Utbildningsutbud

Sustainable Metals Processing - Chemical, Biochemical and Materials Engineering, Master of Science (Technology)

Sustainable Metals Processing vid Aalto-universitetet är det enda huvudämnet i Finland som fokuserar på hållbar produktion och återvinning av metall och mineraler – grundpelarna för det moderna samhället och den moderna ekonomin. Till exempel skulle inga moderna städer eller smarttelefoner och ingen energi eller transport existera utan dem.
Students inspecting batteries

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Utan metaller skulle det inte finnas moderna energiformer, städer, transporter och smarttelefoner, samt många andra produkter som i dag betraktas som markörer för en god levnadsstandard. Metall har varit, är, och kommer alltid att vara en grundpelarna för ett modernt samhälle och en modern ekonomi. Sustainable Metals Processing vid Aalto-universitetet är det enda huvudämnet i Finland som fokuserar på hållbar produktion och återvinning av metall och mineraler. De studerande utvecklar en djup vetenskaplig förståelse för dessa områden och riktar in sig på en karriär som kan göra reell, välbehövlig skillnad i världen.

Utexaminerade från magisterprogrammet Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering har:

Omfattande kunskaper om råvaror, metallproduktion och deras inverkan på miljön, ekonomin och samhället. Utexaminerade har djupgående vetenskapliga och tekniska kunskaper om många typer av primära och sekundära råvaror, deras lämplighet för bearbetning och deras samhälleliga, ekonomiska och miljömässiga effekter.

Systemtänkande angreppssätt för processdesign. Utexaminerade kan tillämpa systemtekniska principer för processutformning och använda bästa praxis för att utveckla processer och produkter med kvantifierad hållbarhet i form av hög materialeffektivitet, låg energianvändning och låg miljöpåverkan.

Förmåga att bedriva vetenskaplig forskning. Utexaminerade har kompetens att genomföra experimentella studier om metallutvinningsreaktorer och enhetsprocesser vid låga och höga temperaturer, samla in data och utvärdera processprestanda.

Expertis för att fungera som metallurgisk ingenjör. Utexaminerade har förmåga att tillämpa teknisk kompetens inom industrin för att exempelvis utveckla genomförbara metallutvinningsprocesser, metoder för att producera rent vatten och förnybar energi eller produkter som möjliggör en hög levnadsstandard.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska för samtliga huvudämnen inom magisterprogrammet Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Vissa kurser kan genomföras på finska eller svenska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Sammanlagt består magisterprogrammet Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering – Sustainable Metals Processing av 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

Huvudämnesstudier (63–65 studiepoäng)
Fritt valbara studier (25–27 studiepoäng)
Diplomarbete (30 studiepoäng)

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering
Sustainable Metals Processing

Inriktningsalternativ

Studerande i huvudämnet Sustainable Metals Processing är del av en bredare studentgemenskap vid magisterprogrammet Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Alla studerande tar gemesamma obligatoriska kurser som totalt omfattar 45 studiepoäng. Grundkurserna introducerar de studerande till grundläggande kemiska fenomen på atomnivå, metall- och mineralteknik och återvinning, pyrometallurgi, hydrometallurgi såväl som processmodellering. Dessutom hjälper kursen Academic Learning Community (3–5 studiepoäng) studerande att sätta upp personliga mål för effektivt lärande, samarbeta i en mångkulturell och tvärvetenskaplig lärmiljö och bli bekanta med laboratoriearbete. De grundläggande grundkurserna är i huvudsak avsedda för det första magisteråret.

De studerande väljer totalt 20 studiepoäng från ett brett utbud av specialiseringskurser som är indelade i följande underkategorier:

· Thermodynamics of Materials

· Sustainability of Metals

· Ore Dressing and Recycling

· Pyrometallurgy

· Hydrometallurgy

· Chemical Engineering

Mer information om studierna och examen finns i Into.

Teman

Studieområdet omfattar olika tvärvetenskapliga områden som sträcker sig från teoretisk metallurgi, experimentella studier och processteknik till kunskapsintensiv utformning och optimering av processer, utrustning, anläggningsverksamhet och produkttillämpningar. Principerna för cirkulär ekonomi är grundligt integrerade i studierna – de studerande får en inbyggd hållbarhetsstrategi för sitt yrke.

För att ge ett konkret exempel på några av de ämnen som behandlas finns nedan en förteckning över kurser som valts ut från programmets omfattande undervisningsplan:

· Circular Economy for Materials Processing (5 studiepoäng)

· Unit Operations in Mineral Processing and Recycling (5 studiepoäng)

· Applied Electrochemistry and Corrosion (5 studiepoäng)

· Reaction Engineering (5 studiepoäng)

· Fundamentals of Chemical Thermodynamics (5 studiepoäng)

Lärande

Huvudämnet Sustainable Metals Processing anammar upplevelsebaserat lärande. Utöver att tillägna sig en djup förståelse för vetenskapliga principer är det väsentligt att de studerande lär sig att tillämpa dem i en praktisk kontext. Ett konkret exempel på aktivt kollegialt lärande och på att tillämpa teori för att skapa en reell tjänst eller produkt är kursen Technical Innovation Project. Under kurser utvecklar de studerande sitt entreprenörskap och tar sig an en verklig forsknings- eller designfråga.

Aalto-universitetets Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering med Sustainable Metals Processing som huvudämne har utmärkta kontakter till industrin och de studerande får ett internationellt nätverk av kolleger och företagsrepresentanter. Majoriteten av diplomarbetena utförs som industriprojekt för företag.

Individuell studieplan (ISP)

Den individuella studieplanen (ISP) är ett praktiskt verktyg för att fastställa den studerandes egen studiestig och sammanställa ett optimalt urval av kurser som är anpassade till den studerandes intressen och programmets krav. ISP:n är också ett behändigt verktyg för att följa upp sina studier. I bästa fall visar den de studerande var de befinner sig i sina studier och ställer upp konkreta delmål att följa.

Alumn Salli Aikio: "I want to make an impact and build a better future through sustainable metals processing"

Projekt med företag som verkar i branschen, intressanta praktikplatser och en passion för hållbarhet. Salli Aikio utexaminerades 2019 från Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Sustainable Metals Processing.

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet är känt för sin internationella studiemiljö och studierna genomförs i mångkulturella grupper. Våra undervisningsmetoder stöder nätverkssamarbete mellan människor med olika bakgrund – många av professorerna och forskarna har internationell bakgrund och erfarenhet vilket för deras internationella nätverk nära de studerande. Studerande kan exempelvis:

 • avlägga en del av examen utomlands, t.ex. ett biämne, vid ett av de internationella partneruniversiteten som utbytesstuderande
 • välja kurser med ett interkulturellt perspektiv, lära sig främmande språk och/eller bli tutor för internationella studerande
 • göra praktik eller diplomarbetet utomlands
 • ta sommarkurser utomlands
 • dra nytta av många understödsalternativ som finns tillgängliga för internationalisering.

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet Master’s programme in Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering – Sustainable Metals Processing vid Aalto är en utmärkt grund för forskarstudier.

Karriärmöjligheter

En övergång till hållbara material och tillverkningsprocesser sker i alla affärs- och industrisammanhang och det finns därför ett stort behov av experter på metallurgisk bearbetning. De utexaminerade står inför en spännande karriär – de har ett meningsfullt arbete genom att lösa problem med betydande effekter, påskynda utvecklingen av ny ren teknik och få en förstahandsbild av de tidiga prototyperna år innan de släpps ut på marknaden.

De typiska karriärvägarna kan delas in i tre kategorier:

· Arbete inom den offentliga sektorn i en lednings-, planerings- eller forskningsrelaterad funktion

· Arbete inom den privata sektorn i en lednings-, planerings- eller forskningsrelaterad funktion

· En akademisk karriär och forskning inom området.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder studerandes sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan före utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag.

Sustainable Metals Processing, hands-on research

Tyngdpunkter inom forskning

Ytterligare information: https://www.aalto.fi/en/department-of-chemical-and-metallurgical-engineering

Samarbete med andra aktörer

Studerande i huvudämnet Sustainable Metals Processing är del av en bredare studentgemenskap vid magisterprogrammet Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Programmet samarbetar med andra program vid Aalto, såsom magisterprogrammen i Advanced Energy Solutions, Geoengineering och Water and Environmental Engineering, där studerande kan läsa specifika kurser och teman. Det bedrivs även samarbete med högklassiga internationella universitet och organisationer och studera drar nytta av detta breda nätverk av kolleger genom hela sina studier och framöver.

De studerande kan inkludera tvärvetenskapliga studier i sin examen genom att välja kurser inom konst och ekonomi. De kan också ta kurser vid andra universitet i Finland.

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Ansökan till magisterutbildning

School of Chemical Engineering

Major Sustainable Metals Processing is a part of the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering at the School of Chemical Engineering. The School of Chemical Engineering combines natural sciences and engineering in a unique way. This allows the results of our research to be refined a long way and put into practice as ready products and processes. Each innovation secures both our renewable and non-renewable natural resources for the future.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Chatta med våra studerande!
Aalto students walking at campus during summer

Requirements

Programme-specific admission requirements

Applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (found on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are then evaluated according to the evaluation criteria below. 

Applications are first evaluated based on the following (critical) criteria. 

 • Academic performance 
 • Relevance of previous studies 

Only the applications who fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria. After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Suitability
 • Other areas of competence

The programme does not have a minimum quota to be filled, and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

Evaluation criteria for Sustainable Metals Processing

Study option-specific documents

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

Complementary studies

Students admitted to the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering may be required to take complementary studies, max 20 credits. Complementary studies may not be included in the degree of Master of Science (Tech).

The content and number of the complementary courses depend on your previous studies. The complementary studies will be set latest in September.

Kontakt information

Högskolan för kemiteknik

För frågor om ansökningsprocessen och ansökningsdokument och språkprov, kontakta [email protected]. För frågor om studierna och programmets innehåll, kontakta lärandetjänsterna vid Högskolan för kemiteknik, [email protected].

[email protected]

+358 50 362 3017

https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-chemical-biochemical-and-materials-engineering

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: