Forsknings- och undervisningssamarbete

Aalto-universitetet samarbetar mångsidigt med företag och organisationer kring forskning och undervisning. En högklassig forskning och undervisning kan ge oss svar på utmaningarna i samhället. Universitetet står i ständig dialog med olika intressenter, såsom näringslivet och den offentliga sektorn, för att få insikt i samhällets utmaningar.

Aalto-universitetets växelverkan med samhället väntas öka i framtiden i och med ett stort antal nationella och internationella projekt. Samtidigt kommer samarbetet med olika intressenter att intensifieras ytterligare.

Forskningssamarbetet är mångsidigt och mångdisciplinärt och bygger på en lång tradition. År 2012 fick Aalto-universitetet exempelvis 105 miljoner euro icke-akademisk forskningsfinansiering. Ett djupgående och högklassigt samarbete stöder universitets forskningsmål, men ger också ökat genomslag i samhället och binder forskningsuppdragen tätare till omvärlden. Samarbetsmöjligheterna inom forskningen omfattar allt från forskningsprojekt och forskningsprogram till infrastruktursamarbete.

Samarbetet mellan studerande, företag och organisationer ger nya perspektiv, och samarbetspartnerna får möjlighet att ta del av kunnandet vid universitetet. Tvärvetenskaplighet är Aalto-universitetets styrka. Tvärvetenskapligheten gör forskning och undervisning på bred bas möjlig och hämtar med sig helt nya infallsvinklar. Inom undervisningen omfattar samarbetet allt från att företag gör kursbesök och låter göra case-arbeten till utarbetande av lärdomsprov och särskilda studerandeprojekt.

Sidansvarig: | Senast ändrad: 12.06.2017.