Koulutustarjonta

Elokuvataiteen maisteriohjelma - Elokuvaohjaus

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineen opinnot vahvistavat ohjaajaopiskelijan ideoinnin, ideakehittelyn, tarinan rakentamisen ja kerronnan taitoja sekä kehittävät ohjaajan omaa persoonallista elokuvallista tyyliä sekä tekijäidentiteettiä.
elokuvaohjaus

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2021 – 3.1.2022

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen tavoite

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineen opinnot vahvistavat ohjaajaopiskelijan ideoinnin, ideakehittelyn, tarinan rakentamisen ja kerronnan taitoja sekä kehittävät ohjaajan omaa persoonallista elokuvallista tyyliä sekä tekijäidentiteettiä.

Elokuvaohjauksen maisteriopinnot syventävät opiskelijan visuaalista näkemystä, henkilöohjauksen metodeja, dramaturgista ja tuotannollista osaamista sekä kykyä johtaa taiteellista prosessia yhteistyössä muun taiteellisen ryhmän kanssa. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ohjata pitkä teatterielokuva sekä fiktiivinen tv-sarja.

Lisätietoa opetuskielistä

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Osa opinnoista saatetaan opetetaan englannin kielellä (näyttelijänohjauskurssit ovat pääasiassa suomeksi). Tutkinto on suoritettavissa englanniksi..

Uramahdollisuudet

Elokuvaohjauksen maisteriopinnoista valmistunut opiskelija kykenee ohjaamaan pitkän elokuvan ja sarjamuotoista tv-draamaa. Ohjaajat työskentelevät pääasiassa freelancereina kotimaisissa elokuva- ja televisiotuotantoyhtiöissä elokuvaohjaajina tai sarjamuotoisen tv-draaman ohjaajina tai ohjaavat kuunnlemia Yleisradioon. Valmistuneet ohjaajat työllistyvät myös mainoselokuvaohjaajina sekä työskentelevät kaupallisissa ei-fiktiivisissä produktioissa, sekä alan kouluttajina ammattikorkeakouluissa ja media-alan oppilaitoksissa.

Opiskelijalla on maisterivaiheessa mahdollisuus oma-aloitteeseen työharjoittelujaksoon joko elokuva- ja/tai televisiotuotannossa.

Opintoihin sisältyy alan toimijoiden tapaamisia (tuotantoneuvojat, tv-kanavien yhteistuotantojen päälliköt) ja Suomen elokuvaohjaajaliiton SELO ry:n toimintaan osallistuminen.

Koulutuksen sisältö

Elokuvaohjauksen maisteriopinnoissa opiskelija kehittää omaa taiteellista ajatteluaan ja elokuvallista näkemystään. Elokuvaohjauksen maisteriopinnot rakentuvat 1. kaikille pakollisiin tutkimusvalmiuksia ja työelämäntaitoja kehittäviin opintoihin, 2. pääaineen omiin pakollisiin ja niiden vaihtoehtoisiin opintoihin, 3. vapaasti valittaviin sisältöihin sekä 4. Taiteen Maisterin opinnäytetyöhön.

Elokuvaohjauksen pääaineen opinnot koostuvat vaihtuvasisältöisistä teemallisista kokonaisuuksista, joissa yhdistyvät teoriaopetus, käytännön työpajatyöskentely sekä itsenäinen työskentely ja tutkimus. Osa opinnoista keskittyy henkilöohjauksen ja näyttelijäntyön eri metodeihin ja oman materiaalin tuottamiseen kirjoittamisen kautta. Osa keskittyy taas yhden keskeisen teeman tai tekniikan ympärille rakennettuihin laboratorioihin, jotka toteutetaan yhdessä yhden tai useamman pääaineen kanssa. Teatterikorkeakoulun kanssa järjestettävät yhteistyökurssit ovat myös osa pääaineopintoja.

Opiskelija voi halutessaan rakentaa opintonsa siten, että ne painottuvat joko elokuvaan tai narratiiviseen televisiokerrontaan. Opiskelija voi valita valitsemaansa painotusta tukevia opintoja myös muiden pääaineiden, kuten käsikirjoituksen ja tuotannon kurssitarjonnasta.

Maisteriopinnoissa opiskelija haastaa omaa taiteellista ajatteluaan, tutkii elokuvan ja tv-draaman suuntauksia, niiden muotokieltä ja dramaturgisia rakenteita sekä syventyy oman taiteellisen työskentelyn lähtökohtiin. Opinnot vahvistavat ohjaajan roolia koko tuotantoprosessissa, antaa välineitä eri ohjausmetodeihin ja auttaa ohjaajaa tunnistamaan sekä vahvistamaan omaa tyylilajiaan. Yhdessä opiskelijan kanssa laaditun oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti, ohjaaja voi syventää osaamistaan vaapasti valittavissa opinnoissa  käsikirjoituksen, visuaalisen kerronnan tai äänikerronnan osalta.

Maisteriopintojen aikana opiskelija oppii hahmottamaan resurssin merkityksen elokuvan ja tv-sarjan suunnittelussa sekä toteutuksessa ja tutustuu kotimaisen elokuva- ja tv-ammattikentän toimijoihin (tuotantoyhtiöt, rahoitus ja levitys).

Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 op verran. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja, analyyttisiä taitoja sekä antavat tutkimuksellisia valmiuksia.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2020-2022 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Opiskelijalla on mahdollisuus oma-aloitteiseen opiskelijavaihtoon tai kansainväliseen työharjoitteluun sekä hakemuksella osallistua ohjauksen pääaineen ja laitoksen kv-projekteihin ja -ohjelmiin. Maisteriopiskelija osallistuu opiskeluaikana tarkkailijana pohjoismaisten elokuvakoulujen Nordic Talents pitchaus-tapahtumaan.

Opiskelijat vierailevat ja edustavat elokuviaan kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla ja heitä kannustetaan osallistumaan myös lyhyisiin ulkomaisiin ohjauksen työpajoihin ja seminaareihin tukemalla matkakuluissa.

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Arviointiperusteet

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Vaihe I

Taiteellinen ja/tai designtoiminta

Arvioinnin kohde

Osoitukset taiteellisista töistä tai toimeksiannoista

Valintaperusteet

 

Audiovisuaalisten töiden taiteellinen taso, visio ja omaperäisyys sekä rohkea ja vahva visuaalinen ja draamallinen tarinankerrontataito. Kyky analyyttiseen ajatteluun ja omien prosessien tunnistamiseen ja niiden välittämiseen, kokemus näyttelijäntyön ohjaamisesta ja fiktion prosesseista.

Osaamisen osoittamisen tapa

Työnäytekansio (portfolio)

 

 

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun ja viestintätaidot.

Opintojen tarve ohjaajana ja/tai tutkijana (akateeminen tausta).

Valintaperusteet

 

Rohkea visuaalinen ja draamallinen ajattelu sekä kyky käyttää omia kokemuksia ja näkemystä osana taiteellista prosessia. Motivaatio ja halu opiskella ja suorittaa opinnot tavoiteajassa.

Osaamisen osoittamisen tapa

Motivaatiokirje

 

Aiempien opintojen soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Aiempien opintojen sisältö ja määrä suhteessa hakukohteen vaatimuksiin.

Valintaperusteet

 

Tutkinto elokuvataiteen, teatterin tai (audio)visuaalisten taiteiden alalla.

Osaamisen osoittamisen tapa

Opintosuoritusote/-otteet, tutkintotodistus/-todistukset

 

Opintomenestys

Arvioinnin kohde

Aikaisempien tutkintojen arvosanat, tutkintojen taiteellinen laatu, aiempien opintojen kesto.

Valintaperusteet

Tutkinto elokuvataiteen, teatterin tai (audio)visuaalisten taiteiden alalla.

Osaamisen osoittamisen tapa

Opintosuoritusote/-otteet, tutkintotodistus/-todistukset

 

Muu osaaminen

Arvioinnin kohde

Työkokemus ja muu hankittu osaaminen/saavutukset, esim. julkaisut, ei-muodollinen koulutus, kilpailut.

Valintaperusteet

 

Ohjauskokemus: kyky ohjata näyttelijöitä ja kertoa tarinoita audiovisuaalisin keinoin. Kokemus elokuva- ja televisioalalta yleisemmin, varsinkin sen rahoitusmekanismeista.

Osaamisen osoittamisen tapa

Ansioluettelo

Hakukohde ei ota huomioon suosituskirjeitä.

 

Vaihe II

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot

Opintojen tarve ohjaajana ja/tai tutkijana (akateeminen tausta).

Valintaperusteet

 

Omien taiteellisten tavoitteiden ja draamallisten ajatusten suullinen ilmaisu. Ryhmätyötaidot, kyky ottaa vastaan palautetta ja sietää painetta, ryhmänjohtamistaidot. Elokuvahistorian, kotimaisen ja kansainvälisen elokuva- ja televisiodraamakentän sekä teatterin ja kirjallisuuden tuntemus katsotaan eduksi.

Osaamisen osoittamisen tapa

Haastattelu

 

Taiteellinen ja/tai designtoiminta

Arvioinnin kohde

Osoitukset taiteellisista töistä tai toimeksiannoista

Valintaperusteet

 

Näkemyksellinen ja draamallinen tarinankerrontataito, kirjallinen ilmaisu, visuaalinen vahvuus ja rytmitaju. Kyky ohjata näyttelijöiden/esiintyjien tunnetiloja ja sanoittaa niitä. Kyky havainnoida ympäristöä ja saattaa se elokuvalliseen muotoon, taito tuottaa ja analysoida tekstiä, omaperäisyys.

Osaamisen osoittamisen tapa

Vaiheen II tehtävät

 

 

Mitä edellytämme hakijalta?

Elokuvaohjauksen maisteriopiskelijalta edellytämme omaperäisyyttä, rohkeaa visuaalista ja draamallista tarinankerronnantaitoa, valmiutta analyyttiseen ajatteluun, avoimuutta oppia. Elokuvahistorian, kotimaisen ja kansainvälisen elokuva- ja televisiodraamakentän sekä teatterin ja kirjallisuuden tuntemus katsotaan eduksi. Hakijan edellytetään ohjanneen näyttelijöitä tai esiintyjiä ja ohjanneen ainakin yhden elokuvan (lyhyt- ja dokumenttielokuvat huomioidaan myös) ja/tai kerronnallisen televisiosarjan jaksoja. Edellytämme hakijalta myös tuntemusta elokuva- ja televisioalaan, varsinkin sen rahoitusmekanismeihin.

Haussa huomioidaan myös ilman tutkintoa tai muun alan tutkinnolla hakevat, jos hakukohdetta vastaava näyttö alalta katsotaan riittäväksi. Hakukohde ei ota suosituskirjeitä huomioon.

Arviointiperusteet

Rohkea visuaalinen ja draamallinen ajattelu, kyky hyödyntää omia kokemuksia ja havaintoja taiteellisessa prosessissa, opintojen tarve ja valmiudet täyspäväiseen opiskeluun.

Kokonaisarvioinnissa painotetaan myös mahdollisia tutkimuksellisia intressejä, kirjallista ilmaisutaitoa sekä soveltuvuutta ohjaajaksi.

Toisessa vaiheessa hakijoita arvioidaan seuraavien kriteerien mukaan: kommunikaatiovalmius ja sosiaaliset taidot, eläytymisen ja etäännyttämisen kyky, paineensietokyky ja kyky ottaa vastaan palautetta.

Elokuvaohjauksen pääaineeseen valitaan lahjakkaita opiskelijoita, jotka haluavat syventää ymmärrystään ja kehittää ohjauksellisia työkalujaan fiktiivisen elokuvan ja narratiivisen av-alan eri lajityyppien ilmaisukeinoista, historiasta ja teoriasta.

Arviointiprosessi

Yleiset hakukelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden valintaprosessi on kaksivaiheinen: 

Vaihe I

Ensimmäisessä vaiheessa hakemukset arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

  • Taiteellinen toiminta/Työnäytekansio
  • Soveltuvuus/Motivaatiokirje
  • Aiempien opintojen soveltuvuus
  • Opintomenestys
  • Muu osaaminen

Elokuvaohjauksen pääaineessa kiinnitetään erityistä huomiota rohkeaan visuaaliseen ja draamalliseen ajatteluun, kykyyn käyttää omia kokemuksia ja näkemystä osana taiteellista prosessia sekä hakijan motivaatioon ja opiskeluhaluun. Kokonaisarviossa huomioidaan myös hakijaa mahdollisesti kiinnostavat tutkimusaiheet, kirjallinen ilmaisutaito ja soveltuvuus ohjaajaksi.

Valintaprosessin vaiheeseen II kutsutaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät vaatimukset ja jotka arvioitiin parhaiksi vaiheessa I.

Vaihe II

Toisessa vaiheessa käytetään seuraavia arviointiperusteita:

  • Soveltuvuus/Haastattelu
  • Taiteellinen toiminta

Vaiheen II arviointiperusteita ovat hakijan viestintätaidot ja sosiaaliset taidot, paineensietokyky, taiteellinen näkemys, kyky suorittaa opinnot tavoiteajassa, kyky tuntea empatiaa ja keksiä uudenlaisia ideoita sekä kyky ottaa vastaan palautetta.

Vaiheeseen II kutsutut saavat tiedot jatkoon pääsystä viimeistään seitsemän päivää ennen kasvotusten tai zoomin kautta tapahtuvaa haastattelua. Heidän on suoritettava ennen haastattelua annettu ennakkotehtävä määräpäivään mennessä. Ennakkotehtävä sisältää kirjallisen ja audiovisuaalisen osan, joka arvioidaan ja siitä keskustellaan haastattelutilanteessa.

Vaiheen II arvioinnin jälkeen hakijoista valitaan parhaat vaiheiden I ja II kokonaistulosten perusteella.

Tarvittavat hakukohdekohtaiset dokumentit

Kaikkien hakijoiden on toimitettava Aalto-yliopiston verkkosivuilla luetellut hakudokumentit: https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/haku-maisterikoulutuksiin. Lisäksi tähän hakukohteeseen on toimitettava seuraavat hakukohdekohtaiset dokumentit:

Työnäytekansio (portfolio)

Hakijalta edellytetään kokemusta elokuvien ohjaamisesta. Myös dokumentaariset elokuvat, lyhytelokuvat ja TV-draamojen jaksot huomioidaan. Työnäytekansiossa on oltava yksi tai enintään kaksi ohjaajahakijan valitsemaa omaa elokuvaa (tai muuta edellä mainittua teosta), jotka on esitetty julkisesti elokuvafestivaalilla, televisiossa tai sellaiseksi katsotussa virtuaalisessa ympäristössä. Yhdeksi työnäytteeksi voi antaa myös videotallenteen teatteriohjauksesta.

Lähetä elokuvat joko salasanasuojattuina Vimeo-linkkeinä tai ladattavina QuickTime-tiedostoina. Varmista, että videot voi katsoa yleisimmillä Mac- ja PC-tietokoneilla. Liitä mukaan kuvaus jokaisesta elokuvasta (perustelut miksi olet valinnut kyseisen teokseen portfolioosi sekä tiivistelmä ja kuvaus teoksen taiteellisista lähtökohdista). Kaikkien kuvausten on mahduttava yhdelle ja samalle A4-liuskalle.

Tiedoston enimmäiskoko on 1,0 GB. Nimeä tiedosto seuraavasti: Portfolio-sukunimi-etunimi.pdf. Jos työnäytekansiossa on linkkejä salasanasuojattuihin videoihin, ilmoita salasana(t) työnäytekansiossa. Jos työnäytekansiota ei ole liitetty sähköiseen hakulomakkeeseen määräaikaan mennessä, hakemus hylätään.

Ansioluettelo

Hakemuksen liitteenä tulee olla ansioluettelo, josta ilmenee henkilötiedot, koulutus, työkokemus, valmistuneet elokuvat (erittele ammattiroolit, joissa osallistuit elokuvien tekemiseen), festivaalit, muu taiteellinen työ, palkinnot ja apurahat, opintomatkat, luottamustehtävät sekä muut hakemuksen kannalta oleellisina pidettävät tiedot. Lataa ansioluettelo yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Motivaatiokirje

Kerro motivaatiokirjeessä, miksi haet opiskelemaan tätä pääainetta, ja kuvaile erityisiä kiinnostuksenkohteitasi, mukaan lukien mahdollisia alaa koskevia tutkimuskysymyksiä. Erittele vahvuuksiasi ohjaajana, kiinnostuksenkohteitasi, näkemyksiäsi ja taiteellisia päämääriäsi elokuvaohjaajana. Kerro myös, miten elokuvaohjauksen opinnot Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa edistäisivät näitä tavoitteita. Kuvaile myös valmistumisenjälkeisiä urasuunnitelmiasi osana taiteellista suuntautumistasi.

Motivaatiokirjeen enimmäispituus on 4000 merkkiä. Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta.

Hakudokumenttien kieli

Hakudokumentit on toimitettava suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Seuraa meitä somessa!

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu