Koulutustarjonta

Valokuvataiteen maisteriohjelma

Tervetuloa valokuvataiteen maisteriohjelmaan Aalto-yliopistoon! Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa innostava opetus kohtaa syvällisen ymmärryksen nykyvalokuvasta.

Kuva: Laura Konttinen
Laura Konttinen: Arrival

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

2.12.2019 – 3.1.2020

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Ohjelmamme tarjoaa monipuoliset ja inspiroivat opinnot nykyvalokuvataiteen, dokumentaarisen kuvan ja taiteellisen tutkimuksen alueilla. Tavoitteellisessa ja asiantuntevassa yhteisössämme kehität ilmaisullisia taitojasi ja teoreettista ajatteluasi sekä saat ammatillisen pätevyyden alalla toimimiseen. Vahva taiteellinen ja visuaalinen näkemys sekä kyky käsitteelliseen ajatteluun ovat ohjelmamme avaintekijöitä.

Koulutuksessa tuemme juuri sinun henkilökohtaista ilmaisuasi sekä tarjoamme teoriapohjan nykyvalokuvan ilmiöiden ymmärtämiseen. Laaja-alaisessa kurssitarjonnassamme on vapaasti valittavia työpajoja liittyen mm. dokumentaarisen ja rakennetun valokuvan käytäntöihin, kokeelliseen studiotyöskentelyyn, liikkuvaan kuvaan, valokuvan uusiin alustoihin sekä nykytaiteen erilaisiin työskentelymenetelmiin ja teemoihin.

Ajanmukaiset opetustilamme sijaitsevat Väreessä, Otaniemen vehreän viihtyisällä ja kansainvälisellä kampuksella, 11 minuutin metromatkan päässä Helsingin rautatieasemalta.

Koulutuksen sisältö

Opinnoissa painotetaan valokuvausta itsenäisenä, monialaisena ilmaisuvälineenä ja kehitetään taiteellista ja tutkimuksellista ajattelua.

Valokuvataiteen maisteriohjelman henkilökunta ja opiskelijat muodostavat akateemisen, luovan yhteisön. Itsenäistä työskentelyä edellyttävä opiskelu on kokopäiväistä. Opinnot sisältävät ammatillisia, taiteellisia ja tutkimuksellisia kursseja. Opintojaksot koostuvat työpajoista, luennoista, seminaareista, itsenäisistä projekteista ja niihin liittyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Opiskelijana voit oman kiinnostuksesi mukaan täydentää aineopintoja esimerkiksi taiteen laitoksen tarjoamilla opinnoilla tai yhteiskuntatieteellisillä, humanistisilla tai teknisillä opinnoilla muissa korkeakouluissa.

Opinnot edellyttävät soveltuvaa pohjakoulutusta, uteliaisuutta valokuvan ilmaisullisiin mahdollisuuksiin sekä näkemystä ja henkilökohtaista motivaatiota. Opinnot mahdollistavat ammatillisen erityisosaamisen, ilmaisullisten taitojen ja teoreettisen ajattelun elinikäisen kehittämisen. Opintojen tulokset saavat näkyvyyttä vuosittain useissa kotimaisissa ja kansainvälissä näyttelyissä, valokuvajulkaisuissa ja Helsinki School -toiminnassa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä lukuvuoden 2018-2020 Opinto-oppaasta.

Valokuvataiteen maisteriohjelman sivuilta http://photography.aalto.fi/ voit tutustua tarkemmin ohjelman sisältöön, tutkimukseen ja projekteihin.

Koulutuksen tavoite

Sisältötavoitteet

 • Opiskelija saa valmiuksia eri ilmaisumuotojen ja työskentelytapojen kokeilemiseen sekä oman taiteellisen työskentelynsä kehittämiseen.
 • Opiskelija syventää ilmaisuaan, luottamustaan taiteelliseen näkemykseensä ja ammatillista osaamistaan.
 • Opiskelija saa laajan käsityksen nykytaiteen ja visuaalisen kulttuurin kentästä ja osaa suhteuttaa toimintansa siihen.
 • Tutkinnon suorittanut ymmärtää valokuvan monet eri käyttötavat ja niiden erityispiirteet sekä kykenee toimimaan itsenäisesti ja ammattimaisesti visuaalisen kulttuurin ja kuvataiteen kentällä.

Taitotavoitteet

 • Opiskelija hallitsee ilmaisuaan tukevat tekniikat ja työskentelytavat.
 • Opiskelija tuntee valokuvan erilaiset esittämiskäytännöt sekä julkaisuprosessit ja -alustat.
 • Opiskelija kykenee verkostoitumaan kansallisesti ja kansainvälisesti sekä esittelemään omaa osaamistaan erilaisille yleisöille.
 • Opintojen jälkeen opiskelijalla on valmiudet elinikäiseen oppimiseen.

Akateemiset taidot

 • Opiskelija tuntee valokuvatutkimuksen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen suuntaukset ja menetelmät sekä niihin liittyvät teoreettiset taustat.
 • Opiskelija osaa lukea, analysoida ja kirjoittaa tutkimuksellista tekstiä sekä käyttää erilaisia lähteitä.
 • Opiskelija ymmärtää erilaisia tutkimisen ja kirjoittamisen tapoja ja osaa soveltaa niitä esimerkiksi taiteelliseen tutkimukseen.
 • Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tohtoriopintoihin.

Lisätietoa opetuskielistä 

Maisteriohjelman opetuskielet ovat suomi ja englanti. Opiskelijat voivat kirjoittaa opinnäytteensä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Uramahdollisuudet

Valokuvataiteen maisteriohjelman tavoitteena on auttaa opiskelijoitamme löytämään omat vahvuutensa ja luomaan mahdollisuuksia menestyä jatkuvasti muuttuvalla ja kehittyvällä alalla. Koulutuksemme tarjoaa erinomaiset edellytykset valokuvan ja nykytaiteen kentällä toimimiseen, ja ohjelmamme onkin tullut tunnetuksi useista kansainvälisesti menestyneistä alumneistaan. Taiteen maisterin tutkinto antaa myös edellytykset hakeutua taiteen tohtorin tutkintoon johtaviin jatko-opintoihin.

Tehtävänimikkeitä

Maisteriopinnot antavat sinulle valmiudet toimia monipuolisesti alan työtehtävissä kuten valokuvaajana, taiteilijana, kuvajournalistina, kuvatoimittajana, valokuvauksen opettajana, tutkijana tai erilaisissa järjestö- ja asiantuntijatehtävissä. Tutkinnon suorittaneet yhdistävät usein työssään alan eri tehtäviä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakea valokuvataiteen tohtoriopintoihin.

Kansainvälistyminen

Koulutus tähtää siihen, että opiskelijalla on valmiudet toimia alan kansainvälisellä kentällä. Maisteriopiskelijat tulevat eri puolilta maailmaa ja suuri osa aine- ja syventävistä opinnoista tarjotaan englanniksi. Opiskelijavaihtoa ulkomaille opintojen aikana suositellaan ja tuetaan. Opintojen aikana on mahdollista hakea ulkomaisiin residenssiohjelmiin ja -työpajoihin, esitellä omaa portfoliota alan ammattilaisille sekä ehdottaa teoksiaan mukaan Helsinki School -näyttelytoimintaan.

Tutkintoon suositellaan sisällytettäväksi vaihto-opintoja toisen opiskeluvuoden syyslukukaudella. Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus tutustua ajankohtaiseen kansainväliseen tutkimukseen parillisina vuosina järjestettävän Helsinki Photomedia -konferenssin yhteydessä.

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Mitä edellytämme hakijalta?

Edellyttämiämme taitoja ja ominaisuuksia ovat taiteellinen näkemyksellisyys, tavoitteellisuus ja kehityskelpoisuus sekä valmius omaksua uusia näkökulmia ja työskentelytapoja. Lisäksi edellytetään vahvaa motivaatiota, yhteistyökykyä sekä mahdollisuutta sitoutua opintoihin kokopäiväisesti.

Arviointiperusteet

 • motivaatiokirje (0-3 p.)
 • portfolio (0-6 p.)

Yllämainittujen lisäksi toisessa vaiheessa hakijoita arvioidaan myös seuraavien kriteerien mukaan:

 • pääsykoetehtävä (0-3 p.)
 • haastattelu (0-3 p.)

Ensimmäinen vaihe ja vaaditut hakudokumentit

Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa valintatoimikunta arvioi hakemukset hakudokumenttien perusteella. Hakukohteen vaatimat hakudokumentit on lueteltu alla. Huomioithan myös yleisissä hakuohjeissa kerrottavat hakuasiakirjoja koskevat vaatimukset. Lisää jokainen liite sähköiseen hakulomakkeeseen PDF-muodossa.

Portfolio

Portfolion ensimmäisellä sivulla on oltava näkyvästi hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja hakukohde, johon hakee. Portfolion suositeltu koko on 20-30 sivua (yhtenä PDF-tiedostona). Pelkkä linkki kotisivuilla olevaan portfolioon ei riitä.

Portfolio voi koostua yksittäisistä teoskuvista, teoskokonaisuuksista ja näyttelydokumentaatioista. Portfolion tulee esitellä monipuolisesti ja kattavasti hakijan aikaisempi akateeminen, ammatillinen ja/tai taiteellinen toiminta. Hakija voi toimittaa osana portfoliotaan myös linkkejä videotiedostoihin (esim. Vimeo, Youtube) salasanasuojattuna tai ilman suojausta. Mahdollinen salasana tulee sisällyttää portfolioon.

Kunkin työn yhteydessä tulee mainita teoksen nimi ja/tai teema, tekotapa, materiaali, koko, toteuttamistarkoitus sekä toteuttamisvuosi ja mahdollinen esityspaikka.

CV

Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, näyttelyt, julkaistu kirjallisuus ja artikkelit, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Motivaatiokirje

Hakija laatii kirjallisen motivaatiokirjeen (max 4000 merkkiä), joka sisältää perustelun siitä, miksi hakija pyrkii kyseiseen hakukohteeseen, mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa kyseisellä koulutusalalla ja tavoitteet sekä toiveet Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavista opinnoista. Hakijan tulee eritellä omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan, taide- ja muotoilunäkemyksiään, töihinsä liittyviä näkökohtia ja taiteellisia päämääriä.

Hakemusasiakirjojen kieli

Hakudokumentit tulee palauttaa jollakin seuraavista kielistä: suomi (ruotsi) tai englanti.

Toinen vaihe

Osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen. Kutsu toiseen vaiheeseen lähetetään hakijalle viimeistään 7 päivää etukäteen.

Toisessa vaiheessa hakijat suorittavat heille annetun tehtävän annetussa ajassa. Tehtävä voi olla kirjallinen tai visuaalinen, ja se perustuu annettuun aineistoon. Tarvittavat välineet ilmoitetaan erikseen toiseen vaiheeseen kutsutuille.

Toiseen vaiheeseen kuuluu myös 20 minuutin haastattelu.

Haastattelun ja tehtävän voi erikoistapauksessa suorittaa myös etäyhteydellä.

Haku maisterikoulutuksiin

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu