Utbildningsutbud

Filmregi - Filmkonst, konstmagister

Huvudämnet filmregi inom magisterprogrammet i filmkonst lägger fokus på fiktiva format inom audiovisuell produktion. Studierna stärker den studerandes förmåga att formulera och utveckla filmidéer samt skapa och återge en berättelse. Därtill utvecklar den studerande sin personliga filmiska stil och identitet som regissör.Magisterstudierna i filmregi fördjupar den studerandes visionära och dramaturgiska förmåga, ger färdigheter i produktion och i att regissera skådespelare samt stärker den studerandes förmåga att leda en konstnärlig process i samarbete med andra konstnärliga ledare. Målet med utbildningen är att ge de färdigheter som behövs för att regissera långfilmer och fiktiva tv-serier.
ohjaus2

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Obs! Ingen antagning 2023. Nästa antagning planerad till år 2024.

Huvudämnet filmregi inom magisterprogrammet i filmkonst lägger fokus på fiktiva format inom audiovisuell produktion. Studierna stärker den studerandes förmåga att formulera och utveckla filmidéer samt skapa och återge en berättelse. Därtill utvecklar den studerande sin personliga filmiska stil och identitet som regissör.

Magisterstudierna i filmregi fördjupar den studerandes visionära och dramaturgiska förmåga, ger färdigheter i produktion och i att regissera skådespelare samt stärker den studerandes förmåga att leda en konstnärlig process i samarbete med andra konstnärliga ledare. Målet med utbildningen är att ge de färdigheter som behövs för att regissera långfilmer och fiktiva tv-serier.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket inom magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet filmregi är finska (svenska), men en del av undervisningen kan ges på engelska (kurserna i skådespelarregi går huvudsakligen på finska).. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Studiernas uppbyggnad

I magisterstudierna utvecklar den studerande sitt konstnärliga tänkande och sin filmiska vision.

Studierna består av följande delar (30 studiepoäng per del):

1. Obligatoriska studier som är gemensamma för alla huvudämnen inom filmkonst och som utvecklar den studerandes forskningsfärdigheter och arbetslivsfärdigheter. Studierna innehåller kurser i entreprenörskap och arbetslivsfärdigheter, analytisk förmåga och forskningsfärdigheter.

2. Fördjupade studier i huvudämnena inom filmkonst som kombinerar teori, självständig forskning och praktiska verkstäder. En del kurser lägger fokus på att arbeta med skådespelare för att bättre förstå olika metoder inom skådespel och regi. I en del kurser får de studerande koncentrera sig på att skriva eget material för att hitta sin egen röst som regissör. Därtill ingår laboratorier som behandlar ett centralt tema och som genomförs i samarbete med ett eller flera andra huvudämnen vid institutionen för filmkonst (ELO). I de fördjupade studierna inom huvudämnet ingår också kurser som ordnas i samarbete med Konstuniversitetets Teaterhögskola.

3. Fritt valbara studier, som kan bestå av studier vid institutionen för filmkonst, vid hela Aalto-universitetet eller vid något annat finländskt universitet.

4. Det skriftliga lärdomsprovet för konstmagisterexamen som kombinerar konstnärligt arbete och forskning.

Den studerande kan välja att koncentrera sig på antingen film eller tv. Därtill ska den studerande välja kurser som erbjuds inom andra huvudämnen (manuskript och/eller produktion). Den studerande kan också på eget initiativ göra praktik inom branschen, antingen inom film eller tv eller något annat audiovisuellt format.

I magisterstudierna får den studerande utmana sitt konstnärliga tänkande, utforska filmens och tv-dramats olika inriktningar, formspråk och dramaturgiska strukturer och reflektera mer ingående över utgångspunkterna för sitt konstnärliga arbete. Studierna ger en fördjupad insikt i regissörens roll och ansvar under hela produktionsprocessen.

Under magisterstudierna blir den studerande införstådd med resursernas betydelse för planeringen och skapandet av en film och får en inblick i film- och tv-branschen i Finland (produktionsbolag, finansiering och distribution).

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden (på finska).

Inriktningsalternativ

Filmregi är ett av huvudämnena i magisterprogrammet i filmkonst.

Alla studerande gör en individuell studieplan (ISP), som är ett praktiskt verktyg för att fastställa den studerandes egen studiestig och sammanställa ett optimalt urval av kurser som är anpassade till den studerandes intressen och programmets krav. I enlighet med den individuella studieplanen (ISP), som den studerande har gjort tillsammans med professorn, kan den studerande ytterligare fördjupa sin kompetens inom andra filmområden såsom manuskript, produktion, filmning, produktionsdesign eller ljud.

Internationell verksamhet

Den studerande kan delta i internationella studier som erbjuds vid institutionen, t.ex. korta utbytesperioder utomlands, eller på eget initiativ göra praktik utomlands. Den studerande kan också ansöka om att delta i institutionens internationella projekt och program, om det passar in i hens studieplan. Under studietiden kan magisterstuderande inom filmregi vid ett tillfälle delta som observatörer i pitchningsevenemanget Nordic Talents, som ordnas av Nordisk Film & TV Fond.

De studerande deltar också i internationella filmfestivaler där de presenterar sina filmer, och de kan få resebidrag för att delta i korta regiverkstäder och seminarier i utlandet.

Möjlighet till fortsatta studier

Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier i arkitektur, konst, design, media, film och scenografi. Se mer information om våra forskningsgrupper via denna länk.

Karriärmöjligheter

Utexaminerade från magisterstudierna i filmregi har förmåga att regissera fiktiva långfilmer och tv-serier. Regissörerna arbetar i huvudsak som frilansare i finländska film- och tv-produktionsbolag och regisserar filmer, tv-serier eller hörspel för Rundradion. De kan också arbeta som frilanskonstnärer, regissera reklamfilmer, videoproduktioner och icke-fiktiva produktioner eller undervisa inom sitt fackområde vid yrkeshögskolor och läroanstalter inom mediebranschen.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen vid institutionen för filmkonst skapar förståelse för olika uttrycksformer och för produktionsprocessen. Fokus ligger på praktikbaserad forskning, som grundar sig på en kombination av teori och praktik. Se mer information om forskningen och forskningsgrupperna vid institutionen: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-filmkonst-elo.

Samarbete med andra aktörer

Institutionen har ett aktivt samarbete med centrala aktörer inom film- och tv-branschen i Finland. I studierna ingår träffar med finländska aktörer inom branschen (programbeställare, producenter, tv-bolag). De studerande deltar i det finländska filmregissörsförbundet SELO:s verksamhet. Därtill samarbetar huvudämnet aktivt med andra universitet, såsom Konstuniversitetets Teaterhögskola.

Photo from short film No perkele

The first ever miniature film festival on Instagram (extern länk)

Our art-house short film festival presents seven tailor-made films on @aaltoarts Instagram.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

A new boom in Finnish cinema (extern länk)

Finland’s film industry is thriving and attracting new audiences at home and overseas. Where does the success come from?

men and women posing in black and white photo

New Wave, radical ideas and the rise of Finnish movies — 60 years of Finnish film education

In the autumn of 2019, we celebrate the Finnish film education reaching the mature age of 60 years. We can proudly take a look at our history and say that film education in Finland began among the first in Europe, several years before the other Nordic countries. Where did it all begin, where are we now and what will the future look like?

News

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i filmkonst – Filmregi bedöms enligt följande kriterier.

Steg I

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet

Vad bedöms?

Prov på konstnärlig verksamhet eller uppgifter.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

De audiovisuella verkens kvalitet, vision och originalitet, en djärv och stark visuell och narrativ förmåga. Förmåga att tänka analytiskt samt identifiera och kommunicera om dina personliga processer. Erfarenhet av att regissera skådespelare och av processerna inom fiktion.

Hur påvisas kompetenserna?

Portfolio.

 

 

Lämplighet

Vad bedöms?

Din lämplighet för programmet, din motivation och ditt engagemang i studierna/din kommunikationsförmåga.

Behovet av registudier och/eller forskarstudier (akademisk bakgrund).

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Djärvt visuellt och dramatiskt tänkande, förmåga att dra nytta av personliga erfarenheter och insikter i en konstnärlig process. Motivation och villighet att studera och genomföra studierna inom den målsatta tiden.

Hur påvisas kompetenserna?

Motivationsbrev.

 

Tidigare studier

Vad bedöms?

Tidigare studiers innehåll och mängd i förhållande till ansökningsalternativets krav.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Examen relaterad till film, teater eller (audio)visuell konst.

Hur påvisas kompetenserna?

Studieprestationsutdrag, examensbetyg.

 

 

Akademisk framgång

Vad bedöms?

Vitsord från tidigare examen/examina, examens/examinas konstnärliga kvalitet, de tidigare studiernas varaktighet.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Examen relaterad till film, teater eller (audio)visuell konst.

 

I antagningen beaktas sökande som inte har en kandidatexamen men som har tillräckligt med erfarenhet inom filmbranschen samt sökande som har en examen inom ett annat område än film och audiovisuell konst.

Hur påvisas kompetenserna?

Studieprestationsutdrag, examensbetyg.

 

Andra kompetensområden

Vad bedöms?

Arbetserfarenhet och andra kunskaper/meriter, t.ex. publikationer, informell utbildning eller tävlingar.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Erfarenhet som regissör: förmåga att regissera skådespelare och berätta historier med audiovisuella medel. Bredare erfarenhet inom film- och tv-sektorn, i synnerhet dess finansieringsmekanismer.

Hur påvisas kompetenserna?

Curriculum vitae.

Ansökningsalternativet beaktar inte rekommendationsbrev.

 

Steg II

Lämplighet

Vad bedöms?

Din lämplighet för programmet, din motivation och ditt engagemang i studierna/din kommunikationsförmåga/bedömning av uppgifterna i andra steget.

Behovet av registudier och/eller forskarstudier (akademisk bakgrund).

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Verbal beskrivning av dina egna ambitioner och ditt dramaturgiska tänkande. Din förmåga att arbeta i grupp, ta emot respons och arbeta under press samt din ledarskapsförmåga. Kunskaper i filmhistoria, det finländska och internationella film- och tv-dramafältet, teater och litteratur är till fördel.

Hur påvisas kompetenserna?

Intervju.

 

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet

Vad bedöms?

Prov på konstnärlig verksamhet eller uppgifter.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Visionär och dramatisk berättarförmåga, skriftlig uttrycksförmåga, stark visuell förmåga och rytmkänsla. Förmåga att regissera och verbalisera skådespelarnas/de uppträdande personernas känslor. Förmåga att observera din omgivning och tolka den i cinematisk form, förmåga att producera och analysera text, originalitet.

Hur påvisas kompetenserna?

Uppgifter i andra steget.

 

 

Vad förutsätter vi av den sökande?

Magisterstuderande i filmregi ska vara egensinniga, ha en djärv visuell och dramatisk berättarförmåga, vara redo att tänka analytiskt och öppna för att lära sig nytt. Kännedom om filmhistoria, det inhemska och internationella film- och tv-dramafältet samt teater och litteratur räknas också till fördel. Den sökande ska ha regisserat skådespelare eller uppträdande personer och regisserat åtminstone en film (även kortfilmer och dokumentärfilmer beaktas) och/eller avsnitt i en narrativ tv-serie. Vi förutsätter också att sökande känner till film- och tv-området, i synnerhet dess finansieringsmekanismer.

I antagningen beaktas sökande som inte har en kandidatexamen men som har tillräckligt med erfarenhet inom filmbranschen samt sökande som har en examen inom ett annat område än film och audiovisuell konst.

Bedömningsgrunder

Djärvt visuellt och dramatiskt tänkande, förmåga att utnyttja egna erfarenheter och observationer i den konstnärliga processen, behov av studierna och beredskap för studier på heltid.

I helhetsbedömningen betonas även eventuella forskningsintressen, skriftlig uttrycksförmåga samt lämplighet som regissör.

I det andra steget bedöms de sökande enligt följande kriterier: kommunikationsfärdigheter och sociala förmågor, förmåga till inlevelse och olika perspektiv, stresstålighet och förmåga att ta emot respons.

Till huvudämnet filmregi antas talangfulla studerande som vill utveckla sina färdigheter i regi, fördjupa sin förståelse för film och narrativ tv som konstform samt lära sig om de olika fiktiva filmgenrernas historia och teori och det narrativa audiovisuella området på ett bredare plan.

Bedömningsprocess

Alla sökande bedöms först enligt Aaltos allmänna behörighetskrav. Sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ.

Antagningsprocessen för sökande som uppfyller de allmänna kraven för behörighet att ansöka består av två steg: 

Steg I

I det första steget bedöms ansökningarna enligt följande bedömningsgrunder:

  • konstnärlig verksamhet/portfolio
  • lämplighet/motivationsbrev
  • tidigare studiers lämplighet
  • akademisk framgång
  • andra kompetensområden.

Djärvt visuellt och dramaturgiskt tänkande, förmåga att dra nytta av personliga erfarenheter och insikter i en konstnärlig process betonas vid sidan av motivation och villighet att studera. Helhetsbedömningen beaktar även de sökandes eventuella forskningsintressen, skriftliga uttrycksförmåga och lämplighet för filmregi.

Endast de sökande som uppfyller kraven och som bedöms ha varit bäst under steg I kallas till steg II.

Steg II

I det andra steget används följande bedömningsgrunder:

  • lämplighet/intervju
  • konstnärlig verksamhet.

I steg II består bedömningsgrunderna av den sökandes konstnärliga vision, kommunikationsförmåga och sociala förmåga, stresstålighet, förmåga att slutföra studierna inom målsatt tid, empatiförmåga och innovationsförmåga samt förmåga att ta emot respons.

Kallelsen till steg II skickas till de sökande senast 7 dagar i förväg. Dessa sökande ska inom utsatt tid ha gjort förhandsuppgiften som ges innan intervjun. Förhandsuppgiften består av en skriftlig och audiovisuell del som bedöms. Uppgiften diskuteras under intervjutillfället.

Efter bedömningen av steg II väljs de bästa sökande baserat på de sammanlagda resultaten från steg I och II.

Dokument som krävs för ansökningsalternativet

Alla sökande ska lämna in ansökningsdokumenten som listas på Aalto-universitetets webbsidor: https://www.aalto.fi/sv/studera-vid-aalto/ansokan-till-magisterutbildning. Dessutom ska följande dokument specifika för ansökningsalternativet lämnas in:

Portfolio

Den sökande förutsätts ha erfarenhet av filmregi. Även dokumentärfilmer, kortfilmer och avsnitt av tv-dramaserier beaktas. I portfolion ska finnas en länk till minst en och högst två av den sökandes egna filmer som hen väljer ut. Längden på filmen eller filmerna ska vara högst 20 minuter totalt, och filmerna ska på bästa sätt visa den sökandes förmåga och färdigheter som regissör. Utdrag godkänns, men en showreel räknas inte som en film. En videoinspelning av en teaterföreställning kan också beaktas som en av filmerna.

Lämna in dina filmer antingen som lösenordsskyddade Vimeo-länkar eller Quicktime-filer och säkerställ att filerna kan spelas upp på de vanligaste Mac- och PC-datorerna. Bifoga en beskrivning av varje film (motiveringar till att du valt att inkludera den samt ett sammandrag och en beskrivning av verkets konstnärliga utgångspunkter). Alla beskrivningar ska rymmas på en och samma A4-sida.

Storleken på filen är högst 1,0 GB. Namnge filen enligt följande: Portfolio-efternamn-förnamn.pdf.  Om din portfolio innehåller lösenordskyddade videolänkar, inkludera lösenordet eller lösenorden i din portfolio. Om du inte har bifogat portfolion till den elektroniska ansökningsblanketten inom tidsfristen avslås din ansökan.

Meritförteckning

Till ansökan ska bifogas en meritförteckning som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, färdiga filmer (specificera de professionella roller du hade under skapandet av filmerna), festivaler, övrigt konstnärligt arbete, priser, stipendier, workshoppar, förtroendeuppdrag och andra uppgifter som har betydelse för ansökan. Ladda upp din meritförteckning som en pdf-fil i ansökningssystemet innan du skickar in din ansökan.

Ansökningsalternativet beaktar inte rekommendationsbrev.

Motivationsbrev

I motivationsbrevet ska du beskriva varför du söker till huvudämnet och precisera dina särskilda intressen på området, inklusive eventuella forskningsfrågor som rör området. Du ska också berätta om dina styrkor som regissör, dina intressen och dina synpunkter och konstnärliga mål som filmregissör. Utöver det ska du förklara hur filmregistudier vid Högskolan för konst, design och arkitektur skulle stöda målsättningarna ovan. Beskriv även dina karriärplaner efter utexamineringen som en del av din konstnärliga inriktning.

Maximal längd på motivationsbrevet är 4 000 tecken. Motivationsbrevet är en del av den elektroniska ansökningsblanketten.

Ansökningsdokumentens språk

Ansökningsdokumenten ska vara på finska, svenska eller engelska.

Ansökan till magisterutbildning

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat