Koulutustarjonta

Elokuvataiteen maisteriohjelma - Elokuvaohjaus

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineen opinnot vahvistavat ohjaajaopiskelijan ideoinnin, ideakehittelyn, tarinan rakentamisen ja kerronnan taitoja sekä kehittävät ohjaajan omaa persoonallista elokuvallista tyyliä sekä tekijäidentiteettiä.
elokuvaohjaus

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

2.12.2019 – 3.1.2020

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Koulutuksen tavoite

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineen opinnot vahvistavat ohjaajaopiskelijan ideoinnin, ideakehittelyn, tarinan rakentamisen ja kerronnan taitoja sekä kehittävät ohjaajan omaa persoonallista elokuvallista tyyliä sekä tekijäidentiteettiä.

Elokuvaohjauksen maisteriopinnot syventävät opiskelijan visuaalista näkemystä, henkilöohjauksen metodeja, dramaturgista ja tuotannollista osaamista sekä kykyä johtaa taiteellista prosessia yhteistyössä muun taiteellisen ryhmän kanssa. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ohjata pitkä teatterielokuva sekä fiktiivinen tv-sarja.

Lisätietoa opetuskielistä

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Osa opinnoista saatetaan opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Uramahdollisuudet

Elokuvaohjauksen maisteriopinnoista valmistunut opiskelija kykenee ohjaamaan pitkän elokuvan ja sarjamuotoista tv-draamaa. Elokuvaohjaajat työskentelevät pääasiassa freelancer elokuvaohjaajina kotimaisissa elokuvatuotantoyhtiöissä, televisiotuotantoyhtiöissä ja Yleisradiossa sarjamuotoisen tv-draaman tai kuunnelman ohjaajina. Valmistuneet ohjaajat työllistyvät myös mainoselokuvaohjaajina sekä työskentelevät kaupallisissa elokuva-  ja videotuotannoissa ja ei-fiktiivisissä produktioissa, sekä alan kouluttajina ammattikorkeakouluissa ja media-alan oppilaitoksissa.

Opiskelijalla on maisterivaiheessa mahdollisuus oma-aloitteeseen työharjoittelujaksoon joko elokuva- ja/tai televisiotuotannossa.

Opintoihin sisältyy säännöllisesti alan toimijoiden tapaamisia (tuotantoneuvojat, tv-kanavien yhteistuotantojen päälliköt) ja Suomen elokuvaohjaajaliiton SELO ry:n toimintaan osallistuminen.

Koulutuksen sisältö

Elokuvaohjauksen maisteriopinnoissa opiskelija kehittää omaa taiteellista ajatteluaan ja elokuvallista näkemystään. Elokuvaohjauksen maisteriopinnot rakentuvat 1. kaikille pakollisiin tutkimusvalmiuksia ja työelämäntaitoja kehittäviin opintoihin, 2. pääaineen omiin pakollisiin ja niiden vaihtoehtoisiin opintoihin, 3. vapaasti valittaviin sisältöihin sekä 4. Taiteen Maisterin opinnäytetyöhön. Elokuvaohjauksen pääaineen opinnot koostuvat vaihtuvasisältöisistä teemallisista kokonaisuuksista, joissa yhdistyvät teoriaopetus, käytännön työpajatyöskentely sekä itsenäinen työskentely ja tutkimus. Osa opinnoista keskittyy henkilöohjauksen ja näyttelijäntyön eri metodeihin tai yhden keskeisen teeman tai tekniikan ympärille rakennettuihin laboratorioihin, jotka toteutetaan yhdessä yhden tai useamman pääaineen kanssa. Teatterikorkeakoulun kanssa järjestettävät yhteistyökurssit ovat myös osa pääaineopintoja.

Maisteriopinnoissa opiskelija haastaa omaa taiteellista ajatteluaan, tutkii elokuvan ja tv-draaman suuntauksia, niiden muotokieltä ja dramaturgisia rakenteita sekä syventyy oman taiteellisen työskentelyn lähtökohtiin. Opinnot vahvistavat ohjaajan roolia koko tuotantoprosessissa, antaa välineitä eri ohjausmetodeihin ja auttaa ohjaajaa tunnistamaan sekä vahvistamaan omaa tyylilajiaan. Yhdessä opiskelijan kanssa laaditun oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti, ohjaaja syventää osaamistaan käsikirjoituksen, visuaalisen kerronnan tai äänikerronnan osalta tai hakee halutessaan johonkin olemassa olevista, MA-opiskelijoille avoimista sivuainekokonaisuuksista.

Maisteriopintojen aikana opiskelija oppii hahmottamaan resurssin merkityksen elokuvan suunnittelussa sekä toteutuksessa ja tutustuu elokuva- ja tv-ammattikentän toimijoihin (tuotantoyhtiöt, rahoitus ja levitys).

Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 op verran. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja, analyyttisiä taitoja sekä antavat tutkimuksellisia valmiuksia.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2018-2020 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Opiskelija osallistuu laitoksen tarjoamiin kansainvälisiin opintoihin. Opiskelijalla on mahdollisuus opiskelijavaihtoon tai kv-työharjoitteluun sekä hakemuksella osallistua ohjauksen pääaineen ja laitoksen kv-projekteihin ja -ohjelmiin. Maisteriopiskelija osallistuu opiskeluaikana tarkkailijana pohjoismaisten elokuvakoulujen Nordic Talents pitchaus-tapahtumaan.

Opiskelijat vierailevat ja edustavat elokuviaan kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla ja heitä kannustetaan osallistumaan myös lyhyisiin ulkomaisiin ohjauksen työpajoihin ja seminaareihin tukemalla matkakuluissa. Erilaiset kansainväliset elokuvatapahtumat, seminaarit ja työpajat ovat välttämätön osa pääaineen opetusta.

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Mitä edellytämme hakijalta?

Elokuvaohjauksen maisteriopiskelijalta edellytämme omaperäisyyttä, rohkeaa visuaalista ja draamallista tarinankerronnantaitoa, valmiutta analyyttiseen ajatteluun, avoimuutta oppia. Elokuvahistorian, kotimaisen ja kansainvälisen elokuva- ja elevisiodraamakentän sekä teatterin ja kirjallisuuden tuntemus katsotaan eduksi. Hakijan edellytetään ohjanneen näyttelijöitä tai esiityjiä ja ohjanneen ainakin yhden elokuvan (lyhyt- ja dokumenttielokuvat huomioidaan myös) ja/tai kerronnallisen televisiosarjan jaksoja. Edellytämme hakijalta myös tuntemusta elokuva- ja televisioalaan, varisnkin sen rahoitusmekanismeihin.

Arviointiperusteet

Rohkea visuaalinen ja draamallinen ajattelu, kyky hyödyntää omia kokemuksia ja havaintoja taiteellisessa prosessissa, opintojen tarve ja valmiudet opiskeluun.

Kokonaisarvioinnissa painotetaan myös mahdollisia tutkimuksellisia intressejä, kirjallista ilmaisutaitoa sekä soveltuvuutta ohjaajaksi.

Toisessa vaiheessa hakijoita arvioidaan seuraavien kriteerien mukaan: kommunikaatiovalmius ja sosiaaliset taidot, eläytymisen ja etäännyttämisen kyky, paineensietokyky ja kyky ottaa vastaan palautetta.

Elokuvaohjauksen pääaineeseen valitaan lahjakkaita opiskelijoita, jotka haluavat syventää ymmärrystään ja kehittää ohjauksellisia työkalujaan fiktiivisen elokuvan ja narratiivisen av-alan eri lajityyppien ilmaisukeinoista, historiasta ja teoriasta.

Ensimmäinen vaihe ja vaaditut hakudokumentit

Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa valintatoimikunta arvioi hakemukset hakudokumenttien perusteella. Hakukohteen vaatimat hakudokumentit on lueteltu alla. Huomioithan myös yleisissä hakuohjeissa kerrottavat hakuasiakirjoja koskevat vaatimukset. Lisää jokainen liite sähköiseen hakulomakkeeseen PDF-muodossa.

Työnäyte (portfolio)

Hakijan tulee liittää työnäytteenä hakemukseensa yksi tai kaksi televisiossa tai elokuvafestivaalilla julkisen esityksen saanutta, ohjaamaansa elokuvaa tai TV-sarjan jaksoa, salasanasuojattuna Vimeo-linkkinä tai ladattavana QuickTime-tiedostona. Työnäytteeksi voi antaa myös videotallenteen teatteriohjauksesta.

Liitä linkki hakemukseen ja varmista, että tiedosto avautuu kaikilla yleisimmillä käyttöliittymillä mac- ja pc-ympäristössä.

Lisäksi yhteensä korkeintaan yhden A4-liuskan kuvaus kustakin teoksesta, esimerkiksi elokuvan synopsis ja teoksen taiteelliset lähtökohdat.

Ansioluettelo (CV)

Hakemuksen liitteenä tulee olla ansioluettelo, josta ilmenee henkilötiedot, koulutus, työkokemus, valmistuneet elokuvat (oma ammattirooli(t) eritellysti, festivaalit, muu mahdollinen taiteellinen työ, palkinnot ja apurahat, opintomatkat, luottamustehtävät sekä muut haun kannalta oleellisina pidettävät tiedot.

Hakija lataa CV:n yhtenä PDF-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Motivaatiokirje

Hakijan tulee motivaatiokirjeessä perustella miksi pyrkii kyseiseen hakukohteeseen, mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa sisältäen myös mahdolliset tutkimukselliset kysymykset kyseisellä koulutusalalla. Hakijan tulee eritellä omia ohjauksellisia vahvuuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan sekä taiteellisia näkemyksiä ja päämääriä sekä sitä, miten Taiteen ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavat opinnot tukisivat edellä mainittuja päämääriä. Hakijan tulee myös kuvata mahdollisia urasuunnitelmiaan valmistumisen jälkeen.

Motivaatiokirjeen maksimipituus on 4000 merkkiä.

Hakemusasiakirjojen kieli

Hakudokumentit tulee palauttaa jollakin seuraavista kielistä: suomi (ruotsi) tai englanti.

Toinen vaihe

Toimitetun aineiston perusteella valitaan alle kymmenen hakijaa henkilökohtaiseen haastatteluun. Haastattelua edeltää orientoiva tehtävä, joka koostuu kahdesta osasta: sekä kirjallisesta, että visuaalisesta tehtävästä. Tehtävä ilmoitetaan jatkoon pääsyn yhteydessä, ja se tulee toimittaa ilmoitetulle henkilölle annettuun päivämäärään mennessä ennen haastattelua.

Haastattelussa valintaraati käy yhdessä hakijan kanssa läpi tämän opinto- ja työhistoriaa, nykytilannetta, tulevaisuuden näkymiä, tarvetta opintoihin sekä kysyy tarkentavia kysymyksiä hakemuksesta, ennakkotehtävästä ja hakijan motivaatiosta alalle.

.Kutsu toiseen vaiheeseen lähetetään hakijalle viimeistään 7 päivää etukäteen.

Haku maisterikoulutuksiin

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu