Magisterprogrammet i scenografi - Film- och tv-scenografi

Inom huvudämnet film- och tv-scenografi utbildas kreativa designers med övergripande ansvar för filmiska produktioners visuella utformning och funktionella helhet. Målet för utbildningen är att fördjupa det personliga konstnärliga uttrycket och gestaltningen, bredda och/eller specialisera yrkesskickligheten samt ge färdigheter för forskarstudier. Syftet är att utöver de mångsidiga professionella färdigheterna uppnå förmågan att kreativt och på eget initiativ utveckla branschen. En magisterstuderande förutsätts kunna arbeta självständigt och inta en aktiv roll vid planeringen av sina studier.

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

3.12.2018 - 11.1.2019

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 11.1.2019
Läs mer

Mål för utbildningen

Inom huvudämnet film- och tv-scenografi utbildas kreativa designers med övergripande ansvar för filmiska produktioners visuella utformning och funktionella helhet.

Målet för utbildningen är att fördjupa det personliga konstnärliga uttrycket och gestaltningen, bredda och/eller specialisera yrkesskickligheten samt ge färdigheter för forskarstudier. Syftet är att utöver de mångsidiga professionella färdigheterna uppnå förmågan att kreativt och på eget initiativ utveckla branschen. En magisterstuderande förutsätts kunna arbeta självständigt och inta en aktiv roll vid planeringen av sina studier.

Ett centralt mål för magisterutbildningen i film- och tv-scenografi är att stöda de personliga målen som studerande med olika bakgrund har ställt för sig samt att bygga på yrkesskickligheten och ge stöd inför inriktningen av studierna.  Samtidigt är målet att de studerande sporras att föra fram sin personliga infallsvinkel inom den helhet som det konstnärliga samspelet utgör.

Den som fullgjort sina studier i Film- och tv-scenografi kan:

  • verka i egenskap av scenograf inom krävande film- och tv-produktioner
  • behärska omfattande konstnärliga helheter
  • regissera och motivera arbetsgrupperna som ska genomföra planerna
  • fördjupa sitt personliga konstnärliga uttryck
  • bredda sitt kunnande allt efter utvecklingen inom branschen och nya krav (så som digital scenografi, nya former av berättande inom film och tv)
  • utveckla nya arbetsformer med hjälp av experimentellt och undersökande, forskningsinriktat arbete
  • förnya branschen tillsammans med andra konstnärligt ansvariga inom film/tv-produktioner
  • fortsätta sina studier med forskarutbildning som leder till konstdoktorsexamen.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Magisterprogrammet i scenografi är på finska, medan en betydande del av undervisningen i huvudämnet Film- och tv-scenografi ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Studieavgifter

15000€ per år för studerande från länder utanför EU/EES som studerar i engelskspråkiga ansökningsalternativ. Mer information om Läsårsavgifter och Stipendier sidan (aalto.fi). 

Karriärmöjligheter

Utbildningen förbereder studeranden särskilt för arbete som scenograf inom film och tv-branschen. Utbildningen ger det kunnande som behövs för att arbeta med olika slags uppgifter kring utformningen av rum och bild, i egenskap av konceptplanerare, utställningsplanerare och planerare av mässor, uppgifter inom digital och grafisk design.  En film- och tv-scenograf kan också omsätta sitt kunnande på andra områden inom den framställande konsten, till exempel i olika slags produktioner inom scenkonsten.

Det ingår 30 sp fritt valbara studier i examen. De fritt valbara studierna gör det möjligt för studeranden att berika sin examen i enlighet med sina intressen och sin inriktning eller att fördjupa sitt kunnande inom ett önskat område.

Studeranden kan också söka sig till forskarstudier som leder till konstdoktorsexamen.

De som har examen arbetar i många slags uppgifter i branschen: scenografiplanerare, scenograf, Art Director, Set Designer, Scenic Designer, Production Designer, konceptplanerare, utställningsplanerare, inredningsdesigner, forskare, lärare.

Fortsatta studiemöjligheter

Studeranden kan söka sig till forskarstudier som leder till konstdoktorsexamen.

Utbildningens innehåll

I magisterskedet ingår studier inom specialområden inom film- och tv-scenografin, forskningsinriktade studier som utvecklar ett begreppsligt, dvs. konceptuellt tänkande och förhållningssätt till scenografin. Dessutom ingår produktioner som ger uttryck för den konstnärliga gestaltningen.

Det är möjligt att i såväl utbildningsprogrammet i filmkonst som programmet i scenografi studera med inriktning på forskning, vilket innebär en introduktion i forskarstudier.

För mer information om utbildningens innehåll framgår av studieguiden 2018-2020.

Internationalisering

Studerande uppmuntras avlägga en del av sina studier i internationella utbytesprogram eller i praktik utomlands samt att delta i internationella undervisningsevenemang. Internationella, gästande lärare och studerande berikar undervisningen och ger möjligheter att skapa kontaktnät.

En avsevärd del av magisterstudierna avläggs på engelska.

Antagningsförfarande och specifika krav för ansökningsalternativet

Ansökan till magisterprogrammet i scenografi och huvudämnet Film- och tv-scenografi ska riktas till det konstnärliga utbildningsområdet/ magisterurvalet. Centrala urvalskriterier för Film- och tv-scenografi är konstnärlig begåvning och personlighet, förmåga till visuell och rumslig gestaltning, färdighet att arbeta i grupp och förmåga att uttrycka sig själv. Inträdeskrav är en kandidatexamen inom branschen eller kunskaper och färdigheter som kan jämställas med den.

Studerandeurvalet sker i form av ett urvalsprov i två steg. Det görs en gallring i mellanrummet mellan de två skedena. Urvalet görs på basis av ansökningsdokumenten, portfolion med arbetsprover, motivationsbrevet, meritförteckningen (= CV), en intervju och eventuella extra arbetsprover.

Portfolio

I sin portfolio ska sökande presentera sin egen konstnärliga produktion. Portfolion ska mångsidigt och uttömmande presentera den sökandes tidigare professionella och/eller konstnärliga verksamhet. Arbetena kan presenteras i form av skisser, tekniska ritningar och/eller fotografier.

Sökanden ska ladda ned sin elektroniska portfolio som en PDF-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan. Länkar till videofiler kan ingå som en del av portfolion (t.ex. Vimeo, YouTube osv.) skyddade med lösenord eller oskyddade. Lösenordet ska inkluderas i portfolion. Verken i portfolion ska förtecknas. Av förteckningen ska åtminstone framgå verkets namn och/eller tema, utförandesätt, material, storlek, syfte samt året för utförandet och en eventuell övrig arbetsgrupp och produktionsformat. Av förteckningen ska dessutom framgå var och när verken har varit utställda, visats eller publicerats.

CV

Till ansökan ska bifogas en meritförteckning som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, eventuella utställningar, publikationer och artiklar, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Motivationsbrev (ska innehålla en preliminär studieplan för den sökande):

Sökanden ska göra upp ett skriftligt motivationsbrev på max 4000 tecken (ca en A4-sida), med en motivering varför hen söker till detta ansökningsalternativ, vilket eller vilka hens specialintressen är inom detta utbildningsområde och vilka mål och önskemål hen har beträffande studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Sökanden ska specificera sina egna starka sidor och intressen, synpunkter på sina egna arbeten och konstnärliga mål.

I motivationsbrevet ska ingå ett avsnitt där sökanden gör en kort bedömning av sitt arbete i framtiden.

Ansökningsdokumentens språk

Finska, svenska eller engelska.

Kontaktinformation

Aalto-universitetet ansökningsservice

[email protected]

Telefonservice +358 2944 29290

Ansökning till utbildningar som leder till konstmagisterexamen (2 år)

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 11.1.2019
Läs mer
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat