Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i bildkonstpedagogik

Studier i utbildningsprogrammet inom bildkonstpedagogik erbjuder dig en fin möjlighet att fördjupa dig i konstnärligt tänkande i relation till förändringar i samhälle och omgivning samt att påverka dessa genom konstpedagogisk verksamhet. Av dig som studerande förutsätts förutom grundläggande konstnärliga färdigheter även nyfikenhet om bildkonstens och den visuella kulturens mångsidiga företeelser samt pedagogiska frågor, kritiskt tänkande och öppenhet inför nya perspektiv. Förutom klasslärarbehörighet i bildkonst erbjuder studierna dig även möjligheten att bilda professionella nätverk både i Finland och utomlands.
kuvis_ma

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

2.12.2019 – 3.1.2020

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

Mål

I magistersstudierna fördjupar studerandena sitt konstpedagogiska och konstnärliga tänkande samt sin kännedom om företeelser inom visuell kultur och verksamhetsmetoder inom modern konst. Studerandena lär sig att planera och genomföra konstpedagogisk verksamhet genom att beakta förändringar i samhället och vår livsmiljö samt betydelsen av att bygga upp en kulturellt, socialt och ekonomiskt hållbar framtid. De bekantar sig med de konstnärliga lärandeprocessernas dynamik och identifierar den konstnärliga verksamhetens sociala och kulturella potential för förändring. Studerandena lär sig att undersöka den konstpedagogiska verksamheten ur olika teoretiska och filosofiska perspektiv samt att i sitt arbete dra nytta av de möjligheter som den teknologiska utvecklingen, olika lärmiljöer och sektorsövergripande samarbete medför.

Ur utbildningsprogrammet för bildkonstpedagogik utexamineras bildkonstlärare med mångsidiga visuella, konstnärliga och pedagogiska färdigheter samt färdigheter att fungera som handledare för olika elev- och studerandegrupper och som experter inom sin bransch i olika samfund och organisationer, även på sektorsövergripande och internationell nivå. Studerande som utexamineras från magisterprogrammet har förmågan att utveckla konstbaserade pedagogiska metoder och lärmiljöer, är aktiva samhällspåverkare, och har förutsättningar för att söka sig till fortsatta studier inom branschen.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråket i kandidat- och magisterstudierna i bildkonstpedagogik är finska (svenska). En del av kurserna och kursmaterialet som ingår i examen är på engelska.

Karriärmöjligheter

Magisterexamen i bildkonstpedagogik ger en bred lärarbehörighet samt behörighet att verka som ämneslärare i bildkonst i grundskolor och gymnasier. Du kan även rikta in dig på undervisnings-, handlednings-, expert- och utvecklingsuppgifter inom visuell framställning på andra skolstadier eller inom kultur- och socialsektorn, till exempel i museers och andra konstinstitutioners tjänst. Utexaminerade magistrar kan sysselsätta sig själva i egenskap av producent och planerare av tjänster och material för utbildnings- och kultursektorn. Personer som utexaminerats från utbildningsprogrammet arbetar bl.a. som bildkonstlärare, lektor i bildkonst, konstlärare, konstpedagog, planerarlärare, utbildare och museilektor.

Behörighet

Kandidatexamen i huvudämnet bildkonstpedagogik (180 sp) ger inte lärarbehörighet. Studeranden kan fortsätta direkt från kandidatexamen till magisterstudier i bildkonstpedagogik. Magisterexamen (120 sp) ger en bred lärarbehörighet i synnerhet för uppgifterna som ämneslärare i bildkonst i grundskolor och gymnasier. Tillsammans innehåller kandidat- och magisterexamina de studier i bildkonst som undervisningsämne (minst 120 sp) och pedagogiska studier för lärare (60 sp) som krävs för att få lärarbehörighet. Den lärarbehörighet som magisterexamen ger gäller endast inom det finländska skolsystemet.

Om lärarbehörigheten har fastställts i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (A986/1998, A865/2005) och om utbildningen som ger lärarbehörighet har fastställts i förordningen om universitetsexamina (A794/2004).

Fortsatta studiemöjligheter

Efter att ha avlagt magisterexamen kan studerandena söka sig till doktorandutbildning och rikta sig till en karriär som forskare.

Utbildningens innehåll

Studier i utbildningsprogrammet inom bildkonstpedagogik erbjuder dig en fin möjlighet att fördjupa dig i konstnärligt tänkande i relation till förändringar i samhälle och omgivning samt att påverka dessa genom konstpedagogisk verksamhet. Av dig som studerande förutsätts förutom grundläggande konstnärliga färdigheter även nyfikenhet om bildkonstens och den visuella kulturens mångsidiga företeelser samt pedagogiska frågor, kritiskt tänkande och öppenhet inför nya perspektiv. Förutom klasslärarbehörighet i bildkonst erbjuder studierna dig även möjligheten att bilda professionella nätverk både i Finland och utomlands.

Innehållet i magisterexamen inom bildkonstpedagogik

I magisterprogrammet i bildkonstpedagogik granskas konstverksamhet och företeelser inom den visuella kulturen i relation till ekologiska, etiska, samhälleliga, teknologiska samt konst- och vetenskapsöverskridande frågor, med betoning på konstpedagogikens möjligheter att bygga en hållbar framtid. Undervisningen kombinerar typiskt aktuella flervetenskapliga perspektiv med den erfarenhetskunskap som utvecklas genom studerandens egen konstnärliga och pedagogiska verksamhet.

I magisterstudierna fördjupar du ditt tänkande om konstpedagogik, din kännedom om visuell kultur och dina färdigheter i att fungera som bildkonstlärare. Du lär dig att planera, genomföra och utvärdera konstpedagogisk verksamhet i skolor och andra lärmiljöer samt att fungera som handledare för olika sociala och kulturella grupper. Du fördjupar ditt konstpedagogiska tänkande genom olika filosofiska, teoretiska och vetenskapsöverskridande perspektiv och bekantar dig med de uppfattningar om konst, lärande och människor som ligger bakom olika konstpedagogiska traditioner. Genom teoristudier och praktiska projekt lär du dig att dra nytta av den moderna konstens pedagogiska dimensioner och att känna till utgångspunkterna för och praxisen inom konstinstitutionernas pedagogiska verksamhet. I magisterstudierna fördjupar du dina växelverkans- och kommunikationsfärdigheter samt dina färdigheter i akademisk kommunikation.

Tilläggsinformation om innehållet i studierna hittar du i studieguiden 2018-2020 (på finska).

Studiestruktur

I det separata magisterprogrammet i bildkonstpedagogik kan det krävas att studeranden utöver de 120 sp som utgör en magisterexamen ska avlägga högst 60 sp i kompletterande studier beroende på studerandens grundutbildning. Dessa omfattar pedagogiska studier på kandidatnivå för lärare (25 sp) som ingår i bildkonstlärarexamen samt högst 35 sp grundstudier inom bildkonstpedagogik.

Dessutom ska studerande antagna till magisterprogrammet genomföra de skilt fastställda språkstudier som krävs (totalt 12 sp), om de inte har genomförts i samband med en tidigare lägre högskoleexamen. Tidigare avlagda pedagogiska studier för lärare (60 sp) kan tillgodoräknas i examen i sin helhet. Studerandens tidigare studier på kandidat- och magisternivå kan inkluderas i examen utifrån den personliga studieplanen.
 

Magisterstuderande väljer ett av följande fördjupade ämnen som stöder deras inriktning: Konstnärlig verksamhet och forskning; Konst, vardag och samhälle; Konst, miljö och en hållbar framtid eller Konst, vetenskap och teknologi. En del av magisterprogrammets fördjupade studier kan genomföras i samarbete med engelskspråkiga magisterprogram vid institutionen för konst.

 

Lärdomsprovet

Lärdomsprovet som ingår i magisterexamen (30 sp) kan genomföras med pedagogisk inriktning eller konstinriktning och innehåller en skriftlig studie. Lärdomsprovsseminariet och forskarstudierna i konst och konstpedagogik stöder arbetet med lärdomsprovet. I lärdomsprovet bevisar studerande sin teoretiska och praktiska kännedom om konstpedagogik samt sina färdigheter i vetenskapligt och konstnärligt tänkande.

Internationalisering

Utbildningsprogrammet i bildkonstpedagogik har ett aktivt och omfattande internationellt samarbetsnätverk. I kandidat- och magisterexamen kan det även ingå internationella samarbetsprojekt och kurser. En del av de valbara kurserna på magisternivå genomförs i samarbete med de engelskspråkiga magisterprogrammen vid institutionen för konst samt internationella partneruniversitet.

Samarbete

Studierna i bildkonstpedagogik genomförs i samarbete med andra finländska och utländska universitet, skolor, konstinstitutioner och andra samhällsaktörer. De pedagogiska studierna för lärare som ingår i kandidat- och magisterexamen ordnas i samarbete med Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Tammerfors universitet (separat magisterprogram). Lärarpraktik ordnas i samarbete med skolor och andra samarbetspartner runt om i Finland.

Vid Aalto-universitetet kan studerande kombinera studier inom tre olika branscher – konst, teknik och ekonomi – i sin examen. Genom universitetets interna rörlighet kan studerande ansöka om studierätt för enskilda kurser eller större helheter (t.ex. ett biämne) vid en annan högskola vid Aalto-universitetet.

Med stöd av det riksomfattande JOO-avtalet kan studerande ansöka om en tidsbegränsad rätt att genomföra studier som ingår i deras examen vid ett annat finländskt universitet.

Antagningsförfarande och specifika krav för ansökningsalternativet

Av sökande till magisterprogrammet i bildkonstpedagogik förutsätts en konstnärlig eller pedagogisk grundutbildning på minst kandidatnivå samt undervisningserfarenhet. Sökande förväntas ha ett brett intresse av bildkonstpedagogik och av att utveckla branschen.

Bedömningsgrunder

Vid antagningen betonas konstnärligt och konstpedagogiskt tänkande, arbetserfarenhet inom branschen och en stark inriktning på konstbranschen. Sökande förutsätts ha flytande muntliga och skriftliga kunskaper i svenska eller finska.

I utvärderingens första skede bedöms på basis av ansökningsdokumenten sökandens

•    portfolio och motivationsbrev
•    grundutbildningar
•    undervisningserfarenhet
•    inriktning på konst- och konstpedagogikbranschen

Bedömningen görs med skalan 0–5.

I antagningens andra skede betonas förutom ovan nämnda akademiska samarbetsfärdigheter, kritiskt och undersökande tänkande, studieförutsättningar samt motivation och lämplighet för branschen.

I utvärderingens andra skede poängsätts på basis av förhandsuppgiften och urvalsprovet sökandens

•    Akademiska färdigheter
•    Motivation och lämplighet för branschen
•    Färdigheter att arbeta i grupp
•    Konstnärliga färdigheter

Bedömningen av respektive uppgift görs enligt de bedömningsgrunder som angetts i uppgiften med skalan 0–5. I bedömningen deltar en bedömningsgrupp tillsatt av utbildningsprogrammet.
 

Första delen i urvalsprovet

I första skedet av bedömningen utvärderar en urvalskommission ansökningarna på basis av ansökningsdokumenten. De ansökningsdokument som krävs räknas upp nedan. Observera också fordringarna för ansökningsdokument som nämns i allmänna ansökningsinstruktioner. Bifoga varje ansökningsdokument till det elektroniska ansökningsformuläret i PDF-formulär.

Portfolio

En presentation av sökandens konstpedagogiska och konstnärliga verksamhet, tydligt disponerad både visuellt och skriftligt (högst 10 sidor). Sökanden ska kunna motivera valet av innehåll och hur hen tänker.

För utvärderingens skull ska portfolion lämnas in som en PDF-fil, som innehåller sökandens namn och datum och en innehållsförteckning. Vid behov kan länkar till videofiler inkluderas i PDF-portfolion (Vimeo, YouTube).

CV

Till ansökan ska bifogas en meritförteckning som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet med anknytning till branschen, utställningar, publikationer och publicerade artiklar, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Motivationsbrev

I motivationsbrevet ska sökanden motivera varför hen söker till magisterprogrammet för bildkonstpedagogik samt beskriver sina egna specifika föremål för intresse i studierna i magisterprogrammet.

Motivationsbrevet (max 4000 tecken) är en del av den elektroniska ansökningsblanketten.

Arbetsbetyg

Magisterprogrammet i bildkonstpedagogik är avsedd för sökande som redan har en konstnärlig eller pedagogisk grundutbildning på kandidatnivå samt undervisningserfarenhet. Bifoga arbetsbetygen av din undervisningserfarenhet till ansökan.

Ansökningsdokumentens språk

Ansökningsdokumenten ska lämnas in på något av följande språk: finska (svenska) eller engelska.

Andra skedet

Valet av sökande till andra skedet dvs. urvalsprovet görs på basis av ansökningsdokumenten. Urvalsprovet förutsätter sökandens personliga närvaro på urvalsprovdagen.

Urvalsprovet innehåller en förhandsessä som tas med till urvalsprovet. Under urvalsprovdagen deltar sökanden i en intervju, en situation som testar förmågan att arbeta i grupp samt genomför en eller flera visuella uppgifter.

Begränsningar gällande antagning av studerande och förutsättningar för studierna (SORA-lagstiftningen)

I syfte att främja säkerheten för minderåriga samt klient- och patientsäkerheten finns det begränsningar som gäller antagningen av studerande till utbildningsprogrammet för bildkonstpedagogik vid Aalto-universitetet.

Det förutsätts att studerande som antas till lärarutbildning med avseende på hälsotillstånd och funktionsförmåga kan genomföra praktiska uppgifter och praktik i anslutning till studierna.

Bildkonstpedagogiks utbildningsprogram ser diversitet som ett centralt värde i intagning av studerande. En omständighet i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan, t.ex. behovet av särskilt stöd, är inte ett hinder för antagning som studerande bara utbildningen kan ordnas i enlighet med utbildningsprogrammet med rimliga åtgärder, till exempel specialarrangemang, och därtill möjliggöra för alla parter. Olika utgångspunkter ses som en resurs, som utvecklar det bildkonstpedagogiska utbildningsområdet i en mer socialt rättvis riktning. Begränsningarna tillämpas endast i sådana fall där det är uppenbart att den sökande på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan delta i utbildningen.

Också en tidigare indragning av studierätten kan vara ett hinder för antagning som studerande. Av denna anledning ska den sökande informera universitetet om ett sådant beslut redan i ansökningsskedet. Om den studerande i ansökningsskedet har undanhållit information gällande beslut om indragning av studierätt som kunde ha hindrat hen från att bli antagen kan universitetet häva hens studierätt.

Narkotikatestning och straffregisterutdrag under studietiden

En studerande kan under mycket begränsade omständigheter ombes visa upp ett intyg över narkotikatest. Detta kan komma i fråga i en situation där ett test är nödvändigt för att reda ut den studerandes funktionsförmåga och för att uppfylla vissa tilläggsvillkor i lagstiftningen.

Därtill kan en studerande som blivit antagen ombes uppvisa straffregisterutdrag för bedömning av hens studieförmåga. Ett sådant utdrag kan begäras endast av sådana studerande vars studier innehåller praktik eller andra uppgifter som innefattar arbete med minderåriga barn, och detta utdrag ska begäras innan praktiken eller uppgifterna inleds. I syfte att trygga säkerheten för minderåriga är det nödvändigt att säkerställa att en studerande som deltar i praktik inte har någon anteckning i straffregistret gällande vissa allvarliga brott (sexualbrott, mord, grov misshandel, grovt rån och narkotikabrott).

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat