Tohtorinkoulutus

Ohjeet vastaväittäjille (Sähkötekniikan korkeakoulu)

Ohjeet väitöstilaisuuksien vastaväittäjille Sähkötekniikan korkeakoulussa

Väitöskirjan tarkastus- ja arviointiprosessi

Väitöskirjan tarkastaminen alkaa esitarkastuksella: kaksi itsenäistä esitarkastajaa antavat lausuntonsa väitöskirjan käsikirjoituksesta. Näiden lausuntojen perusteella tohtorinkoulutusneuvosto päättää väitösluvan myöntämisestä joko suoraan tai esitarkastajien pyytämien kohtalaisten tai suurien korjausten jälkeen.

Lopulta väitöskirja tarkastetaan julkisessa väitöstilaisuudessa. Väitöstilaisuuden kulku ja pukukoodi löytyvät erilliseltä sivulta.

Tohtorinkoulutusneuvosto päättää väitöskirjan hyväksymisestä esitarkastajien ja vastaväittäjän (vastaväittäjien) lausuntojen perusteella.

Vastaväittäjän lausunto

Väitöstilaisuuden jälkeen on vastaväittäjän/vastaväittäjien kahden viikon kuluessa toimitettava korkeakoululle kirjallinen 1-2 sivun pituinen lausunto väitöskirjasta ja sen puolustamisesta väitöstilaisuudessa. Lausunto pyydetään kirjoittamaan englanniksi.

Väitöksen jälkeen vastaväittäjälle maksetaan pieni palkkio. Yliopisto maksaa vastaväittäjälle myös väitökseen liittyvät matkakulut.

Väitöskirjan yleiset laatuvaatimukset Aalto-yliopistossa

 1. Väitöskirjan tulee sisältää edustamaltaan alalta uutta tieteellistä tietoa.
 2. Väitöskirjassa uudet tulokset on esitettävä selkeästi ja tieteelliset vaatimukset täyttävästi.
 3. Oman työn osuuden tutkimuksessa on oltava riittävä ja selvästi osoitettavissa.
 4. Tutkimusmenetelmien tulee olla sellaisia, että ne täyttävät tieteelliselle tutkimukselle asetettavat vaatimukset.
 5. Väitöskirjan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja eettisesti kestäviä periaatteita

Väitöskirjan arviointi

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä:

 1. Monografia
 2. Artikkeliväitöskirja

Vastaväittäjä ottaa väitöskirjatyötä arvioidessaan huomioon itse väitöskirjan sekä väittelijän suoriutumisen väitöstilaisuudessa ja tällä perusteella hän esittää väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä.

 1. Väitöskirjoille ei anneta arvosanaa. Väitöskirjat arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
 2. Väitöskirjaa arvioidessaan vastaväittäjä voi verrata sitä esimerkiksi omassa yliopistossaan hyväksyttyihin väitöskirjoihin.
 3. Vastaväittäjän tai vastaväittäjien tehtävänä on selvittää 1-2 -sivuisessa lausunnossaan, täyttääkö esitetty väitöskirja väitöskirjalle yleisesti asetettavat laatuvaatimukset kiinnittäen erityistä huomiota edellä esitettyihin Aalto-yliopiston yleisiin laatuvaatimuksiin.
 4. Vastaväittäjää pyydetään esittämään väitöskirjan hyväksymistä lausunnossaan. Väitöskirjan hylkäämistä koskeva vaatimus perusteluineen on esitettävä kirjallisesti.
 5. Jos vastaväittäjä pitää väitöskirjaa poikkeuksellisen ansiokkaana kyseisellä tutkimusalalla sekä kansainvälisellä tasolla, hän voi lausunnossaan suositella väitöskirjaa huomioitavaksi väitöskirjapalkinnolla. Tässä tapauksessa väitöskirjan tulee olla alansa parhaiden 10%:n joukossa ja täyttää seuraavat vaatimukset:
 • väitöskirja on erityisen ansiokas
 • tulokset ovat poikkeuksellisen merkittäviä tutkimusalalla
 • artikkeliväitöskirjan julkaisut on julkaistu korkeatasoisissa tieteellisissä julkaisusarjoissa, tai poikkeustapauksissa muissa vastaavissa vertaisarvioiduissa julkaisuissa
 • väittelijän itsenäinen osuus tulosten saamiseksi on merkittävä
 • esitystapa on selkeä ja kieliasu sekä viittaustapa ensiluokkaisia
 • väittelijä on puolustanut väitöskirjaansa väitöstilaisuudessa erinomaisesti
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: