Aalto-yliopisto Junior

Online kurssit ja luennot

Tänne on kerätty online-toimintaa, joita voi toteuttaa verkon välityksellä.
Kurssit

KURSSIT

Sosiaalisen median ilmiöt

Someku­pla, verkko­häiriköin­ti, algo­rit­mien manip­u­loin­ti, someri­ip­pu­vu­us? Sosi­aalisen medi­an ilmiöt on Aal­to-yliopis­ton Infor­maa­tioverkos­to­jen koulu­tu­so­hjel­man kehit­tämä ilmainen ja kaikille avoin verkkokurssi. Kurssi on suun­nat­tu eri­tyis­es­ti luki­o­laisille, mut­ta halutes­saan kurssin voi käy­dä kuka vain!
Sosi­aalisen medi­an ilmiöt

StartingUp

Kiin­nos­taako star­tupit ja yrit­täjyys? Tämä kaikille avoin verkkokurssi tar­joaa johdan­non yrit­täjyy­teen ja yleiskat­sauk­sen start­up-maail­maan. Kurssin jäl­keen olet parem­min valmis­tau­tunut perus­ta­maan oman yri­tyk­sen, esit­telemään uuden tuot­teen tai palvelun ole­mas­sa olevas­sa yri­tyk­sessä, ja osal­lis­tumaan keskustelu­un yrit­täjyy­destä ja uusista liike­toimista.
Startin­gUp

FITech 101: Digi & Data

FITech 101 MOOC-sarjassa ensimmäiset kolme kurssia tässä kokonaisuudessa tarjoaa Aalto-yliopisto. Tarjottimella ovat  2 op kurssit: Johdatus ohjelmointiin, Data ja tieto sekä Internet ja selainohjelmointi. Kursseilla ei edellytetä aiempaa ohjelmointikokemusta ja ne sopivat hyvin myös lukiolaisille ja yläkoululaisille. https://fitech.io/fi/fitech-101-digi-data/

FITech:n kurssitarjonta

FITech (Finnish Insti­tute of Tech­nol­o­gy) tar­joaa mak­sut­to­mia yliopis­tokursse­ja. FITechin kaut­ta löy­dät esimerkik­si Aal­to-yliopis­ton Ohjel­moin­nin peruskurssin (Y1), jon­ka avul­la voit ottaa hal­tu­un ohjel­moin­nin perus­teet Python-kielel­lä. FITech -kurssit

Ohjelmoinnin MOOC Scala 2020

Haluatko oppia ohjelmointia modernilla ohjelmointi­kielellä ja nähdä millaista yliopisto-opiskelu voi olla? Tervetuloa Ohjelmoinnin MOOC-kurssille! http://mooc.aalto.fi/ohjelmointi/scala_2020.html

Kiertotalous.nyt

Kiertotalous.nyt on viiden opin­topis­teen laa­juinen kokon­aisu­us kier­to­talouden perustei­den oppimiseen ja opet­tamiseen. Opin­to­jak­soa voidaan hyö­dyn­tää joko sup­peam­pana kol­men opin­topis­teen verkkokurssi­na, tai laa­jem­pana viiden opin­topis­teen mon­imuo­to-opetuk­se­na vas­tu­uopet­ta­jan ohjauk­ses­sa osana korkeak­oulu­jen omaa ope­tus­ta. Kurssil­la ei ole esi­ti­eto­vaa­timuk­sia ja se sovel­tuu kaikkien alo­jen opiske­li­joille, sekä käytet­täväk­si muus­sa koulu­tuk­ses­sa esimerkik­si jär­jestöis­sä tai yri­tyk­sis­sä. Kiertotalous.nyt -kurssi­aineis­to valmis­tuu kevääl­lä 2019 ja on kaikkien saatavil­la verkos­sa syksys­tä 2019 läh­tien.
http://kiertotalousnyt.fi/
https://circularnow.fi/ (In Eng­lish)

Elements of AI – Tekoälyn perusteet

Mitä tekoä­ly on? Tekoä­lyn perus­teet on mak­su­ton verkkokurssi, joka on suun­nat­tu kaikille, jot­ka halu­a­vat tietää, mitä tekoä­ly on, mitä tekoä­lyl­lä voi (ja ei voi) tehdä ja miten tekoä­ly vaikut­taa elämäämme. Kurssit koos­t­u­vat teo­riao­suuk­sista ja käytän­nön har­joituk­sista, ja voit suorit­taa ne omaan tahti­isi. Kurssin ovat toteut­ta­neet Reak­tor ja Helsin­gin yliopis­to.
Ele­ments of AI – Tekoä­lyn perus­teet

Ohjelmoinnin MOOC 2020

Ohjel­moin­nin alkeet kaikille, ilmaisek­si! Helsin­gin yliopis­ton Ohjel­moin­nin MOOC on kaikille avoin ja ilmainen ohjel­moin­nin perus­teet opet­ta­va verkkokurssi. Kurssil­la tutus­tu­taan Java-ohjel­moin­tikieleen. Kurssi sopii kaikille ohjel­moin­nin oppimis­es­ta kiin­nos­tuneille, ennakkoti­eto­ja tai -taito­ja ohjel­moin­nista ei tarvi­ta.
Ohjel­moin­nin MOOC 2020

Ilmasto.nyt

Ilmasto.nyt on moni­alainen kokon­aisu­us ilmas­ton­muu­tok­sen perustei­den oppimiseen ja opet­tamiseen. Se sisältää kir­jal­lista mate­ri­aalia, video­haas­tat­telu­ja ja -luen­to­ja, tehtäviä, teste­jä sekä oppaan opet­ta­jalle. Mate­ri­aalien avul­la kuka tahansa voi oppia, mitä ilmas­ton­muu­tos on luon­non­ti­eteel­lisenä ilmiönä sekä kuin­ka voimme hillitä sitä ja sopeu­tua siihen. Opin­tokokon­aisu­u­den voi opiskel­la itsenäis­es­ti tai osana ammat­tiko­rkeak­oulu- tai yliopis­to-opin­to­ja. Kokon­aisu­us on 5 opin­topis­teen kurssin laa­juinen. Opet­ta­jien ja opiske­li­joiden lisäk­si mate­ri­aalia voivat hyö­dyn­tää myös esimerkik­si yri­tyk­set, jär­jestöt ja media. Ilmasto.nyt on kaikkien käytet­tävis­sä, kurssialustalle pääset täältä.
http://www.ilmastonyt.fi/ 

LUENNOT

Manipulaation perusteet informaatioverkostoissa

Miten varautua infor­maa­tioso­dankäyn­ti­in? Aal­to-yliopis­ton kaikille avoin luen­tosar­ja infor­maa­tioma­nip­u­laa­tion pimeistä ja val­oi­sista puolista. Luen­to­ja voi seu­ra­ta Zoomin kaut­ta.
Manip­u­laa­tion perus­teet infor­maa­tioverkos­tois­sa

Filosofia ja systeemiajattelu

Pro­fes­sori Esa Saarisen Filosofia ja sys­teemi­a­jat­telu -luen­tosar­jan tavoit­teena on lisätä osal­lis­tu­jan kykyä omae­htoiseen, laa­ja-alaiseen, luo­vaan ja eteen­päin­virit­tyneeseen elämän­filosofiseen ajat­telu­un. Aal­to-yliopis­ton suosi­tun kurssin kevään 2020 aikana pide­tyt luen­not kat­sot­tavis­sa Youtubesta.
Filosofia ja sys­teemi­a­jat­telu -luen­tosar­ja

Sensors are everywhere – how can we transform this data into knowledge

Aal­to-yliopis­ton Sähkötekni­ikan ja automaa­tion laitok­sen apu­lais­pro­fes­sori Simo Särkän luen­non aiheena ovat antu­rit ja niiden hyö­dyn­tämi­nen. Mis­tä kaikkial­la anture­i­ta käytetään ja kuin­ka anturei­den tuot­ta­maa tietoa voidaan hyö­dyn­tää nyt ja tule­vaisu­udessa?
Sen­sors are every­where

Internet Forum -yleisöluentosarja: Digitalisaation eri puolet

Mitä dig­i­tal­isaa­tio tarkoit­taa käytän­nössä liike­toimin­nalle, suo­ma­laiselle yhteiskun­nalle ja tur­val­lisu­udelle? Kuun­tele huip­pu­luen­noit­si­joiden puheen­vuoro­ja aiheesta! Aal­to-yliopis­ton jär­jestämässä Inter­net Forum -yleisölu­en­tosar­jas­sa käsitel­lään meitä jokaista kos­ket­tavaa dig­i­tal­isaa­tio­ta uhki­neen ja mah­dol­lisuuksi­neen. Tarkem­paa tietoa luen­to­jen aiheista ja puhu­jista.
Inter­net forum – yleisölu­en­tosar­ja

Aal­to-yliopis­ton Youtube-kanaval­ta löy­dät myös paljon lisää luen­to­ja ja mui­ta mie­lenki­in­toisia videoita.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu