Magisterprogrammet i scenografi - Design för scenkonst

Studierna ger färdigheter att arbeta med krävande uppgifter i egenskap av scenograf inom scenkonsten samt på ett mångsidigt sätt tillämpa kunskaperna inom nya konstformer. Scenkonst består av teater, opera, performance, danskonst och cirkus samt nya konstformer i utveckling. Dessutom omfattar scenografin i allt högre grad även planering av muséer och utställningar, olika evenemang och spel samt miljö- och samhällskonst.

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

3.12.2018 - 11.1.2019

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 11.1.2019
Läs mer

Mål för utbildningen

Studierna ger färdigheter att arbeta med krävande uppgifter i egenskap av scenograf inom scenkonsten samt på ett mångsidigt sätt tillämpa kunskaperna inom nya konstformer.

Scenkonst består av teater, opera, performance, danskonst och cirkus samt nya konstformer i utveckling. Dessutom omfattar scenografin i allt högre grad även planering av muséer och utställningar, olika evenemang och spel samt miljö- och samhällskonst.

Syftet är att fördjupa det personliga konstnärliga uttrycket som byggts upp under kandidatprogrammet samt vidga sin kompetens genom vidareutbildning och specialisering. Dessutom blir studeranden insatta i scenkonstens historia, moderna inriktningar och de centralaste teorierna samt får färdigheter för forskarstudier.

Studeranden på magisternivå förutsätts självständigt planera sina studier.

Den som utexaminerats från magisterprogrammet i design för scenkonst kan:

  • arbeta som scenograf i krävande produktioner inom scenkonsten
  • behärska sina specialområden inom scenografikonsten
  • fördjupa sitt personliga konstnärliga uttryck
  • bredda sitt kunnande allt efter utvecklingen inom branschen
  • själv agera för att förnya scenkonsten
  • arbeta experimentellt och forskningsinriktat
  • fortsätta sina studier med forskarutbildning som leder till konstdoktorsexamen.

Tilläggsinfo om undervisningspråken

Magisterprogrammet i scenografi är på finska, medan en del av undervisningen i huvudämnet design för scenkonst ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Studieavgifter

15000€ per år för studerande från länder utanför EU/EES som studerar i engelskspråkiga ansökningsalternativ. Mer information på Läsårsavgifter och stipendier sidan (aalto.fi).

Karriärmöjligheter

Avlagd magisterexamen ger färdighet att verka i egenskap av scenograf inom scenkonsten eller bedriva forskarstudier.

Fortsatta studiemöjligheter

Den som utexaminerats från magisterprogrammet i design för scenkonst kan fortsätta sina studier med forskarutbildning som leder till konstdoktorsexamen.

Utbildningens innehåll

Studierna på magisternivå bygger på en individuell studieplan, och består av såväl fördjupade kurser i det egna huvudämnet som gemensamma fördjupade kurser i huvudämnet Film- och tv-scenografi samt huvudämnet kostymdesign. En del av studierna ordnas tillsammans med Konstuniversitetets Teaterhögskola.

För mer information om utbildningens innehåll framgår av studieguiden 2018-2020 (på finska).

Internationalisering

Studerande uppmuntras att avlägga en del av sina studier inom internationella utbytesprogram eller i praktik utomlands. Internationella, gästande lärare och utbytesstuderande berikar undervisningen och ger möjligheter att skapa kontaktnät.

Antagningsförfarande och specifika krav för ansökningsalternativet

Ansökan till magisterprogrammet i scenografi och huvudämnet Design för scenkonst ska riktas till det konstnärliga utbildningsområdet magisterurvalet.

Centrala urvalskriterier vid antagningen av studerande till huvudämnet Design fö scenkonst är den konstnärliga nivån på de verk som presenteras, hur den sökande behärskar olika färdigheter som knyter an till scenografyrket och motivationen för fördjupade studier. Inträdeskrav är en kandidatexamen inom branschen eller kunskaper och färdigheter som kan jämställas med den samt arbetserfarenhet inom scenkonsten.

Studerandeurvalet sker i form av ett urvalsprov i två steg. Det görs en gallring efter båda skedena. Den sökande ska lämna in en ansökningsblankett, en portfolio med arbetsprover, ett motivationsbrev och CV. Urvalet sker på basis av ansökningsdokumenten, portfolion med arbetsprover, motivationsbrevet, meritförteckningen (CV) och en intervju samt eventuella extra arbetsprover.

Motivationsbrev

I motivationsbrevet ska sökanden specificera sin egen syn på konst samt ge synvinklar på sina tidigare arbeten och sina konstnärliga mål.  I motivationsbrevet ska sökanden motivera varför hen söker till detta ansökningsalternativ och vilket eller vilka hens specialintressen är inom detta utbildningsområde. Max längd på motivationsbrevet är 4000 tecken. 

Motivationsbrevet är en del av den elektroniska ansökningsblanketten.

Portfolio (mapp med arbetsprover)

Portfolion ska mångsidigt och uttömmande presentera den sökandes tidigare konstnärliga, vetenskapliga och/eller professionella verksamhet. Den sökandes namn, adress, telefonnummer och det ansökningsalternativ ansökan gäller ska skrivas ut tydligt på första sidan av portfolion. På den följande sidan i portfolion ska bifogas en förteckning på de verk som presenteras i portfolion. Verkets namn och typ (t.ex. scenografi) ska nämnas i förteckningen samt när verket har genomförts, platsen för genomförandet och arbetsgruppen. I fråga om verk som utförts i grupp ska sökandens roll i gruppen specificeras. Adressen och lösenordet till eventuella videolänkar ska bifogas den här förteckningen.

Förhandsuppgiften ska ingå på sista sidan av portfolion med arbetsprover.

Sökanden ska ladda ner en elektronisk portfolio som en PDF-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan.

Förhandsuppgift

Beskriv i korthet ett aktuellt fenomen, en föreställning eller en genre som intresserar dig själv inom scenkonsten. Hurdana frågor uppkommer kring rumsligheten (spatialiteten) i fenomenet, föreställningen eller genren? Texten får omfatta max 2000 tecken. En bild ska bifogas i anslutning till texten. Bildens uppgift är att argumentera för det intresseväckande hos det valda fenomenet tillsammans med den skrivna texten. Förhandsuppgiften ska placeras på den sista sidan i portfolion med arbetsprover.

Meritförteckning (CV)

I din CV ska ingå personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, utställningar, publikationer, priser och stipendier samt eventuella studieresor och förtroendeuppdrag som anknyter till området för ansökningsalternativet.

Sökanden ska ladda ner sin CV som en PDF-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan.

Ansökningsdokumentens språk

Finska, engelska och svenska.

Kontaktinformation

Aalto-universitetet ansökningsservice

[email protected]

Telefonservice +358 2944 29290

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 11.1.2019
Läs mer
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat