Koulutustarjonta

Elokuvataiteen maisteriohjelma - Elokuva- ja tv-lavastus

Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa koulutetaan taiteellisia suunnittelijoita, jotka vastaavat elokuvallisen tuotannon visuaalisesta, toiminnallisesta ja tuotannollisesta kokonaisuudesta. Koulutuksen tavoitteena on oman taiteellisen näkemyksen syventäminen, ammatillisen osaamisen laajentaminen ja/tai erikoistuminen sekä jatko-opintovalmiuksien antaminen. Tavoitteena on saavuttaa laaja-alaisten ammatillisten valmiuksien lisäksi myös kykyä kehittää omaa alaa luovasti ja oma-aloitteisesti. Maisteriopiskelijalta edellytetään itsenäistä työskentelyä ja aktiivista roolia omien opintojen suunnittelussa.
Film Producing

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2021 – 3.1.2022

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen tavoite

Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa koulutetaan taiteellisia suunnittelijoita, jotka vastaavat elokuvallisen tuotannon visuaalisesta, toiminnallisesta ja tuotannollisesta kokonaisuudesta.

Koulutuksen tavoitteena on oman taiteellisen näkemyksen syventäminen, ammatillisen osaamisen laajentaminen ja/tai erikoistuminen sekä jatko-opintovalmiuksien antaminen. Tavoitteena on saavuttaa laaja-alaisten ammatillisten valmiuksien lisäksi myös kykyä kehittää omaa alaa luovasti ja oma-aloitteisesti. Maisteriopiskelijalta edellytetään itsenäistä työskentelyä ja aktiivista roolia omien opintojen suunnittelussa.

Elokuva- ja tv-lavastuksen maisterin opintojen keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisia tavoitteita ja vahvistaa erilaisen taustan omaavien opiskelijoiden osaamista ja suuntautumista elokuva- ja televisiolavastuksen alueella. Samalla tavoitteena on myös rohkaista opiskelijaa tuomaan esiin omaa näkemystään taiteellisen yhteistyön kokonaisuudessa.

Elokuva- ja tv-lavastuksen maisteriopinnoista valmistunut kykenee:

 • toimimaan lavastussuunnittelijana vaativissa elokuva- ja televisiotuotannoissa
 • hallitsemaan laajoja taiteellisia kokonaisuuksia
 • ohjaamaan ja motivoimaan suunnitelmia toteuttavaa työryhmää
 • syventämään omaa taiteellista ilmaisuaan
 • laajentamaan osaamistaan alan kehityksen ja uusien vaatimusten myötä, (esimerkiksi digitaalinen lavastus, uudet elokuva ja tv-kerronnan muodot)
 • kehittämään uusia työskentelymuotoja kokeellisen ja tutkimuksellisen työskentelyn avulla
 • uudistamaan alaa yhdessä muiden elokuva/tv tuotannoissa toimivien taiteellisesti vastaavien kanssa
 • jatkamaan opintojaan taiteen tohtorin tutkintoon johtavissa opinnoissa

Lisätietoja opetuskielistä

Lavastustaiteen maisteriohjelman kieli on suomi. Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa merkittävä osa maisteriopinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Maksullisuus

15000€ / vuosi muille kuin EU-/ETA-maiden kansalaisille englanninkielisissä hakukohteissa. Lisätietoja stipendeistä ja lukuvuosimaksuista sivulta (aalto.fi).

Uramahdollisuudet

Koulutus valmistaa erityisesti elokuva- ja televisioalan lavastussuunnittelijaksi. Koulutuksen antaman osaamisen avulla ja sitä soveltaen on mahdollista toimia myös digitaalisen lavastussuunnittelun tehtävissä.  Lisäksi elokuva- ja tv-lavastajan on myös mahdollista soveltaa osaamistaan muissa tilan ja kuvan suunnitteluun liittyvissä tehtävissä, kuten esimerkiksi erilaisissa esittävien taiteiden tuotannoissa, konseptisuunnittelijana tai näyttelyiden ja messujen suunnittelijana.

Tutkintoon kuuluu 30 op vapaasti valittavia opintoja. Niiden avulla opiskelija voi rikastaa tutkintoaan oman suuntautumisensa mukaisesti tai syventää osaamistaan haluamallaan alueella.

Opiskelija voi myös hakeutua taiteen tohtorin tutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin.

Tutkinnosta valmistuneet toimivat alalla monenlaisissa tehtävissä: lavastussuunnittelija, lavastaja, Art Director, Production Designer, konseptisuunnittelija, näyttelysuunnittelija, sisustussuunnittelija, tutkija, opettaja.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opiskelija voi valmistuttuaan hakeutua taiteen tohtorin tutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin.

Koulutuksen sisältö

Maisteriopintoihin kuuluu elokuva- ja tv-lavastuksen erityisalueisiin perehtymistä, lavastustaiteen käsitteellistä ajattelua kehittäviä tutkimuksellisia opintoja sekä taiteellista ilmaisua toteuttavia produktioita.

Jatko-opintoihin orientoivia tutkimuksellisia ja teoreettisia opintoja on mahdollista opiskella sekä elokuvataiteen että lavastustaiteen koulutusohjelmissa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät opinto-oppaasta lukuvuosille 2020-2022.

Kansainvälistyminen

Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa sekä osallistumaan kansainvälisiin opetustapahtumiin. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Merkittävä osa maisteriopinnoista suoritetaan englannin kielellä.

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset Elokuvataiteen maisteriohjelman - elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Vaihe I

Taiteellinen ja/tai designtoiminta

Arvioinnin kohde

Osoitukset taiteellisista ja/tai muotoilun alan töistä ja tehtävistä.

Valintaperusteet

 

Jotta hakija voi opiskella elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa, hänellä on oltava perustiedot lavastussuunnittelijan roolista ja tehtävistä ammattialalla. Aikaisempi kokemus elokuva-alalta, kokoillan elokuvat, lyhytelokuvat, TV-draama tai aiemmat opinnot, joiden pohjalta hakija ymmärtää lavastussuunnittelijan roolin ja vastuut.

Etsimme hakijoita, joilla on perustiedot elokuva- tai TV-tuotannon visuaalisesta, toiminnallisesta ja tuotannollisesta kokonaisuudesta. Maisteriohjelmassa on silti mahdollista opiskella ilman aiempia elokuvataiteen kandidaattitason opintoja. Siinä tapauksessa kuitenkin odotamme hakijalta selkeää osoitusta ammatillisesta urasta sekä työnäytekansiota, joka täyttää myös taiteelliset odotukset. Kaikkien hakijoiden on toimitettava työnäytekansio (portfolio), jonka pohjalta voidaan arvioida hakijan lavastustaiteen opintoihin ja lavastussuunnittelijan työhön liittyvää kokemusta ja taiteellista näkemystä.

Osaamisen osoittamisen tapa

Työnäytekansio (portfolio)

 

Aiempien opintojen soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Aiempien opintojen sisältö ja määrä suhteessa hakukohteen vaatimuksiin.

Valintaperusteet

 

Pääsyedellytyksenä on alalla suoritettu kandidaatin tutkinto tai siihen rinnastettavissa olevat tiedot ja taidot.

Jotta hakija voi opiskella elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa, hänellä on oltava perustiedot lavastussuunnittelijan roolista ja tehtävistä ammattialalla.

Hakijan on ymmärrettävä esituotannon, kuvaamisen ja jälkituotannon eri vaiheiden perusteet. Pärjätäkseen maisteritason opinnoissa valituilla hakijoilla on oltava ainakin edellä mainittujen aiheiden peruskoulutus tai kokemusta niistä, sillä maisteritason opinnoissa keskitytään syventämään taitoja, jotka hakijat ovat jo hankkineet kandidaattitason opinnoissa.

Haussa huomioidaan myös ilman tutkintoa tai muun alan tutkinnolla hakevat.

Osaamisen osoittamisen tapa

Opintosuoritusote/-otteet, tutkintotodistus/-todistukset

 

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot

Valintaperusteet

 

Motivaatiokirje, jossa kerrot, miksi pyrit hakukohteeseen, ja kuvailet erityisiä kiinnostuksenkohteitasi alalla sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavia opintoja koskevia tavoitteitasi ja odotuksiasi. Kuvaile vahvuuksiasi, kiinnostuksenkohteitasi, luovia tavoitteitasi ja muita töihisi liittyviä näkökohtia.

Motivaatiokirjeessä on oltava osio, jossa kerrot lyhyesti, millaisia töitä odotat tekeväsi tulevaisuudessa.

Osaamisen osoittamisen tapa

Motivaatiokirje

 

Muu osaaminen

Arvioinnin kohde

Työkokemus ja muu tarvittava tietämys/saavutukset

Valintaperusteet

 

CV, josta ilmenee hakijan osuus esitettyjen työnäytteiden valmistamiseen. Hakijan tehtävät ja kokemus alalla tai aikaisempien opintojen aikana.

Osaamisen osoittamisen tapa

CV

Hakukohde ei ota huomioon suosituskirjeitä.

 

Vaihe II

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot

Valintaperusteet

 

Haastattelussa varmistamme hakijan yleistasoiset tiedot ryhmätyöstä ja elokuvanteon prosessista sekä hänen kykynsä analysoida visuaalisia taiteita yleisesti.

Osaamisen osoittamisen tapa

Haastattelu

 

Arviointiprosessi

Hakijat arvioidaan aluksi Aalto-yliopiston yleisten hakukelpoisuusvaatimusten perusteella. Hakijat, jotka täyttävät maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti.

Yleiset hakukelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden valintaprosessi on kaksivaiheinen: 

Vaihe I

Ensimmäisessä vaiheessa hakemukset arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

 • Taiteellinen ja/tai designtoiminta
 • Aiempien opintojen soveltuvuus
 • Soveltuvuus/Motivaatiokirje
 • Muu osaaminen

Valintaprosessin vaiheeseen II kutsutaan ainoastaan ne hakijat, jotka on arvioitu parhaiten ensimmäisessä vaiheessa.

Vaihe II

Toisessa vaiheessa käytetään seuraavia arviointiperusteita:

 • Soveltuvuus/Haastattelu

Haastattelussa varmistamme hakijan yleistasoiset tiedot ryhmätyöstä ja elokuvanteon prosessista sekä hänen kykynsä analysoida visuaalisia taiteita yleisesti.

Vaiheen II arvioinnin jälkeen hakijoista valitaan parhaat vaiheiden I ja II kokonaistulosten perusteella.

Tarvittavat hakukohdekohtaiset dokumentit

Kaikkien hakijoiden on toimitettava Aalto-yliopiston verkkosivuilla luetellut hakudokumentit: https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/haku-maisterikoulutuksiin. Lisäksi tähän hakukohteeseen on toimitettava seuraavat hakukohdekohtaiset dokumentit:

Työnäytekansio (portfolio)

Työnäytekansiossa (portfoliossa) hakija esittelee taiteellista tuotantoaan. Työnäytekansion tulee esitellä monipuolisesti ja kattavasti hakijan aikaisempi ammatillinen ja/tai taiteellinen toiminta. Töitä voi esitellä luonnoksina, teknisinä piirustuksina ja/tai valokuvina.

Sähköinen portfolio tulee ladata yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä. Työnäytekansion osana voi olla linkkejä salasanasuojattuihin tai julkisiin videotiedostoihin (esim. Vimeo, YouTube, jne.). Mahdollinen salasana on kerrottava työnäytekansiossa. Työnäytekansion työt tulee luetteloida. Luettelossa tulee mainita ainakin teoksen nimi ja/tai teema, tekotapa, materiaalit, koko, formaatti, vuosi, tarkoitus sekä mahdollinen muu työryhmä. Luettelosta tulee myös ilmetä, missä ja milloin teokset ovat olleet esillä, niitä on esitetty tai ne on julkaistu.

Tiedoston enimmäiskoko on 1,0 GB. Nimeä tiedosto seuraavasti: Portfolio-sukunimi-etunimi.pdf. Jos työnäytekansiossa on linkkejä salasanasuojattuihin videoihin, ilmoita salasana(t) työnäytekansiossa. Jos työnäytekansiota ei ole liitetty sähköiseen hakulomakkeeseen määräaikaan mennessä, hakemus hylätään.

CV

Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, mahdolliset näyttelyt, julkaisut ja artikkelit, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakukohde ei ota huomioon suosituskirjeitä.

Motivaatiokirje

Kirjoita enintään 4000 merkin (noin yhden A4-liuskan) mittainen motivaatiokirje. Kerro, miksi pyrit hakukohteeseen, ja kuvaile erityisiä kiinnostuksenkohteitasi alalla sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavia opintoja koskevia tavoitteitasi ja odotuksiasi. Kuvaile vahvuuksiasi, kiinnostuksenkohteitasi, luovia tavoitteitasi ja muita töihisi liittyviä näkökohtia.

Motivaatiokirjeessä on oltava osio, jossa kerrot lyhyesti, millaisia töitä odotat tekeväsi tulevaisuudessa.

Hakudokumenttien kieli

suomi, ruotsi tai englanti.

Seuraa meitä somessa!

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu