Koulutustarjonta

Master's Programme in Art and Media - Valokuvataide

Ei sisäänottoa 2022. Hakeminen 2023 alkaviin opintoihin mahdollista hakukierroksella 2022-2023.

Valokuvalla on yhteiskunnassa ja kulttuurissa läpitunkeva voima, joka vaikuttaa niin yksilöihin, yhteisöihin kuin kansakuntiinkin. Vaikka maailma on kuvien kyllästämä, voimakkaiden valokuvien merkitys ei ole vähentynyt. Päinvastoin, nyt jos koskaan tarvitaan taiteilijoita ja valokuvaajia, joilla on sanottavaa. Aalto-yliopiston opiskelijana olet osa kunnianhimoista, ammattitaitoista yhteisöä ja oppimisympäristöä, jossa pääset kehittämään taiteellista toimintaasi ja vahvistamaan käsitteellistä ja kriittistä ajatteluasi.
Photo by Petri Juntunen, called Untitled (Of Clouds and Clocks), 2019. A horse standing in front of clouds in the red-shaded picture.
Petri Juntunen: Untitled (Of Clouds and Clocks), 2019

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2020 – 4.1.2021

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Ei sisäänottoa 2022. Hakeminen 2023 alkaviin opintoihin mahdollista hakukierroksella 2022-2023.

Valokuvataiteen pääaine tarjoaa monipuolisia ja inspiroivia nykyvalokuvataiteen ja taiteellisen tutkimuksen opintoja. Opinnoissa painotetaan valokuvausta itsenäisenä, monialaisena ilmaisuvälineenä ja kehitetään opiskelijoiden taiteellista ja tutkimuksellista ajattelua.

Aalto-yliopisto on arvioitu maailman kuudenneksi parhaaksi yliopistoksi taiteen ja muotoilun alalla QS World University Rankingissa. Maailman kärkiluokkaa edustava opetus ja tilat takaavat, että valmistuessaan opiskelija kykenee

 1. työskentelemään nykyvalokuvan ja -taiteen parissa alan kansallisessa ja kansainvälisessä kärjessä käyttäen tekniikoita, työkaluja, materiaaleja, työtapoja ja teoreettisia käsitteitä, jotka tukevat hänen taiteellista toimintaansa
 2. hyödyntämään monenlaisia valokuvataiteen esitys- ja installaatiokäytäntöjä kansallisten ja kansainvälisten julkaisuprosessien, alustojen ja yleisöjen yhteydessä
 3. ymmärtämään kriittisesti niitä monenlaisia tehtäviä ja erityispiirteitä, joita valokuvataiteella on välineenä
 4. sijoittamaan työnsä erilaisiin konteksteihin sekä harjoittamaan sitä tasa-arvoisesti, kestävästi ja oivaltavasti nykyvalokuvan, kuvataiteiden, median ja kulttuurin aloilla ja aktiivisena kansalaisena yhteiskunnassa
 5. arvioimaan kriittisesti ja käyttämään erilaisia lähdeaineistoja ja soveltamaan tutkimuksellisia luku- ja kirjoitustapoja omaan laadulliseen ja taiteelliseen tutkimukseensa
 6. rakentamaan toimintaansa alakohtaisen teoreettisen taustansa varaan, osallistumaan valokuvataidetta koskevaan akateemiseen keskusteluun ja suorittamaan jatko-opintoja
 7. tiedostamaan taiteen lahjomattoman luonteen ja arvostamaan sitä kulttuurien ja yhteiskuntien olennaisena elementtinä.

Opintojen rakenne

Taiteen ja median maisteriohjelman valokuvataiteen pääaineopintojen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotiset opinnot sisältävät ammatillisia, taiteellisia ja tutkimuksellisia kursseja. Opinnot koostuvat työpajoista, luennoista, seminaareista, itsenäisistä projekteista ja niihin liittyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Opiskelijana voit oman kiinnostuksesi mukaan täydentää opintojasi muiden pääaineiden ja koulutusohjelmien opinnoilla tai esimerkiksi muiden yliopistojen tarjoamilla yhteiskuntatieteellisillä, humanistisilla tai tekniikan alan opinnoilla.

Valokuvataiteen pääaineessa tuemme henkilökohtaista ilmaisuasi ja tarjoamme teoriapohjan nykyvalokuvan ilmiöiden ymmärtämiseen. Laaja-alaisessa kurssitarjonnassamme on vapaasti valittavia työpajoja, joiden aiheita ovat esimerkiksi dokumentaarisen valokuvan ja nykytaiteen käytännöt, erilaiset työskentelymenetelmät ja teemat, studiotyöskentely, liikkuva kuva ja valokuvan uudet suuntaukset.

Lisätietoja valokuvataiteen pääaineopinnoista löytyy koulutusohjelman opetussuunnitelmasta Into-opiskelijaportaalista.

Opetuskielet

Valokuvataiteen pääaineen opetuskielet ovat suomi ja englanti. Opiskelija voi kirjoittaa opinnäytetyönsä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hakukohteen sisäiset suuntautumisvaihtoehdot

Valokuvataiteen pääaineopiskelijana voit suuntautua dokumentaariseen kuvaan, nykytaiteeseen tai akateemiseen tutkimukseen.

Uramahdollisuudet

Valokuvataiteen maisteriohjelman tavoitteena on auttaa opiskelijoitamme löytämään omat vahvuutensa ja luomaan mahdollisuuksia menestyä jatkuvasti muuttuvalla ja kehittyvällä alalla. Koulutus tarjoaa erinomaiset edellytykset valokuvan ja nykytaiteen kentällä toimimiseen, ja ohjelmamme onkin tullut tunnetuksi useista kansainvälisesti menestyneistä alumneistaan. Taiteen maisterin tutkinto antaa myös edellytykset hakeutua taiteen tohtorin tutkintoon johtaviin jatko-opintoihin.

Maisteriopinnot antavat valmiudet toimia monipuolisesti alan työtehtävissä, ja meiltä valmistuneet yhdistävätkin usein työssään alan eri tehtäviä. Mahdollisia ammatteja: 

 • valokuvaaja
 • kuvataiteilija
 • lehtikuvaaja
 • editoija
 • valokuvauksen opettaja
 • kustantaja
 • kuraattori
 • tutkija

Kansainvälistyminen

Maisteriopiskelijamme tulevat eri puolilta maailmaa, ja suuri osa aine- ja syventävistä opinnoista tarjotaankin englanniksi. Opiskelijavaihtoa ulkomaille opintojen aikana suositellaan ja tuetaan. Opintojen aikana on mahdollista hakea ulkomaisiin residenssiohjelmiin ja -työpajoihin sekä esitellä omaa portfoliota alan ammattilaisille.

Opiskelijoiden työt saavat näkyvyyttä useissa kotimaisissa ja kansainvälissä näyttelyissä ja valokuvajulkaisuissa. Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus tutustua ajankohtaiseen kansainväliseen tutkimukseen parillisina vuosina järjestettävän Helsinki Photomedia -konferenssin yhteydessä.

Opintojen lisäksi tarjolla valokuvataiteen opiskelijoiden aktiivista ja lämminhenkistä opiskelijatoimintaa. Uudet opiskelijat voivat liittyä Aalto-yliopiston opiskelijajärjestöihin, jotka järjestävät monenlaista toimintaa, tapahtumia ja muita mahdollisuuksia tasapainottaa opintoja mukavalla vapaa-ajantoiminnalla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakea tohtoriopintoihin esimerkiksi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun.

Tutkimus

Valokuvataiteen tutkimus heijastelee niitä lukuisia tehtäviä, joita valokuvalla on nykykulttuurissa, sekä valokuvan käytäntöjen ja valokuvatekniikoiden kaikkialla läsnä olevaa luonnetta. Tutkimusalueitamme:

 • valokuvien ja valokuvataiteen teoreettinen ja empiirinen tutkimus
 • valokuvan käytön ja sovellustapojen tutkimus erilaisissa yhteiskunnallisissa, kulttuurisissa ja koulutuksellisissa konteksteissa ja mediaympäristöissä
 • valokuvan käyttö taiteellisena tutkimusmenetelmänä.

Monitieteiset mahdollisuudet / Yhteistyö

Opiskelijat voivat täydentää opintojaan esimerkiksi Aallon muiden korkeakoulujen, ohjelmien ja pääaineiden opinnoilla ja muiden yliopistojen tarjoamilla yhteiskuntatieteellisillä, humanistisilla tai taidealan opinnoilla.

Opintoihin sisältyy yhteistyötä valokuva- ja nykytaidealan organisaatioiden, laitosten ja yritysten kanssa.

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet 2021

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset valokuvataiteen maisteriohjelmaan arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Vaihe I

Taiteellinen ja/tai designtoiminta

Arvioinnin kohde

Osoitukset taiteellisista töistä, esim. projektit, julkaisut, näyttelyjen dokumenttimateriaalit, valokuvasarjat, yksittäiset valokuvat ja muut taideteokset.

Valintaperusteet

 

Odotamme hakijoilta taiteellista näkemystä ja kehittymismahdollisuuksia sekä päämääräsuuntautunutta lähestymistapaa ja kykyä omaksua uusia näkökulmia ja työtapoja.

Osaamisen osoittamisen tapa

Työnäytekansio (portfolio)

 

 

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot

Valintaperusteet

 

Hakijoilta odotetaan vahvaa motivaatiota, hyviä yhteistyötaitoja ja kykyä sitoutua täysipäiväiseen opiskeluun. Odotamme myös syvällistä ymmärrystä valokuvasta välineenä ja kulttuurina sekä henkilökohtaista taiteellista näkemystä.

Osaamisen osoittamisen tapa

Motivaatiokirje

 

 

Muu osaaminen

Arvioinnin kohde

Työkokemus ja muu hankittu osaaminen/saavutukset, esim. julkaisut ja näyttelyt, ei-muodollinen koulutus, kilpailut.

Valintaperusteet

 

Hakemukseen liitetään myös ansioluettelo, josta ilmenevät hakijan taustatiedot.

Osaamisen osoittamisen tapa

Ansioluettelo

 

 

Vaihe II

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot/Vaiheen II tehtävien arviointi.

Valintaperusteet

 

Edellytämme hyvää kirjallista ilmaisutaitoa ja kykyä pohtia käsitteellisesti valokuvaan liittyviä kysymyksiä.

Odotamme myös syvällistä ymmärrystä valokuvasta välineenä ja kulttuurina sekä henkilökohtaista taiteellista näkemystä.

Osaamisen osoittamisen tapa

Vaiheen II tehtävä

 

 

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot

Valintaperusteet

 

Edellytämme hyviä suullisia viestintätaitoja ja yhteistyötaitoja. Odotamme myös syvällistä ymmärrystä valokuvasta välineenä ja kulttuurina sekä henkilökohtaista taiteellista näkemystä.

Osaamisen osoittamisen tapa

Vaiheen II haastattelu

 

 

Arviointiprosessi

Hakijat arvioidaan aluksi Aalto-yliopiston yleisten hakukelpoisuusvaatimusten perusteella. Hakijat, jotka täyttävät maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti.

Yleiset hakukelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden valintaprosessi on kaksivaiheinen:

Vaihe I

Ensimmäisessä vaiheessa hakemukset arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

 • Soveltuvuus/Motivaatiokirje
 • Taiteellinen ja/tai designtoiminta
 • Muu osaaminen

Valintaprosessin vaiheeseen II kutsutaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät vaatimukset ja jotka arvioitiin parhaiksi vaiheessa I.

Vaihe II

Toisessa vaiheessa käytetään seuraavia arviointiperusteita:

 • Soveltuvuus/Tehtävä
 • Soveltuvuus/Haastattelu

Osa hakijoista kutsutaan vaiheeseen II. Kutsut vaiheeseen II lähetetään hakijoille viimeistään seitsemän päivää ennen sitä.

Valintaprosessin vaiheessa II hakijat tekevät tehtävän annetussa ajassa. Tehtävä voi olla kirjallinen tai visuaalinen, ja se perustuu hakijoille annettavaan aineistoon. Vaiheeseen II kutsuttaville hakijoille kerrotaan erikseen, mikäli heidän on otettava mukaan välineistöä.

Vaiheeseen II kuuluu myös 20 minuuttia kestävä haastattelu. Haastatteluun voi osallistua ja tehtävän voi tehdä myös etänä.

Lopullinen valinta

Vaiheen II arvioinnin jälkeen hakijoista valitaan parhaat vaiheiden I ja II kokonaistulosten perusteella.

Tarvittavat hakukohdekohtaiset dokumentit

Kaikkien hakijoiden on toimitettava Aalto-yliopiston verkkosivuilla luetellut hakudokumentit: https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/haku-maisterikoulutuksiin. Lisäksi tähän hakukohteeseen on toimitettava seuraavat hakukohdekohtaiset dokumentit:

Motivaatiokirje

Hakijan on toimitettava kirjallinen motivaatiokirje (enimmäispituus 4000 merkkiä yhtenä pdf-tiedostona), josta käyvät ilmi hakijan syy hakea maisteriohjelmaan, erityiset kiinnostuksenkohteet alalla ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavia opintoja koskevat tavoitteet ja toiveet. Hakijan on kuvailtava henkilökohtaisia vahvuuksiaan, kiinnostuksenkohteitaan, taiteellisia visioitaan ja tavoitteitaan.

Tämän hakudokumentin puuttuminen vaikuttaa hakemuksen arviointiin kielteisesti.

Työnäytekansio (portfolio)

Työnäytekansion ensimmäisellä sivulla on oltava näkyvästi hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja pääaine, johon hän on hakemassa. Työnäytekansion on suosituspituus on 20–30 sivua. Se on ladattava yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä. Linkki hakijan verkkosivuilla olevaan portfolioon ei ole riittävä.

Työnäytekansio voi koostua yksittäisten teosten tai teossarjojen kuvista ja näyttelyjen dokumenttimateriaaleista. Työnäytekansion tulee esitellä monipuolisesti ja kattavasti hakijan aikaisempi akateeminen, ammatillinen ja/tai tieteellinen toiminta. Työnäytekansiossa voi myös olla yksi linkki salasanasuojattuun tai julkiseen videoon (esim. Vimeo, YouTube). Video saa olla enintään 5 minuuttia pitkä (editoitu tiedosto, joka esittelee yhden tai useamman teoksen). Ilmoita mahdollinen salasana työnäytekansiossa.

Jokaisen teoksen yhteydessä on kerrottava teoksen nimi ja/tai teema, tuotantotapa, käytetty materiaali, koko, käyttötarkoitus, valmistumisvuosi sekä mahdollinen näytteilläolo-, esilläolo- tai julkaisupaikka.

Työnäytekansion enimmäiskoko on 1,0 GB. Nimeä tiedosto seuraavasti: Portfolio-sukunimi-etunimi.pdf. Jos työnäytekansiossa on linkkejä salasanasuojattuihin videoihin, ilmoita salasana(t) työnäytekansiossa. Jos työnäytekansiota ei ole liitetty sähköiseen hakulomakkeeseen määräaikaan mennessä, hakemus hylätään.

Tämän hakudokumentin puuttuminen vaikuttaa hakemuksen arviointiin kielteisesti.

CV

Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo (yksi PDF-tiedosto), jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, näyttelyt, julkaistu kirjallisuus ja artikkelit, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Tämän hakudokumentin puuttuminen vaikuttaa hakemuksen arviointiin kielteisesti.

Hakemusasiakirjojen kieli

Hakudokumentit tulee palauttaa jollakin seuraavista kielistä: suomi (ruotsi) tai englanti.

Seuraa meitä somessa!

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu