Tapahtumat

Väitös uuden median alalta: MA Eva Durall

Väitöskirjassa tarkastellaan kriittisesti oppimisen seurantavälineiden käyttöönoton mahdollisuuksia ja haasteita, välineiden suunnittelun näkökulmasta.

MA Eva Durall esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa Reflection and Self-Regulation Using Monitoring Tools in Learning: Critical Design Exploration on Self-Monitoring During Independent Studyperjantaina 2. marraskuuta 2018.

Vastaväittäjä: PhD prof. Anders Morch, University of Oslo

Kustos: prof. Teemu Leinonen

Keskustelu käydään englanniksi.

Lisätietoa väitöksestä:

Väitöskirjassa tarkastellaan kriittisesti oppimisen seurantavälineiden käyttöönoton mahdollisuuksia ja haasteita, välineiden suunnittelun näkökulmasta. Työn tuloksia on kaksi: prototyyppi, jota voidaan käyttää itsensä seuraamisessa itsenäisissä oppimistilanteissa (Feeler) sekä reflektion ja itsesäätelyn tunnistaminen merkityksellisiksi taidoiksi autonomisessa ja itsenäisessä oppimisesta, jota itsetarkkailuvälineet voivat tukea. Näihin tuloksiin perustuen, tutkimuksessa esitetään joukko suunnitteluperiaatteita, joita voidaan käyttää oppimisen tukemiseen tarkoitettujen seurantavälineiden suunnittelussa.

Kriittisen ja spekulatiivisen suunnittelun mukaisesti Feeler-prototyyppi on äärimmäinen, mutta uskottava väline fysiologisten muutoksien seuraamiseen oppimistilanteissa. Feeler seuraa oppilaan aivojen aktiivisuutta tallentaen tietoa oppilaan tarkkaavaisuudesta ja rentoutumisesta itsenäisen opiskelun aikana. Prototyypin suunnittelun lähtökohta oli ihmiskeskeinen ja osallistava suunnittelu. Prototyyppi mahdollisti opiskelijoille kokeilla ja tutkijoille mahdollisuuden tutkia, hypoteettista itsetarkkailuvälinettä itsenäisen opiskelun aikana.

Tutkimuksen osana tehdyt testit toivat esiin vallalla olevia arvoja ja sosioekonomisia diskursseja, jotka liittyvät seuranta- ja valvontatyökalujen käyttöön yleensä sekä antoi mahdollisuuden opiskelijoiden pohtia ja reflektoida näiden työkalujen käyttöä oppimisessa. Tutkimuksessa korostetaan kriittisen ja spekulatiivisten tutkimusmenetelmien arvoa tuoda keskusteluun kysymyksen siitä millaisia teknologioita tulevaisuudessa käytämme opetuksessa ja oppimisessa.

Tutkimuksessa yksilöidään suunnitteluperiaatteita, jotka ryhmitellään itsetietoisuuden, ihmisten toimijuutta korostavien teknologioiden, reflektion ja itsesäätelyn teemoihin. Nämä periaatteet toteutuvat Feeler-prototyypissä tavalla, joka auttaa suunnittelijoita ja tutkijoita ymmärtämään miten tulokset voidaan muuttaa toimiviksi ideoiksi suunniteltaessa vastaavia välineitä. Tutkimuksessa korostetaan, että seurantavälineiden suunnittelussa tulisi kiinnittää erityisesti huomiota kerättävän tiedon yksityisyyteen sekä siihen, että väline tukee käyttäjien autonomiaa. Näistä teemoista tarvitaan myös lisätutkimusta.
Seurantateknologiat mahdollistavat tietojen automaattisen keräämisen ja analysoinnin sekä  palautteen annon erilaisista toiminnoista ja prosesseista. Huolimatta siitä, että nämä teknologiat ovat yhä useammin läsnä ihmisen elämässä, esimerkiksi quantified self -liikkeessä, oppimisen alueella nämä teknologiat ovat vasta kehittyvää teknologiaa. Toistaiseksi oppimisen seurantavälineiden suunnittelu on pitkälti keskittynyt sovellusalueiden etsimiseen ilman käyttötilanteiden ja -alueiden kyseenalaistamista. Vähälle huomiolle on jäänyt sellaiset kysymykset kuten kerättävän tiedon luonne, siitä tehtävät päätelmät, opiskelijoiden rooli oppimisessa sekä käsitykset oppimisesta ja teknologiasta. Tässä väitöskirjassa vastataan näihin avoimiin kysymyksiin lisäämällä ymmärrystä seurantatyökalujen suunnittelusta sekä teknologia-avusteisten seurantakäytäntöjen käyttöönotosta oppimisen alueella.

Tervetuloa!

Väitöskirja on esillä Aalto-yliopiston Väre-rakennuksessa, Otaniementie 14, vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu