Koulutustarjonta

Elokuvataiteen maisteriohjelma - Dokumentaarinen elokuva

Elokuvataiteen maisteriohjelman dokumentaarisen elokuvan pääaineen tavoitteena on kouluttaa näkemyksellisiä dokumentaarisen elokuvan ohjaajia, jotka luovat alan tulevaisuutta. Maisteriopinnoissa opiskelijat syventävät näkemystään lajin teoriasta, historiasta ja nykyilmaisusta, sekä kehittävät osaamistaan suhteessa dokumentaarisen elokuvan muuttuvaan ammattikenttään.

dokumentaarinen elokuva

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2020 – 4.1.2021

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen tavoite

Alan kehittäjäksi. Dokumentaarisen elokuvan maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa näkemyksellisiä dokumentaarisen elokuvan ohjaajia ja luovia ammattilaisia, jotka kehittävät alaa ja sen mahdollisuuksia. Maisteriohjelman opiskelijat syventävät tarkkailu- ja ilmaisutaitoaan ja kehittävät tyyliään dokumentaarisen elokuvan ohjaajina. Maisteriopintoja täydentävät elokuvien analysointia, lajin teoriaa, historiaa, etiikkaa ja modernia dokumenttielokuvaa käsittelevät kurssit.

Teoriaa ja käytäntöä. Maisteriopinnoissa opiskelijoista kasvaa elokuva-alan ammattilaisia ja heille muodostuu kattava kokonaiskuva dokumentaarisen elokuvan tieteellisestä ja taiteellisesta tutkimuksesta. Opiskelijat kokeilevat nykydokumentaarin ilmaisumuotoja ja perehtyvät sen historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Maisteriopintojen lopputyöelokuvan ohjaus on tärkeä runko, jonka puitteissa opiskelijat kehittävät ammattitaitoaan ja osallistuvat dokumentaarisen elokuvan perinteen kehittämiseen.

Opetuskielet

Dokumentaarisen elokuvan maisteriohjelman opetuskieli on englanti. Osa kursseista/osia kursseista saatetaan opettaa myös suomeksi. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Koulutuksen sisältö

Dokumentaarisen elokuvan maisteriopintojen opetus koostuu erilaisten teemojen ympärille rakennetuista työpajoista ja luentokokonaisuuksista. Dokumentaarisen elokuvan pääaineopintoihin kutsutaan usein suomalaisia ja ulkomaalaisia vierailevia luennoitsijoita ja taiteilijoita, jotka tarjoavat opiskelijoille monipuolisia näkökulmia ja rikastavat oppimiskokemusta. Opiskelijat kehittävät kykyään havainnoida ja tulkita todellisuutta, valmiuttaan ihmisten kohtaamiseen, kriittistä ajattelukykyään, kokeilunhaluaan sekä ryhmätyökykyään koko ohjelman ajan.

Lopputyöelokuvan kehittäminen ja ohjaaminen ja siihen liittyvä kirjallinen opinnäytetyö ovat maisteriohjelman opintojen keskeinen runko. Kurssit ja opinnot tukevat tätä luovaa prosessia ja tutkimusprosessia. Opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa kursseja, joilla käsitellään eri lajityyppejä, tyylejä ja nykydokumentaarin uusia muotoja sekä eri lähestymistapoja dokumentaariseen elokuvaan, sen historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Elokuvien analysointi, oman välineen ehtojen pohtiminen, kirjoittaminen ja ajattelu ovat tärkeitä opetusmuotoja käytännön tekemisen tukena. Kokeellisen ja fiktiivisen elokuvan, kuvataiteen, uuden median ja muun median kentällä tapahtuvan dokumentaarisen ilmaisun tuntemus on tärkeää.

Maisteriopintoihin sisältyy yhteensä 30 op laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja ja analyyttisiä taitoja sekä antavat tutkimuksellisia valmiuksia.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2020-2022 opinto-oppaasta.

Uramahdollisuudet

Opiskelijat valmistuvat itsenäisiksi elokuvaohjaajiksi, joilla on mahdollisuus toimia elokuvantekijöinä, opettajina, kriitikkoina ja/tai tapahtumajärjestäjinä. Heillä on mahdollisuus toimia lajin tulevaisuuden muovaajina elokuvatuotannoissa, alan organisaatioissa, festivaaleilla ja laajemmalla kulttuurin kentällä.

Maisteritason opinnot ovat vaatimuksena erityisesti opetustehtävissä toimimiseen. Ohjelmasta maistereiksi valmistuneet opiskelijat ovat maassamme alan kärkeä ja tärkeitä vaikuttajia ohjaajina tai muilla aloilla. Dokumentaarisen elokuvan opinnoista valmistuneiden opiskelijoiden työt ovat näkyvästi esillä kansainvälisillä festivaaleilla.

Dokumentaarisen elokuvan pääaineesta (maisteriohjelma) valmistunut kykenee:

  • toimimaan itsenäisenä dokumentaarisen elokuvan ohjaajana tai työllistymään soveltaviin ammattitehtäviin dokumentaarisen elokuvan ammattikentälle (esimerkiksi festivaalit, rahoitus, levitys, tuotanto, tilauselokuvien tuotanto) tunnistamaan saavuttamansa ammattitaidon ansiosta oman tyylilajinsa ohjaajana sekä kyseenalaistamaan ja kehittämään alan käytäntöjä
  • työskentelemään eri alustoilla ja eri ympäristöissä (elokuvallinen dokumentaari, dokumentaarisarjat, interaktiivinen dokumentaari, opetus- ja tilauselokuvat, journalistinen ja institutionaalinen dokumentaari sekä tiededokumentaari, jne.)
  • toimimaan dokumentaarisen elokuvan opettajana ja kouluttajana
  • hakeutumaan elokuvan jatko-opintoihin

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu tarjoaa jatko-opintoja arkkitehtuurin, elokuvan ja lavastuksen, median, muotoilun ja taiteen aloilla. Lisätietoja tutkimusryhmistämme löytyy verkkosivuiltamme.

https://www.aalto.fi/fi/elokuvataiteen-ja-lavastustaiteen-laitos-elo

Kansainvälistyminen

Kansainvälinen opettajakunta, opiskelijat ja vierailevat opettajat rikastuttavat opetusta ja laajentavat opiskelijan verkostoja. Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa. Opiskelijat vierailevat ja edustavat elokuviaan kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla. Erilaiset kansainväliset elokuvatapahtumat, seminaarit ja työpajat ovat välttämätön osa dokumentaarisen elokuvan opetusta.

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset elokuvataiteen maisteriohjelman dokumentaarisen elokuvan pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Vaihe I

Taiteellinen ja/tai designtoiminta

Arvioinnin kohde

Osoitukset taiteellisista töistä ja/tai suunnittelutöistä ja -tehtävistä. Hakijan luovat elokuvantekotaidot arvioidaan työnäytekansion perusteella.

Valintaperusteet

 

Maisteriopintoihin voidaan valita hakijoita, jotka ovat jo tehneet ainakin yhden julkisesti esitetyn elokuvan ja siten osoittaneet hallitsevansa dokumentaarisen elokuvan tekemisen perusteet.

 

Pääaineen opiskelijoiksi valitaan lahjakkaita opiskelijoita, jotka haluavat syventää eri ilmaisumuotojen sekä dokumentaarisen elokuvan teorioiden ja historian ymmärrystään, tutkia uudenlaisia muodon, sisällön ja lähestymistavan mahdollisuuksia ja ovat kiinnostuneita teorian yhdistämisestä käytäntöön.

Osaamisen osoittamisen tapa

Työnäytekansio (portfolio): Yksi tai kaksi vähintään 10 minuutin mittaista televisiossa tai festivaalilla julkisen esityksen saanutta dokumentaarista elokuvaa Vimeo-linkkeinä.

Liitä mukaan kuvaus (tiivistelmä) kustakin elokuvasta. Kuvausten on mahduttava yhteensä yhdelle A4-liuskalle.

Lataa työnäytekansio yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä. Liitä linkki/linkit työnäytekansioon ja varmista, että video(t) on mahdollista katsoa kaikilla yleisimmillä ohjelmilla Mac- ja PC-ympäristöissä.

 

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot

 

Hakijan kyky ilmaista syyt, joiden vuoksi hän hakee opiskelemaan dokumentaarista elokuvaa pääaineena, ja kertoa opintoja koskevista tavoitteistaan ja toiveistaan.

Valintaperusteet

 

Motivaatiokirje (enimmäispituus 4000 merkkiä), jossa hakija kertoo, miksi hakee tähän hakukohteeseen. Kerro erityisistä kiinnostuksenkohteistasi alalla sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavia opintoja koskevista tavoitteistasi ja odotuksistasi. Perustele, miksi olet kiinnostunut juuri dokumentaarisesta elokuvasta.  

Osaamisen osoittamisen tapa

Motivaatiokirje

 

 

Muu osaaminen

Arvioinnin kohde

Työkokemus ja muu hankittu osaaminen/saavutukset, esim. julkaisut, ei-muodollinen koulutus, kilpailut

Valintaperusteet

 

Ansioluettelo (yksi PDF-tiedosto), jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, valmistuneet elokuvat, festivaalit, muu mahdollinen taiteellinen työ, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Lataa ansioluettelo yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Osaamisen osoittamisen tapa

Ansioluettelo

 

Vaihe II

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot

Valintaperusteet

 

Vaiheessa II valintaperusteena on hakijan henkilökohtainen haastattelu.

Osaamisen osoittamisen tapa

Haastattelu

Osa hakijoista kutsutaan vaiheeseen II (haastatteluun) vaiheessa I toimitetun aineiston perusteella.

 

Arviointiprosessi

Hakijat arvioidaan aluksi Aalto-yliopiston yleisten hakukelpoisuusvaatimusten perusteella. Hakijat, jotka täyttävät maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti.

Yleiset hakukelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden valintaprosessi on kaksivaiheinen: 

Vaihe I

Ensimmäisessä vaiheessa hakemukset arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

  • Taiteellinen ja/tai designtoiminta
  • Soveltuvuus/Motivaatiokirje
  • Muu osaaminen

Valintaprosessin vaiheeseen II kutsutaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät vaatimukset ja jotka arvioitiin parhaiksi vaiheessa I.

Vaihe II

Toisessa vaiheessa käytetään seuraavia arviointiperusteita:

  • Soveltuvuus/Henkilökohtainen haastattelu

Osa hakijoista kutsutaan vaiheeseen II (eli henkilökohtaiseen haastatteluun) vaiheessa I toimitettujen aineistojen perusteella. Kutsut vaiheeseen II lähetetään hakijoille viimeistään seitsemän päivää ennen sitä.

Vaiheen II arvioinnin jälkeen hakijoista valitaan parhaat vaiheiden I ja II kokonaistulosten perusteella.

Tarvittavat hakukohdekohtaiset dokumentit

Kaikkien hakijoiden on toimitettava Aalto-yliopiston verkkosivuilla luetellut hakudokumentit: https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/haku-maisterikoulutuksiin. Lisäksi tähän hakukohteeseen on toimitettava seuraavat hakukohdekohtaiset dokumentit:

Työnäytekansio (portfolio)

Toimita katsottavaksi yksi tai kaksi vähintään 10 minuutin mittaista televisiossa tai festivaalilla julkisen esityksen saanutta dokumentaarista elokuvaa Vimeo-linkkeinä.

Liitä mukaan kuvaus (tiivistelmä) kustakin elokuvasta. Kuvausten on mahduttava yhteensä yhdelle A4-liuskalle.

Lataa sähköinen portfolio yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä. Liitä linkki/linkit työnäytekansioon ja varmista, että ne avautuvat kaikilla yleisimmillä käyttöliittymillä Mac- ja PC-ympäristöissä.

Työnäytekansion enimmäiskoko on 1,0 GB. Nimeä tiedosto seuraavasti: portfolio-sukunimi-etunimi.pdf. Jos työnäytekansiossa on linkkejä salasanasuojattuihin videoihin, ilmoita salasana(t) työnäytekansiossa. Jos työnäytekansiota ei ole liitetty sähköiseen hakulomakkeeseen määräaikaan mennessä, hakemus hylätään.

Motivaatiokirje

Motivaatiokirje (enimmäispituus 4000 merkkiä), jossa hakija kertoo, miksi hakee tähän hakukohteeseen. Kerro erityisistä kiinnostuksenkohteistasi alalla sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavia opintoja koskevista tavoitteistasi ja odotuksistasi. Perustele, miksi olet kiinnostunut juuri dokumentaarisesta elokuvasta.  

Ansioluettelo

Ansioluettelo (yksi PDF-tiedosto), jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, valmistuneet elokuvat, festivaalit, muu mahdollinen taiteellinen työ, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Lataa ansioluettelo yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Hakudokumenttien kieli

Hakudokumentit on toimitettava englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi.

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu