Valokuvataiteen maisteriohjelma

Tervetuloa valokuvataiteen maisteriohjelmaan Aalto-yliopistoon! Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa innostava opetus kohtaa syvällisen ymmärryksen nykyvalokuvasta.

Kuva: Laura Konttinen
Laura Konttinen: Arrival

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

3.12.2018 - 11.1.2019

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 11.1.2019
Lue lisää

Ohjelmamme tarjoaa monipuoliset ja inspiroivat opinnot nykyvalokuvataiteen, dokumentaarisen kuvan ja taiteellisen tutkimuksen alueilla. Tavoitteellisessa ja asiantuntevassa yhteisössämme kehität ilmaisullisia taitojasi ja teoreettista ajatteluasi sekä saat ammatillisen pätevyyden alalla toimimiseen. Vahva taiteellinen ja visuaalinen näkemys sekä kyky käsitteelliseen ajatteluun ovat ohjelmamme avaintekijöitä.

Koulutuksessa tuemme juuri sinun henkilökohtaista ilmaisuasi sekä tarjoamme teoriapohjan nykyvalokuvan ilmiöiden ymmärtämiseen. Laaja-alaisessa kurssitarjonnassamme on vapaasti valittavia työpajoja liittyen mm. dokumentaarisen ja rakennetun valokuvan käytäntöihin, kokeelliseen studiotyöskentelyyn, liikkuvaan kuvaan, valokuvan uusiin alustoihin sekä nykytaiteen erilaisiin työskentelymenetelmiin ja teemoihin.

Ajanmukaiset opetustilamme sijaitsevat Väreessä, Otaniemen vehreän viihtyisällä ja kansainvälisellä kampuksella, 11 minuutin metromatkan päässä Helsingin rautatieasemalta.

Koulutuksen sisältö

Opinnoissa painotetaan valokuvausta itsenäisenä, monialaisena ilmaisuvälineenä ja kehitetään taiteellista ja tutkimuksellista ajattelua.

Valokuvataiteen maisteriohjelman henkilökunta ja opiskelijat muodostavat akateemisen, luovan yhteisön. Itsenäistä työskentelyä edellyttävä opiskelu on kokopäiväistä. Opinnot sisältävät ammatillisia, taiteellisia ja tutkimuksellisia kursseja. Opintojaksot koostuvat työpajoista, luennoista, seminaareista, itsenäisistä projekteista ja niihin liittyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Opiskelijana voit oman kiinnostuksesi mukaan täydentää aineopintoja esimerkiksi taiteen laitoksen tarjoamilla opinnoilla tai yhteiskuntatieteellisillä, humanistisilla tai teknisillä opinnoilla muissa korkeakouluissa.

Opinnot edellyttävät soveltuvaa pohjakoulutusta, uteliaisuutta valokuvan ilmaisullisiin mahdollisuuksiin sekä näkemystä ja henkilökohtaista motivaatiota. Opinnot mahdollistavat ammatillisen erityisosaamisen, ilmaisullisten taitojen ja teoreettisen ajattelun elinikäisen kehittämisen. Opintojen tulokset saavat näkyvyyttä vuosittain useissa kotimaisissa ja kansainvälissä näyttelyissä, valokuvajulkaisuissa ja Helsinki School -toiminnassa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä lukuvuoden 2018-2020 Opinto-oppaasta.

Valokuvataiteen maisteriohjelman sivuilta http://photography.aalto.fi/ voit tutustua tarkemmin ohjelman sisältöön, tutkimukseen ja projekteihin.

Koulutuksen tavoite

Sisältötavoitteet

 • Opiskelija saa valmiuksia eri ilmaisumuotojen ja työskentelytapojen kokeilemiseen sekä oman taiteellisen työskentelynsä kehittämiseen.
 • Opiskelija syventää ilmaisuaan, luottamustaan taiteelliseen näkemykseensä ja ammatillista osaamistaan.
 • Opiskelija saa laajan käsityksen nykytaiteen ja visuaalisen kulttuurin kentästä ja osaa suhteuttaa toimintansa siihen.
 • Tutkinnon suorittanut ymmärtää valokuvan monet eri käyttötavat ja niiden erityispiirteet sekä kykenee toimimaan itsenäisesti ja ammattimaisesti visuaalisen kulttuurin ja kuvataiteen kentällä.

Taitotavoitteet

 • Opiskelija hallitsee ilmaisuaan tukevat tekniikat ja työskentelytavat.
 • Opiskelija tuntee valokuvan erilaiset esittämiskäytännöt sekä julkaisuprosessit ja -alustat.
 • Opiskelija kykenee verkostoitumaan kansallisesti ja kansainvälisesti sekä esittelemään omaa osaamistaan erilaisille yleisöille.
 • Opintojen jälkeen opiskelijalla on valmiudet elinikäiseen oppimiseen.

Akateemiset taidot

 • Opiskelija tuntee valokuvatutkimuksen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen suuntaukset ja menetelmät sekä niihin liittyvät teoreettiset taustat.
 • Opiskelija osaa lukea, analysoida ja kirjoittaa tutkimuksellista tekstiä sekä käyttää erilaisia lähteitä.
 • Opiskelija ymmärtää erilaisia tutkimisen ja kirjoittamisen tapoja ja osaa soveltaa niitä esimerkiksi taiteelliseen tutkimukseen.
 • Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tohtoriopintoihin.

Lisätietoa opetuskielistä 

Maisteriohjelman opetuskielet ovat suomi ja englanti. Opiskelijat voivat kirjoittaa opinnäytteensä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Uramahdollisuudet

Valokuvataiteen maisteriohjelman tavoitteena on auttaa opiskelijoitamme löytämään omat vahvuutensa ja luomaan mahdollisuuksia menestyä jatkuvasti muuttuvalla ja kehittyvällä alalla. Koulutuksemme tarjoaa erinomaiset edellytykset valokuvan ja nykytaiteen kentällä toimimiseen, ja ohjelmamme onkin tullut tunnetuksi useista kansainvälisesti menestyneistä alumneistaan. Taiteen maisterin tutkinto antaa myös edellytykset hakeutua taiteen tohtorin tutkintoon johtaviin jatko-opintoihin.

Tehtävänimikkeitä

Maisteriopinnot antavat sinulle valmiudet toimia monipuolisesti alan työtehtävissä kuten valokuvaajana, taiteilijana, kuvajournalistina, kuvatoimittajana, valokuvauksen opettajana, tutkijana tai erilaisissa järjestö- ja asiantuntijatehtävissä. Tutkinnon suorittaneet yhdistävät usein työssään alan eri tehtäviä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakea valokuvataiteen tohtoriopintoihin.

Kansainvälistyminen

Koulutus tähtää siihen, että opiskelijalla on valmiudet toimia alan kansainvälisellä kentällä. Maisteriopiskelijat tulevat eri puolilta maailmaa ja suuri osa aine- ja syventävistä opinnoista tarjotaan englanniksi. Opiskelijavaihtoa ulkomaille opintojen aikana suositellaan ja tuetaan. Opintojen aikana on mahdollista hakea ulkomaisiin residenssiohjelmiin ja -työpajoihin, esitellä omaa portfoliota alan ammattilaisille sekä ehdottaa teoksiaan mukaan Helsinki School -näyttelytoimintaan.

Tutkintoon suositellaan sisällytettäväksi vaihto-opintoja toisen opiskeluvuoden syyslukukaudella. Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus tutustua ajankohtaiseen kansainväliseen tutkimukseen parillisina vuosina järjestettävän Helsinki Photomedia -konferenssin yhteydessä.

Valintamenettely ja hakukohdekohtaiset vaatimukset

Opiskelijavalinnoissa keskeisiä arviointikriteerejämme ovat taiteellinen näkemyksellisyys, tavoitteellisuus ja kehityskelpoisuus. Lisäksi sinulta edellytetään vahvaa motivaatiota, yhteistyökykyä sekä mahdollisuutta sitoutua opintoihin kokopäiväisesti.

Hakijana sinulla tulee olla vähintään alempi korkeakoulututkinto, joka antaa riittävät tiedot ja -taidot valokuvataiteen maisteriopintoihin. Soveltuva pohjakoulutus voi olla esimerkiksi valokuvauksen tai taiteen alan kandidaatin tutkinto.

Opiskelijavalinta on kaksiosainen. Osien välissä suoritetaan karsintaa. Valinta tehdään hakemusasiakirjojen, työnäytekansion, opintosuunnitelman, ansioluettelon (CV), haastattelun ja mahdollisen valintakoetehtävän perusteella.

Motivaatiokirje (opintosuunnitelma)

Hakija laatii kirjallisen motivaatiokirjeen (max 4000 merkkiä), joka sisältää perustelun siitä, miksi hakija pyrkii kyseiseen hakukohteeseen, mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa kyseisellä koulutusalalla ja tavoitteet sekä toiveet Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavista opinnoista. Hakijan tulee eritellä omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan, taide- ja muotoilunäkemyksiään, töihinsä liittyviä näkökohtia ja taiteellisia päämääriä.

Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta.

CV

Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, näyttelyt, julkaistu kirjallisuus ja artikkelit, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakija lataa CV:n yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Portfolio

Hakija lataa sähköisen portfolion yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä. Hakija ei voi ladata järjestelmään kuin yhden tiedoston ja tiedostomuoto on rajoitettu PDF:ksi.

Portfolion ensimmäisellä sivulla on oltava näkyvästi hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja hakukohde, johon hakee. Portfolion suositeltu koko on 20-30 sivua. Pelkkä linkki kotisivuilla olevaan portfolioon ei riitä.

Portfolio voi koostua yksittäisistä teoskuvista, teoskokonaisuuksista ja näyttelydokumentaatioista. Portfolion tulee esitellä monipuolisesti ja kattavasti hakijan aikaisempi akateeminen, ammatillinen ja/tai taiteellinen toiminta. Hakija voi toimittaa osana portfoliotaan myös linkkejä videotiedostoihin (esim. Vimeo, Youtube) salasanasuojattuna tai ilman suojausta. Mahdollinen salasana tulee sisällyttää portfolioon.

Kunkin työn yhteydessä tulee mainita teoksen nimi ja/tai teema, tekotapa, materiaali, koko, toteuttamistarkoitus sekä toteuttamisvuosi ja mahdollinen esityspaikka.

Hakudokumenttien kieli

Suomi, ruotsi tai englanti

Haku taiteen maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin (2 v)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 11.1.2019
Lue lisää
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu