Energi- och miljöteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Har du funderat på hur miljön i vårt land och på vår jord kommer att se ut i framtiden och hur energiförsörjningen ska ordnas? Vill du jobba med att skapa effektivare, förmånligare och miljövänligare lösningar på energi- och vattenfrågor? Vill du vara med och skapa en bättre morgondag för oss alla?
Energia- ja ympäristötekniikka kuvitus

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

20.3.2019 - 3.4.2019

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 3.4.2019
Läs mer

Mål för utbildningen

I huvudämnet energi- och miljöteknik bekantar du dig med centrala tekniska gebit förknippade med energiproduktion, vattenförsörjning, samhällets bebyggelsestruktur samt produktion och utnyttjande av nödvändig positionsbestämning för att planera och underhålla dessa funktioner. Du lär dig känna vanliga driftprocesserna för användning av geologiska och förnybara råvaror, vattentillgångar och material samt deras miljöeffekter och energibalanser.

Du lär dig också hur matematiska och numeriska metoder och geografisk information kan användas för modellering av fenomen i samband med energi och naturresurser.

Du lär dig tillämpa teorier, begrepp, modeller och teknologier inom termodynamik, geologi, vatten- och miljöteknik, geomekanik samt geoinformatik för att lösa tekniska problem i anslutning till energi och naturresurser.

Dessutom förstår du vilken roll energi, naturresurser och miljöskydd har i samhället och är insatt i energiekonomins och energimarknadens grunder.

Man kan bekanta sig med kandidatprogrammets läromål i Into.

Utbildningens innehåll

Den som antagits till ansökningsalternativet energi och miljöteknik avlägger teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörvetenskaper. Energi och miljöteknik är huvudämnet.

Studiernas uppbyggnad

 • Grundstudier 70 studiepoäng (sp)
 • Huvudämne 60 studiepoäng (se nedan)
 • Biämne 25 studiepoäng
 • Fritt valbara studier 25 studiepoäng

Studiernas innehåll

Grundstudierna (70 sp)

 • Matematik (4 kurser á 5 sp) 20 sp
 • Fysik (2 kurser á 5 sp) 10 sp
 • Data- och informationsteknik (2 kurser á 5 sp) 10 sp
 • Datorstödda verktyg i ingenjörsvetenskaperna 5 sp
 • Kemi 5 sp
 • Produktionsekonomi 5 sp
 • Projektarbete 5 sp
 • Introduktion till universitetsstudier 2 sp
 • Framtidsforum i ingenjörsvetenskaper eller andra University Wide -studier 3 sp
 • Språkstudier 3 sp
 • Prov i det andra inhemska språket 2 sp

Huvudämnesstudierna i Energi- och miljöteknik (60 sp):

 • Termodynamik och värmeöverföring 5 sp
 • Energi och miljö 5 sp
 • Vatten och miljöteknik 5 sp
 • Geobyggande och extractive mineralutvinning 5 sp
 • Geoinformation in Environmental Modelling 5 sp
 • Grundkurs i kontinuumsmekanik 5 sp
 • Grundkurs i strömningsmekanik 5 sp
 • Materialteknik 5 sp
 • Kandidatarbete -seminarium och mognadsprov 10 sp
 • Huvudämnets valfria kurser (väljs från skild lista 2 st. á 5 sp) 10 sp

Huvudämnets valfria kurser (välj två kurser)

 • Praktisk energiteknik 5 sp
 • Energisystem 5 sp
 • Statik och dynamik 5 sp
 • Mätning och observering av omvärlden 5 sp
 • Grundkurs i hydrologi och hydraulik 5 op
 • Miljökemi och miljöskydd 5 op
 • Geologi och geomekanik 5 sp
 • Administration av miljödata 5 sp

Biämnesstudierna (25 sp):

Det i kandidatexamen obligatoriska biämnet väljs ur det breda urval som Aalto-universitetet godkänner. Biämnena innehåller typiskt 5 st. kurser à 5 sp (totalt 25 sp).

Fritt valbara studierna (25 sp)

De fritt valbara studierna väljs ur Aalto-universitetets eget utbud eller annat godkänt utbud.

Närmare info om kursernas innehåll finns i Into-portalen.

Tilläggsinfo om undervisningensspråken

I kandidatutbildningen sker undervisningen i huvudsak på finska, men delvis även på svenska. Studerande kan skriva tentamenssvar och kursuppgifter på svenska även på finskspråkiga kurser. Enskilda kurser kan ha undervisning på engelska.

I diplomingenjörsstudierna är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket.

Karriärmöjligheter

På din kommande arbetsplats arbetar du som sakkunnig, forskare eller projektplanerare eller jobbar med administrativa uppgifter inom den privata eller offentliga sektorn. För dina arbetsuppgifter måste du vara insatt i energi- och miljöteknikens tekniska och ekonomiska lösningar, vara förtrogen med arbetsredskapen och känna till miljöeffekterna.

Det här huvudämnet passar dig som vill ha mångsidiga och fördjupade kunskaper om teknikområdets grunder och är intresserad av energiteknik, vattenteknik, ett hållbart utnyttjande av naturresurserna och tillämpning av geopositionering i energi- och miljöteknik.

Lärdomsprov

I teknologie kandidatexamen ingår ett lärdomsprov, kandidatarbetet, som görs på skolbildningsspråket om ett ämne som faller inom området för huvudämnet. Kandidatarbetet är en del av en studiehelhet på 10 studiepoäng, i vilken dessutom ingår ett kandidatseminarium och ett mognadsprov.

Målet för kandidatarbetet och seminariet är att den studerande lär sig att

 • söka fram vetenskaplig kunskap och information, göra upp en forskningsplan
 • bearbeta vetenskaplig kunskap till ett lärdomsprov i enlighet med forskningsplanen
 • rapportera om forskningsresultaten i sitt lärdomsprov enligt kraven som ställs på en vetenskaplig presentation
 • presentera sitt lärdomsprov offentligt
 • argumentera vetenskapligt genom att analysera och bedöma lärdomsprov som andra studerande har gjort.

Fortsatta studiemöjligheter

En teknologie kandidatexamen ger behörighet att fortsätta studier till diplomingenjör. Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) med energi- och miljöteknik som huvudämne, får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år) i energiteknik, geoinformatik, geobyggande eller vatten- och miljöteknik. Undervisninsspråket i magistersprogrammen är engelska.

De senare DI-utbildningar genomförs i följande magistersprogrammen:

Teknologie kandidatexamen ska avläggas före diplomingenjörsexamen. Det sammanlagda antalet studiepoäng för bägge examina uppgår till 300 sp och den målsatta tiden är 5 års studier på heltid.

Internationalisering

Som studerande vid Aalto-universitetet står alla dörrar öppna för dig runt om i världen, om och när du bara vill ta chansen.

Internationaliseringen av studentsamfundet bidrar till Aalto-universitetets utveckling mot världsklass och stöder universitetets mission att bygga en bättre värld och utveckla den nationella konkurrenskraften. Aalto-universitetet uppmuntrar ett genuint internationellt och mångkulturellt forsknings- och utbildningssamfund, där internationell rörlighet är en del av vardagen.

Målet för internationaliseringen är att utveckla studerandens färdigheter att verka i en global värld (global competence) och att berika vårt vetenskapssamfund. Genom internationella erfarenheter får du nya perspektiv på studierna och forskningen, men internationaliseringen bidrar också till din personliga utveckling och ger mentalt och kulturellt kapital, ökar förmågan att lösa problem, färdigheterna i grupparbete samt modet att ta sig an nya utmaningar. Studier utomlands är en investering i framtiden och en merit som arbetsgivarna värdesätter. Du lär känna nya människor och du kan skapa värdefulla internationella nätverk. Dessutom förbättras dina språkkunskaper och kommunikativa färdigheter.

Aalto-studerande kan få internationella erfarenheter på många sätt:

 • åka på utbyte till ett utländskt universitet
 • studera på sommarkurser eller i en sommarhögskola utomlands
 • praktisera utomlands
 • ta engelskspråkiga kurser
 • studera språk och interkulturell kommunikation
 • verka som studerandetutor för utländska studerande på Aalto-universitetet (kallas på finska för kv-ISOt) och delta i AUS och gillenas internationella verksamhet
 • göra diplomarbetet utomlands
 • söka till ett internationellt dubbelexamensprogram i DI-skedet

Samarbete med andra aktörer

På Aalto-universitetet är det möjligt att kombinera studier inom tre olika områden: teknik, konst och ekonomi. Inom ramen för den interna rörligheten kan studeranden ansöka om studierätt vid en annan högskola inom Aalto-universitetet. Studeranden kan ansöka om studierätt till en enskild kurs eller en studiehelhet (till exempel en biämneshelhet).

Det riksomfattande avtalet om flexibel studierätt (JOO-studierätt) berättigar en studerande som har rätt att avlägga examen vid ett finländskt universitet att ansöka om tillfällig rätt att avlägga studier vid ett annat finländskt universitet. Studierna kan innefattas i examen. 

Utbildningens kontaktperson

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected]. Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller innehållet i studierna i energi- och miljöteknik kan riktas till planerare  Katri Koistinen, [email protected], tel. 050-4138773.

 

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 3.4.2019
Läs mer
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat