Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i bildkonstpedagogik

Studier i utbildningsprogrammet inom bildkonstpedagogik erbjuder dig en fin möjlighet att fördjupa dig i konstnärligt tänkande i relation till förändringar i samhälle och omgivning samt att påverka dessa genom konstpedagogisk verksamhet. Av dig som studerande förutsätts förutom grundläggande konstnärliga färdigheter även nyfikenhet om bildkonstens och den visuella kulturens mångsidiga företeelser samt pedagogiska frågor, kritiskt tänkande och öppenhet inför nya perspektiv. Förutom klasslärarbehörighet i bildkonst erbjuder studierna dig även möjligheten att bilda professionella nätverk både i Finland och utomlands.
kuvis_ma

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2020 – 4.1.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Mål

Magisterprogrammet i bildkonstpedagogik är en central aktör inom finländsk konstpedagogik och har en synlig roll även inom områdets internationella fält. Årligen utexamineras cirka 30 konstmagistrar med bildkonstpedagogik som huvudämne. Magisterexamen ger den studerande behörighet som ämneslärare i bildkonst och förutsättningar att arbeta med undervisnings-, handlednings- och expertuppgifter i bildkonst både inom det konstnärliga området och inom andra samhällssektorer samt att delta i den internationella diskussionen på området.  

Aalto-universitetet erbjuder två olika led till magisterstudier i bildkonstpedagogik: ett kombinerat kandidat- och magisterprogram samt ett separat magisterprogram, s.k. examensriktad fortbildning.  Av dem som söker till det separata magisterprogrammet förutsätts konstnärlig eller pedagogisk grundutbildning på minst kandidatnivå från en annan högskola eller institution, samt erfarenhet av att undervisa. Utöver magisterexamen (120 sp) kan den studerande förutsättas genomföra högst 60 sp kompletterande studier i bildkonst och pedagogik beroende på hens utbildningsbakgrund (se Examensstruktur).

Undervisningen i bildkonstpedagogik grundar sig på aktuell forskningskunskap och betonar konstpedagogikens möjligheter att bidra till en hållbar framtid och främja kulturell och social jämlikhet. I studierna närmar vi oss bildkonstens och den visuella kulturens fenomen ur ett fostransperspektiv, ett pedagogiskt perspektiv och ett samhällspåverkansperspektiv. Vi kombinerar aktuella teoretiska och tvärvetenskapliga perspektiv med konstnärlig och pedagogisk erfarenhet. Studierna betonar samhörighet och ett kreativt förhållande till digitala lärmiljöer och uttrycksredskap.

Vi förutsätter att den studerande är nyfiken på pedagogiska frågor och mångfaldiga fenomen inom bildkonst och visuell kultur, att hen kan tänka kritiskt och att hen är öppen för nya perspektiv. När den studerande har avlagt sin magisterexamen kan hen söka till doktorandstudier vid Högskolan för konst, design och arkitektur.

Det separata magisterprogrammets innehåll, mål och verksamhetsmiljö motsvarar huvudsakligen helheten som bildas av kandidatstudierna och magisterprogrammet i bildkonstpedagogik vid Aalto ARTS.

Lärandemål för magisterprogrammet i bildkonstpedagogik

I magisterstudierna fördjupar den studerande sitt bildkonstpedagogiska och konstnärliga tänkande, sin kännedom om modern bildkonstverksamhet och fenomen inom den visuella kulturen, sin forskningsförmåga och sina förutsättningar att arbeta med bildkonstpedagogiska uppgifter i skolor och andra miljöer.  Hen fördjupar sig i den konstnärliga lärandeprocessens dynamik och identifierar den konstnärliga verksamhetens sociala och kulturella förändringspotential. Den studerande lär sig att granska konstpedagogisk verksamhet ur olika teoretiska och filosofiska synvinklar och att i sitt arbete dra nytta av möjligheterna som den teknologiska utvecklingen, olika lärmiljöer och branschöverskridande samarbete för med sig.  

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråket i magisterstudierna i bildkonstpedagogik är finska (svenska). En del av magisterstudierna och kursmaterialen är på engelska.

Karriärmöjligheter

En konstmagisterexamen i bildkonstpedagogik ger bred lärarbehörighet och behörighet som ämneslärare i bildkonst i grundskola och gymnasium. De utexaminerade kan också rikta in sig på visuella undervisnings-, handlednings-, expert och utvecklingsuppgifter på andra utbildningsnivåer eller inom sociala och kulturella områden (t.ex. vid en konstinstitution). De kan också arbeta självständigt som producenter av tjänster och läromaterial inom utbildnings- och konstområdet. Konstmagistrar har bland annat följande yrkestitlar i arbetslivet: bildkonstlärare, lektor i bildkonst, konstlärare, konstpedagog, planerande lärare, utbildare, museilektor och företagare.  

Behörighet

En magisterexamen i bildkonstpedagogik innefattar de bildkonststudier som krävs för lärarbehörighet samt pedagogiska studier för lärare (60 sp). Examen ger bred lärarbehörighet i synnerhet som ämneslärare i bildkonst i grundskola och gymnasium. Lärarbehörigheten gäller bara det finländska skolsystemet. 

Om lärarbehörigheten har fastställts i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (A986/1998, A865/2005) och om utbildningen som ger lärarbehörighet har fastställts i förordningen om universitetsexamina (A794/2004).

Fortsatta studiemöjligheter

Efter att ha avlagt magisterexamen kan studerandena söka sig till doktorandutbildning och rikta sig till en karriär som forskare.

Utbildningens innehåll

Studierna i magisterprogrammet i bildkonstpedagogik består av gemensamma ämnesstudier i bildkonstpedagogik, fördjupade studier, pedagogiska studier för lärare och eventuella kompletterande studier. Studierna breddar den studerandes kännedom om konst och visuell kultur samt hens konstpedagogiska tänkande och ger hen förutsättningar för vetenskapligt tänkande och forskning.

De fördjupade studierna i magisterexamen består av fyra tematiska helheter: Konstnärlig verksamhet och forskning; Konst, vardag och samhälle; Konst, miljö och en hållbar framtid och Konst, vetenskap och teknologi. I de fördjupade studierna granskas konstnärlig verksamhet och visuell kultur i relation till ekologiska, etiska, samhälleliga, teknologiska samt konst- och vetenskapsöverskridande frågor, med betoning på konstpedagogikens möjligheter att bygga en hållbar framtid.  Den studerande lär sig dra nytta av den moderna konstens pedagogiska dimensioner och introduceras till grunderna och principerna för den pedagogiska verksamheten vid konstnärliga institutioner. En del av de fördjupade studierna genomförs tillsammans med de engelskspråkiga magisterprogrammen vid institutionen för konst.

I de pedagogiska studierna för lärare fördjupar den studerande sina pedagogiska och akademiska interaktions- och kommunikationsfärdigheter och sina förutsättningar att arbeta som bildkonstlärare. Hen får förståelse för hur undervisning planeras och bedöms i teori och praktik och lär sig att leda konstnärlig verksamhet i skolor, inom olika sociala och kulturella gemenskaper och i en mångvetenskaplig kontext. Via aktuella teoretiska, filosofiska och konstöverskridande perspektiv lär hen sig att kritiskt granska konst-, lärande- och människouppfattningarna bakom konstpedagogiska traditioner samt den konstnärliga verksamhetens kollektiva och individuella betydelser.

Tilläggsinformation om innehållet i studierna hittar du i studieguiden 2020-2022 (på finska).

Studiestruktur

Utöver de 120 studiepoängen som inkluderas i magisterexamen kan en studerande inom det separata magisterprogrammet i bildkonstpedagogik förutsättas genomföra högst 25 sp pedagogiska studier för lärare och högst 35 sp grundstudier i bildkonst som kompletterande studier, beroende på hens utbildningsbakgrund (se examensstrukturen för det separata magisterprogrammet: Eventuella studier för att komplettera tidigare examen).

Den studerande ska genomföra separat fastställda språkstudier (sammanlagt 12 sp) om hen inte har genomfört dem för en tidigare högskoleexamen. Tidigare genomförda pedagogiska studier för lärare (60 sp) inkluderas i sin helhet i examen. Tidigare studier på kandidat- eller magisternivå kan inkluderas i examen utgående från den studerandes individuella studieplan (ISP).

Magisterstuderande väljer ett av följande fördjupade ämnen som stöder deras inriktning: Konstnärlig verksamhet och forskning; Konst, vardag och samhälle; Konst, miljö och en hållbar framtid eller Konst, vetenskap och teknologi. En del av magisterprogrammets fördjupade studier kan genomföras i samarbete med engelskspråkiga magisterprogram vid institutionen för konst.

Lärdomsprovet

Lärdomsprovet som ingår i magisterexamen (30 sp) kan genomföras med pedagogisk inriktning eller konstinriktning och innehåller en skriftlig studie. Lärdomsprovsseminariet och forskarstudierna i konst och konstpedagogik stöder arbetet med lärdomsprovet. I lärdomsprovet bevisar studerande sin teoretiska och praktiska kännedom om konstpedagogik samt sina färdigheter i vetenskapligt och konstnärligt tänkande.

Internationalisering

Utbildningsprogrammet i bildkonst har ett omfattande internationellt samarbetsnätverk.   En del av de valbara studierna genomförs i samråd med de engelskspråkiga magisterprogrammen vid institutionen för konst och vid utländska partneruniversitet. Den studerande kan inkludera både utbytesstudier och internationell arbetspraktik i sin magisterexamen.

Samarbete

Utbildningen ger den studerande möjligheten att skapa omfattande yrkesnätverk. Studierna genomförs i samarbete med andra finländska och utländska universitet, skolor, konstinstitutioner och andra samhälleliga aktörer. De pedagogiska studierna för lärare inom det separata magisterprogrammet för bildkonstpedagogik ordnas i samarbete med Konstuniversitetet och Tammerfors universitet.

Vid Aalto-universitetet kan studerande kombinera studier inom tre olika branscher – konst, teknik och ekonomi – i sin examen. Genom universitetets interna rörlighet kan studerande ansöka om studierätt för enskilda kurser eller större helheter (t.ex. ett biämne) vid en annan högskola vid Aalto-universitetet.

Med stöd av det riksomfattande JOO-avtalet kan studerande ansöka om en tidsbegränsad rätt att genomföra studier som ingår i deras examen vid ett annat finländskt universitet.

Antagningsförfarande och specifika krav för ansökningsalternativet

Av sökande till magisterprogrammet i bildkonstpedagogik förutsätts en konstnärlig eller pedagogisk grundutbildning på minst kandidatnivå samt undervisningserfarenhet. Sökande förväntas ha ett brett intresse av bildkonstpedagogik och av att utveckla branschen.

Magisterprogrammet i bildkonstpedagogik

Steg I

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet 1

Vad bedöms?

Konstnärlig och konstpedagogisk verksamhet.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Sökande till magisterprogrammet i bildkonstpedagogik förutsätts ha konstnärlig eller pedagogisk grundutbildning på minst kandidatnivå och erfarenhet av att undervisa. De sökande förväntas ha ett brett intresse av bildkonstpedagogik och av att utveckla området.

Hur påvisas kompetenserna?

Portfolio.

 

Motivationsbrevet bedöms som en del av portfolion.

En presentation av den sökandes konstpedagogiska och konstnärliga verksamhet, tydligt disponerad både visuellt och skriftligt (högst 10 sidor). Den sökande ska motivera innehållet i sin portfolio och sitt tänkande.

 

I motivationsbrevet ska den sökande motivera varför hen söker till magisterprogrammet för bildkonstpedagogik samt beskriva sina egna föremål för intresse i studierna i magisterprogrammet.

Maximal längd på motivationsbrevet är 4000 tecken.

 

Portfolion lämnas in som en pdf-fil för bedömning. Filen ska innehålla datum och den sökandes namn. Vid behov kan länkar till videofiler inkluderas i pdf-portfolion.

 

Övrigt kunnande 1

Vad bedöms?

Den konstnärliga och konstpedagogiska inriktningen.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Verksamhet på områdena för konst, visuell kultur och konstpedagogik:

-Utställningar, priser, stipendier, publikationer, verksamheten på området för visuell kultur (t.ex. design, media), planerings- och utbildningsuppgifter, projektartat konstpedagogiskt arbete, kuratering, produktion o.s.v.

-Kompletterande utbildning inom konst, kultur och pedagogik, separata kurser och universitetsvitsord.

Hur påvisas kompetenserna?

Curriculum vitae.

 

Övrigt kunnande 2

Vad bedöms?

Undervisningserfarenhet.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Undervisning inom området för konst och/eller

övrig undervisning, exempelvis som klasslärare, annan ämneslärare eller inom småbarnspedagogik.

Hur påvisas kompetenserna?

Arbetsintyg över undervisningsuppgifter, redogörelse av undervisningserfarenheter, cv.

 

Tidigare studier

Vad bedöms?

Tidigare studiers innehåll och mängd i förhållande till ansökningsalternativets krav/innehåll.

 

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Examen i området för konst och/eller pedagogik.

Hur påvisas kompetenserna?

Examensbetyg från området för konst och/eller pedagogik. 

 

Steg II

Lämplighet 1

Vad bedöms?

Programmets lämplighet för den sökande, kommunikationsförmåga, motivation, bedömning av andra skedets uppgifter,

annat som på förhand bestäms av ansökningsalternativet.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Förmåga att analysera och verbalisera materialets betydelse ur ett konstpedagogiskt perspektiv, kritiskt och forskningsinriktat tänkande.

 

Hur påvisas kompetenserna?

En essä som skrivs på förhand och tas med till urvalsprovet.

 

Lämplighet 2

Vad bedöms?

Programmets lämplighet för den sökande, kommunikationsförmåga, motivation, bedömning av andra skedets uppgifter, och engagemang i studierna.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Förmåga att bedöma, verbalisera och reflektera över sitt eget arbete under urvalsprovet.

Lämpligheten för studierna och utbildningsområdet, motivation.

Hur påvisas kompetenserna?

Intervju.

 

Lämplighet 3

Vad bedöms?

Programmets lämplighet för den sökande, kommunikationsförmåga, motivation, bedömning av andra skedets uppgifter.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Färdigheter att fungera i grupp.

 

Hur påvisas kompetenserna?

Gruppuppgift.

 

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet 2

Vad bedöms?

Bevis på kunnande inom konst och/eller design samt uppgifter inom ämnet.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Förmåga att förmedla tankar genom konstnärligt arbete.

 

Hur påvisas kompetenserna?

Visuell uppgift.

 

Antagningsförfarande

Antagningsförfarandet består av två steg för de sökande som fyller ansökningens allmänna behörighetskrav. 

Steg I

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier i det första steget:

  • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
  • övrigt kunnande
  • tidigare studier.

Endast de ansökningar som uppfyller kraven/får högst poäng i det första skedet kallas till det andra skedet.

En del av de sökande kallas baserat på ansökningen till ansökningsprocessens andra skede.

Uppdatering 15.2.2021: Avvikande från tidigare information, ordnas det andra skedet också i magisterprogrammet i bildkonstpedagogik på distans, och urvalsprovet varar två dagar.

Steg II

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier i det andra steget:

  • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
  • lämplighet.

Urvalsprovet innehåller en förhandsessä som ska tas med till provtillfället. Under urvalsprovsdagen deltar den sökande i en intervju och i en situation där förmågan att fungera i grupp ställs på prov samt gör en eller flera visuella uppgifter.

Det slutgiltiga antagningsbesluten fattas på basis av bedömningen av det andra skedet.

Bilagor som krävs för ansökningsalternativet

Ansökningsalternativets ansökningsdokument listas nedan. Observera även att kraven på ansökningsdokument finns i Aalto-universitetets allmänna anvisningar för ansökan (https://www.aalto.fi/sv/studera-vid-aalto/ansokan-till-magisterutbildning).

Sökande till magisterprogrammet i bildkonstpedagogik förutsätts ha konstnärlig eller pedagogisk grundutbildning på minst kandidatnivå.

Portfolio

En presentation av den sökandes konstpedagogiska och konstnärliga verksamhet, tydligt disponerad både visuellt och skriftligt (högst 10 sidor).  Den sökande ska motivera innehållet i sin portfolio och sitt tänkande.

Portfolion lämnas in som en pdf-fil för bedömning. Filen ska innehålla datum och den sökandes namn. Vid behov kan länkar till videofiler inkluderas i pdf-portfolion.

Filen får inte vara större än 1,0 GB. Filen ska namnges enligt följande: Portfolio-efternamn-förnamn.pdf. Om din portfolio innehåller lösenordskyddade videolänkar, ange lösenordet/lösenorden i portfolion. Ansökan avslås om du inte bifogar portfolion till ansökningsblanketten inom utsatt tid.

CV

Till ansökan ska bifogas en meritförteckning som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet med anknytning till branschen, utställningar och publikationer, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Den sökande ska ladda upp sitt CV som en pdf-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan.

Motivationsbrev

I motivationsbrevet ska den sökande motivera varför hen söker till magisterprogrammet för bildkonstpedagogik samt beskriva sina egna föremål för intresse i studierna i magisterprogrammet.

Maximal längd på motivationsbrevet är 4000 tecken.

Övrigt

Magisterprogrammet i bildkonstpedagogik är ämnat för sökande som redan har minst en konstnärlig eller pedagogisk grundutbildning på kandidatnivå och undervisningserfarenhet. Bifoga intyg över din undervisningserfarenhet till ansökan.

Ansökningsdokumentens språk

Ansökningsdokumenten ska lämnas in på antingen finska eller svenska.

Begränsningar gällande antagning av studerande och förutsättningar för studierna (SORA-lagstiftningen)

I syfte att främja säkerheten för minderåriga samt klient- och patientsäkerheten finns det begränsningar som gäller antagningen av studerande till utbildningsprogrammet för bildkonstpedagogik vid Aalto-universitetet.

Det förutsätts att studerande som antas till lärarutbildning med avseende på hälsotillstånd och funktionsförmåga kan genomföra praktiska uppgifter och praktik i anslutning till studierna.

Bildkonstpedagogiks utbildningsprogram ser diversitet som ett centralt värde i intagning av studerande. En omständighet i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan, t.ex. behovet av särskilt stöd, är inte ett hinder för antagning som studerande bara utbildningen kan ordnas i enlighet med utbildningsprogrammet med rimliga åtgärder, till exempel specialarrangemang, och därtill möjliggöra för alla parter. Olika utgångspunkter ses som en resurs, som utvecklar det bildkonstpedagogiska utbildningsområdet i en mer socialt rättvis riktning. Begränsningarna tillämpas endast i sådana fall där det är uppenbart att den sökande på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan delta i utbildningen.

Också en tidigare indragning av studierätten kan vara ett hinder för antagning som studerande. Av denna anledning ska den sökande informera universitetet om ett sådant beslut redan i ansökningsskedet. Om den studerande i ansökningsskedet har undanhållit information gällande beslut om indragning av studierätt som kunde ha hindrat hen från att bli antagen kan universitetet häva hens studierätt.

Narkotikatestning och straffregisterutdrag under studietiden

En studerande kan under mycket begränsade omständigheter ombes visa upp ett intyg över narkotikatest. Detta kan komma i fråga i en situation där ett test är nödvändigt för att reda ut den studerandes funktionsförmåga och för att uppfylla vissa tilläggsvillkor i lagstiftningen.

Därtill kan en studerande som blivit antagen ombes uppvisa straffregisterutdrag för bedömning av hens studieförmåga. Ett sådant utdrag kan begäras endast av sådana studerande vars studier innehåller praktik eller andra uppgifter som innefattar arbete med minderåriga barn, och detta utdrag ska begäras innan praktiken eller uppgifterna inleds. I syfte att trygga säkerheten för minderåriga är det nödvändigt att säkerställa att en studerande som deltar i praktik inte har någon anteckning i straffregistret gällande vissa allvarliga brott (sexualbrott, mord, grov misshandel, grovt rån och narkotikabrott).

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat