Taiteen laitos

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma

Kuvataidekasvatuksen maisterivaiheen opinnot syventävät opiskelijan kriittistä taidepedagogista ajattelua, taiteellisia taitoja sekä visuaalisen kulttuurin ilmiöiden ja nykytaiteen toimintatapojen tuntemusta ja ymmärrystä.
Emma Hovi: Thing Power, 2016

Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan taiteellista toimintaa erilaisten ihmisryhmien parissa kestävän elämäntavan ehdot tiedostaen. Hän ymmärtää taiteellisten oppimisprosessien dynamiikkaa, tunnistaa sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden yhteydet taiteelliseen toimintaan sekä kykenee huomioimaan erityisryhmien tarpeet. Opiskelija oppii tarkastelemaan taidekasvatustoimintaa erilaisista teoreettisista ja filosofisista näkökulmista käsin sekä hyödyntämään mediaympäristöjen mahdollisuuksia taidepedagogisessa työssään.

Tutkinnon tavoitteena on kouluttaa kriittisen ajattelun, monipuolisen visuaalisen alan osaamisen ja taiteellisen sivistyksen sekä monipuoliset vuorovaikutustaidot omaavia kuvataideopettajia, jotka kykenevät toimimaan erilaisten oppilasryhmien ohjaajina, uudenlaisten pedagogisten menetelmien ja oppimisympäristöjen kehittäjinä ja aktiivisina yhteiskunnallisina vaikuttajina sekä osallistumaan tiedonalansa kansainväliseen keskusteluun. Opetus perustuu ajankohtaiseen tutkimustietoon ja sille on luonteenomaista monitieteisten näkökulmien yhdistäminen taiteellisten ja pedagogisen käytäntöjen kautta syntyvään kokemustietoon.

 Kuvataidekasvatuksessa suoritettu maisterintutkinto antaa laaja-alaisen opettajakelpoisuuden ja peruskoulun ja lukion kuvataiteen aineenopettajan kelpoisuuden sekä valmiudet toimia visuaalisen alan opetus-, ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä muissa oppimisympäristöissä. Opettajakelpoisuuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A986/1998, A865/2005) ja siihen johtavasta koulutuksesta on säädetty asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (A794/2004).

Kuvataidekasvatuksen maisterikoulutus

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelmaan voi hakeutua myös erillishaun kautta. Hakijalta edellytetään vähintään BA-tasoista taiteellista tai pedagogista pohjakoulutusta sekä opetuskokemusta. Kuvataidekasvatuksen maisterin tutkintoon johtavat opinnot (120 op) koostuvat pääaineen aine- ja syventävistä opinnoista (85 op) sekä opettajan pedagogisista opinnoista (35 op). Tutkinnon lisäksi voidaan edellyttää täydentäviä opintoja enintään 60 op:n verran, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmassa tutkinnossa. Täydentävät opinnot koostuvat opettajan pedagogisista opinnoista (25 op), kuvataiteen perusopinnoista (35 op) ja/tai kieliopinnoista (12 op). Opintojen alkaessa tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa määritellään mahdolliset täydentävät opinnot.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu