Utbildningsutbud

Visual Communication Design - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

Huvudämnet Visual Communication Design (VCD) inom magisterprogrammet i konst och media erbjuder en internationell lärmiljö och utforskar nya arbetssätt inom visuell kommunikation. I studierna granskas rådande förhållanden ur ett kritiskt perspektiv och du får möjlighet att ompröva de etablerade begreppen inom grafisk design. Programmet hjälper dig att se din designpraktik i ett nytt ljus och placera den i en bredare samhälls- och miljökontext. Studierna ger dig färdigheter i informationsdesign, visuella narrativ samt typsnitt och skrift som hjälper dig att styra din designpraktik i riktning mot offentlighet, hållbarhet och en mångfald av kunskapsdomäner. Huvudämnet ger dig tid och utrymme att omdefiniera dig själv som designer med ett kontinuerligt stöd i form av gemenskap, samarbete och kamratlärande och genom att kombinera teori och praktik i studierna.
Visual Communication Design

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Nästa ansökningsperiod börjar 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Huvudämnet Visual Communication Design (VCD) inom magisterprogrammet i konst och media erbjuder en internationell lärmiljö och utforskar nya arbetssätt inom visuell kommunikation. I studierna granskas rådande förhållanden ur ett kritiskt perspektiv och du får möjlighet att ompröva de etablerade begreppen inom grafisk design. Programmet hjälper dig att se din designpraktik i ett nytt ljus och placera den i en bredare samhälls- och miljökontext. Studierna ger dig färdigheter i informationsdesign, visuella narrativ samt typsnitt och skrift som hjälper dig att styra din designpraktik i riktning mot offentlighet, hållbarhet och en mångfald av kunskapsdomäner. Huvudämnet ger dig tid och utrymme att omdefiniera dig själv som designer med ett kontinuerligt stöd i form av gemenskap, samarbete och kamratlärande och genom att kombinera teori och praktik i studierna.

Efter att ha slutfört studierna inom programmet kan du

 • skapa och hantera designprojekt med hänsyn till fysisk och digital materialitet samt experimentera med data och beräkningselement i designprojekt vid behov
 • lösa komplexa problem gällande olika medier, estetik, kontexter, uttryck och konventioner vid kommunikation genom data, narrativ och/eller skrift
 • beskriva och kritiskt utvärdera traditionerna, referenserna och motiven bakom dina designval och -processer
 • beakta frågor som gäller representation, mångfald och hållbarhet i visuell kommunikation
 • skilja på din yrkesroll och din konsumentroll i digitala och nätbaserade miljöer
 • vara medveten om fungerande arbetssätt och dina rättigheter som kreativ yrkesutövare samt beakta ditt ansvar gentemot dig själv, dina kollegor, allmänheten och miljön
 • beakta alternativa designpraktiker och arbetssätt
 • fortsätta att diskutera, utvärdera och omdefiniera den samhälleliga betydelsen och de föränderliga parametrarna för arbete inom design av visuell kommunikation.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för programmet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Genom att sätta dig in i olika typer av litteratur, skrift och diskussion kan du utvärdera den visuella kommunikationens roll i samhället och miljön samt de diskursiva och materiella aspekter som samspelar i din designpraktik. I studierna anläggs ett kritiskt perspektiv på aktuella politiska frågor, såsom representation, mångfald samt social och miljömässig rättvisa. Genom intensivkurser får du de verktyg och färdigheter som behövs i designprojekt, vare sig du riktar in dig på data, visuellt berättande eller typografi.

Genom omfattande studiokurser får du kompetens inom tre centrala delområden inom design av visuell kommunikation: informationsdesign, visuella narrativ samt typsnitt och skrift. I enlighet med din individuella studieplan kan du välja att antingen fördjupa eller bredda dina kunskaper och färdigheter inom dessa områden. Särskild vikt fästs också vid publicering, som spelar en central roll när det kommer till att bedriva självständig verksamhet och hålla kommunikationsdesignen nära allmänheten.

Kärnan i studierna består av seminarier, där du får stanna upp och reflektera över det du lärt dig tillsammans med andra. Under det första året ligger fokus på att reflektera kring din egen designpraktik och skapa en referensram genom att sammanställa ett personligt designarkiv. Under det andra året får du arbeta med ditt lärdomsprov. Studierna hjälper dig att uppdatera dina kunskaper och färdigheter oavsett om du siktar på professionell designverksamhet inom en tillämpat område eller som självständig utövare eller planerar fortsätta med doktorandstudier.

Under det andra studieåret i det tvååriga programmet ligger fokus på lärdomsprovet, som är en central del av dina studier. Under arbetet med ditt lärdomsprov får du hjälp och handledning under magisterseminariet samt av övervakaren av lärdomsprovet och handledaren för lärdomsprovet. Lärdomsprovet kan vara antingen ett designprojekt som baserar sig på praktisk verksamhet eller ett arbete som fördjupar sig i vetenskapliga metoder och teorier, men det innehåller alltid en skriftlig del med hänvisningar till litteratur. Ditt lärdomsprov är en möjlighet att både stärka och visa dina designfärdigheter och/eller teoretiska kunskaper inom ett specialområde och att positionera ditt arbete inom en specifik domän eller ett visst ramverk.

Se mer information om studierna i undervisningsplanen för 2022–2024.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Börja chatta
Aalto students walking at campus during summer

Inriktningsalternativ

Specialiseringen sker genom fördjupade studier i huvudämnet där den studerande kan välja bland ett urval kurser.

Internationell verksamhet

Du blir en del av en internationell gemenskap som består av studerande och personal med varierande bakgrund. Huvudämnet välkomnar regelbundet internationella gäster för att hålla föreläsningar, kurser och workshoppar. I enlighet med din individuella studieplan kommer du att ha möjlighet att tillbringa en termin som utbytesstuderande vid ett av Aaltos många utländska partneruniversitet eller göra praktik utomlands.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att ha slutfört studierna inom magisterprogrammet kan du söka till doktorandstudier inom konst och design och rikta in dig på en akademisk karriär inom det framväxande området praktikforskning.

Mer information om Aalto-universitetets doktorandprogram inom konst, design och arkitektur: Doktorandprogram.

Karriärmöjligheter

Efter att ha utexaminerats från huvudämnet har du de kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta professionellt inom design av visuell kommunikation, antingen genom att utveckla din egen verksamhet eller vid en etablerad designbyrå eller organisation. Du har också färdigheter att arbeta som art director eller design lead eller i någon motsvarande ledande position.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen i huvudämnet är relaterad till flera forskningsområden vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Mer information om huvudämnesforskningen finns på Institutionen för konst och medias sidor.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet och programmets institutioner samarbetar med många universitet på hög nivå runt om i världen.

De studerande kan dra nytta av studieutbudet vid andra högskolor vid Aalto-universitetet och JOO-studier vid andra universitet samt de internationella kontakter och utbytesmöjligheter som finns inom huvudämnet.

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option. The applications to Master's Programme in Art and Media - Visual Communication Design (VCD)will be evaluated based on the following criteria.

Phase I

Artistic and/or design practice 1/2

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work or assignments

What we look for in an applicant/Admission requirements

Design skills, conceptual thinking, communicative approach, diversity in visual experimentation, demonstrated potential

Method of demonstrating competence

Portfolio

Maximum size for the portfolio is 1.0 GB. Name the file as: Portfolio-surname-firstname.pdf

 

Artistic and/or design practice 2/2

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work or assignments

What we look for in an applicant/Admission requirements

Design skills, conceptual thinking, communicative approach, diversity in visual experimentation, demonstrated potential

Method of demonstrating competence

Preliminary assignment (added in the Portfolio document)

 

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

Articulation, focus, critical thinking, communicative intent

Method of demonstrating competence

Designer statement

 

Other areas of competence

What is evaluated

Work experience and other acquired knowledge/achievements e.g. publications, non-formal education, competitions

What we look for in an applicant/Admission requirements

Education and/or experience in visual communication or related fields

Method of demonstrating competence

Curriculum vitae

 

Phase II

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

Communicative skills, articulation, focus

Method of demonstrating competence

Interview

 

Evaluation process

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.

The selection process for applicants who meet the general eligibility criteria comprises of two phases: 

Phase I

In Phase I, the applicants are evaluated based on the following criteria

 • Artistic and/or design practice
 • Suitability/Designer statement
 • Other areas of competence

Only the applicants who ranked highest in the preliminary evaluation will be invited to phase II in the selection process.

Phase II

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria

 • Suitability/Interview

After the evaluation conducted in Phase II, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases I and II.

Part of the applicants are invited to the second stage. The invitation to the second stage is sent to the applicants at latest seven days in advance.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed on the Aalto University website (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Portfolio

For your portfolio, choose a selection of projects and explorations which best reflects your present knowledge, skills and experience. We appreciate careful curation of your previous projects, but also consider how your portfolio can best communicate the direction towards which you would like to take your practice.

We suggest annotation that gives us some information on the background and brief explanation of the process of your projects. If the work is done in collaboration, you should clearly describe your role.

Instructions for the portfolio:

Pdf file (with links to online/video content where applicable)
Maximum 15 pages
Any time-based work should not exceed 5 min. in total

Maximum size for the portfolio is 1.0 GB. Name the file as: Portfolio-surname-firstname.pdf

In addition to the above, your portfolio must include the preliminary assignment described below.

Lack of Portfolio will adversely affect the evaluation of your application.

Preliminary assignment (added in the Portfolio document)

Create a visualisation of a topic that feels urgent to you at the moment.

Visualisation can be understood broadly, so we welcome either fact or fiction: it is up to you and a part of your challenge, whether your visualisation is expressive or data-based; typography or image; static or in motion.

Think of the assignment as an extension of your portfolio: an opportunity to indicate where you might want to take your practice next.

The assignment is also a chance to show your skills in visual communication and conceptual thinking, and to let us know more about who you are and which questions are important to you.

The format and medium of your visualisation is up to you, but the end result should be documented in the portfolio pdf. No existing work should be used: please complete original work for this assignment.

The preliminary assignment must be added into your portfolio pdf file and titled clearly as such.

The lack of Preliminary Assignment will adversely affect the evaluation of your application.

Designer Statement

Regard your Designer Statement as a letter where you briefly describe your design practice, and where you see yourself at the moment. Let us know how you like to work, which questions and frameworks are urgent to you, and how you would like to redefine your practice.

You can also describe your own mix of interests towards the intertwining competence areas developed in our curriculum: information design, visual narrative, and type & written language.

As the central task in the 2-year MA studies is the thesis project, we appreciate learning about your topics of interest and exploration that might lead to thesis work. Note that any plans you describe at this stage are not binding.

The lack of Designer Statement will adversely affect the evaluation of your application.

CV

In your CV, please list your education, work experience, and skills, together with possible exhibitions, publications, awards, grants and study trips relevant to your practice.

Lack of CV will adversely affect the evaluation of your application.

Language of application documents

The application documents must be submitted in English.

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

Nästa ansökningsperiod börjar 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat