Ohjelmat

Insinööritieteiden tohtoriohjelma

Opetussuunnitelma 2022-2024

Opetussuunnitelma 2022–2024 koskee niitä opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.8.2022 alkaen.

Aallon tohtorinkoulutuksen opetussuunnitelma (lisää tohtorikursseja)Tutkintorakenne

Tohtorin tutkinto Insinööritieteiden tohtoriohjelmassa koostuu 40 opintopisteen laajuisista opintopisteytetyistä opinnoista sekä hyväksytystä väitöskirjasta. Opintopisteytetyt opinnot voidaan jakaa kahteen opintokokonaisuuteen: yleisiin tutkimusvalmiusopintoihin 5–20 opintopistettä sekä tutkimusalaopintoihin 20–35 opintopistettä. Jos opiskelija ei halua suorittaa tohtorintutkintoa loppuun asti, hän voi välitutkintona suorittaa lisensiaatintutkinnon. Lisensiaatintutkinto koostuu hyväksytystä lisensiaatintutkimuksesta sekä samoista 40 opintopisteen opinnoista kuin tohtorintutkinnossa.

Yleisissä tutkimusvalmiusopinnoissa tohtorikoulutettavan tulee suorittaa opintoja, jotka käsittelevät tutkimustyöhön valmentautumista, tutkimustiedon soveltamista, tutkimustiedon välittämistä sekä hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden omaksumista. Yleiset tutkimusvalmiusopinnot voivat sisältää siirrettävien taitojen opintoja (transferable skills).

Tutkimusalan opinnot ja väitöskirja perehdyttävät tohtoriopiskelijan laajasti ja syvällisesti johonkin tutkimusalaan. Tohtorinkoulutuksen opinnot voivat sisältää opintoja useasta Aallon korkeakoulusta, kunhan niistä on sovittu tohtorikoulutettavan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (THOPS).

Yleiset tutkimusvalmiusopinnot, 5-20 ECTS

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että tohtorikoulutettava tuntee tieteen peruskäsitteet, tieteellisen tutkimuksen ja tieteellisen tiedon keskeiset tunnusmerkit sekä tutkimusalansa tärkeimmät tutkimusmenetelmät. Lisäksi tohtorikoulutettava voi kehittää siirrettäviä työelämävalmiuksiaan. Lisäksi hän osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön perusperiaatteita tutkimustyössään, osaa soveltaa tieteellisen julkaisun perusrakennetta tutkimusraporteissaan, tuntee alansa keskeiset tieteelliset julkaisusarjat ja kykenee laatimaan väitöskirjalleen asiallisen perusrakenteen.

Yleisten tutkimusvalmiusopintojen suorittamisen jälkeen

 • valmistuneen viestintä-, henkilösuhde- ja projektinjohtamistaidot ovat kehittyneet
 • valmistunut osaa toimia vastuullisesti eettisten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä
 • valmistuneella on kyky toimia monialaisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä erilaisten toimijoiden kanssa.

Tähän kokonaisuuteen voidaan sisällyttää tutkimusmetodologisia opintoja, tutkimusetiikan ja tieteen historian ja filosofian opintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen periaatteita. Osa kokonaisuudesta voi olla yliopistokäytänteiden oppimista, kuten opettamista ja tutkimustyön ohjausta. Kokonaisuus voi sisältää osin myös tutkimusprojektiin liittyviä tieteellisiä valmistelutehtäviä sekä esiintymistä oman alan tieteellisessä konferenssissa. Osa kokonaisuudesta voi koostua myös pedagogisista opinnoista. Kieliopintoja ei yleensä voida sisällyttää tutkintoon, lukuun ottamatta muutamia erityisiä kieli- ja viestintäopintoja, jotka on lueteltu erikseen.

Yliopistokäytänteiden oppiminen, kuten opettaminen ja ohjaus (1-3 op), tieteelliset valmistelutehtävät ja pedagogiset opinnot:

 • opintopistemäärästä sovitaan yksilöllisesti vastuuprofessorin kanssa
 • kun tohtoriopiskelija vastaa itsenäisesti opetuksesta kurssilla tai sen osalla tai toimii kandidaatintyön tai diplomityön virallisena ohjaajana, hän voi saada yhteensä enintään 9 op
 • osallistumisesta pedagogiseen koulutukseen suorittamalla YOOP-kursseja tai Aalto-yliopiston pedagogista koulutusta voi saada korkeintaan 15 op

Pakollinen kurssi

LC-L1010 Research Ethics tai vastaava kurssi

Valinnaisia kursseja

Aalto-yliopiston viestintäkurssit tohtoriopiskelijoille, katso Kieli- ja viestintäkursseja

Yhteiset valtakunnalliset kurssit, tarjotaan findocnet.fi:n kautta

Kursseja avoimesta tieteestä, tutkimusetiikasta, tieteen teoriasta sekä tutkimusapurahoista, projektinhallinnasta ja tutkimussuunnitelmien laatimisesta on saatavilla valtakunnallisesti https://findocnet.fi.

Tutkimusalan opinnot, 20–35 ECTS

Osaamistavoitteet

Tutkimusalan opintokokonaisuus tukee väitöskirjatyön tekemistä ja antaa valmiuksia sekä tutkijan tehtäviin, että muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan:

 • valmistunut hallitsee oman tutkimusalansa tiedot ja taidot syventävällä tasolla
 • valmistunut osaa jakaa tuloksiaan sekä tiedeyhteisössä että laajemmalle yleisölle
 • valmistunut osaa ohjata tohtoriopiskelijoita sekä toimia väitöskirjan arvioijana.

Nämä opinnot ovat tohtoriopintojen ydinopintoja ja niistä sovitaan yhdessä vastuuprofessorin kanssa.

Opinnot voivat sisältää esim. opiskelijan tutkimusaiheeseen liittyviä yleisiä ja erityisiä opintoja. Kursseja löytyy sivustoilta MyCourses, SISU tai courses.aalto.fi.

Tutkimusalan opintojen täytyy olla jatko-opintotasoisia kursseja tai muita tohtoritutkintoon soveltuvia kursseja. Tutkimustyöstä ei voida antaa opintopisteitä.

Tohtoripintoihin hyväksyttävät kurssit ovat pääsääntöisesti opetusohjelmassa L- tai D-merkittyjä eli tohtoriopintokelpoisia kursseja esimerkiksi:

EEN-E2004 Mass Transfer D
MEC-L1001 Design Science

Suositeltavia muotoja suorittaa näitä opintoja ovat mm.

Sopivat kurssit Aalto-yliopistossa tai muissa yliopistoissa
Tutkimusalaan liittyvien käytännön tehtävien suorittaminen ja raportoiminen
Kirjallisuuskatsaukset
Suulliset ja kirjalliset kirjallisuuskuulustelut
Opinnot tieteellisissä kesä- ja talvikouluissa sekä tutkijakoulujen järjestämillä kursseilla
Konferenssiesitelmät
Yliopistokäytäntöjen oppiminen

Painettu kirjallisuus valitaan mahdollisuuksien mukaan kunkin opiskelijan henkilökohtaisten opiskelutavoitteiden mukaisesti ottaen huomioon koko tieteenalan riittävän laaja kattavuus. Kirjallisuutta voi tenttiä useassa osassa, joista sovitaan erikseen vastuuprofessorin kanssa. Professori määrittelee opintopisteiden määrän kirjallisuuden laajuuden ja vaikeusasteen mukaan. Opintosuunnitelmaan tulee merkitä kirjallisuuden sivumäärä ja vastaava määrä opintopisteitä.

Kirjallisuuden mitoitusohje:

 • vaativa tieteellinen teksti (esimerkiksi paljon kaavoja): 70 sivua on 1 op
 • vaikeaksi luokiteltava teksti: 100 sivua on 1 op
 • kohtuullisen helppolukuinen teksti: 120 sivua on 1 op

Esiintymisestä oman alan tieteellisessä konferenssissa voi saada yhteensä enintään 8 op: posteri 1 op, suullinen esitelmä 1 op, konferenssijulkaisu 1 op

Yliopistokäytänteiden oppiminen, kuten opettaminen ja ohjaus (1-3 op), tieteelliset valmistelutehtävät:

 • kun tohtoriopiskelija vastaa itsenäisesti opetuksesta kurssilla tai sen osalla tai toimii kandidaatintyön tai diplomityön virallisena ohjaajana, hän voi saada yhteensä enintään 9 op

Anna palautetta sivusta

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: