Koulutustarjonta

Arkkitehtuurin maisteriohjelma

Arkkitehtuuri on tekninen ja taiteellinen ala, joka on samaan aikaan yhteiskunnallista taidetta ja taiteellista tiedettä. Arkkitehtuuri on tilojen luomista kaikenlaiselle ihmisen toiminnalle. Arkkitehdin tutkinto on laaja-alainen, koska hyvän arkkitehdin täytyy osata tarkastella ongelmia monesta näkökulmasta. Aallon arkkitehtuurin maisteriohjelmassa kehität tieteellistä ja taiteellista ajatteluasi ja opit suunnittelemaan rakennuksia ja kaupunkeja, jotka luovat kestävää tulevaisuutta, edistävät terveyttä ja hyvinvointia ja rikastuttavat elämää esteettisesti.
Arkitektur

Tutkinto:

Arkkitehti

Hakuaika:

1.12.2020 – 4.1.2021

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen tavoite

Arkkitehtuurin ala sijoittuu tekniikan ja taiteen leikkauspisteeseen. Arkkitehtien koulutus on laaja-alaista, sillä arkkitehdin täytyy osata lähestyä ongelmia teknisestä ja taiteellisesta näkökulmasta ja ymmärtää työnsä yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja taloudelliset ulottuvuudet sekä ympäristövaikutukset. Arkkitehtuurin maisteriohjelma kehittää teknistä, tieteellistä ja taiteellista ajattelua, jotta opiskelija voi edistää kestävää tulevaisuutta yhteiskunnallisesti vastuullisella tavalla. Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija:

 • osaa tehdä arkkitehtonisia suunnitelmia, jotka vastaavat teknisiin ja esteettisiin vaatimuksiin
 • tuntee arkkitehtuurin ja sille läheisten taiteen, tekniikan ja yhteiskutatieteiden alojen historian ja teorian
 • tuntee kaupunkisuunnittelun periaatteet ja suunnitteluprosessissa käytettävät tekniikat
 • ymmärtää rakennetun ympäristön ja ihmisen ja rakennetun ympäristön ja luonnon välisiä suhteita
 • ymmärtää rakennussuunnittelun rakenne- ja muut tekniset kysymykset ja osaa luoda rakennukseen miellyttävän ja säältä suojaavan sisätilan.

Ohjelman osaamistavoitteet vastaavat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä ammattipätevyyden tunnustamisesta (2005/36/EY), joka koskee myös arkkitehdin ammatissa toimimista. Ohjelma antaa opiskelijalle myös seuraavat direktiivissä vaaditut tiedot ja taidot:

 • suunnitteluohjelman laadinnassa tarvittavien tutkimus- ja valmistelumenetelmien tunteminen
 • suunnittelutaito, jonka avulla rakennuksen käyttäjien vaatimukset täytetään kustannustekijöiden ja rakennusmääräysten asettamissa rajoissa
 • sellainen säännösten ja menettelytapojen tuntemus, joka on tarpeen rakennussuunnitelmia toteutettaessa ja sovitettaessa hankkeita kokonaissuunnitteluun.

Ohjelma antaa opiskelijalle valmiudet toimia arkkitehtinä Suomessa tai ulkomailla joko yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä. Lisäksi ohjelma syventää suunnittelutyön koordinointitaitoja, joita tarvitaan toimittaessa pääsuunnittelijoina vaativissa rakennusprojekteissa.

Lisätietoa opetuskielistä

Arkkitehtuurin maisteriohjelman opetuskieli on englanti, mutta osa arkkitehtuurin historian ja rakennusuojelun kursseista opetetaan suomeksi. Tutkinnon voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Koulutuksen sisältö

Maisteriohjelmassa pääasiassa syvennetään kandidaatintutkinnossa hankittuja tietoja ja taitoja. Kurssien aiheita ovat arkkitehtuurin historia ja teoria, rakennussuunnittelu, suomalainen rakennustaide ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Luentojen ja studiokurssien opetusta tehostetaan monitieteisellä yhteistyöllä ja uusilla opetusmenetelmillä. Monet kurssit perustuvat tekemällä oppimiseen ja aitoihin toimeksiantoihin, joissa tehdään usein yhteistyötä paikallisyhteisön kanssa. Lisäksi tarjolla on kokeellisia ja design-tutkimukseen suuntautuvia kursseja, joissa opiskelija voi tutkia jotakin aihetta syvällisemmin ja kehittää omaa ilmaisuaan ja ääntään suunnittelijana.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2020-2022 opinto-oppaasta

Uramahdollisuudet

Useimmat arkkitehdit joko työskentelevät projektiarkkitehteinä yrityksissä tai perustavat oman arkkitehtitoimiston, jossa he työskentelevät joko uudiskohteiden tai peruskorjauksen parissa. Yksi merkittävä työnantaja on julkinen sektori, missä arkkitehdin tehtävänimikkeenä voi olla mm. kaavoitusarkkitehti, lupa-arkkitehti, kulttuuriympäristön hoitaja, museonjohtaja tai kaupunginarkkitehti. Arkkitehti voi toimia myös tutkijana tai opettajana, esimerkiksi professorina tai lehtorina. Arkkitehdiksi valmistunut voi toimia myös rakennusmestarina, projektisuunnittelijana tai kiinteistöalan asiantuntijana; ympäristöalalla ylitarkastajana tai asiantuntijana, tai taiteen alalla näyttelyarkkitehtinä tai kuraattorina. Arkkitehdin toimenkuva laajenee jatkuvasti perinteisistä suunnittelutehtävistä muille kokonaisnäkemystä ja luovaa ongelmaratkaisua vaativille aloille.

Arkkitehdin työtehtäviä

 • hankesuunnittelu
 • rakennusten toteutussuunnittelu
 • rakennuttaminen, kiinteistönkehitys
 • alueellisten kokonaisuuksien suunnittelu / kaavoitus
 • museotoimi
 • rakennushistorialliset inventoinnit ja selvitykset
 • hallinnolliset, opetus-, johtamis- ja tutkimustehtävät, asiantuntijatehtävät
 • kalustesuunnittelu, sisustus, muotoilu, näyttelysuunnittelu
 • arkkitehtuurigrafiikka, IT, multimedia

Tehtävänimikkeitä

Suuri osa arkkitehdeistä työskentelee yrityksissä projektiarkkitehtina, tai yrittäjänä omassa arkkitehtitoimistossa uudis- ja korjaushankkeiden parissa. Julkinen sektori on toinen merkittävä työllistäjä; nimikkeistä mainittakoon kaavoitusarkkitehti, lupa-arkkitehti, kulttuuriympäristöpäällikkö, museonjohtaja ja kaupunginarkkitehti. Arkkitehteja toimii akateemisina tutkijoina tai opettajina, kuten professoreina tai lehtoreina. Arkkitehdit voivat myös olla vaikkapa kiinteistöalan rakennuttajapäälliköitä, hankesuunnittelijoita tai johtavia asiantuntijoita; ympäristöalan ylitarkastajia tai erityisasiantuntijoita, tai taidealan näyttelyarkkitehteja ja kuraattoreita. Arkkitehtien tehtäväkenttä onkin yhä laajenemassa perinteisistä suunnittelutehtävistä myös muille aloille, joissa tarvitaan kokonaisnäkemystä ja luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Kansainvälistyminen

Opiskelu antaa mahdollisuudet esimerkiksi kansainvälisiin vaihto-opintoihin ja kansainvälisiin opiskelijakilpailuihin ja opintomatkoihin. Tutkintoon mahdollisesti liittyvän harjoittelun voi suorittaa ulkomailla ja ulkomailla tehdään myös kenttätöitä. Osa laitoksen henkilökunnasta on kansainvälistä ja laitoksella vierailee luennoitsijoita ja vieraita kansainvälisistä arkkitehtikouluista. Eri yliopistojen kanssa on kansainvälisiä tutkimus- ja opetushankkeita.

Arkkitehtuurin laitoksella on runsaasti kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita. Opetusta annetaan osin englanniksi, varsinkin maisteritasolla, jolloin niin kotimaiset kuin kansainväliset opiskelijat opiskelevat samoilla kursseilla. Opiskelijoiden kattojärjestön EASAn kautta osallistutaan kansainvälisiin opiskelijatapahtumiin ja opiskelijoilla on myös kiltojen välistä vaihtoa.

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset arkkitehtuurin maisteriohjelmaan arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Vaihe I

Taiteellinen ja/tai designtoiminta

Arvioinnin kohde

Osoitukset taiteellisista töistä ja/tai suunnittelutöistä ja -tehtävistä.

Valintaperusteet

 

Hakijan on osoitettava

 • viestintätaitonsa eli kyky käyttää alan visuaalisia esityskeinoja suunnitteluideastaan ja sen arkkitehtonisesta ilmaisumuodosta kertomiseen
 • tekniset taitonsa eli kyky muokata konsepti soveltuvaksi materiaalijärjestelmäksi ja johdonmukaiseksi rakentamislogiikaksi
 • kykynsä ymmärtää konteksti eli kyky suhteuttaa arkkitehtoninen hanke sen fyysiseen, yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen ympäristöön
 • tilan rakentamisen ymmärrys eli kyky muokata arkkitehtoninen konsepti soveltuvaksi tilakokemukseksi ja tilan dynamiikaksi.      

 

Osaamisen osoittamisen tapa

Työnäytekansio eli portfolio (enimmäispituus 20 sivua, pdf)

Työnäytekansion enimmäiskoko on 1,0 GB.
Nimeä tiedosto seuraavasti: Portfolio-sukunimi-etunimi.pdf

 

Aiempien opintojen soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Sisältö ja määrä suhteessa hakukohteen vaatimuksiin.

Valintaperusteet

 

Tekniikan kandidaatin (arkkitehtuuri) tutkinto

Osaamisen osoittamisen tapa

Tutkintotodistus/-todistukset

 

 

Vaihe II

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Opiskelumotivaatio

Valintaperusteet

 

Hakijan on kerrottava, miksi hakee opiskelemaan Aalto-yliopistoon, ja kuvailtava ohjelmassa opiskelua koskevat odotuksensa ja tavoitteensa.

Osaamisen osoittamisen tapa

Motivaatiokirje (enimmäispituus 500 sanaa, pdf)

 

Aiempien opintojen soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Sisältö ja määrä suhteessa hakukohteen vaatimuksiin.

Valintaperusteet

 

Hakijalla on oltava kattavat tiedot, jotka vastaavat Aalto-yliopistossa suoritetun tekniikan kandidaatin (arkkitehtuuri) tutkinnon tietoja.

Osaamisen osoittamisen tapa

Opintosuoritusote/-otteet

 

 

Muu osaaminen

Arvioinnin kohde

Työkokemus ja muu hankittu osaaminen/saavutukset, esim. julkaisut, ei-muodollinen koulutus, kilpailut

Valintaperusteet

 

Hakijan on pohdittava jo hankkimaansa koulutusta ja sitä, miten koulutus on muovannut hänen ymmärrystään arkkitehtuurin merkityksestä.

Osaamisen osoittamisen tapa

Itsereflektiokirje (enimmäispituus 800 sanaa, pdf) ja ansioluettelo, suosituskirjeet, työtodistukset, julkaisut ja muut asiaankuuluvat aineistot hakemuksen liitteinä.

 

Arviointiprosessi

Hakijat arvioidaan aluksi Aalto-yliopiston yleisten hakukelpoisuusvaatimusten perusteella. Hakijat, jotka täyttävät maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti.

Yleiset hakukelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden valintaprosessi on kaksivaiheinen: 

Arkkitehtuurin maisteriohjelman arviointiprosessi ei sisällä haastattelua.

Vaihe I

Ensimmäisessä vaiheessa hakemukset arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

 • Taiteellinen ja/tai designtoiminta
 • Aiempien opintojen soveltuvuus / tutkinto

Vähintään kolme valintatoimikunnan jäsentä arvioi hakijan työnäytekansion itsenäisesti ja arvostelee sen viestintätaitojen, teknisten taitojen, kontekstin ymmärtämisen kyvyn ja tilan rakentamisen ymmärryksen näkökulmasta. Vaiheen I lopullinen arvosana on valintatoimikunnan jäsenten antamien arvosanojen keskiarvo. Valintaprosessin vaiheessa II arvioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät ensimmäisen vaiheen arvioinnin vaatimukset.

Vaihe II

Toisessa vaiheessa käytetään seuraavia arviointiperusteita:

 • Soveltuvuus
 • Aiempien opintojen soveltuvuus / opintosuoritusote/-otteet
 • Muu osaaminen

Valintatoimikunnan jäsenet arvioivat motivaatiokirjeen, opintosuoritusotteen/-otteet ja itsereflektiokirjeen ja arvostelevat ne edellä kuvattujen arviointiperusteiden valossa.

Vaiheen II arvion jälkeen hakijoista valitaan parhaat vaiheiden I ja II kokonaisarvion perusteella.

Tarvittavat hakukohdekohtaiset dokumentit

Kaikkien hakijoiden on toimitettava Aalto-yliopiston verkkosivuilla luetellut hakudokumentit: https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/haku-maisterikoulutuksiin. Lisäksi tähän hakukohteeseen on toimitettava seuraavat hakukohdekohtaiset dokumentit:

Työnäytekansio (portfolio)

Työnäytekansion on osoitettava hakijan akateeminen osaaminen yllä olevissa taulukoissa lueteltujen taitojen osalta. Työnäytekansion taiton on oltava yhtenäinen, ja piirrosten ja kuvien on oltava laadukkaita. Työnäytekansio saa olla enintään 20 sivua pitkä (sivun enimmäiskoko A3), ja mahdollisten tiimitöiden kohdalla hakijan osuus on ilmoitettava selkeästi. Työnäytekansioon on sisällytettävä hakijan CV ja motivaatiokirje.

Työnäytekansion enimmäiskoko on 1,0 GB. Nimeä tiedosto seuraavasti: Portfolio-sukunimi-etunimi.pdf Jos työnäytekansiossa on linkkejä salasanasuojattuihin videoihin, ilmoita salasana(t) työnäytekansiossa. Jos työnäytekansiota ei ole liitetty sähköiseen hakulomakkeeseen määräaikaan mennessä, hakemus hylätään.

CV

Enintään sivun mittaisessa CV:ssä on oltava tiedot ainakin hakijan aiemmista opinnoista, työkokemuksesta, ohjelmistojen käyttötaidosta ja palkinnoista. CV:n tulee sisältyä työnäytekansioon.

Motivaatiokirje

Hakijan on kerrottava motivaatiokirjeessä selkeästi syy arkkitehtuurin opiskeluun ja kuvailtava Aalto-yliopistossa opiskelemisen merkitystä omalle urasuunnitelmalleen. Motivaatiokirjeen enimmäispituus on kaksi sivua, ja se on sisällytettävä työnäytekansioon.

Itsereflektiokirje

Itsereflektiokirjeessä hakijan on pohdittava tähänastisia opintojaan ja opintojen ulkopuolista toimintaansa ja kuvailtava, miten ne ovat muovanneet hänen käsitystään arkkitehtuurista. Itsereflektiokirjeen enimmäispituus on 800 sanaa, ja sen apumateriaaleina tulisi hyödyntää suosituskirjeitä, työtodistuksia, julkaisuja ja muita asiaankuuluvia aineistoja.   

Hakudokumenttien kieli

Hakudokumenttien kieleksi suositellaan englantia, mutta myös suomen- ja ruotsinkieliset hakemukset otetaan vastaan.

Täydentävät opinnot

Opiskelijalta saatetaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista (enintään 20 op). Täydentävät opinnot määritellään yksilöllisesti viimeistään opintojen alussa, kun opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan.

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu