Arkkitehtuurin maisteriohjelma

Arkkitehtuuri on tekninen ja taiteellinen ala, joka on samaan aikaan yhteiskunnallista taidetta ja taiteellista tiedettä. Arkkitehtuuri on tilojen luomista kaikenlaiselle ihmisen toiminnalle. Arkkitehdin tutkinto on laaja-alainen, koska hyvän arkkitehdin täytyy osata tarkastella ongelmia monesta näkökulmasta. Aallon arkkitehtuurin maisteriohjelmassa kehität tieteellistä ja taiteellista ajatteluasi ja opit suunnittelemaan rakennuksia ja kaupunkeja, jotka luovat kestävää tulevaisuutta, edistävät terveyttä ja hyvinvointia ja rikastuttavat elämää esteettisesti.
Arkitektur

Tutkinto:

Arkkitehti

Hakuaika:

3.12.2018 - 11.1.2019

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikan ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 11.1.2019
Lue lisää

Koulutuksen tavoite

Arkkitehtuurin ala sijoittuu tekniikan ja taiteen leikkauspisteeseen. Arkkitehtien koulutus on laaja-alaista, sillä arkkitehdin täytyy osata lähestyä ongelmia teknisestä ja taiteellisesta näkökulmasta ja ymmärtää työnsä yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja taloudelliset ulottuvuudet sekä ympäristövaikutukset. Arkkitehtuurin maisteriohjelma kehittää teknistä, tieteellistä ja taiteellista ajattelua, jotta opiskelija voi edistää kestävää tulevaisuutta yhteiskunnallisesti vastuullisella tavalla. Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija:

 • osaa tehdä arkkitehtonisia suunnitelmia, jotka vastaavat teknisiin ja esteettisiin vaatimuksiin
 • tuntee arkkitehtuurin ja sille läheisten taiteen, tekniikan ja yhteiskutatieteiden alojen historian ja teorian
 • tuntee kaupunkisuunnittelun periaatteet ja suunnitteluprosessissa käytettävät tekniikat
 • ymmärtää rakennetun ympäristön ja ihmisen ja rakennetun ympäristön ja luonnon välisiä suhteita
 • ymmärtää rakennussuunnittelun rakenne- ja muut tekniset kysymykset ja osaa luoda rakennukseen miellyttävän ja säältä suojaavan sisätilan.

Ohjelman osaamistavoitteet vastaavat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä ammattipätevyyden tunnustamisesta (2005/36/EY), joka koskee myös arkkitehdin ammatissa toimimista. Ohjelma antaa opiskelijalle myös seuraavat direktiivissä vaaditut tiedot ja taidot:

 • suunnitteluohjelman laadinnassa tarvittavien tutkimus- ja valmistelumenetelmien tunteminen
 • suunnittelutaito, jonka avulla rakennuksen käyttäjien vaatimukset täytetään kustannustekijöiden ja rakennusmääräysten asettamissa rajoissa
 • sellainen säännösten ja menettelytapojen tuntemus, joka on tarpeen rakennussuunnitelmia toteutettaessa ja sovitettaessa hankkeita kokonaissuunnitteluun.

Ohjelma antaa opiskelijalle valmiudet toimia arkkitehtinä Suomessa tai ulkomailla joko yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä. Lisäksi ohjelma syventää suunnittelutyön koordinointitaitoja, joita tarvitaan toimittaessa pääsuunnittelijoina vaativissa rakennusprojekteissa.

Lisätietoa opetuskielistä

Arkkitehtuurin maisteriohjelman opetuskieli on englanti, mutta osa arkkitehtuurin historian ja rakennusuojelun kursseista opetetaan suomeksi. Tutkinnon voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Koulutuksen sisältö

Maisteriohjelmassa pääasiassa syvennetään kandidaatintutkinnossa hankittuja tietoja ja taitoja. Kurssien aiheita ovat arkkitehtuurin historia ja teoria, rakennussuunnittelu, suomalainen rakennustaide ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Luentojen ja studiokurssien opetusta tehostetaan monitieteisellä yhteistyöllä ja uusilla opetusmenetelmillä. Monet kurssit perustuvat tekemällä oppimiseen ja aitoihin toimeksiantoihin, joissa tehdään usein yhteistyötä paikallisyhteisön kanssa. Lisäksi tarjolla on kokeellisia ja design-tutkimukseen suuntautuvia kursseja, joissa opiskelija voi tutkia jotakin aihetta syvällisemmin ja kehittää omaa ilmaisuaan ja ääntään suunnittelijana.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2018-2020 opinto-oppaista.

Uramahdollisuudet

Useimmat arkkitehdit joko työskentelevät projektiarkkitehteinä yrityksissä tai perustavat oman arkkitehtitoimiston, jossa he työskentelevät joko uudiskohteiden tai peruskorjauksen parissa. Yksi merkittävä työnantaja on julkinen sektori, missä arkkitehdin tehtävänimikkeenä voi olla mm. kaavoitusarkkitehti, lupa-arkkitehti, kulttuuriympäristön hoitaja, museonjohtaja tai kaupunginarkkitehti. Arkkitehti voi toimia myös tutkijana tai opettajana, esimerkiksi professorina tai lehtorina. Arkkitehdiksi valmistunut voi toimia myös rakennusmestarina, projektisuunnittelijana tai kiinteistöalan asiantuntijana; ympäristöalalla ylitarkastajana tai asiantuntijana, tai taiteen alalla näyttelyarkkitehtinä tai kuraattorina. Arkkitehdin toimenkuva laajenee jatkuvasti perinteisistä suunnittelutehtävistä muille kokonaisnäkemystä ja luovaa ongelmaratkaisua vaativille aloille.

Arkkitehdin työtehtäviä

 • hankesuunnittelu
 • rakennusten toteutussuunnittelu
 • rakennuttaminen, kiinteistönkehitys
 • alueellisten kokonaisuuksien suunnittelu / kaavoitus
 • museotoimi
 • rakennushistorialliset inventoinnit ja selvitykset
 • hallinnolliset, opetus-, johtamis- ja tutkimustehtävät, asiantuntijatehtävät
 • kalustesuunnittelu, sisustus, muotoilu, näyttelysuunnittelu
 • arkkitehtuurigrafiikka, IT, multimedia

Tehtävänimikkeitä

Suuri osa arkkitehdeistä työskentelee yrityksissä projektiarkkitehtina, tai yrittäjänä omassa arkkitehtitoimistossa uudis- ja korjaushankkeiden parissa. Julkinen sektori on toinen merkittävä työllistäjä; nimikkeistä mainittakoon kaavoitusarkkitehti, lupa-arkkitehti, kulttuuriympäristöpäällikkö, museonjohtaja ja kaupunginarkkitehti. Arkkitehteja toimii akateemisina tutkijoina tai opettajina, kuten professoreina tai lehtoreina. Arkkitehdit voivat myös olla vaikkapa kiinteistöalan rakennuttajapäälliköitä, hankesuunnittelijoita tai johtavia asiantuntijoita; ympäristöalan ylitarkastajia tai erityisasiantuntijoita, tai taidealan näyttelyarkkitehteja ja kuraattoreita. Arkkitehtien tehtäväkenttä onkin yhä laajenemassa perinteisistä suunnittelutehtävistä myös muille aloille, joissa tarvitaan kokonaisnäkemystä ja luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Kansainvälistyminen

Opiskelu antaa mahdollisuudet esimerkiksi kansainvälisiin vaihto-opintoihin ja kansainvälisiin opiskelijakilpailuihin ja opintomatkoihin. Tutkintoon mahdollisesti liittyvän harjoittelun voi suorittaa ulkomailla ja ulkomailla tehdään myös kenttätöitä. Osa laitoksen henkilökunnasta on kansainvälistä ja laitoksella vierailee luennoitsijoita ja vieraita kansainvälisistä arkkitehtikouluista. Eri yliopistojen kanssa on kansainvälisiä tutkimus- ja opetushankkeita.

Arkkitehtuurin laitoksella on runsaasti kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita. Opetusta annetaan osin englanniksi, varsinkin maisteritasolla, jolloin niin kotimaiset kuin kansainväliset opiskelijat opiskelevat samoilla kursseilla. Opiskelijoiden kattojärjestön EASAn kautta osallistutaan kansainvälisiin opiskelijatapahtumiin ja opiskelijoilla on myös kiltojen välistä vaihtoa.

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Mitä edellytämme hakijalta

Arkkitehtuurin ala sijoittuu tekniikan ja taiteen leikkauspisteeseen. Tämän vuoksi opiskelijalla on oltava hyvä arkkitehtonisen rakentamisen, rakennesuunnittelun ja rakennusfysiikan tuntemus sekä kyky käyttää näitä tietoja elinympäristömme muotoilussa luomalla tiloja, ympäristöjä ja sosiaalisia tilanteita. 

Arviointiperusteet

 • Kandidaatin tai muu soveltuva tutkinto arkkitehtuurin alalta
 • Hyvät visuaaliset ja kirjalliset viestintätaidot
 • Hakijan aiempi opintomenestys, joka osoittaa hyvää esitystaitoa ja hyvää teknistä osaamista, kehittynyttä arkkitehtuurin ymmärrystä suhteessa sen kontekstiin sekä kykyä luoda riittävät tilaa koskevat olosuhteet ja dynamiikka. Opintomenestystä arvioidaan portfolion perusteella.
 • Motivaatio opiskeluun Aalto-yliopistossa ja sitoutuneisuus arvioidaan motivaatiokirjeen perusteella.

Vaaditut hakudokumentit

Hakukohteen vaatimat hakudokumentit on lueteltu alla. Huomioithan myös yleisissä hakuohjeissa kerrottavat hakuasiakirjoja koskevat vaatimukset. Lisää jokainen liite sähköiseen hakulomakkeeseen PDF-muodossa, (paitsi portfolio, joka on lähetettävä postitse).

Portfolio

Portfoliossa olisi osoitettava, kuinka hakijan opintomenestys täyttää arviointikriteerien kolmannessa kohdassa luetellut kriteerit. Piirustuksien ja kuvien osalta odotetaan johdonmukaista asettelua ja laadukkuutta. Portfolion koko ei saa ylittää 20 sivua, ja ryhmätöissä hakijan osuus on ilmoitettava selkeästi.  Portfolioon tulee sisällyttää hakijan CV ja motivaatiokirje.

CV

CV:n pituus on enintään 1 sivu ja se sisältää tiedot ainakin aiemmista opinnoista, työkokemuksesta, ohjelmistotaidoista ja palkinnoista. CV tulee integroida portfolioon.

Motivaatiokirje

Motivaatiokirjeessä tulee selkeästi mainita syy arkkitehtuurin opiskeluun sekä Aalto-yliopistossa opiskelun merkitys hakijan urasuunnitelman kannalta. Motivaatiokirjeen tulee olla enintään kaksi sivua, ja se tulee sisällyttää portfolioon.

Hakemusasiakirjojen kieli

Hakuasiakirjat tulee toimittaa mieluiten englanniksi, mutta myös suomen- ja ruotsinkieliset hakemukset hyväksytään.

 

 

 

 

Täydentävät opinnot

Hakijalle voidaan asettaa vaatimus täydentävistä opinnoista, joiden määrä (maksimissaan 20 op.) ja laatu riippuu aiemmasta tutkinnosta.

Täydentävät opinnot määritellään tapauskohtaisesti opintojen alussa.

Haku diplomi-insinöörin, arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkintoon johtaviin koulutuksiin (2 v)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 11.1.2019
Lue lisää
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu