Utbildningsutbud

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NoVA), Master of Arts (Art and Design)

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NM NoVA) är ett magisterprogram som leder till dubbelexamen vid Aalto-universitetet (Finland) och Aalborg Universitet (Danmark). Programmet ger de studerande en övergripande förståelse för nordiska praktiker och traditioner inom konstpedagogik, visuell kultur och kulturellt arbete.
NoVA study options

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Nästa ansökningsperiod börjar 1.12.2022 00:00 (UTC+2)

Utbildningens beskrivning

De utexaminerade från programmet Nordic Master in Visual Studies and Art Education har förmåga att

1. tillämpa och bedöma teorier och praktiker inom samtida konstpedagogik, digital kommunikation, visuell design och visuell kultur vid arbete med olika målgrupper och intressenter

2. inleda, planera, genomföra och kritiskt utvärdera konstnärliga, utbildningsmässiga och entreprenörsmässiga projekt i tvärkulturella, internationella och tvärvetenskapliga miljöer

3. leda och stöda kulturellt, konstnärligt och utbildningsmässigt utvecklingsarbete i samarbete med olika institutioner, intressenter och samarbetspartner

4. identifiera, analysera och föreslå lösningar på komplexa problem med hjälp av kreativ problemlösning, kritiskt tänkande och konstbaserade metoder

5. reflektera över och utvärdera tidigare och nuvarande praktiker i nordiska ekosystem för konst, utbildning och visuell kultur

6. känna till och använda socialt, kulturellt och miljömässigt ansvarsfulla arbetssätt inom konst, utbildning, entreprenörskap och digital kultur

7. delta i att utveckla, utvärdera och utvidga konsten, utbildningen och den visuella kulturen som professionella domäner i dagens samhälle.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Programmet följer varje universitets egen läsårsavgiftspolicy. Huvudsakligen studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är skyldiga att betala läsårsavgifter, men kan ansöka stipendier som erbjuds av universitet. Läs mer om avgifter:

Programmet följer varje universitets egen stipendiepolicy. Huvudsakligen studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är skyldiga att betala läsårsavgifter, men kan ansöka stipendier som erbjuds av universitet. Detaljerad information om stipendiet för studiernas andra året kommer att bekräftas när studenten antas till programmet. Läs mer om stipendier:

Studiernas uppbyggnad

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NM NoVA) är ett magisterprogram som leder till dubbelexamen vid Aalto-universitetet (Finland) och Aalborg Universitet (Danmark). Programmet ger de studerande en övergripande förståelse för nordiska praktiker och traditioner inom konstpedagogik, visuell kultur och kulturellt arbete. Vidare ger programmet sådana praktiska och teoretiska kunskaper inom konst, utbildning och kultur som behövs för att arbeta i tvärkulturella och internationella miljöer. De utexaminerade har färdigheter att svara på kraven i den föränderliga världen, där kulturella, konstnärliga och pedagogiska praktiker och professioner söker nya sätt och metoder för meningsskapande, interaktion och kreativa lösningar.

Eftersom programmet leder till dubbelexamen tillbringar de studerande ett år vid vardera universitet som beviljar examen. Detta betyder att de studerande inleder sina studier vid Aalto-universitetet och tillbringar det andra studieåret vid Aalborg Universitet eller tvärtom. Alla som utexamineras från programmet får två examina: en från Aalto och en från Aalborg. Alla som blir antagna till programmet ska förbinda sig till den obligatoriska ettåriga utlandsvistelsen.

I programmet kombineras problembaserad, studerandecentrerad och praktisk erfarenhet med teoretiska och praktiskt inriktade studier inom konst, utbildning, digital kommunikation och entreprenörskap. I studierna ingår följande centrala delområden:

Visuell och digital kultur och kommunikation i Norden

De studerande utforskar kreativa och kritiska perspektiv på design och konstskapande med hänsyn till öppenhet, omsorg och jämlikhet. De får sociala och kulturella färdigheter i anknytning till IKT och nätbaserad kommunikation och deltar i att utveckla kreativa perspektiv på nätbaserad utbildning.

• Samtida perspektiv på konstpedagogik och lärande i Norden

De studerande får kännedom om nordiska perspektiv på konst och utbildning, med särskild betoning på demokrati, egalitarism, pedagogiska färdigheter och praktiker som beaktar social rättvisa, mänskliga rättigheter samt social och kulturell hållbarhet.

Projekthantering, administration och entreprenörskap

De studerande får goda färdigheter i projekthantering, administration, ekonomi och entreprenörskap i kulturella och utbildningsrelaterade kontexter. Undervisningen är projektinriktad och problemorienterad och betonar de studerandes samarbete och deltagande.

Dessa delområden är integrerade i kurser (både nätbaserade och fysiska) som är gemensamma för Aalto-universitetet och Aalborg Universitet och i projektmoduler där de studerande arbetar tillsammans med utomstående intressenter och samarbetspartner.

Programmet välkomnar internationella studerande.

Inriktningsalternativ

Det första studieåret är relativt likadant för alla studerande inom programmet. När de studerande inleder sitt andra studieår vid partneruniversitetet kan de välja bland följande tre inriktningar:

Praktik: Inom denna studieinriktning tillbringar de studerande största delen av den andra höstterminen på praktik och använder praktiken som utgångspunkt för sitt lärdomsprov. Inriktningen passar studerande som är intresserade av att utveckla kontextspecifik expertis inom konst, utbildning, digital kommunikation och/eller entreprenörskap.

Visuellt projekt: Inom denna studieinriktning använder de studerande den andra höstterminen på att kombinera korta praktikperioder med fritt valbara studier. Detta kan till exempel innefatta att ordna workshoppar och övningar i sociala medier för att pröva utbildningsmässiga, konstnärliga, kommunikativa eller entreprenörsmässiga idéer som de studerande kan fortsätta utforska i sina lärdomsprov. Denna inriktning passar studerande som är intresserade av framväxande teorier och praktiker inom konst, utbildning, informationsstudier eller entreprenörskap.

Teoretiskt projekt: Inom denna studieinriktning använder de studerande den andra höstterminen till att vidareutveckla den teoretiska referensramen för deras lärdomsprov inom ramen för relevanta projekt. Denna inriktning passar studerande som är intresserade av att fortsätta studera inom ett doktorandprogram.

Internationell verksamhet

Eftersom programmet ger dubbelexamen är internationellt samarbete en central del av utbildningen. Programmet har studerande vid både Aalto-universitetet och Aalborg Universitet, och största delen av undervisningen inom huvudämnet ges i samarbete mellan dessa två universitetet, både vad gäller nätbaserade och fysiska kurser. Därtill innefattar studierna en obligatorisk utlandsvistelse under det andra studieåret, då studerande från Aalto studerar vid Aalborg och vice versa, och fokus ligger på antingen praktik, ett visuellt projekt eller ett teoretiskt projekt. Studerande som antas till detta program ska förbinda sig till att genomföra denna obligatoriska utlandsvistelse.

Webinar | Nordic Master in Visual Studies and Art Education

Hurdana är studierna på magisterprogrammet Nordic Master in Visual Studies and Art Education? Titta på vår webbinarieinspelning för att lära dig mer om studier, kursinnehåll, karriärmöjligheter och mycket mer!

Titta på inspelningen
Students sitting around a table an taking part in a workshop

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

kunskaper om utbildning, digital kommunikation och kulturella praktiker och teorier i nordiska länder. Dessa tvärkulturella studier ger arbetsmöjligheter både nationellt och internationellt inom konst, utbildning och visuell kommunikation samt i institutioner, organisationer, samfund, konst- och kulturprojekt samt företag. De studerande kan rikta in sig på undervisning, produktion, design, vägledning och konsultuppdrag på olika utbildningsnivåer eller inom konst, visuell kultur och mediekultur, sociala sektorer och företagsvärlden. Observera att examen i sig inte ger lärarbehörighet eftersom programmet inte är en lärarutbildning.

Tyngdpunkter inom forskning

Visuell och digital kommunikation och kultur i Norden; Samtida perspektiv på konstpedagogik och lärande i Norden; Projekthantering, administration och entreprenörskap.

Samarbete med andra aktörer

De studerande inom programmet involveras gradvis i projekt med utomstående intressenter och samarbetspartner i syfte att ge de studerande möjlighet att stärka sina utbildnings- och forskningsfärdigheter i verkliga situationer. Detta samarbete sker i både Finland och Danmark och involverar kulturinstitutioner, organisationer, icke-statliga organisationer och företag.

Admission Timeline

December 1, 2022 at 9 AM (UTC +2)

Application period starts and online application form in Studyinfo opens

January 2, 2023 at 3 PM (UTC +2)

Application period ends and online application form in Studyinfo closes

January 9, 2023 at 3 PM (UTC +2)

Deadline for application documents to be uploaded to application form

January – March 2023

Eligible applications undergo academic evaluation

March 29, 2023

Admissions results published

April 20, 2023

Deadline for accepting the offered study place

May 26, 2023 at 3 PM (UTC +3)

Deadline for submitting certified copy of degree certificate

July 31, 2023    

For applicants who applied with an incomplete degree: Deadline for graduation 

August 17, 2023 at 3 PM (UTC +3)

For applicants accepted off the reserve list: Deadline for submitting certified copy of degree certificate. For applicants who applied with an incomplete degree: Deadline for submitting certified copy of degree certificate

End of August 2023

Studies begin with orientation week at first-year university

 

Application documents

 • Bachelor’s degree certificate If your degree is unfinished, you can leave the upload attachment section for degree certificate blank. The degree must be completed by 31 July 2023.
 • Transcript of study records (Bachelor's degree)
 • Official translations of the above documents if the originals are not in English, Finnish or Swedish.
 • If you have, in addition to a Bachelor's degree, another university degree you wish to be taken into consideration in the admissions: degree certificate, transcript and official translations (if applicable) of the degree.
 • English language test results or other accepted proof of English proficiency. If required, request the test administrator to send the official electronic score report to Aalto University as instructed.
 • Motivation letter max 4000 characters (excluding spaces)

  should include a description of personal interests for Nordic Master in Visual Studies and Art Education, including a proposed area of research, aim of study, and professional goals. In particular, the letter should indicate an understanding of opportunities for study a double degree in Nordic Master in Visual Studies and Art Education, what the applicant wishes from the programme and, in turn, what they are interested in bringing into the programme. The applicant’s name, address and phone number and the programme applied for must be indicated clearly on the motivation letter.

  The lack of this application document will adversely affect the evaluation of your application.

  Curriculum Vitae Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, educational background, and work experience that is relevant to their application. This information may include educational and/or artistic projects, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust. Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before submitting the application.

 • Valid passport; or official government-issued identification card with photo and citizenship
 • If you are exempted from the tuition fee in Finland based on your residence permit card in Finland, the front and back sides of your residence permit card.
 • Do not include any additional attachments (e.g., letters of recommendation or extra-curricula training certificates). Additional attachments are not taken into account in the evaluation and they will only slow down the processing of the application.

Language of application documents

 • All application documents must be submitted in English.

Certified hard copy documents after admission

Admitted applicants must submit certified (attested) hard copies of the bachelor’s degree certificate, transcript of study records and official translations of these documents (if applicable)by the given deadline. Admitted applicants need to note the country-specific document requirements. Please note that only admitted applicants need to submit the certified hard copied documents after the admission results have been published.

Copies of study certificates (Bachelor’s degree certificate and transcripts of records) must be certified to be true copies of the original documents by the issuing university or a notary public. Each page must have the certifying official’s original signature, printed name, ink stamp and date. Copies of officially certified copies are not accepted, the certifying official’s ink stamps and signatures must be original. A multiple-page certified copy must be certified on the front side of every page.

The deadline for the officially certified study certificates is 26 May 2023 at 15.00 (GMT +3).

Submitting the certified copies and address

We strongly recommend using a courier service (e.g. DHL, UPS, TNT, FedEx) for shipments from outside the European Union (EU) instead of regular mail.

If you send the documents by courier service, use the street address:
Aalto University
School of Arts, Design and Architecture
Otaniementie 14,
FI-02150 ESPOO, Finland
tel +358 9 47001

Write “NM NoVA Master's admissions” on the envelope.

If you send the documents by regular mail (not recommended from outside the EU), send them to the postal address:

Aalto University
School of Arts, Design and Architecture
PO Box 31000
FI-00076 AALTO
FINLAND  
tel +358 9 47001

Write “NM NoVA Master's admissions” on the envelope.

All documents must arrive at Aalto University School of Arts, Design and Architecture by the given deadline (see deadline above).

 

 

General academic requirements

 

Who can apply

The following apply to all applicants:

A Bachelor’s degree corresponding to a minimum 180 ECTS credits. Students in their final year of their Bachelor’s studies are eligible to apply, provided they complete their Bachelor’s degree before the start of the program by 31 July 2023 and submit the degree certificate and official translation if needed by the given deadline.

The following Bachelor’s degrees (or closely related degrees) are eligible for application:
A bachelor's degree must be equivalent to 180 ECTS credits or three years of full-time study. The degree must give eligibility to apply for master’s degree studies at university in the awarding country. The awarding higher education institution has to be a recognised part of the official national education system of the country. It has to be accredited as a degree- granting higher education institution by the country where it is located or by a relevant international organisation (such as UNESCO).

In the field of art and design, an applicant who does not have a higher education degree may apply on the basis of sufficient knowledge and skills, gained by means of other studies and/or work experience, that correspond to a relevant bachelor's degree. Other eligibility for higher education is not an option for applicants who have completed (or will complete no later than 31 July 2023) a bachelor's degree that makes them eligible to apply to a master’s programme. Applicants applying on the basis of sufficient knowledge and skills must provide evidence of their skills with documents such as work or study certificates (document instructions and application requirements are listed at Other eligibility for higher education)

It is not possible to apply to a master’s programme on the basis of a previous master's degree. Only bachelor’s degrees give eligibility for master’s programmes. An exception to this are ‘long-cycle’ master's degrees that have been granted without a bachelor’s degree, for instance, degrees awarded in Finland prior to the adoption of the two-cycle degree system in 2008 or licentiate of medicine degrees.

In addition to the degree granting eligibility to apply (i.e. bachelor's degree), it is possible to include one other higher education degree (e.g., master's degree) to the section Other Higher Education Degree on the application form. All the studies included in the application form must be supported by the required application documents. The same documentation requirements apply to all degrees. For further information, see Application form and the required application documents.

How to apply

The application period for studies beginning in the autumn of 2023 runs from 1 December 2022 to 2 January 2023 at 15.00 (GMT +2).

The application consists of an electronic application form and a set of required application documents. Read the instructions for required application documents carefully.

Fill in the online application form in the Studyinfo.fi system during the application period. You can edit your application form within the application period. Application period ends 2 January 2023 at 15.00 (GMT +2). Late applications are not considered.

All application documents must be uploaded to your application form before 9 January 2023 at 15.00 (GMT +2). The deadline cannot be extended. Documents submitted after the deadline will not be considered in any circumstances; the final deadline is the same for all applicants.

Admission Services reviews your application and the required documents for the general eligibility requirements. Only eligible applications proceed for the academic evaluation. Incomplete applications will be rejected.

The application form and links to it are available only during the application period. One applicant can have only one application form, do not fill in several forms.

•    Application form (Studyinfo.fi)

Once you have submitted your online application form, you will receive an automatic confirmation email with a request to submit the required application documents. Your application is incomplete until the required documents have been uploaded to the application system.

Admission procedure and study-option-specific evaluation criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option. The applications to Nordic Master in Visual Studies and Art Education will be evaluated based on the following criteria.

 

Phase I

Academic performance

What is evaluated

Grades of the previous degree(s)

 

What we look for in an applicant?/Admission requirements

We are looking for applicants who demonstrate good academic skills and abilities to conduct both independent and collaborative study projects.

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

Relevance of previous studies

What is evaluated

Contents and quantity of previous studies compared to demands/contents of study option applied to

What we look for in an applicant?/Admission requirements

We are looking for applicants with a relevant BA level degree or similar skills and motivation to study in Nordic Master in Visual Studies and Art Education

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

 

Other areas of competence

What is evaluated

Work experience and other acquired knowledge and achievements, non-formal education.

What we look for in an applicant?/Admission requirements

We are looking for applicants who demonstrate a committed interest toward artistic, educational, and/or cultural work.

Method of demonstrating competence

Curriculum vitae

 

 

Suitability

What is evaluated

Applicant’s suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills.

What we look for in an applicant?/Admission requirements

We are looking for applicants who:

 

 1. Communicate their ideas (even emerging ones) clearly and connect them to the study objectives of Nordic Master in Visual Studies and Art Education
 2. Have fresh ideas and new perspectives on art, education, digital culture, and cultural work in the Nordic countries and beyond.
 3. Are interested in exploring new artistic, educational, communicative, and/or entrepreneurial practices in the Nordic countries and beyond.
 4. Indicate their interests in acquiring a double degree Nordic Master diploma.

 

Nordic Master in Visual Studies and Art Education actively encourages applicants from widely diverse backgrounds, both from inside Finland and around the world.

Method of demonstrating competence

Motivation letter

 

 

Evaluation process

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.

The selection process for applicants who meet the general eligibility criteria comprises of two (2) phases: 

Phase I

In Phase I, the applicants are evaluated based on the following criteria

 • Suitability (Motivation letter)
 • Other areas of competence (Curriculum Vitae)
 • Relevance of previous studies (Transcript(s) of records, degree certificate(s))
 • Academic performance (Transcript(s) of records, degree certificate(s))

Only the applicants who fulfil the requirements and are ranked highest in the preliminary evaluation will be invited to Phase II in the selection process.

Phase II

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria

 • Suitability (Interview)

The second phase consists of individual interviews. Interviews will be carried out in person or by telephone/Skype/Zoom/etc. depending on the applicant’s current location. The length of the interviews is 30 minutes.

Applications who fulfil the requirements and are ranked highest in Phase I will be invited to the interview. The invitation to the interview will be sent to the applicants at latest seven days in advance.

After the evaluation conducted in Phase II, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases I and II.

 

English Language Requirements

 

To be eligible to apply to the programme, applicants must demonstrate their proficiency in English with an accepted proof of language proficiency or by meeting the language test exemption criteria.

Here are presented the acceptable English language tests and their minimum scores:

 •  IELTS Academic: overall score 6.5, and writing score 5.5.  For 2023 admissions, test results are valid if the test was taken on or after 1 December 2020. Aalto University accepts also IELTS Indicator (Academic) test.
 • TOEFL iBT (Internet-based Test): 92, and 22 for Writing or  TOEFL PDT (Paper-delivered Test): Reading 22, Listening 22, and Writing 24. For 2023 admissions, test results are valid if the test was taken on or after 1 December 2020. Aalto University accepts also TOEFL iBT® Home Edition test, but TOEFL Essentials or TOEFL ITP tests are not accepted.
 •  Pearson Test of English Academic (PTE A): 62, and 54 for Writing. For 2023 admissions, these test results are valid if the test was taken on or after 1 December 2020.
 • C1 Advanced (formerly known as Cambridge Certificate in Advanced English, CAE): A, B or C. Only electronically verifiable tests taken after 2005 are accepted.
 • C2 Proficiency (formerly known as Cambridge Certificate of Proficiency in English, CPE): A, B, C or Level C1. Only electronically verifiable tests taken after 2005 are accepted.

English language test exemptions:

1. Applicants who have completed a university degree instructed in English at a university that is physically located in one of the following countries:

- USA
- Canada
- UK
- Ireland
- Australia
- New Zealand

2. Applicants who have completed at least a 3-year university degree instructed in English in an EU/EEA country.

3. Applicants with upper secondary education and a Bachelor’s degree (issued or ongoing if the applicant is currently enrolled in the last semester) from a Nordic country shall provide proof of English proficiency, for example by providing transcripts from their upper secondary education.

When applying for an exemption, English as the language of instruction must be stated unambiguously on the certificate (e.g., school leaving certificate / secondary-school final certificate, degree certificate or transcript of records). If there are several instruction languages, the document must clearly indicate the amount of studies taken in English.

Also note that a minimum of one half of the degree must be completed in a country and higher education institution that meets the requirements for exempting the student from taking an English language test.

Seuraa meitä somessa!

Contact details

Juuso Tervo
Senior University Lecturer
Head of Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NM NoVA)
[email protected]

Visit the programme website at https://www.nmnova.com/ to learn more about NM Nova.

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

Nästa ansökningsperiod börjar 1.12.2022 00:00 (UTC+2)

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat