Koulutustarjonta

Arkkitehtuuri - Arkkitehtuuri, maisema-arkkitehtuuri ja sisustusarkkitehtuuri, Arkkitehti

Arkkitehtuurin ala sijoittuu tekniikan ja taiteen leikkauspisteeseen, ja sillä on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan, kulttuuriin, ympäristöön ja talouteen. Arkkitehtuurin pääaineen tavoitteet:Opiskelijoiden teknisen, tieteellisen ja taiteellisen ajattelun syventäminen, sillä tällainen ajattelu luo perustukset yhteiskuntavastuullisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiselle.Luovan tutkimisen ja kokeilevuuden sekä monialaisen yhteistyön vaaliminen.
Arkitektur

Tutkinto:

Arkkitehti

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika alkaa 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

Koulutuksen kuvaus

Sivut päivitetään suomeksi syksyn 2022 aikana

Arkkitehtuurin ala sijoittuu tekniikan ja taiteen leikkauspisteeseen, ja sillä on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan, kulttuuriin, ympäristöön ja talouteen. Arkkitehtuurin pääaineen tavoitteet:

· Opiskelijoiden teknisen, tieteellisen ja taiteellisen ajattelun syventäminen, sillä tällainen ajattelu luo perustukset yhteiskuntavastuullisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiselle.

· Luovan tutkimisen ja kokeilevuuden sekä monialaisen yhteistyön vaaliminen.

Pääaineesta valmistuneella opiskelijalla on seuraavat taidot:

· Valmistunut osaa soveltaa erilaisia suunnittelun lähestymistapoja aiheen ohjelmallisista, teknisistä ja esteettisistä vaatimuksista riippuen.

· Valmistunut ymmärtää arkkitehtuurin historian ja teorian pääpiirteet sekä sen, miten kriittinen muotoiluajattelu riippuu niistä eri asiayhteyksissä.

· Valmistuneella on kyky tunnistaa systeeminen vuorovaikutus ja se, miten vuorovaikutus muuttuu yhteiskuntavastuulliseksi ja kestäväksi suunnittelutoiminnaksi.

Maisteriohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää tietojaan ja taitojaan useilla erikoistumisaloilla kuten puurakentamisessa, rakennussuunnittelussa ja rakennusten uusiokäytössä, ihmislähtöisessä suunnittelussa ja hyvinvoinnissa, laskennallisessa suunnittelussa, suojelussa ja kaupunkisuunnittelussa.

Maisteriohjelma on akkreditoitu ja noudattaa alaa säätelevien EU-direktiivien vaatimuksia.

Maisteriohjelman kaikki erikoistumissuunnat valmistavat opiskelijat luomaan uraa arkkitehtuurin alalla ja muilla siihen liittyvillä aloilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Valmistuneet voivat työllistyä joko yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä tai edetä tutkijakoulutukseen.

Opetuskieli

Arkkitehtuurin pääaineen opetuskieli on englanti, mutta osa arkkitehtuurin historian ja rakennusuojelun kursseista opetetaan suomeksi. Tutkinnon voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Maisteriohjelmassa pääasiassa syvennetään kandidaatintutkinnossa hankittuja tietoja ja taitoja. Kurssien aiheita ovat arkkitehtuurin historia ja teoria, rakennussuunnittelu, suomalainen rakennustaide ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Luentojen ja studiokurssien opetusta tehostetaan monitieteisellä yhteistyöllä ja uusilla opetusmenetelmillä. Monet kurssit perustuvat tekemällä oppimiseen ja aitoihin toimeksiantoihin, joissa tehdään usein yhteistyötä paikallisyhteisön kanssa. Lisäksi tarjolla on kokeellisia ja design-tutkimukseen suuntautuvia kursseja, joissa opiskelija voi tutkia jotakin aihetta syvällisemmin ja kehittää omaa ilmaisuaan ja ääntään suunnittelijana.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät  lukuvuoden 2022-2024 opinto-oppaasta

Suuntautumisvaihtoehdot

.

Kansainvälistyminen

Opiskelu antaa mahdollisuudet esimerkiksi kansainvälisiin vaihto-opintoihin ja kansainvälisiin opiskelijakilpailuihin ja opintomatkoihin. Tutkintoon mahdollisesti liittyvän harjoittelun voi suorittaa ulkomailla ja ulkomailla tehdään myös kenttätöitä. Osa laitoksen henkilökunnasta on kansainvälistä ja laitoksella vierailee luennoitsijoita ja vieraita kansainvälisistä arkkitehtikouluista. Eri yliopistojen kanssa on kansainvälisiä tutkimus- ja opetushankkeita.

Arkkitehtuurin laitoksella on runsaasti kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita. Opetusta annetaan osin englanniksi, varsinkin maisteritasolla, jolloin niin kotimaiset kuin kansainväliset opiskelijat opiskelevat samoilla kursseilla. Opiskelijoiden kattojärjestön EASAn kautta osallistutaan kansainvälisiin opiskelijatapahtumiin ja opiskelijoilla on myös kiltojen välistä vaihtoa.

Jatko-opintomahdollisuudet

.

Uramahdollisuudet

Useimmat arkkitehdit joko työskentelevät projektiarkkitehteinä yrityksissä tai perustavat oman arkkitehtitoimiston, jossa he työskentelevät joko uudiskohteiden tai peruskorjauksen parissa. Yksi merkittävä työnantaja on julkinen sektori, missä arkkitehdin tehtävänimikkeenä voi olla mm. kaavoitusarkkitehti, lupa-arkkitehti, kulttuuriympäristön hoitaja, museonjohtaja tai kaupunginarkkitehti. Arkkitehti voi toimia myös tutkijana tai opettajana, esimerkiksi professorina tai lehtorina. Arkkitehdiksi valmistunut voi toimia myös rakennusmestarina, projektisuunnittelijana tai kiinteistöalan asiantuntijana; ympäristöalalla ylitarkastajana tai asiantuntijana, tai taiteen alalla näyttelyarkkitehtinä tai kuraattorina. Arkkitehdin toimenkuva laajenee jatkuvasti perinteisistä suunnittelutehtävistä muille kokonaisnäkemystä ja luovaa ongelmaratkaisua vaativille aloille.

Arkkitehdin työtehtäviä

 • hankesuunnittelu
 • rakennusten toteutussuunnittelu
 • rakennuttaminen, kiinteistönkehitys
 • alueellisten kokonaisuuksien suunnittelu / kaavoitus
 • museotoimi
 • rakennushistorialliset inventoinnit ja selvitykset
 • hallinnolliset, opetus-, johtamis- ja tutkimustehtävät, asiantuntijatehtävät
 • kalustesuunnittelu, sisustus, muotoilu, näyttelysuunnittelu
 • arkkitehtuurigrafiikka, IT, multimedia

Tehtävänimikkeitä

Suuri osa arkkitehdeistä työskentelee yrityksissä projektiarkkitehtina, tai yrittäjänä omassa arkkitehtitoimistossa uudis- ja korjaushankkeiden parissa. Julkinen sektori on toinen merkittävä työllistäjä; nimikkeistä mainittakoon kaavoitusarkkitehti, lupa-arkkitehti, kulttuuriympäristöpäällikkö, museonjohtaja ja kaupunginarkkitehti. Arkkitehteja toimii akateemisina tutkijoina tai opettajina, kuten professoreina tai lehtoreina. Arkkitehdit voivat myös olla vaikkapa kiinteistöalan rakennuttajapäälliköitä, hankesuunnittelijoita tai johtavia asiantuntijoita; ympäristöalan ylitarkastajia tai erityisasiantuntijoita, tai taidealan näyttelyarkkitehteja ja kuraattoreita. Arkkitehtien tehtäväkenttä onkin yhä laajenemassa perinteisistä suunnittelutehtävistä myös muille aloille, joissa tarvitaan kokonaisnäkemystä ja luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Tutkimuksen painopisteet

.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

.

Haku maisterikoulutuksiin

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for Master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option. The applications to Master´s Programme in Architecture, Landscape Architecture and Interior Architecture - Architecture will be evaluated based on the following criteria

Phase I

Artistic and/or design practice

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work or assignments

What we look for in an applicant/admission requirements

 

Applicants should demonstrate

 • their communication skills that is the ability to use visual means of representation of the discipline in order to communicate your design idea and its architectural expression.
 • their technical skills that is the ability to translate your concept into an adequate material system and coherent construction logic.
 • their understanding of context that is the ability to relate the architectural project to its physical, social, cultural and political environment.
 • their understanding of space-making that is the ability to translate the architectural concept into an adequate spatial experience and spatial dynamics.      

 

Method of demonstrating competence

Portfolio (max 20 pages, pdf-format)
Maximum size for the portfolio is 100 Mb. No links to additional information outside of the pdf will be considered.
Name the file as: Portfolio-surname-firstname.pdf

 

Relevance of previous studies

What is evaluated

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements

What we look for in an applicant/Admission requirements

Bachelor in Architecture or equivalent degree

Method of demonstrating competence

degree certificate(s)

 

 

Phase II

Suitability

What is evaluated

Motivation for studies at Aalto University

What we look for in an applicant/admission requirements

The applicant should clarify the reasons for applying to Aalto University and the expectations and goals for studying in the programme.

Method of demonstrating competence

Motivation letter (max 400 words, pdf-format)

 

Relevance of previous studies

What is evaluated

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements

What we look for in an applicant/admission requirements

Applicant should demonstrate a thorough knowledge comparable to the Bachelor education in architecture at Aalto University

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records

 

 

Other areas of competence

What is evaluated

Work experience and other acquired knowledge/achievements e.g. publications, non-formal education, competitions

What we look for in an applicant/admission requirements

The applicant should reflect on their understanding of architecture and its relevance for the future of society.

Method of demonstrating competence

Letter of self-reflection (max 600 words, pdf-format) with  curriculum vitae, letter of references, proof of employment, publications or other relevant material attached as appendix.

 

Evaluation process

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for Master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.

The selection process for applicants who meet the general eligibility criteria comprises of two phases: 

Master’s Programme in Architecture does not include an interview.

Phase I

In Phase I, the applications are evaluated based on the following criteria

 • Artistic and/or design practice
 • Relevance of previous studies/degree

The applicant´s portfolio is reviewed independently by at least three selection committee members and graded according to communication skills, technical skills, understanding of context and understanding of space-making. The final grade for phase I is achieved by averaging out the grades of the various reviews by the selection committee members. Only the applications who fulfill the requirements in the preliminary evaluation will be evaluated in phase II in the selection process.

Phase II

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria

 • Suitability
 • Relevance of previous studies/transcripts
 • Other areas of competence

The selection committee members will review the motivation letter, transcripts and letter of self-reflection and evaluate it according to the given criteria.

After the evaluation conducted in Phase II, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases I and II.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed on the Aalto University website (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Portfolio

The portfolio should demonstrate the academic excellence of the applicant with respect to the criteria listed above of the evaluation criteria. A coherent layout and consistent quality of drawings and images is expected. The size of the portfolio should not exceed 20 pages (max A3) and in case of team work the contribution of the applicant should be clearly stated. The portfolio should include a CV of the applicant and the motivation letter.

Maximum size for the portfolio is 100 Mb. Name the file as: Portfolio-surname-firstname.pdf

CV

The CV should be maximum 1 page and include at least information on previous studies, work experience, software skills and prizes. The CV should be included in the portfolio.

Motivation letter

The motivation letter max 400 words should state clearly the reason for studying architecture and the relevance of studying at Aalto University for development of applicant’s career plan. The motivation letter should be a maximum of two pages and included in the portfolio.

Letter of self-reflection

In the letter of self-reflection the applicant should reflect on his/her understanding of architecture and of the relevance of architecture for the future development of societies and the world we are living in. The letter should be of a maximum of 600 words and can use the curriculum vitae, letter of references, proof of employment, publications or other relevant material as support material.    

Language of application documents

Application documents should be submitted preferably in English but applications in Finnish or Swedish are accepted too.

Complementary studies

The student may be required to take complementary studies (max. 20 ECTS). These studies will be determined individually at the latest in the beginning of the studies while making the personal study plan.

Contact information

ARTS Admissions

[email protected]

Hakuaika alkaa 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu