Elokuvataiteen maisteriohjelma - Elokuvaohjaus

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineen opinnot vahvistavat ohjaajaopiskelijan ideoinnin, ideakehittelyn, tarinan rakentamisen ja kerronnan taitoja sekä kehittävät ohjaajan omaa persoonallista elokuvallista tyyliä sekä tekijäidentiteettiä.
elokuvaohjaus

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

3.12.2018 - 11.1.2019

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakujakso päätyi 11.1.2019
Lue lisää

Koulutuksen tavoite

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineen opinnot vahvistavat ohjaajaopiskelijan ideoinnin, ideakehittelyn, tarinan rakentamisen ja kerronnan taitoja sekä kehittävät ohjaajan omaa persoonallista elokuvallista tyyliä sekä tekijäidentiteettiä.

Elokuvaohjauksen maisteriopinnot syventävät opiskelijan visuaalista näkemystä, henkilöohjauksen metodeja, dramaturgista ja tuotannollista osaamista sekä kykyä johtaa taiteellista prosessia yhteistyössä muun taiteellisen ryhmän kanssa. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ohjata pitkä teatterielokuva sekä fiktiivinen tv-sarja.

Lisätietoa opetuskielistä

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Osa opinnoista saatetaan opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Uramahdollisuudet

Elokuvaohjauksen maisteriopinnoista valmistunut opiskelija kykenee ohjaamaan pitkän elokuvan ja sarjamuotoista tv-draamaa. Elokuvaohjaajat työskentelevät pääasiassa freelancer elokuvaohjaajina kotimaisissa elokuvatuotantoyhtiöissä, televisiotuotantoyhtiöissä ja Yleisradiossa sarjamuotoisen tv-draaman tai kuunnelman ohjaajina. Valmistuneet ohjaajat työllistyvät myös mainoselokuvaohjaajina sekä työskentelevät kaupallisissa elokuva-  ja videotuotannoissa ja ei-fiktiivisissä produktioissa, sekä alan kouluttajina ammattikorkeakouluissa ja media-alan oppilaitoksissa.

Opiskelijalla on maisterivaiheessa mahdollisuus oma-aloitteeseen työharjoittelujaksoon joko elokuva- ja/tai televisiotuotannossa.

Opintoihin sisältyy säännöllisesti alan toimijoiden tapaamisia (tuotantoneuvojat, tv-kanavien yhteistuotantojen päälliköt) ja Suomen elokuvaohjaajaliiton SELO ry:n toimintaan osallistuminen.

Koulutuksen sisältö

Elokuvaohjauksen maisteriopinnoissa opiskelija kehittää omaa taiteellista ajatteluaan ja elokuvallista näkemystään. Elokuvaohjauksen maisteriopinnot rakentuvat 1. kaikille pakollisiin tutkimusvalmiuksia ja työelämäntaitoja kehittäviin opintoihin, 2. pääaineen omiin pakollisiin ja niiden vaihtoehtoisiin opintoihin, 3. vapaasti valittaviin sisältöihin sekä 4. Taiteen Maisterin opinnäytetyöhön. Elokuvaohjauksen pääaineen opinnot koostuvat vaihtuvasisältöisistä teemallisista kokonaisuuksista, joissa yhdistyvät teoriaopetus, käytännön työpajatyöskentely sekä itsenäinen työskentely ja tutkimus. Osa opinnoista keskittyy henkilöohjauksen ja näyttelijäntyön eri metodeihin tai yhden keskeisen teeman tai tekniikan ympärille rakennettuihin laboratorioihin, jotka toteutetaan yhdessä yhden tai useamman pääaineen kanssa. Teatterikorkeakoulun kanssa järjestettävät yhteistyökurssit ovat myös osa pääaineopintoja.

Maisteriopinnoissa opiskelija haastaa omaa taiteellista ajatteluaan, tutkii elokuvan ja tv-draaman suuntauksia, niiden muotokieltä ja dramaturgisia rakenteita sekä syventyy oman taiteellisen työskentelyn lähtökohtiin. Opinnot vahvistavat ohjaajan roolia koko tuotantoprosessissa, antaa välineitä eri ohjausmetodeihin ja auttaa ohjaajaa tunnistamaan sekä vahvistamaan omaa tyylilajiaan. Yhdessä opiskelijan kanssa laaditun oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti, ohjaaja syventää osaamistaan käsikirjoituksen, visuaalisen kerronnan tai äänikerronnan osalta tai hakee halutessaan johonkin olemassa olevista, MA-opiskelijoille avoimista sivuainekokonaisuuksista.

Maisteriopintojen aikana opiskelija oppii hahmottamaan resurssin merkityksen elokuvan suunnittelussa sekä toteutuksessa ja tutustuu elokuva- ja tv-ammattikentän toimijoihin (tuotantoyhtiöt, rahoitus ja levitys).

Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 op verran. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja, analyyttisiä taitoja sekä antavat tutkimuksellisia valmiuksia.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2018-2020 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Opiskelija osallistuu laitoksen tarjoamiin kansainvälisiin opintoihin. Opiskelijalla on mahdollisuus opiskelijavaihtoon tai kv-työharjoitteluun sekä hakemuksella osallistua ohjauksen pääaineen ja laitoksen kv-projekteihin ja -ohjelmiin. Maisteriopiskelija osallistuu opiskeluaikana tarkkailijana pohjoismaisten elokuvakoulujen Nordic Talents pitchaus-tapahtumaan.

Opiskelijat vierailevat ja edustavat elokuviaan kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla ja heitä kannustetaan osallistumaan myös lyhyisiin ulkomaisiin ohjauksen työpajoihin ja seminaareihin tukemalla matkakuluissa. Erilaiset kansainväliset elokuvatapahtumat, seminaarit ja työpajat ovat välttämätön osa pääaineen opetusta.

Valintamenettely ja hakukohdekohtaiset vaatimukset

Elokuvataiteen maisteriohjelmaan elokuvaohjauksen pääaineeseen haetaan taiteiden alan maisterivalinnassa. Elokuvaohjauksen pääaineen maisteriopiskelijavalinnoissa keskeisiä valintakriteerejä ovat omaperäisyys, rohkea draamallinen ajattelu, tarinankerrontataito, kommunikaatiovalmius ja sosiaaliset taidot, kyky hyödyntää omia kokemuksia ja havaintoja taiteellisessa prosessissa, eläytymisen ja etäännyttämisen kyky, paineensietokyky, kyky ottaa vastaan palautetta, valmiudet analyyttiseen ajatteluun ja avoimuus oppia.

Työnäyte (portfolio)

Hakijan edellytetään ohjanneen elokuvia (lyhyt- ja dokumenttielokuvat huomioidaan myös) tai televisiosarjan jaksoja. Hakijan tulee liittää työnäytteenä hakemukseensa yksi tai kaksi televisiossa tai elokuvafestivaalilla julkisen esityksen saanutta, ohjaamaansa elokuvaa tai TV-sarjan jaksoa, salasanasuojattuna Vimeo-linkkinä tai ladattavana QuickTime-tiedostona. Työnäytteeksi voi antaa myös videotallenteen teatteriohjauksesta.

Liitä linkki hakemukseen ja varmista, että tiedosto avautuu kaikilla yleisimmillä käyttöliittymillä mac- ja pc-ympäristössä.

Lisäksi yhteensä korkeintaan yhden A4-liuskan kuvaus kustakin teoksesta, esimerkiksi elokuvan synopsis ja teoksen taiteelliset lähtökohdat.

Ansioluettelo (CV)

Hakemuksen liitteenä tulee olla ansioluettelo, josta ilmenee henkilötiedot, koulutus, työkokemus, valmistuneet elokuvat (oma ammattirooli(t) eritellysti), festivaalit, muu mahdollinen taiteellinen työ, palkinnot ja apurahat, opintomatkat, luottamustehtävät sekä muut haun kannalta oleellisina pidettävät tiedot.

Hakija lataa CV:n yhtenä PDF-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Motivaatiokirje

Motivaatiokirje koostuu kahdesta osasta:

1. Ammatillinen ja taiteellinen orientaatio

Hakijan tulee motivaatiokirjeessä eritellä omia ohjauksellisia vahvuuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan sekä taiteellisia näkemyksiä ja päämääriä sekä sitä, miten Taiteen ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavat opinnot tukisivat edellä mainittuja päämääriä. Hakija kuvaa mahdollisia urasuunnitelmiaan valmistumisen jälkeen.

2. Opintosuunnitelma

Hakija perehtyy Elokuvaohjauksen pääaineen tutkintovaatimuksiin ja laatii niiden perusteella alustavan suunnitelman omista MA-opinnoistaan.

Motivaatiokirjeen maksimipituus on 4000 merkkiä. Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta.

Hakudokumenttien kieli

Englanti, suomi tai ruotsi.

Muut hakukohdekohtaiset hakemiseen liittyvät ohjeet

Toimitetun aineiston perusteella kutsutaan jatkoon päässeet hakijat henkilökohtaiseen haastatteluun, jota lisäksi edeltää haastattelua orientoiva ennakkotehtävä.

Haku taiteen maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin (2 v)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakujakso päätyi 11.1.2019
Lue lisää
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu