Tohtorinkoulutus

Ohjeet esitarkastajille (Sähkötekniikan korkeakoulu)

Väitöskirjojen esitarkastusta koskevia ohjeita Sähkötekniikan korkeakoulussa

Väitöskirjan yleiset laatuvaatimukset Aalto-yliopistossa

 1. Väitöskirjan tulee sisältää edustamaltaan alalta uutta tieteellistä tietoa.
 2. Väitöskirjassa uudet tulokset on esitettävä selkeästi ja tieteelliset vaatimukset täyttävästi.
 3. Oman työn osuus tutkimuksessa tulee olla riittävä ja selvästi osoitettavissa.
 4. Tutkimusmenetelmien tulee olla sellaisia, että ne täyttävät tieteelliselle tutkimukselle asetettavat vaatimukset.
 5. Väitöskirjan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja eettisesti kestäviä periaatteita.

Väitöskirjan muodot Sähkötekniikan korkeakoulussa

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä:

 1. Monografia
 2. Artikkeliväitöskirja

1.Monografia

Monografia on yhtenäinen kokonaisuus, joka perustuu väittelijän työhön, ja on väittelijän itsensä kirjoittama. Monografiassa

 • ei esitetä erillistä listaa väittelijän omista julkaisuista, mutta jos väittelijällä on julkaisuja, niihin voidaan viitata ja ne voidaan listata tavalliseen tapaan lähdeluettelossa
 • kuvataan tutkimusongelma, tutkimuksen tavoitteet, käytetyt menetelmät ja saadut tulokset sekä esitetään yhteenveto tärkeimmistä uusista tutkimustuloksista.
 • ei suositellan yllittävän 300 sivua

Tarkastus:

Monografiaväitöskirjan tarkastaminen vaatii erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta, koska sisältö tarkastetaan tällöin useimmiten ensimmäistä kertaa.

2. Artikkeliväitöskirja (yhdistelmäväitöskirja)

Artikkeliväitöskirja koostuu riittävästä määrästä samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevistä tieteellisistä artikkeleista ja niistä laaditusta yhteenvedosta.

Väitöskirjaan sisällytettävät artikkelit:

 • on julkaistu, hyväksytty julkaistavaksi tai lähetetty julkaistavaksi
 • on julkaistu asianomaisen tieteenalan arvostetulla foorumilla (esimerkiksi tieteellinen sarja, konferenssijulkaisu tai muu teos), jossa on käytössä tieteellinen vertaisarviointikäytäntö (peer review).
 • suositellaan olevan lukumäärältään 3-5 (alasta riippuen). Artikkeleiden määrä riippuu kuitenkin niiden laajuudesta, tieteellisestä merkittävyydestä ja tasosta sekä opiskelijan oman osuuden painoarvosta julkaisuissa.
 • tulee sisältää uutta tieteellistä tietoa, mutta myös kirjallisuuskatsaus voidaan hyväksyä.

Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa:

 • muodostaa itsenäisen kokonaisuuden, joka antaa kokonaiskuvan väitöstutkimuksen sisällöstä.
 • kuvaa tutkimusongelman, tutkimuksen tavoitteet ja käytetyt menetelmät sekä esittää yhteenvedon tärkeimmistä uusista tutkimustuloksista
 • suositellaan olevan 30-60 sivua pitkä johdannon alusta viiteluettelon loppuun laskettuna
 • sisältää luettelon väitöskirjaan sisältyvistä erillisjulkaisuista sekä kuvaa väittelijän itsenäisen työn osuuden erillisjulkaisuissa.

Tarkastus:

Tarkastus kohdistuu yhteenveto-osaan sekä artikkeleihin kokonaisuutena. Artikkeliväitöskirjassa kaikki julkaisut tai ainakin osa niistä ovat yleensä jo vertaisarvioituja. Tarkastaminen kohdistuu tällöin perusteellisimmin julkaisemattomiin julkaisuihin sekä yhteenveto-osaan.

Esitarkastuksen tarkoitus

Esitarkastuksen tarkoitus on todentaa täyttääkö väitöskirjan käsikirjoitus Aalto-yliopiston yleiset laatuvaatimukset sekä onko väitöskirja valmis julkaistavaksi. Tämän takia erityistä huomiota tulisi kiinnittää seuraaviin seikkoihin:

 1. tutkimustulosten aitouteen sekä niiden merkitykseen tutkimusalalla
 2. tieteelliseen oikeellisuuteen sekä selkeyteen
 3. väittelijän oman tutkimuspanoksen riittävyyteen
 4. englannin kieleen

Esitarkastajan lausunto

Esitarkastusaika on neljä viikkoa virallisen lausuntopyynnön saapumisesta, jotta väitöskirjan tarkastusprosessi korkeakoulussa voidaan viedä säädetyssä kokonaisajassa läpi. Lausunto osoitetaan tohtorinkoulutusneuvostolle ja toimitetaan sähköpostitse suunnittelija Emma Holmlundille. Kirjoitathan lausunnon englanniksi.

Annathan lausunnossasi lyhyen yhteenvedon väitöskirjatyön tärkeimmistä uusista tieteellisistä tuloksista ja suurimmista ansioista sekä todetuista puutteista. Kerrothan myös mielipiteesi tutkimustulosten aitoudesta sekä niiden merkityksestä tutkimusalalle, tieteellisestä oikeudesta ja selkeydestä, väittelijän tutkimuspanoksen riittävyydestä sekä englannin kielestä. Tarvittavat korjaus- ja parannusehdotukset esitetään lausunnossa. Pieniä stilistisiä korjausehdotuksia voi joko sisällyttää lausuntoon tai erilliseen tiedostoon (väitöskirjan sähköiseen versioon), joka toimitetaan yhdessä lausunnon kanssa. Huomaathan, että kaiken viestinnän väitöskirjan ja sen arvioinnin osalta tulee kulkea professori Vesa Välimäen ja suunnittelija Emma Holmlundin kautta.

Lausunnossa tulee myös mainita:

 • Tohtoriopiskelijan nimi
 • Väitöskirjakäsikirjoituksen otsikko
 • Oma nimesi ja tittelisi
 • Organisaatiosi
 • Lausunnon päivämäärä

Onko väitöskirja valmis julkaistavaksi?

Valitse yksi alla olevista vaihtoehdoista:

 • Käsikirjoitus voidaan julkaista sellaisenaan
 • Väitöskirja voidaan julkaista vähäisten korjausten jälkeen: korjaukset tarkastaa vastuuprofessori
 • Käsikirjoitus pitää korjata ennen julkaisemista: korjaukset tarkastaa vastuuprofessori sekä tohtorinkoulutusneuvosto
 • Käsikirjoitukseen tarvitaan suuria korjauksia ennen julkaisemista: korjattu käsikirjoitus, selvitys tehdyistä korjauksista/muutoksista/vastalauseista tulee lähettää esitarkastajalle uusintatarkastusta varten.
 • Nykyinen väitöskirjan käsikirjoitus ei voida hyväksyä

Esitä arvosana

Sinua pyydetään esitarkastuslausunnossasi esittämään väitöskirjan käsikirjoitukselle arvosana asteikolla 0 (ei hyväksyttävä) – 5 (erinomainen).

0 ei hyväksyttävä
1 tyydyttävä
2 hyvin tyydyttävä
3 hyvä
4 erittäin hyvä
5 erinomainen

Arvosanaa esittämistä varten, sinun tulee huomioida ainakin yllä olevaa 4 esitarkastuksen tarkoitukseen liittyvää seikkaa. Voit myös verrata hyväksyttyjen väitöskirjojen tasoon omassa yliopistossasi.

Väitöskirjapalkinto

Sähkötekniikan korkeakoulussa 10% väitöskirjoista palkitaan väitöskirjapalkinnolla. Jos pidät väitöskirjaa poikkeuksellisen ansiokkaana kansainvälisellä tasolla ja suosittelet väitöskirjaa huomioitavaksi väitöskirjapalkinnolla, kerrothan tästä lausunnossasi.

Väitöskirjan julkaiseminen

Lausunnot saatuaan tohtorinkoulutusneuvosto päättää väittelyluvan myöntämisestä. Kun tohtorinkoulutusneuvosto on myöntänyt väittelyluvan, väitöskirja tullaan julkaisemaan jo ennen väitöstilaisuutta: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/53

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: