Koulutustarjonta

Arkkitehtuuri - Arkkitehtuuri, maisema-arkkitehtuuri ja sisustusarkkitehtuuri, Arkkitehti

Arkkitehtuurin ala sijoittuu tekniikan ja taiteen leikkauspisteeseen, ja sillä on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan, kulttuuriin, ympäristöön ja talouteen. Arkkitehtuurin pääaineen tavoitteet:Opiskelijoiden teknisen, tieteellisen ja taiteellisen ajattelun syventäminen, sillä tällainen ajattelu luo perustukset yhteiskuntavastuullisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiselle.Luovan tutkimisen ja kokeilevuuden sekä monialaisen yhteistyön vaaliminen.
Arkitektur

Tutkinto:

Arkkitehti

Hakuaika:

1.12.2021 – 3.1.2022

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Koulutuksen kuvaus

Sivut päivitetään suomeksi syksyn 2022 aikana

Arkkitehtuurin ala sijoittuu tekniikan ja taiteen leikkauspisteeseen, ja sillä on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan, kulttuuriin, ympäristöön ja talouteen. Arkkitehtuurin pääaineen tavoitteet:

· Opiskelijoiden teknisen, tieteellisen ja taiteellisen ajattelun syventäminen, sillä tällainen ajattelu luo perustukset yhteiskuntavastuullisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiselle.

· Luovan tutkimisen ja kokeilevuuden sekä monialaisen yhteistyön vaaliminen.

Pääaineesta valmistuneella opiskelijalla on seuraavat taidot:

· Valmistunut osaa soveltaa erilaisia suunnittelun lähestymistapoja aiheen ohjelmallisista, teknisistä ja esteettisistä vaatimuksista riippuen.

· Valmistunut ymmärtää arkkitehtuurin historian ja teorian pääpiirteet sekä sen, miten kriittinen muotoiluajattelu riippuu niistä eri asiayhteyksissä.

· Valmistuneella on kyky tunnistaa systeeminen vuorovaikutus ja se, miten vuorovaikutus muuttuu yhteiskuntavastuulliseksi ja kestäväksi suunnittelutoiminnaksi.

Maisteriohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää tietojaan ja taitojaan useilla erikoistumisaloilla kuten puurakentamisessa, rakennussuunnittelussa ja rakennusten uusiokäytössä, ihmislähtöisessä suunnittelussa ja hyvinvoinnissa, laskennallisessa suunnittelussa, suojelussa ja kaupunkisuunnittelussa.

Maisteriohjelma on akkreditoitu ja noudattaa alaa säätelevien EU-direktiivien vaatimuksia.

Maisteriohjelman kaikki erikoistumissuunnat valmistavat opiskelijat luomaan uraa arkkitehtuurin alalla ja muilla siihen liittyvillä aloilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Valmistuneet voivat työllistyä joko yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä tai edetä tutkijakoulutukseen.

Opetuskieli

Arkkitehtuurin pääaineen opetuskieli on englanti, mutta osa arkkitehtuurin historian ja rakennusuojelun kursseista opetetaan suomeksi. Tutkinnon voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Maisteriohjelmassa pääasiassa syvennetään kandidaatintutkinnossa hankittuja tietoja ja taitoja. Kurssien aiheita ovat arkkitehtuurin historia ja teoria, rakennussuunnittelu, suomalainen rakennustaide ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Luentojen ja studiokurssien opetusta tehostetaan monitieteisellä yhteistyöllä ja uusilla opetusmenetelmillä. Monet kurssit perustuvat tekemällä oppimiseen ja aitoihin toimeksiantoihin, joissa tehdään usein yhteistyötä paikallisyhteisön kanssa. Lisäksi tarjolla on kokeellisia ja design-tutkimukseen suuntautuvia kursseja, joissa opiskelija voi tutkia jotakin aihetta syvällisemmin ja kehittää omaa ilmaisuaan ja ääntään suunnittelijana.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät  lukuvuoden 2022-2024 opinto-oppaasta

Suuntautumisvaihtoehdot

.

Kansainvälistyminen

Opiskelu antaa mahdollisuudet esimerkiksi kansainvälisiin vaihto-opintoihin ja kansainvälisiin opiskelijakilpailuihin ja opintomatkoihin. Tutkintoon mahdollisesti liittyvän harjoittelun voi suorittaa ulkomailla ja ulkomailla tehdään myös kenttätöitä. Osa laitoksen henkilökunnasta on kansainvälistä ja laitoksella vierailee luennoitsijoita ja vieraita kansainvälisistä arkkitehtikouluista. Eri yliopistojen kanssa on kansainvälisiä tutkimus- ja opetushankkeita.

Arkkitehtuurin laitoksella on runsaasti kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita. Opetusta annetaan osin englanniksi, varsinkin maisteritasolla, jolloin niin kotimaiset kuin kansainväliset opiskelijat opiskelevat samoilla kursseilla. Opiskelijoiden kattojärjestön EASAn kautta osallistutaan kansainvälisiin opiskelijatapahtumiin ja opiskelijoilla on myös kiltojen välistä vaihtoa.

Jatko-opintomahdollisuudet

.

Uramahdollisuudet

Useimmat arkkitehdit joko työskentelevät projektiarkkitehteinä yrityksissä tai perustavat oman arkkitehtitoimiston, jossa he työskentelevät joko uudiskohteiden tai peruskorjauksen parissa. Yksi merkittävä työnantaja on julkinen sektori, missä arkkitehdin tehtävänimikkeenä voi olla mm. kaavoitusarkkitehti, lupa-arkkitehti, kulttuuriympäristön hoitaja, museonjohtaja tai kaupunginarkkitehti. Arkkitehti voi toimia myös tutkijana tai opettajana, esimerkiksi professorina tai lehtorina. Arkkitehdiksi valmistunut voi toimia myös rakennusmestarina, projektisuunnittelijana tai kiinteistöalan asiantuntijana; ympäristöalalla ylitarkastajana tai asiantuntijana, tai taiteen alalla näyttelyarkkitehtinä tai kuraattorina. Arkkitehdin toimenkuva laajenee jatkuvasti perinteisistä suunnittelutehtävistä muille kokonaisnäkemystä ja luovaa ongelmaratkaisua vaativille aloille.

Arkkitehdin työtehtäviä

 • hankesuunnittelu
 • rakennusten toteutussuunnittelu
 • rakennuttaminen, kiinteistönkehitys
 • alueellisten kokonaisuuksien suunnittelu / kaavoitus
 • museotoimi
 • rakennushistorialliset inventoinnit ja selvitykset
 • hallinnolliset, opetus-, johtamis- ja tutkimustehtävät, asiantuntijatehtävät
 • kalustesuunnittelu, sisustus, muotoilu, näyttelysuunnittelu
 • arkkitehtuurigrafiikka, IT, multimedia

Tehtävänimikkeitä

Suuri osa arkkitehdeistä työskentelee yrityksissä projektiarkkitehtina, tai yrittäjänä omassa arkkitehtitoimistossa uudis- ja korjaushankkeiden parissa. Julkinen sektori on toinen merkittävä työllistäjä; nimikkeistä mainittakoon kaavoitusarkkitehti, lupa-arkkitehti, kulttuuriympäristöpäällikkö, museonjohtaja ja kaupunginarkkitehti. Arkkitehteja toimii akateemisina tutkijoina tai opettajina, kuten professoreina tai lehtoreina. Arkkitehdit voivat myös olla vaikkapa kiinteistöalan rakennuttajapäälliköitä, hankesuunnittelijoita tai johtavia asiantuntijoita; ympäristöalan ylitarkastajia tai erityisasiantuntijoita, tai taidealan näyttelyarkkitehteja ja kuraattoreita. Arkkitehtien tehtäväkenttä onkin yhä laajenemassa perinteisistä suunnittelutehtävistä myös muille aloille, joissa tarvitaan kokonaisnäkemystä ja luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Tutkimuksen painopisteet

.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

.

Haku maisterikoulutuksiin

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin maisteriohjelma - Arkkitehtuuri arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Vaihe I

Taiteellinen ja/tai designtoiminta

Arvioinnin kohde

Osoitukset taiteellisista töistä ja/tai suunnittelutöistä ja -tehtävistä.

Valintaperusteet

 

Hakijan on osoitettava

 • viestintätaitonsa eli kyky käyttää alan visuaalisia esityskeinoja suunnitteluideastaan ja sen arkkitehtonisesta ilmaisumuodosta kertomiseen
 • tekniset taitonsa eli kyky muokata konsepti soveltuvaksi materiaalijärjestelmäksi ja johdonmukaiseksi rakentamislogiikaksi
 • kykynsä ymmärtää konteksti eli kyky suhteuttaa arkkitehtoninen hanke sen fyysiseen, yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen ympäristöön
 • tilan rakentamisen ymmärrys eli kyky muokata arkkitehtoninen konsepti soveltuvaksi tilakokemukseksi ja tilan dynamiikaksi.      

 

Osaamisen osoittamisen tapa

Työnäytekansio eli portfolio (enimmäispituus 20 sivua, pdf)

Työnäytekansion enimmäiskoko on 100 Mb.
Pdf:n ulkopuolisia linkkejä ei hyväksytä.
Nimeä tiedosto seuraavasti: Portfolio-sukunimi-etunimi.pdf

 

Aiempien opintojen soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Sisältö ja määrä suhteessa hakukohteen vaatimuksiin.

Valintaperusteet

 

Tekniikan kandidaatin (arkkitehtuuri) tutkinto

Osaamisen osoittamisen tapa

Tutkintotodistus/-todistukset

 

 

Vaihe II

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Opiskelumotivaatio

Valintaperusteet

 

Hakijan on kerrottava, miksi hakee opiskelemaan Aalto-yliopistoon, ja kuvailtava ohjelmassa opiskelua koskevat odotuksensa ja tavoitteensa.

Osaamisen osoittamisen tapa

Motivaatiokirje (enimmäispituus 400 sanaa, pdf)

 

Aiempien opintojen soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Sisältö ja määrä suhteessa hakukohteen vaatimuksiin.

Valintaperusteet

 

Hakijalla on oltava kattavat tiedot, jotka vastaavat Aalto-yliopistossa suoritetun tekniikan kandidaatin (arkkitehtuuri) tutkinnon tietoja.

Osaamisen osoittamisen tapa

Opintosuoritusote/-otteet

 

 

Muu osaaminen

Arvioinnin kohde

Työkokemus ja muu hankittu osaaminen/saavutukset, esim. julkaisut, ei-muodollinen koulutus, kilpailut

Valintaperusteet

 

Hakijan on pohdittava jo hankkimaansa koulutusta ja sitä, miten koulutus on muovannut hänen ymmärrystään arkkitehtuurin merkityksestä.

Osaamisen osoittamisen tapa

Itsereflektiokirje (enimmäispituus 600 sanaa, pdf) ja ansioluettelo, suosituskirjeet, työtodistukset, julkaisut ja muut asiaankuuluvat aineistot hakemuksen liitteinä.

 

Arviointiprosessi

Hakijat arvioidaan aluksi Aalto-yliopiston yleisten hakukelpoisuusvaatimusten perusteella. Hakijat, jotka täyttävät maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti.

Yleiset hakukelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden valintaprosessi on kaksivaiheinen: 

Arkkitehtuurin maisteriohjelman arviointiprosessi ei sisällä haastattelua.

Vaihe I

Ensimmäisessä vaiheessa hakemukset arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

 • Taiteellinen ja/tai designtoiminta
 • Aiempien opintojen soveltuvuus / tutkinto

Vähintään kolme valintatoimikunnan jäsentä arvioi hakijan työnäytekansion itsenäisesti ja arvostelee sen viestintätaitojen, teknisten taitojen, kontekstin ymmärtämisen kyvyn ja tilan rakentamisen ymmärryksen näkökulmasta. Vaiheen I lopullinen arvosana on valintatoimikunnan jäsenten antamien arvosanojen keskiarvo. Valintaprosessin vaiheessa II arvioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät ensimmäisen vaiheen arvioinnin vaatimukset.

Vaihe II

Toisessa vaiheessa käytetään seuraavia arviointiperusteita:

 • Soveltuvuus
 • Aiempien opintojen soveltuvuus / opintosuoritusote/-otteet
 • Muu osaaminen

Valintatoimikunnan jäsenet arvioivat motivaatiokirjeen, opintosuoritusotteen/-otteet ja itsereflektiokirjeen ja arvostelevat ne edellä kuvattujen arviointiperusteiden valossa.

Vaiheen II arvion jälkeen hakijoista valitaan parhaat vaiheiden I ja II kokonaisarvion perusteella.

Tarvittavat hakukohdekohtaiset dokumentit

Kaikkien hakijoiden on toimitettava Aalto-yliopiston verkkosivuilla luetellut hakudokumentit: https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/haku-maisterikoulutuksiin. Lisäksi tähän hakukohteeseen on toimitettava seuraavat hakukohdekohtaiset dokumentit:

Työnäytekansio (portfolio)

Työnäytekansion on osoitettava hakijan akateeminen osaaminen yllä olevissa taulukoissa lueteltujen taitojen osalta. Työnäytekansion taiton on oltava yhtenäinen, ja piirrosten ja kuvien on oltava laadukkaita. Työnäytekansio saa olla enintään 20 sivua pitkä (sivun enimmäiskoko A3), ja mahdollisten tiimitöiden kohdalla hakijan osuus on ilmoitettava selkeästi. Työnäytekansioon on sisällytettävä hakijan CV ja motivaatiokirje.

Työnäytekansion enimmäiskoko on 100 Mb. Nimeä tiedosto seuraavasti: Portfolio-sukunimi-etunimi.pdf.

CV

Enintään sivun mittaisessa CV:ssä on oltava tiedot ainakin hakijan aiemmista opinnoista, työkokemuksesta, ohjelmistojen käyttötaidosta ja palkinnoista. CV:n tulee sisältyä työnäytekansioon.

Motivaatiokirje

Hakijan on kerrottava motivaatiokirjeessä selkeästi syy arkkitehtuurin opiskeluun ja kuvailtava Aalto-yliopistossa opiskelemisen merkitystä omalle urasuunnitelmalleen. Motivaatiokirjeen enimmäispituus on kaksi sivua, ja se on sisällytettävä työnäytekansioon.

Itsereflektiokirje

Itsereflektiokirjeessä hakijan on pohdittava tähänastisia opintojaan ja opintojen ulkopuolista toimintaansa ja kuvailtava, miten ne ovat muovanneet hänen käsitystään arkkitehtuurista. Itsereflektiokirjeen enimmäispituus on 600 sanaa, ja sen apumateriaaleina tulisi hyödyntää suosituskirjeitä, työtodistuksia, julkaisuja ja muita asiaankuuluvia aineistoja.   

Hakudokumenttien kieli

Hakudokumenttien kieleksi suositellaan englantia, mutta myös suomen- ja ruotsinkieliset hakemukset otetaan vastaan.

Täydentävät opinnot

Opiskelijalta saatetaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista (enintään 20 op). Täydentävät opinnot määritellään yksilöllisesti viimeistään opintojen alussa, kun opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan.

Contact information

ARTS Admissions

[email protected]

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu