Koulutustarjonta

Valokuvataiteen maisteriohjelma

Tervetuloa valokuvataiteen maisteriohjelmaan Aalto-yliopistoon! Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa innostava opetus kohtaa syvällisen ymmärryksen nykyvalokuvasta.

Photo by Petri Juntunen, called Untitled (Of Clouds and Clocks), 2019. A horse standing in front of clouds in the red-shaded picture.
Petri Juntunen: Untitled (Of Clouds and Clocks), 2019

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2020 – 4.1.2021

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Ohjelmamme tarjoaa monipuoliset ja inspiroivat opinnot nykyvalokuvataiteen, dokumentaarisen kuvan ja taiteellisen tutkimuksen alueilla. Tavoitteellisessa ja asiantuntevassa yhteisössämme kehität ilmaisullisia taitojasi ja teoreettista ajatteluasi sekä saat ammatillisen pätevyyden alalla toimimiseen. Vahva taiteellinen ja visuaalinen näkemys sekä kyky käsitteelliseen ajatteluun ovat ohjelmamme avaintekijöitä.

Koulutuksessa tuemme juuri sinun henkilökohtaista ilmaisuasi sekä tarjoamme teoriapohjan nykyvalokuvan ilmiöiden ymmärtämiseen. Laaja-alaisessa kurssitarjonnassamme on vapaasti valittavia työpajoja liittyen mm. dokumentaarisen ja rakennetun valokuvan käytäntöihin, kokeelliseen studiotyöskentelyyn, liikkuvaan kuvaan, valokuvan uusiin alustoihin sekä nykytaiteen erilaisiin työskentelymenetelmiin ja teemoihin.

Ajanmukaiset opetustilamme sijaitsevat Väreessä, Otaniemen vehreän viihtyisällä ja kansainvälisellä kampuksella, 11 minuutin metromatkan päässä Helsingin rautatieasemalta.

Koulutuksen sisältö

Opinnoissa painotetaan valokuvausta itsenäisenä, monialaisena ilmaisuvälineenä ja kehitetään taiteellista ja tutkimuksellista ajattelua.

Valokuvataiteen maisteriohjelman henkilökunta ja opiskelijat muodostavat akateemisen, luovan yhteisön. Itsenäistä työskentelyä edellyttävä opiskelu on kokopäiväistä. Opinnot sisältävät ammatillisia, taiteellisia ja tutkimuksellisia kursseja. Opintojaksot koostuvat työpajoista, luennoista, seminaareista, itsenäisistä projekteista ja niihin liittyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Opiskelijana voit oman kiinnostuksesi mukaan täydentää aineopintoja esimerkiksi taiteen laitoksen tarjoamilla opinnoilla tai yhteiskuntatieteellisillä, humanistisilla tai teknisillä opinnoilla muissa korkeakouluissa.

Opinnot edellyttävät soveltuvaa pohjakoulutusta, uteliaisuutta valokuvan ilmaisullisiin mahdollisuuksiin sekä näkemystä ja henkilökohtaista motivaatiota. Opinnot mahdollistavat ammatillisen erityisosaamisen, ilmaisullisten taitojen ja teoreettisen ajattelun elinikäisen kehittämisen. Opintojen tulokset saavat näkyvyyttä vuosittain useissa kotimaisissa ja kansainvälissä näyttelyissä, valokuvajulkaisuissa ja Helsinki School -toiminnassa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löytyy lukuvuoden 2020-2022 opinto-oppaasta.

Valokuvataiteen maisteriohjelman sivuilta http://photography.aalto.fi/ voit tutustua tarkemmin ohjelman sisältöön, tutkimukseen ja projekteihin.

Koulutuksen tavoite

Sisältötavoitteet

 • Opiskelija saa valmiuksia eri ilmaisumuotojen ja työskentelytapojen kokeilemiseen sekä oman taiteellisen työskentelynsä kehittämiseen.
 • Opiskelija syventää ilmaisuaan, luottamustaan taiteelliseen näkemykseensä ja ammatillista osaamistaan.
 • Opiskelija saa laajan käsityksen nykytaiteen ja visuaalisen kulttuurin kentästä ja osaa suhteuttaa toimintansa siihen.
 • Tutkinnon suorittanut ymmärtää valokuvan monet eri käyttötavat ja niiden erityispiirteet sekä kykenee toimimaan itsenäisesti ja ammattimaisesti visuaalisen kulttuurin ja kuvataiteen kentällä.

Taitotavoitteet

 • Opiskelija hallitsee ilmaisuaan tukevat tekniikat ja työskentelytavat.
 • Opiskelija tuntee valokuvan erilaiset esittämiskäytännöt sekä julkaisuprosessit ja -alustat.
 • Opiskelija kykenee verkostoitumaan kansallisesti ja kansainvälisesti sekä esittelemään omaa osaamistaan erilaisille yleisöille.
 • Opintojen jälkeen opiskelijalla on valmiudet elinikäiseen oppimiseen.

Akateemiset taidot

 • Opiskelija tuntee valokuvatutkimuksen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen suuntaukset ja menetelmät sekä niihin liittyvät teoreettiset taustat.
 • Opiskelija osaa lukea, analysoida ja kirjoittaa tutkimuksellista tekstiä sekä käyttää erilaisia lähteitä.
 • Opiskelija ymmärtää erilaisia tutkimisen ja kirjoittamisen tapoja ja osaa soveltaa niitä esimerkiksi taiteelliseen tutkimukseen.
 • Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tohtoriopintoihin.

Lisätietoa opetuskielistä 

Maisteriohjelman opetuskielet ovat suomi ja englanti. Opiskelijat voivat kirjoittaa opinnäytteensä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Uramahdollisuudet

Valokuvataiteen maisteriohjelman tavoitteena on auttaa opiskelijoitamme löytämään omat vahvuutensa ja luomaan mahdollisuuksia menestyä jatkuvasti muuttuvalla ja kehittyvällä alalla. Koulutuksemme tarjoaa erinomaiset edellytykset valokuvan ja nykytaiteen kentällä toimimiseen, ja ohjelmamme onkin tullut tunnetuksi useista kansainvälisesti menestyneistä alumneistaan. Taiteen maisterin tutkinto antaa myös edellytykset hakeutua taiteen tohtorin tutkintoon johtaviin jatko-opintoihin.

Tehtävänimikkeitä

Maisteriopinnot antavat sinulle valmiudet toimia monipuolisesti alan työtehtävissä kuten valokuvaajana, taiteilijana, kuvajournalistina, kuvatoimittajana, valokuvauksen opettajana, tutkijana tai erilaisissa järjestö- ja asiantuntijatehtävissä. Tutkinnon suorittaneet yhdistävät usein työssään alan eri tehtäviä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakea valokuvataiteen tohtoriopintoihin.

Kansainvälistyminen

Koulutus tähtää siihen, että opiskelijalla on valmiudet toimia alan kansainvälisellä kentällä. Maisteriopiskelijat tulevat eri puolilta maailmaa ja suuri osa aine- ja syventävistä opinnoista tarjotaan englanniksi. Opiskelijavaihtoa ulkomaille opintojen aikana suositellaan ja tuetaan. Opintojen aikana on mahdollista hakea ulkomaisiin residenssiohjelmiin ja -työpajoihin, esitellä omaa portfoliota alan ammattilaisille sekä ehdottaa teoksiaan mukaan Helsinki School -näyttelytoimintaan.

Tutkintoon suositellaan sisällytettäväksi vaihto-opintoja toisen opiskeluvuoden syyslukukaudella. Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus tutustua ajankohtaiseen kansainväliseen tutkimukseen parillisina vuosina järjestettävän Helsinki Photomedia -konferenssin yhteydessä.

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset valokuvataiteen maisteriohjelmaan arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Vaihe I

Taiteellinen ja/tai designtoiminta

Arvioinnin kohde

Osoitukset taiteellisista töistä, esim. projektit, julkaisut, näyttelyjen dokumenttimateriaalit, valokuvasarjat, yksittäiset valokuvat ja muut taideteokset.

Valintaperusteet

 

Odotamme hakijoilta taiteellista näkemystä ja kehittymismahdollisuuksia sekä päämääräsuuntautunutta lähestymistapaa ja kykyä omaksua uusia näkökulmia ja työtapoja.

Osaamisen osoittamisen tapa

Työnäytekansio (portfolio)

 

 

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot

Valintaperusteet

 

Hakijoilta odotetaan vahvaa motivaatiota, hyviä yhteistyötaitoja ja kykyä sitoutua täysipäiväiseen opiskeluun. Odotamme myös syvällistä ymmärrystä valokuvasta välineenä ja kulttuurina sekä henkilökohtaista taiteellista näkemystä.

Osaamisen osoittamisen tapa

Motivaatiokirje

 

 

Muu osaaminen

Arvioinnin kohde

Työkokemus ja muu hankittu osaaminen/saavutukset, esim. julkaisut ja näyttelyt, ei-muodollinen koulutus, kilpailut.

Valintaperusteet

 

Hakemukseen liitetään myös ansioluettelo, josta ilmenevät hakijan taustatiedot.

Osaamisen osoittamisen tapa

Ansioluettelo

 

 

Vaihe II

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot/Vaiheen II tehtävien arviointi.

Valintaperusteet

 

Edellytämme hyvää kirjallista ilmaisutaitoa ja kykyä pohtia käsitteellisesti valokuvaan liittyviä kysymyksiä.

Odotamme myös syvällistä ymmärrystä valokuvasta välineenä ja kulttuurina sekä henkilökohtaista taiteellista näkemystä.

Osaamisen osoittamisen tapa

Vaiheen II tehtävä

 

 

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot

Valintaperusteet

 

Edellytämme hyviä suullisia viestintätaitoja ja yhteistyötaitoja. Odotamme myös syvällistä ymmärrystä valokuvasta välineenä ja kulttuurina sekä henkilökohtaista taiteellista näkemystä.

Osaamisen osoittamisen tapa

Vaiheen II haastattelu

 

 

Arviointiprosessi

Hakijat arvioidaan aluksi Aalto-yliopiston yleisten hakukelpoisuusvaatimusten perusteella. Hakijat, jotka täyttävät maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti.

Yleiset hakukelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden valintaprosessi on kaksivaiheinen:

Vaihe I

Ensimmäisessä vaiheessa hakemukset arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

 • Soveltuvuus/Motivaatiokirje
 • Taiteellinen ja/tai designtoiminta
 • Muu osaaminen

Valintaprosessin vaiheeseen II kutsutaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät vaatimukset ja jotka arvioitiin parhaiksi vaiheessa I.

Vaihe II

Toisessa vaiheessa käytetään seuraavia arviointiperusteita:

 • Soveltuvuus/Tehtävä
 • Soveltuvuus/Haastattelu

Osa hakijoista kutsutaan vaiheeseen II. Kutsut vaiheeseen II lähetetään hakijoille viimeistään seitsemän päivää ennen sitä.

Valintaprosessin vaiheessa II hakijat tekevät tehtävän annetussa ajassa. Tehtävä voi olla kirjallinen tai visuaalinen, ja se perustuu hakijoille annettavaan aineistoon. Vaiheeseen II kutsuttaville hakijoille kerrotaan erikseen, mikäli heidän on otettava mukaan välineistöä.

Vaiheeseen II kuuluu myös 20 minuuttia kestävä haastattelu. Haastatteluun voi osallistua ja tehtävän voi tehdä myös etänä.

Lopullinen valinta

Vaiheen II arvioinnin jälkeen hakijoista valitaan parhaat vaiheiden I ja II kokonaistulosten perusteella.

Tarvittavat hakukohdekohtaiset dokumentit

Kaikkien hakijoiden on toimitettava Aalto-yliopiston verkkosivuilla luetellut hakudokumentit: https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/haku-maisterikoulutuksiin. Lisäksi tähän hakukohteeseen on toimitettava seuraavat hakukohdekohtaiset dokumentit:

Motivaatiokirje

Hakijan on toimitettava kirjallinen motivaatiokirje (enimmäispituus 4000 merkkiä yhtenä pdf-tiedostona), josta käyvät ilmi hakijan syy hakea maisteriohjelmaan, erityiset kiinnostuksenkohteet alalla ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavia opintoja koskevat tavoitteet ja toiveet. Hakijan on kuvailtava henkilökohtaisia vahvuuksiaan, kiinnostuksenkohteitaan, taiteellisia visioitaan ja tavoitteitaan.

Tämän hakudokumentin puuttuminen vaikuttaa hakemuksen arviointiin kielteisesti.

Työnäytekansio (portfolio)

Työnäytekansion ensimmäisellä sivulla on oltava näkyvästi hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja pääaine, johon hän on hakemassa. Työnäytekansion on suosituspituus on 20–30 sivua. Se on ladattava yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä. Linkki hakijan verkkosivuilla olevaan portfolioon ei ole riittävä.

Työnäytekansio voi koostua yksittäisten teosten tai teossarjojen kuvista ja näyttelyjen dokumenttimateriaaleista. Työnäytekansion tulee esitellä monipuolisesti ja kattavasti hakijan aikaisempi akateeminen, ammatillinen ja/tai tieteellinen toiminta. Työnäytekansiossa voi myös olla yksi linkki salasanasuojattuun tai julkiseen videoon (esim. Vimeo, YouTube). Video saa olla enintään 5 minuuttia pitkä (editoitu tiedosto, joka esittelee yhden tai useamman teoksen). Ilmoita mahdollinen salasana työnäytekansiossa.

Jokaisen teoksen yhteydessä on kerrottava teoksen nimi ja/tai teema, tuotantotapa, käytetty materiaali, koko, käyttötarkoitus, valmistumisvuosi sekä mahdollinen näytteilläolo-, esilläolo- tai julkaisupaikka.

Työnäytekansion enimmäiskoko on 1,0 GB. Nimeä tiedosto seuraavasti: Portfolio-sukunimi-etunimi.pdf. Jos työnäytekansiossa on linkkejä salasanasuojattuihin videoihin, ilmoita salasana(t) työnäytekansiossa. Jos työnäytekansiota ei ole liitetty sähköiseen hakulomakkeeseen määräaikaan mennessä, hakemus hylätään.

Tämän hakudokumentin puuttuminen vaikuttaa hakemuksen arviointiin kielteisesti.

CV

Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo (yksi PDF-tiedosto), jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, näyttelyt, julkaistu kirjallisuus ja artikkelit, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Tämän hakudokumentin puuttuminen vaikuttaa hakemuksen arviointiin kielteisesti.

Hakemusasiakirjojen kieli

Hakudokumentit tulee palauttaa jollakin seuraavista kielistä: suomi (ruotsi) tai englanti.

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu