Maskin- och byggnadsteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Inom huvudämnet maskin- och byggnadsteknik lär du dig att kombinera saker kreativt, tänka kritiskt och använda informationstekniska planeringsverktyg. Målet är att du efter avlagd teknologie kandidatexamen har insikt i vad planeringen av maskiner och byggnader bygger på.
Aalto University / Aalto students at A Grid / photo: Unto Rautio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

20.3.2019 - 3.4.2019

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 3.4.2019
Läs mer

Mål för utbildningen

Inom huvudämnet maskin- och byggnadsteknik lär du dig att kombinera saker kreativt, tänka kritiskt och använda informationstekniska planeringsverktyg. Målet är att du efter avlagd teknologie kandidatexamen har insikt i vad planeringen av maskiner och byggnader bygger på.

Det här huvudämnet passar dig som vill ha mångsidiga och fördjupade kunskaper om teknikområdets grunder och är intresserad av maskiner eller byggande och av datateknik.

Det bästa med detta huvudämne är att det ger dig en allsidig grund och du får en inblick i flera intressanta områden. Du märker också att uppfinningar och idéer inom olika områden kan tillämpas kreativt på nya objekt eller på nya sätt.

Man kan bekanta sig med kandidatprogrammets läromål i Into-portalen.

Utbildningens innehåll

Den som antagits till ansökningsalternativet maskin- och byggnadsteknik avlägger teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörvetenskaper. Maskin- och byggnadsteknik är huvudämnet.

Studiernas uppbyggnad

 • Grundstudier 70 studiepoäng (sp)
 • Huvudämne 60 studiepoäng (se nedan)
 • Biämne 25 studiepoäng
 • Fritt valbara studier 25 studiepoäng

Studiernas innehåll

Grundstudierna (70 sp)

 • Matematik (4 kurser á 5 sp) 20 sp
 • Fysik (2 kurser á 5 sp) 10 sp
 • Data- och informationsteknik (2 kurser á 5 sp) 10 sp
 • Datorstödda verktyg i ingenjörsvetenskaperna 5 sp
 • Kemi 5 sp
 • Produktionsekonomi 5 sp
 • Projektarbete 5 sp
 • Introduction till universitetsstudier 2 sp
 • Framtidsforum i ingenjörsvetenskaper eller University Wide Studies -kursen 3 sp
 • Språkstudier 3 sp
 • Prov i det andra inhemska språket 2 sp

Huvudämnesstudierna (60 sp)

 • Statik och dynamik 5 sp
 • Grundkurs i kontinuumsmekanik 5 sp
 • Grundkurs i solidmekanik 5 sp
 • Grundkurs i strömningsmekanik 5 sp
 • Termodynamik och värmeöverföring 5 sp
 • Materialteknik 5 sp
 • Produkt design 5 sp
 • Produktionsteknik 5 sp
 • Kandidatarbete, -seminarium och mognadsprov10 sp
 • Huvudämnets valfria kurser (väljs 2 st. á 5 sp)

Huvudämnets valfria kurser (väljs två kursser)

 • Maskinbyggnadsteknik A 5 sp
 • Konstruktion av maskindelar 5 sp
 • Laboratoriearbeten i maskin- och byggnadsteknik 5 sp
 • Transportmedelsteknik 5 sp
 • Användning av informationsmodellering i byggandet 5 sp
 • Byggnadsteknik 5 sp

Biämnesstudierna (25 sp):

Det i kandidatexamen obligatoriska biämnet väljs ur det breda urval som Aalto-universitetet godkänner. Biämnena innehåller typiskt 5 st. kurser à 5 sp (totalt 25 sp).

Fritt valbara studierna (25 sp)

De fritt valbara studierna väljs ur Aalto-universitetets eget utbud eller annat godkännt utbud.

Närmare info om kursernas innehåll finns i Into-portalen.

Tilläggsinfo om undervisningensspråken

I kandidatutbildningen sker undervisningen i huvudsak på finska, men delvis även på svenska. Studerande kan skriva tentamenssvar och kursuppgifter på svenska även på finskspråkiga kurser. Enskilda kurser kan ha undervisning på engelska.

I diplomingenjörsstudierna är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket.

Karriärmöjligheter

Utbildningen i maskin- och byggnadsteknik ger dig mångsidiga kunskaper och färdigheter i maskinteknik, byggnadsteknik och i grunderna i datatekniken som stöder dem. Du kan ha mångsidiga arbetsuppgifter både i hemlandet och utomlands. I dina kommande uppgifter kommer du att märka att innovationer, uppfinningar och idéer på många olika områden kan tillämpas kreativt på nya objekt eller på nya sätt.

Dina arbetsuppgifter kan ha anknytning till bygg-, maskin - eller metallindustrin och område som stöder dessa. Du kan få arbeta med att utveckla nya material och tillverkningsmetoder och som föregångare. Du kan också bygga dig en framtid som forskare eller t.ex. i produktutvecklingsuppgifter. Genom att göra lämpliga val kan du öka dina färdigheter för att arbeta som företagare eller i ledningsuppgifter i företag.

Fortsatta studiemöjligheter

En teknologie kandidatexamen ger behörighet att fortsätta studierna till diplomingenjör. Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) med maskin och byggnadsteknik som huvudämne, får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år) i maskinbyggnadsteknik eller i byggnadsteknik: Master’s Programme in Mechanical Engineering eller Master’s Programme in Building Technology.

Teknologie kandidatexamen ska avläggas före diplomingenjörsexamen. Det sammanlagda antalet studiepoäng för bägge examina uppgår till 300 sp och den målsatta tiden är 5 års studier på heltid.

Internationalisering

Som studerande vid Aalto-universitetet står alla dörrar öppna för dig runt om i världen, om och när du bara vill ta chansen.

Internationaliseringen av studentsamfundet bidrar till Aalto-universitetets utveckling mot världsklass och stöder universitetets mission att bygga en bättre värld och utveckla den nationella konkurrenskraften. Aalto-universitetet uppmuntrar ett genuint internationellt och mångkulturellt forsknings- och utbildningssamfund, där internationell rörlighet är en del av vardagen.

Målet för internationaliseringen är att utveckla studerandens färdigheter att verka i en global värld (global competence) och att berika vårt vetenskapssamfund. Genom internationella erfarenheter får du nya perspektiv på studierna och forskningen, men internationaliseringen bidrar också till din personliga utveckling och ger mentalt och kulturellt kapital, ökar förmågan att lösa problem, färdigheterna i grupparbete samt modet att ta sig an nya utmaningar. Studier utomlands är en investering i framtiden och en merit som arbetsgivarna värdesätter. Du lär känna nya människor och du kan skapa värdefulla internationella nätverk. Dessutom förbättras dina språkkunskaper och kommunikativa färdigheter.

Aalto-studerande kan få internationella erfarenheter på många sätt:

 • åka på utbyte till ett utländskt universitet
 • studera på sommarkurser eller i en sommarhögskola utomlands
 • praktisera utomlands
 • ta engelskspråkiga kurser
 • studera språk och interkulturell kommunikation
 • verka som studerandetutor för utländska studerande på Aalto-universitetet (kallas på finska för kv-ISOt) och delta i AUS och gillenas internationella verksamhet
 • göra diplomarbetet utomlands
 • söka till ett internationellt dubbelexamensprogram i DI-skedet

Utbildningens kontaktperson

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected]. Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller innehållet i studierna i maskin- och byggnadsteknik kan riktas till planerare  Katri Koistinen, [email protected], tel. 050-4138773.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 3.4.2019
Läs mer
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat