Utbildningsutbud

Maskin- och byggnadsteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Hur skapar man ett nollenergihus, ett icke-förorenande kryssningsfartyg eller en produkt av återvunnet skrot för framtidens behov? Maskin- och byggnadsteknik är klassiska områden i ständig utveckling som introducerar studeranden till ett människocentrerat och miljövänligt innovationsarbete.
ENG students
ENG students

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

17.3.2021 – 31.3.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Ansökningsperioden har slutat

Utbildningens mål

Hur skapas ett nollenergihus, ett icke-förorenande kryssningsfartyg eller en produkt som kan utnyttja återvunnet skrot för framtida behov? Maskin- och byggnadsteknik är klassiska områden som befinner sig i en intressant omvälvning allteftersom fenomen som klimatförändring och urbanisering ersätter gamla metoder för design, tillverkning och bruk med nya. Huvudämnesstuderande i maskin- och byggnadsteknik får fascinerande insikter i människonära och miljövänligt innovationsarbete. Du får en genomskärning av hur hållbara material, automation och robotik, datorsimuleringar och virtuell verklighet formar designmetoderna och produktionsprocesserna inom området. En teknologie kandidatexamen ger utmärkta förutsättningar att fortsätta studierna i magisterprogrammet för maskinteknik eller magisterprogrammet för byggnadsteknik, med sikte på en diplomingenjörsexamen.

Efter en teknologie kandidatexamen med maskin- och byggnadsteknik som huvudämne har du följande kunskaper:

En omfattande helhetsbild av grunderna för design, tillverkning och underhåll av maskiner och byggnader. Du förstår grunderna bakom designprocesserna och tillverkningsteknologierna för konsumentvaror, industrimaskiner och byggnader.

Förmåga att kombinera frågor på ett kreativt sätt och tillämpa inlärda planerings- och tillverkningsmetoder för att finna lösningar. Du kan söka lösningar för planering och tillverkning av maskiner och byggnader också när det inte finns en färdig lösning.

Förmåga att kritiskt analysera de metoder, processer, resultat och effekter som utmärker ingenjörsarbetet. Du vågar ifrågasätta gamla metoder och processer och göra din del för att förnya området.

Insikter i principerna för hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och etiska verksamhetssätt. Du förstår till exempel vilken betydelse alternativa material och processer har för miljöbelastningen.

Behövliga kunskaper i naturvetenskaper, matematik och datateknik. Du kan använda datateknisk programvara och hjälpmedel typiska för maskin- och byggnadsteknik och har grundkunskaper i mekanik och matematik.

Omfattande tekniska färdigheter. Teknologie kandidater har omfattande kunskaper som är en utmärkt grund för fortsatta studier i synnerhet inom magisterprogrammen Master’s Programme in Mechanical Engineering eller Master’s Programme in Building Technology.

Fuksikapteeni Jenny Manner koneinsinöörikillan haalarissa

Gilleverksamheten upptar en stor del av Jenny Manners vardag vid sidan om studierna

Enligt phuxmästare Jenny Manner är det bästa med maskin- och byggnadstekniken att den ger en god grund för specialisering inom många olika och intressanta områden.

Personer

Utbildningens innehåll

Hållbarhet är ett genomgående tema i studierna och utbildningsprogrammet strävar efter att svara på EU:s mål för hållbar utveckling. Gemensamt för diplomingenjörer är en vilja att lösa problem och göra samhället mer fungerande, etiskt och hållbart. Grundstudierna, som innefattar bland annat matematik, datateknik och produktionsekonomi, skapar grunden för en injengörsvetenskapsstuderandes tankevärld och kunskaper, men du kan skräddarsy din examen till exempel via valfria huvudämnesstudier och biämnesstudier.

En avlagd teknologie kandidatexamen ger dig behörighet att fortsätta studera till diplomingenjör. Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) inom maskin- och byggnadsteknik får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år) inom följande magisterprogram:

 • Master’s Programme in Mechanical Engineering
 • Master’s Programme in Building Technology.

Utöver dessa kan du också med vissa förutsättningar söka dig till ett annat magisterprogram vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper (ENG) eller ett magisterprogram vid en annan av Aalto-universitetets högskolor. Du kan också söka till de gemensamma internationella programmen vid ENG, antingen via Aalto-universitetets gemensamma ansökan till magisterprogram eller via partneruniversitetet.

Teman

Under kandidatstudierna bygger du en grund för dina diplominjengörsstudier, din teknologiska yrkesidentitet samt för arbete i en internationell verksamhetsmiljö. Utöver grundstudierna och de obligatoriska huvudämnesstudierna kan du välja valfria kurser som stöder det specialområde du vill välja för dina magisterstudier. Följande kurser lämpar sig som valfria studier för dem som vill söka till Master's Programme in Mechanical Engineering:

 • Maskinbyggnadsteknik A (5 sp)
 • Konstruktion av maskindelar (5 sp)

Följande kurser lämpar sig som valfria studier för dem som vill söka till Master’s Programme in Building Technology:

 • Grunderna i konstruktionsteknik (5 sp)
 • Grunderna i byggnadsprojekt (5 sp)

Lärande

Huvudämnesstudierna i maskin- och byggnadsteknik består bland annat av föreläsningar, räkneövningar, projektarbeten, grupparbeten och individuella arbeten. I undervisningen betonas aktiverande och delaktiggörande metoder som utmanar dig till kreativt och mångvetenskapligt tänkande.  Forskning har en stark roll i studierna, och du får modellera och lösa olika verkliga problem till exempel med hjälp av laboratoriearbeten.

Företag syns i studierna bland annat via evenemang och företagsbesök. Du kan inkludera arbetspraktik i dina studier, och många studerande gör även sitt diplomarbete som ett direkt uppdrag för ett företag.

Utbildningens uppbyggnad

Studerande som antagits till ansökningsalternativet maskin- och byggnadsteknik avlägger kandidatexamen inom kandidatprogrammet för ingenjörsvetenskaper med maskin- och byggnadsteknik som huvudämne. Studierna är en helhet som är uppbyggd för att genomföras på tre år och omfattar följande 180 studiepoäng:

 • Grundstudier 70 sp
 • Huvudämnesstudier 50 sp
 • Kandidatarbete 10 sp
 • Biämnesstudier 25 sp
 • Valfria studier 25 sp

Studieguiden för kandidatprogrammet i ingengörsvetenskap

Mer information om undervisningsspråk

Undervisningen i kandidatprogrammet är mestadels på finska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska. Du kan skriva tentamenssvar och kursuppgifter på svenska även på finskspråkiga kurser. Enskilda föreläsningar och kurser kan ha engelska som undervisningsspråk.

I diplomingenjörsstudierna (magisterstudierna) är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket.

Karriärmöjligheter

Det finns ett brett behov för ingenjörers sakkunskap, ledarskap och förmåga att hitta hållbara lösningar. Sysselsättningsmöjligheterna är närmast obegränsade både i Finland och internationellt. Företag samt forsknings- och utbildningsinstitutioner inom maskin- och byggnadsteknik har en nyckelposition i dagens värld: maskintekniken är av central betydelse för den finländska exporten och byggnadsbranschen är drivande på den inre marknaden. Du bidrar till att bygga en renare värld, eftersom maskiner och byggnader står i centrum både för urbanisering och för att bekämpa klimatförändringen.

Exempel på typiska karriärstigar för diplomingenjörer:

 • planerings-, utvecklings- eller förvaltningsuppgifter för företag, staten eller kommunerna
 • projektchefsuppgifter, produktionschefsuppgifter eller andra chefsuppgifter vid ett företag
 • arbete som avdelningschef eller fabrikschef till exempel inom metall-, bil-, byggnads- eller livsmedelsbranschen
 • doktorandstudier eller forskning vid universitet eller andra forskningsinstitutioner
 • konsult- eller forskningsarbete till exempel inom branscher som bekämpar klimatförändringen
 • entreprenörskap till exempel som ny ägare av ett familjeföretag eller grundare av ett eget företag.

Diplomingenjörer som utexaminerats från Högskolan för ingenjörsvetenskaper har redan under flera år klarat sig bäst på arbetsmarknaden enligt en jämförelse gjord mellan diplomingenjörer som utexaminerats från alla tekniskt inriktade universitet i Finland. Aalto-universitetet erbjuder utmärkta karriärtjänster som stöder sysselsättning både i Finland och utomlands. Aalto har också en mycket aktiv företagargemenskap som kan hjälpa dig grunda ett eget företag. Om du är intresserad av en akademisk karriär har du förutsättningar att fortsatta för doktorandstudier och forskarstudier.

Läs mer om karriärmöjligheter

Portrait of Mikko Koskinen

Alumnus Mikko Koskinen plans to build an internationally successful spirit brand

Mikko Koskinen is a co-founder of Kyrö Distillery Company. He studied his master’s Mechanical Engineering, where he specialized in Product Development.

People
Portrait of alumna Aino Mäntyranta

Doctoral student Aino Mäntyranta: Materials stole my heart during my undergraduate degree

Aino Mäntyranta’s interest in engineering materials led her to win an award for her master’s thesis and to pursue a career in research.

People
Unto Rautio

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Fortsatta studiemöjligheter

En avlagd teknologie kandidatexamen ger dig behörighet att fortsätta studera till diplomingenjör. När du antas till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) inom maskin- och byggnadsteknik får du även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år) inom maskinteknik eller byggnadsteknik: Master’s Programme in Mechanical Engineering eller Master’s Programme in Building Technology.

I magisterprogrammen är undervisningsspråket engelska.

Students at Aalto University's concrete materials laboratory.

Master's Programme in Building Technology

Programmet utbildar framtida ledare som smidigt förenar vetenskap och människocentrerad design för att underlätta övergången till en smartare byggd miljö. Detta kan exempelvis innebära att svara på det globala behovet av energieffektiva byggnader och storskaliga system för cirkulär ekonomi.

Utbildningsutbud
A student-built robot on display at Mechatronic Circus 2018

Master's Programme in Mechanical Engineering

I magisterprogrammet för maskinteknik kan du studera arktisk teknik, materialteknik, marin teknik, mekatronik, produktutveckling, tillverkningsteknik och hållfasthetslära. Vi ger de studerande möjlighet att utveckla sitt kunnande i de ämnen som intresserar dem på maskinteknikens område, där det behövs proffs som skapar effektiva och trygga lösningar för samhället.

Utbildningsutbud

Internationalisering

Den ökade internationaliseringen bland de studerande främjar Aalto-universitetets utveckling till ett universitet i världsklass och stöder universitetets målsättning att bygga en bättre värld och utveckla den nationella konkurrenskraften. Aalto-universitetet uppmuntrar ett genuint internationellt och mångkulturellt forsknings- och utbildningssamfund, där internationell rörlighet är en del av vardagen.

Målen för internationaliseringen är att utveckla förutsättningarna att verka i en global värld och att berika vårt vetenskapssamfund. Internationella erfarenheter ger dig nya perspektiv på studierna och forskningen, bidrar till ditt intellektuella och kulturella kapital, ökar din förmåga att lösa problem och arbeta i grupp samt ger dig mod att ta dig an nya utmaningar. Studier utomlands är en investering i framtiden och en merit som arbetsgivare värdesätter. Du lär känna nya människor och kan skapa värdefulla internationella nätverk. Internationalisering förbättrar också dina språkkunskaper och kommunikativa färdigheter.

Internationalisering inom Kandidatprogrammet för ingenjörsvetenskaper kan ske bland annat genom att

 • åka på utbyte till ett utländskt universitet
 • delta i sommarkurser eller studera vid en sommarhögskola utomlands
 • göra praktik utomlands
 • delta i engelskspråkiga kurser
 • studera språk och interkulturell kommunikation
 • vara studerandetutor för utländska studerande vid Aalto-universitetet och delta i internationella aktiviteter som ordnas av studentkåren och gillena
 • göra diplomarbetet utomlands
 • söka till ett internationellt program för dubbel examen i magisterskedet.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals internationella examens- och utbytesstuderande. De inkluderas i Aaltos mångfaldiga gemenskap såväl via studierna som via fritidsevenemang, aktiviteter och fester. Aktiv tutorverksamhet hjälper utländska studerande anpassa sig till vardagen i Otnäs och till den nordiska kulturen – och är förstås också ett utmärkt sätt för sig att lära känna utbytesstuderandena bättre.

Mångvetenskaplighet

Aalto-universitetet är känt som en föregångare för mångvetenskapliga studier som kombinerar vetenskap, ekonomi, teknik och konst. Vårt livliga campus och de valfria kurserna sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna ofta spontana mångvetenskaplighet är som gjord för att skapa nya idéer och sammanföra människor som inspireras av dem, med nya vänskapsband, nyttiga nätverk och till och med nya företag som resultat.

Studiehelheten i maskin- och byggnadsteknik för samman två betydande tekniska områden på ett unikt sätt. En mångvetenskaplig utbildning garanterar att idéer och uppfinningar inom olika områden kan tillämpas kreativt i nya sammanhang eller på nya sätt: det finns till exempel förvånansvärt många likheter mellan kryssningsfartyg och köpcenter eller vindkraftverk och broar.

Kombinationen av olika områden ger dig utmärkta verktyg för att lösa problem som anknyter till exempelvis urbanisering, klimatförändring och ökad användning av naturresurser. Till exempel materialforskning och materialutveckling är spännande områden som kan hjälpa oss nå betydande minskningar i utsläpp.

När du avlägger kandidatexamen har du tillgång till hela Aaltos kursutbud, och kan fritt välja ett biämne och valfria studiehelheter. Det populära biämnet Aaltonaut som erbjuder produktutvecklingsfärdigheter inför arbetslivet är ett exempel på en tvärvetenskaplig lärmiljö där studerande, lärare, forskare och företagsvärlden förs samman på ett spännande sätt.

Om du vill kan du också dra nytta av ett annat finländskt universitets kursutbud via ett JOO-avtal. Studierna inkluderas i examen och du beviljas studierätt på visstid.

Utbildningens kontaktperson

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningshandlingar kan skickas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected]. Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller innehållet i studierna i maskin- och byggnadsteknik kan riktas till planerare Katri Koistinen, [email protected], tfn 050-4138773.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat