Utbildningsutbud

Fibre and Polymer Engineering - Chemical, Biochemical and Materials Engineering, Master of Science (Technology)

Vill du använda din naturvetenskapliga och tekniska kompetens för att tackla några av samhällets största utmaningar? I så fall kan Fibre and Polymer Engineering passa dig. Som utexaminerad från Fibre and Polymer Engineering har du en rad olika vetenskapliga och tekniska färdigheter som du kan tillämpa för att utveckla morgondagens hållbara material. Utexaminerade från Fibre and Polymer Engineering har utöver en stark grund inom naturvetenskap och ingenjörsvetenskap även kunskaper i tvärvetenskapligt teamarbete, tvärvetenskapligt tänkande och produktutveckling. Utbildningens kärna är hållbarhet. Vårt fokus ligger på en resurseffektiv omvandling av förnybara biobaserade resurser till material för textilier, kompositer och många andra produkter.
Fibre and Polymer Engineering major

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Polymerer finns i många olika vardagliga och högpresterande tillämpningar, alltifrån medicin till flyg- och rymdtillämpningar. Fibrer och fiberbaserade material, inklusive trä, papper och kompositer, används också i mycket stor utsträckning, på så olika områden som modetextilier och byggprodukter. Både fibrer och polymerer samt de material som tillverkas av dem kan komma från såväl förnybara som icke-förnybara resurser. Den nuvarande forskningen leder exempelvis till ny utveckling av plast och hartser från växter, medan stela och starka fibrer ”regenereras” av cellulosa från trä. Dessa biobaserade polymerer och fibrer kommer att bli allt viktigare i en hållbar framtid. Utöver de framsteg som gjorts inom biobaserade material fortsätter användningen av fossilbaserade polymermaterial och -fibrer att utvecklas snabbt mot bakgrund av de utmaningar som resurseffektivitet och hållbar utveckling innebär.

Detta snabbt föränderliga område kräver yrkesverksamma som kan arbeta i gränssnittet mellan olika discipliner för att möta framtida globala utmaningar. Huvudämnet Fibre and Polymer Engineering bygger på en gedigen grundläggande förståelse för polymerer, deras syntes, struktur, bearbetning och egenskaper samt strukturen och egenskaperna hos fibrer och de material och produkter som tillverkas av dem. I linje med de strategiska fokusområdena för Högskolan för kemiteknik läggs avsevärd vikt vid fibrer och polymerer som utvinns ur biobaserat råmaterial. Studerande som väljer detta huvudämne fokuserar på ett av tre inriktningsalternativ genom kursarbeten, skräddarsydda projekt och diplomarbetet. Dessa är i) träbaserade material och deras tillämpningar, ii) nätstrukturer och konverterade fiberprodukter och iii) polymervetenskap och teknik.

Utexaminerade från programmet kommer att ha uppnått de viktigaste vetenskapliga och professionella arbetsmetoderna för sitt inriktningsalternativ och kommer att kontinuerligt kunna fördjupa sina kunskaper genom att förvärva, utvärdera och bearbeta vetenskaplig, teknisk och professionell information. De får kunskaper och färdigheter för att förstå fältets utmaningar ur synvinkeln för användarna och ur tekniska och sociala systems perspektiv, såväl som ur miljöns synvinkel och kunna använda denna kunskap för att utveckla nya lösningar, även som medlemmar av multidisciplinära team.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska för samtliga huvudämnen inom magisterprogrammet Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Vissa kurser kan genomföras på finska eller svenska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Sammanlagt består magisterprogrammet Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering – Fibre and Polymer Engineering av 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

· Huvudämnesstudier (63–65 studiepoäng)

· Fritt valbara studier (25–27 studiepoäng)

· Diplomarbete (30 studiepoäng)

Diplomarbete

De studerande måste genomföra ett diplomarbete, det vill säga ett forskningsprojekt med en arbetsbörda som motsvarar 30 studiepoäng. Diplomarbeten utförs vanligtvis i samarbete med industrin eller institutionens forskningsprojekt.

Som utexaminerad från huvudämnet Fibre and Polymer Engineering har du:

· en djup förståelse för fiber- och polymervärdekedjan, från råvara till kundspecifika slutprodukter

· en gedigen grundläggande kunskap om polymerer, deras struktur, bearbetning och egenskaper

· vetskap om hur polymerer syntetiseras från biobaserade såväl som fossilbaserade prekursorer

· vetskap om hur molekylär struktur styr materialegenskaperna hos polymerer som härrör från dessa

· kunskap om de huvudsakliga fibertyperna, deras produktion, egenskaper och tillämpningar

· kunskap om de viktigaste vägarna för att isolera fibrer från biomassaråmaterial och expertis inom naturfibrer, deras sammansättning, struktur och beteende

· specialkunskaper inom tillverkning, egenskaper och tillämpning av material och produkter tillverkade av såväl fossila som biobaserade fibrer och polymerer

· förmåga att tillämpa kunskaper om ytkemi i kompositteknik

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Fibre and Polymer Engineering major, wood surfaces

Inriktningsalternativ

Ansökningsalternativet avgör huvudämne, välj ansökningsalternativ noggrant.

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet är känt för sin internationella studiemiljö och studierna genomförs i mångkulturella grupper. Våra undervisningsmetoder stöder nätverkssamarbete mellan människor med olika bakgrund – många av professorerna och forskarna har internationell bakgrund och erfarenhet vilket för deras internationella nätverk nära de studerande. Studerande kan exempelvis:

 • avlägga en del av examen utomlands, t.ex. ett biämne, vid ett av de internationella partneruniversiteten som utbytesstuderande
 • välja kurser med ett interkulturellt perspektiv, lära sig främmande språk och/eller bli tutor för internationella studerande
 • göra praktik eller diplomarbetet utomlands
 • ta sommarkurser utomlands
 • dra nytta av många understödsalternativ som finns tillgängliga för internationalisering.
Fibre and Polymer Engineering major

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet Master’s programme in Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering – Fibre and Polymer Engineering vid Aalto är en utmärkt grund för forskarstudier.

Karriärmöjligheter

Som utexaminerad från programmet kommer du att ha de färdigheter och kunskaper som krävs för att arbeta som farthållare på ditt område inom olika lednings-, planerings- och forskningsuppgifter för näringslivet eller berörda aktörer, forskargemenskapen eller den offentliga sektorn.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder studerandes sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan före utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag.

Tyngdpunkter inom forskning

Ytterligare information: https://www.aalto.fi/en/department-of-bioproducts-and-biosystems

Samarbete med andra aktörer

En av fördelarna med detta magisterprogram är ett nära samarbete med industrin: från industriuppdrag, kursprojekt och specialkurser med lärare från branschen till genomförande av ditt diplomarbete i ett företag. Dessutom ger fältresor och utflykter till företag och forskningsinstitut på fältet nya möjligheter att studera. Vi rekommenderar att du deltar i dessa aktiviteter för att stärka din ställning på den internationella arbetsmarknaden. Många av de finska företagen inom branschen verkar internationellt. Dessutom bedriver institutionerna akademiskt samarbete med internationella universitet och organisationer av hög kvalitet.

De studerande kan inkludera tvärvetenskapliga studier i sin examen genom att välja kurser inom konst och ekonomi. De kan också ta kurser vid andra universitet i Finland.

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Jonna in a ballgown in the park wearing a Teekkari cap

Alumna Jonna Jyrämä: 'I can make a difference by shaping a greener future'

During her studies at Aalto University, Jonna Jyrämä inspired a new generation of future chemists at a part-time job for Aalto Junior and worked in different teams to create new innovative and sustainable solutions.

School of Chemical Engineering
Ansökan till magisterutbildning

School of Chemical Engineering

Major Fibre and Polymer Engineering is a part of the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering at the School of Chemical Engineering. The School of Chemical Engineering combines natural sciences and engineering in a unique way. This allows the results of our research to be refined a long way and put into practice as ready products and processes. Each innovation secures both our renewable and non-renewable natural resources for the future.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Chatta med våra studerande!
Aalto students walking at campus during summer

Requirements

 

Programme-specific admission requirements

Applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (found on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are then evaluated according to the evaluation criteria below. 

Applications are first evaluated based on the following (critical) criteria. 

 • Academic performance 
 • Relevance of previous studies 

Only the applications who fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria. After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Suitability
 • Other areas of competence

The programme does not have a minimum quota to be filled, and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

Evaluation criteria for Fibre and Polymer Engineering

Study option-specific documents

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

Complementary studies

Students admitted to the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering may be required to take complementary studies, max 20 credits.

The content and number of the complementary courses depend on your previous studies. The complementary studies will be set latest in September.

Kontakt information

Högskolan för kemiteknik

För frågor om ansökningsprocessen och ansökningsdokument och språkprov, kontakta [email protected] För frågor om studierna och programmets innehåll, kontakta lärandetjänsterna vid Högskolan för kemiteknik, [email protected]

[email protected]

+358 50 362 3017

https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-chemical-biochemical-and-materials-engineering

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat