tekniset perustaidot sekä ja jotka osaavat ryhmätyön, kuvaajan taiteellisen suunnittelutyön ja teknisen hallinnan perusteet – kaikki nämä elokuvanteon kaikissa eri vaiheissa. Maisteriohjelmassa on silti mahdollista opiskella ilman aiempia elokuvataiteen kandidaattitason opintoja. Siinä tapauksessa kuitenkin odotamme hakijalta selkeää osoitusta ammatillisesta urasta, työnäytekansiota, joka täyttää myös taiteelliset odotukset, sekä CV:tä, josta ilmenee hakijan osuus esitettyjen työnäytteiden valmistamiseen.

Yleiset hakukelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden valintaprosessi on kaksivaiheinen: 

Vaihe I

Ensimmäisessä vaiheessa hakemukset arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

  • Taiteellinen ja/tai designtoiminta
  • Aiempien opintojen soveltuvuus
  • Soveltuvuus/Motivaatiokirje
  • Muu osaaminen

Valintaprosessin vaiheessa II arvioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka on arvioitu parhaiksi vaiheessa I.

Vaihe II

Toisessa vaiheessa käytetään seuraavia arviointiperusteita:

  • Soveltuvuus/Haastattelu

Osa hakijoista kutsutaan vaiheeseen II. Kutsut vaiheeseen II lähetetään hakijoille viimeistään seitsemän päivää ennen sitä.

Vaiheen II haastattelussa varmistamme hakijan yleistasoiset tiedot ryhmätyöstä ja elokuvanteon prosessista sekä hänen kykynsä analysoida visuaalisia taiteita yleisesti.

Vaiheen II arvioinnin jälkeen hakijoista valitaan parhaat vaiheiden I ja II kokonaistulosten perusteella.

Tarvittavat hakukohdekohtaiset dokumentit

Kaikkien hakijoiden on toimitettava Aalto-yliopiston verkkosivuilla luetellut hakudokumentit: https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/haku-maisterikoulutuksiin. Lisäksi tähän hakukohteeseen on toimitettava seuraavat hakukohdekohtaiset dokumentit:

Työnäytekansio (portfolio)

Sähköisessä työnäytekansiossa on oltava kolme (3) työnäytettä, jotka ovat hyperlinkin kautta katsottavina verkossa, sekä teokset esittelevä kirjallinen ja visuaalinen portfolio.

Työnäytekansion enimmäiskoko on 1,0 GB.  Nimeä tiedosto seuraavasti: Portfolio-sukunimi-etunimi.pdf. Jos työnäytekansiossa on linkkejä salasanasuojattuihin videoihin, ilmoita salasana(t) työnäytekansiossa. Jos työnäytekansiota ei ole liitetty sähköiseen hakulomakkeeseen määräaikaan mennessä, hakemus hylätään.

Lataa työnäytekansio yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä. Työnäytekansiossa on oltava teoksia, jotka esittelevät taiteellista ilmaisuasi ja antavat monipuolisen ja kattavan kuvan aiemmasta tieteellisestä, ammatillisesta ja/tai taiteellisesta toiminnasta. Luettelossa tulee mainita ainakin teoksen nimi ja/tai teema, tekotapa, formaatti, koko, tarkoitus sekä toteuttamisvuosi. Luettelosta tulee myös ilmetä, missä ja milloin teokset ovat olleet esillä, niitä on esitetty tai ne on julkaistu.

Motivaatiokirje

Kerro motivaatiokirjeessä, miksi haet opiskelemaan tätä pääainetta, ja kuvaile erityisiä kiinnostuksenkohteitasi, mukaan lukien mahdollisia alaa koskevia tutkimuskysymyksiä. Näiden lisäksi on motivaatiokirjeestä käytävä ilmi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavia opintoja koskevat tavoitteesi ja toiveesi. Kuvaile vahvuuksiasi, kiinnostuksenkohteitasi, taiteellista visiotasi, töihisi liittyviä näkökohtia ja luovia päämääriäsi.

Motivaatiokirjeen enimmäispituus on 4000 merkkiä.

CV

Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, näyttelyt, julkaistu kirjallisuus ja artikkelit, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakukohde ei ota huomioon suosituskirjeitä.

Hakudokumenttien kieli

Hakudokumentit on toimitettava suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Seuraa meitä somessa!

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu