Utbildningsutbud

Maskin- och byggnadsteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Maskin- och byggnadsteknik är klassiska branscher med stor betydelse i dagens samhälle, vilket bland annat syns i exporten av varor och tjänster, den inre marknaden, den globala klimatförändringen och urbaniseringen.

I modern maskin- och byggnadsteknik ligger tyngdpunkten på innovativ planering, hållbara material, automation och robotik, planeringsmetoder som stöds av datorsimulering och virtuell verklighet samt digitala och energieffektiva produktionsprocesser. Inom maskin- och byggnadsteknik är målet att skapa människonära och miljövänliga produkter och tjänster som främjar välbefinnande i Finland och i världen. I maskin- och byggnadsteknik förenas vetenskap och teknik på ett naturligt sätt.

Kandidatstudierna inom ansökningsalternativet maskin- och byggnadsteknik behandlar i huvudsak sådant innehåll som är gemensamt för maskinteknik och byggnadsteknik, men i båda ämnena erbjuds också valfria kurser och ett huvudämne på magisternivå.
ENG students
ENG students

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

18.3.2020 – 1.4.2020

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Mål för utbildningen

Målet med utbildningen är att du efter avlagd teknologie kandidatexamen har insikt i vad planeringen, tillverkningen och underhållet av maskiner och byggnader bygger på.

Inom huvudämnet maskin- och byggnadsteknik lär du dig att kombinera saker kreativt samt att tänka och skriva analytiskt och kritiskt. Du lär dig också att använda informationstekniska program och hjälpmedel som är vanliga inom dessa branscher.

Detta huvudämne passar dig som vill ha mångsidiga och grundliga kunskaper inom området teknik och som är intresserad av maskiner eller byggnader – till exempel motorer, fartyg, fabriker, broar, skyskrapor, bostadsbyggnader eller kraftverk – och vill förstå den bakomliggande matematiken, fysiken och datatekniken.

Studierna i maskin- och byggnadsteknik ger dig en mångsidig teknisk utbildning och en inblick i flera intressanta tekniska områden som anknyter till varandra. Du märker också att idéer och uppfinningar inom olika områden kan tillämpas kreativt i nya sammanhang eller på nya sätt. Det finns till exempel förvånansvärt många likheter mellan kryssningsfartyg och köpcenter.

Du kan också bekanta dig med målen för utbildningen i Into.

Utbildningens innehåll

en som blivit antagen till ansökningsalternativet maskin- och byggnadsteknik avlägger teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper med maskin- och byggnadsteknik som huvudämne.

Studiernas uppbyggnad

 • Grundstudier 70 studiepoäng
 • Huvudämne 60 studiepoäng
 • Biämne 25 studiepoäng
 • Fritt valbara studier 25 studiepoäng

Mer information om studiernas innehåll finns i Into.

  Studiernas innehåll

  Grundstudierna (70 sp)

  Den gemensamma delen (55 sp) inom grundstudierna innehåller:

  • Introduktion till universitetsstudier 2 sp
  • Matematik (4 kurser) 20 sp
  • Datateknik (2 kurser) 10 sp
  • Datorstödda verktyg i ingenjörsvetenskaperna 5 sp
  • Produktionsekonomi 5 sp
  • Projektarbete 5 sp
  • Framtidsforum i ingenjörsvetenskaper eller University Wide Studies-kurs 3 sp
  • Främmande språk 3 sp
  • Det skriftliga och det muntliga provet i det andra inhemska språket totalt 2 sp

  Den valfria delen inom grundstudierna innehåller tre kurser (minst 15 sp). Det lönar sig att ta hänsyn till vilka förkunskaper som krävs för senare studier.

  • Fysik (2 kurser)
  • Kemi (1 kurs)
  • Matematik (2 kurser)
  • Datateknik (2  kurser)
  • Ekonomi eller juridik (3 kurser)
  • Numeriska metoder inom ingenjörsvetenskaper (1 kurs)

   Huvudämnesstudierna (60 sp)

  • Statik och dynamik 5 sp
  • Grundkurs i kontinuumsmekanik 5 sp
  • Grundkurs i solidmekanik 5 sp
  • Grundkurs i strömningsmekanik 5 sp
  • Termodynamik och värmeöverföring 5 sp
  • Materialteknik 5 sp
  • Produkt design 5 sp
  • Produktionsteknik 5 sp
  • Kandidatarbete och seminarium samt mognadsprov 10 sp
  • Valfria kurser inom huvudämnet totalt 10 sp

  Huvudämnets valfria kurser (väljs två kursser)

  • Maskinbyggnadsteknik A 5 sp
  • Konstruktion av maskindelar 5 sp
  • Laboratoriearbeten i maskin- och byggnadsteknik 5 sp
  • Transportmedelsteknik 5 sp
  • Användning av informationsmodellering i byggandet 5 sp
  • Byggnadsteknik 5 sp

  Biämnesstudierna (25 sp):

  Den studerande väljer själv sitt biämne. Som biämne kan du välja en biämneshelhet som erbjuds inom något annat huvudämne vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper (energi- och miljöteknik eller den byggda miljön), ett annat biämne vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper (Computation and modelling in engineering, intelligenta system inom ingengörsvetenskaper, AALTOnaut), ett biämne vid någon annan av Aalto-universitetets högskolor eller ett biämne vid ett annat universitet. De flesta ämnen inom det tekniska området vid Aalto-universitetet kan fritt väljas som biämne. Biämnesstudier inom ekonomi och konst kräver separat ansökan. Du kan ansöka om att få genomföra biämnesstudier också vid något annat finländskt universitet. Biämnen kan likaså genomföras som utbytesstudier utomlands. Biämnet fastställs i samband med att den individuella studieplanen godkänns.

  Fritt valbara studierna (25 sp)

  Fritt valbara studier kan väljas bland utbudet vid Aalto-universitetets högskolor eller andra universitet.  De fritt valbara studierna kan också innehålla valfria studier inom grundstudierna, huvudämnet eller biämnet.  Bekanta dig närmare med kursernas innehåll i Into.

  Tilläggsinfo om undervisningensspråken

  I kandidatutbildningen sker undervisningen huvudsakligen på finska, men en del av studierna erbjuds även på svenska. Studerande kan skriva tentamenssvar och kursuppgifter på svenska även på finskspråkiga kurser. Enskilda kurser kan ha engelska som undervisningsspråk.

  I diplomingenjörsstudierna är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket.

  Karriärmöjligheter

  Företag samt forsknings- och utbildningsinstitutioner inom maskin- och byggnadsteknik har en nyckelposition i dagens värld: maskintekniken är av central betydelse för den finländska exporten, byggnadsbranschen är drivande på den inre marknaden, maskiner och byggnader står i centrum när det kommer till både klimatförändringen och urbaniseringen.

  Utbildningen ger dig mångsidiga kunskaper och färdigheter inom maskin- och byggnadsteknik samt datateknik som ger beredskap för olika typer av arbetsuppgifter både i Finland och utomlands.

  Dina arbetsuppgifter kan innefatta planering, tillverkning eller underhåll inom bygg-, maskin - eller metallindustrin. Du kan också få arbeta med att ta fram och utveckla nya material eller planerings- och tillverkningsmetoder. Genom att välja lämpliga studier kan du öka dina färdigheter för att arbeta som företagare eller med uppgifter inom ledning eller ekonomi i ett företag.

  Fortsatta studiemöjligheter

  En avlagd teknologie kandidatexamen ger behörighet att fortsätta studera till diplomingenjör. Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) inom maskin- och byggnadsteknik får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år) inom maskinteknik eller byggnadsteknik: Master’s Programme in Mechanical Engineering eller Master’s Programme in Building Technology. I magisterprogrammen är undervisningsspråket engelska.

  Teknologie kandidatexamen avläggs före diplomingenjörsexamen. Det sammanlagda antalet studiepoäng för bägge examina är 300 sp och den målsatta tiden är 5 år för heltidsstudier.

  Internationalisering

  För studerande vid Aalto-universitetet står alla dörrar öppna runt om i världen, om och när du bara vill ta chansen.

  Den ökade internationaliseringen bland de studerande främjar Aalto-universitetets utveckling mot världsklass och stöder universitetets målsättning att bygga en bättre värld och utveckla den nationella konkurrenskraften. Aalto-universitetet uppmuntrar ett genuint internationellt och mångkulturellt forsknings- och utbildningssamfund, där internationell rörlighet är en del av vardagen.

  Målen för internationaliseringen är att utveckla den studerandes färdigheter att verka i en global värld (global competence) och att berika vårt vetenskapssamfund. Genom internationella erfarenheter får du nya perspektiv på studierna och forskningen, men internationaliseringen bidrar också till din personliga utveckling och ger ett intellektuellt och kulturellt kapital, ökar förmågan att lösa problem, färdigheterna i grupparbete samt modet att ta sig an nya utmaningar. Studier utomlands är en investering i framtiden och en merit som arbetsgivarna värdesätter. Du lär känna nya människor och kan skapa värdefulla internationella nätverk. Dessutom förbättras dina språkkunskaper och kommunikativa färdigheter.

  Studerande vid Aalto-universitetet kan få internationella erfarenheter till exempel genom att:

  • åka på utbyte till ett utländskt universitet
  • delta i sommarkurser eller studera vid en sommarhögskola utomlands
  • göra praktik utomlands
  • delta i engelskspråkiga kurser
  • studera språk och interkulturell kommunikation
  • vara studerandetutor för utländska studerande vid Aalto-universitetet och delta i internationella aktiviteter som ordnas av studentkåren och gillena
  • göra sitt diplomarbete utomlands
  • söka till ett internationellt program för dubbel examen i magisterskedet

  Utbildningens kontaktperson

  Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningshandlingar kan skickas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected]. Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

  Frågor som gäller innehållet i studierna i maskin- och byggnadsteknik kan riktas till planerare Katri Koistinen, [email protected], tfn 050-4138773.

  Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

  Ansökningsperioden slutar 1.4.2020 15:00 (UTC+3)

  Sök nu
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
  Dela
  URL kopierat