Utbildningsutbud

Energi- och miljöteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

I huvudämnet i energi- och miljöteknik tacklar man problem som är avgörande för jordens framtid. Teknikområdena i ett fungerande samhälle, såsom energi-, geobyggande, geoinformatik eller vatten- och miljöteknik, studeras ur den hållbara utvecklingens perspektiv.
Energia- ja ympäristötekniikka kuvitus

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

17.3.2021 – 31.3.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Ansökningsperioden har slutat

Utbildningens mål

Hur kan vi använda naturresurser på ett så hållbart sätt som möjligt? Hur bygger vi kolnegativa samhällen och tjänster? Hurdana nya innovationer möjliggörs av geodata? Som huvudämnesstuderande i energi- och miljöteknik löser du problem som är grundläggande och betydande för vår jords framtid. Du bekantar dig mångsidigt med tekniska områden som är centrala för samhällets funktioner, till exempel energi-, vatten- och miljöteknik samt användning av geodata som stöd för planering. Kandidatexamen ger dig utmärkta förutsättningar att fortsätta dina studier till exempel inom Magisterprogrammet för geobyggande, Magisterprogrammet för geoinformatik, Magisterprogrammet för vatten- och miljöteknik eller Magisterprogrammet för energiteknik.

När du har avlagt en teknologie kandidatexamen med fokus på energi- och miljöteknik har du följande kunskaper:

Du har omfattande tekniska färdigheter. Du kan tillämpa information på ett brett område och förstår de viktigaste teorierna, begreppen och modellerna inom bland annat termodynamik, geologi, vatten- och miljöteknik, mark- och bergsmekanik, vägteknik och geoinformatik.

Du har ett lösningsfokuserat perspektiv på utmaningarna i vårt samhälle. Du kan både identifiera problem och finna innovativa lösningar på dem.

Du har heltäckande insikter i energins, geoinformatikens och naturresursernas roll inom hållbar utveckling. Du kan beakta hållbar utveckling bland annat i processerna för energiproduktion, samhällsbyggande, vattenvård och geoinformatik, samt förstår dessa områdens växande roll för miljöfrågor.

Du kan processera stora informationsmängder. Du förstår den ökande betydelsen av big data och möjligheterna det erbjuder för vetenskapligt forskningsarbete.

Du kan tillämpa matematik och andra beräkningsmetoder för att modellera fenomen inom området. Du kan tillämpa matematik och geodata för modellering av fenomen i anslutning till energi och naturresurser samt i 3D-modellering av omgivningen.

Opiskelija Fanni Mattsson rakennusinsinöörikillan haalarissa

Viljan att utveckla en hållbar framtid fick Fanni Mattson att välja området energi- och miljöteknik

Enligt Fanni Mattsson erbjuder det tekniska området mångsidiga möjligheter att fundera över och söka sina egna intressen.

Personer

Utbildningens innehåll

Hållbarhet är ett genomsyrande tema under huvudämnesstudierna i energi- och miljöteknik. Det lösningsfokuserade perspektivet på samhällets och jordens stora frågor som är gemensamt för ingenjörsvetenskaper är också närvarande i energi- och miljöteknikutbildningens innehåll. Utöver att identifiera problem betonas särskilt innovation och att finna lösningar. Utbildningens mål är att ge dig mångsidiga grundkunskaper och färdigheter i matematik, datateknik, kemi och fysik. Med denna breda grund kan du fortsätta till det magisterprogram du önskar.

När du antas till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) i energi- och miljöteknik får du även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen inom följande magisterprogram:

 • Master's Programme in Advanced Energy Solutions, som består av fyra huvudämnen: Sustainable Energy in Buildings and Built Environment, Sustainable Energy Conversion Processes, Sustainable Energy Systems and Markets och Industrial Energy Processes and sustainability
 • Master’s Programme in Geoengineering
 • Master’s Programme in Geoinformatics
 • Master’s Programme in Water and Environmental Engineering.

Utöver dessa kan du också med vissa förutsättningar söka dig till ett annat magisterprogram vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper eller ett magisterprogram vid en annan av Aalto-universitetets högskolor via Aalto-universitetets externa ansökan. Du kan också söka till de gemensamma internationella programmen vid ENG, antingen via Aalto-universitetets gemensamma ansökan till magisterprogram eller via partneruniversitetet.

Teman

Under kandidatstudierna bygger du en grund för dina diplominjengörsstudier, din teknologiska yrkesidentitet samt för arbete i en internationell verksamhetsmiljö. Utöver grundstudierna och de obligatoriska huvudämnesstudierna kan du välja valfria kurser som stöder det specialområde du vill välja för dina magisterstudier.

Följande kurser lämpar sig som valfria studier för dem som vill söka till Master's Programme in Advanced Energy Solutions:

 • Praktisk energiteknik (5 sp)
 • Energisystem (5 sp)

Följande kurser lämpar sig som valfria studier för dem som vill söka till Master’s Programme in Geoinformatics:

 • Mätning och observering av omvärlden (5 sp)
 • Management of environmental data and information (5 sp)

Följande kurser lämpar sig som valfria studier för dem som vill söka till Master’s Programme in Geoengineering:

 • Geologi och geomekanik (5 sp)
 • Grundkurs i kontinuumsmekanik (5 sp)

Följande kurser lämpar sig som valfria studier för dem som vill söka till Master’s Programme in Water and Environmental Engineering:

 • Tillämpad hydrologi (5 sp)
 • Miljökemi och miljöskydd (5 sp)

Lärande

Huvudämnesstudier i energi- och miljöteknik består bland annat av föreläsningar, kritik, grupparbeten, seminarier, självständigt arbete och verkstadsarbete. I undervisningen betonas aktiverande och delaktiggörande metoder som utmanar dig till kreativt och mångvetenskapligt tänkande. Forskning har en stark roll i studierna, och du får modellera och lösa olika verkliga problem till exempel med hjälp av laboratoriearbeten.

Utbildningens uppbyggnad

Kandidatexamen i energi- och miljöteknik hör till Aalto-universitetets kandidatproram i inenjörsvetenskaper. Studierna är en helhet som är uppbyggd för att genomföras på tre år och omfattar följande 180 studiepoäng:

 • Grundstudier 70 sp
 • Huvudämnesstudier 60 sp
 • Lärdomsprov 10 sp (inkluderas i huvudämnet)
 • Biämnesstudier 25 sp
 • Valfria studier 25 sp.

Studieguiden för kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap.

Mer information om undervisningsspråk

I kandidatutbildningen sker undervisningen i huvudsak på finska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska. Du kan skriva tentamenssvar och kursuppgifter på svenska även på finskspråkiga kurser. Enskilda kurser kan ha engelska som undervisningsspråk.

I diplomingenjörsstudierna (magisterstudierna) är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket.

Karriärmöjligheter

Det finns ett brett behov för ingenjörers sakkunskap, ledarskap och förmåga att hitta hållbara lösningar. Miljöpåverkan och att få energi, vatten och icke-förnybara naturresurser i jorden och berggrunden att räcka till kommer att bli allt viktigare i framtiden, så sysselsättningen på området är mycket god. Exempel på typiska karriärstigar för diplomingenjörer:

 • Specialist, arbetsledare eller projektingenjör inom den offentliga eller den privata sektorn. I dessa arbetsuppgifter är det nödvändigt att känna till byggandets och energi- och miljöteknikens tekniska och ekonomiska lösningar, arbetsredskap och miljöeffekter.
 • Specialist, planerare eller forskare inom en internationell organisation, till exempel en miljöorganisation eller FN
 • Specialist- och chefsuppgifter vid vattenverk
 • Geodataingenjör eller geodataanalytiker till exempel vid ett företag inom affärs- eller industribranschen eller en organisation med anknytning till väder, klimat och naturresurser
 • Doktorand vid Aalto-universitetet eller vid ett annat internationellt toppuniversitet.

Diplomingenjörer som utexaminerats från Högskolan för ingenjörsvetenskaper har redan under flera år klarat sig bäst på arbetsmarknaden enligt en jämförelse gjord mellan diplomingenjörer som utexaminerats från alla tekniskt inriktade universitet i Finland. Aalto-universitetet erbjuder utmärkta karriärtjänster som stöder sysselsättning både i Finland och utomlands. Aalto har också en mycket aktiv företagargemenskap som kan hjälpa dig grunda ett eget företag. Om du är intresserad av en akademisk karriär har du förutsättningar för doktorandstudier och forskarstudier efter din  teknologie kandidat- och diplomingenjörsutbildningen.

 

Läs mer om karriärmöjligheter

Alumnus Ilari Ranta-Aho was supposed to become an architect, but HVAC technology stole his heart

Ilari Ranta-Aho’s best study memories are connected to his good study friends. He also advises new students to network and get to know the other students.

Ilari Ranta-Aho wakeboarding

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.

Unto Rautio

Student Aino Ahvo works with the Baltic Sea pollution

Aino Ahvo considers that her master’s programme gives tools that can help to solve the Baltic Sea pollution problems.

Aino Ahvo

Student Francisco Oliviera became familiar with Aalto through an exchange semester

Now Francisco Oliviera is graduating from the Geoengineering Master’s programme and works as a Geotechnical Designer.

Francisco Melo Oliveira

Lärdomsprov

I teknologie kandidatexamen ingår ett lärdomsprov i form av ett kandidatarbete, som görs på skolbildningsspråket om ett tema som är kopplat till huvudämnet. Kandidatarbetet är en del av en studiehelhet på 10 studiepoäng som dessutom innefattar kandidatseminarium och mognadsprov.

Målet för kandidatarbetet och seminariet är att den studerande lär sig att

 • söka fram vetenskaplig information och göra upp en forskningsplan
 • i enlighet med forskningsplanen sammanställa vetenskaplig information i form av ett lärdomsprov
 • rapportera sina forskningsresultat enligt de krav som ställs på vetenskaplig framställning
 • presentera sitt lärdomsprov offentligt
 • argumentera vetenskapligt genom att analysera och utvärdera andra studerandes lärdomsprov

Fortsatta studiemöjligheter

En avlagd teknologie kandidatexamen ger dig behörighet att fortsätta studera till diplomingenjör. När du antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) inom energi- och miljöteknik får du även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år) inom energiteknik, geoinformatik, geobyggande eller vatten- och miljöteknik.

I magisterprogrammen är undervisningsspråket engelska.

Students conduct geoengineering field exercises in Otaniemi.

Master's Programme in Geoengineering

Aalto-universitetets magisterprogram i geobyggnad erbjuder utbildning i världsklass i geoteknik, vägbyggnad och bergteknik. Vårt program ligger i toppen i denna bransch och det ger en klar rutt till arbetslivet, där en diplomingenjör som är specialiserad i geobyggnad kan bidra till att lösa urbaniseringens och cirkulärekonomins utmaningar.

Utbildningsutbud
Geoinformatics students operate a drone at Aalto University.

Master's Programme in Geoinformatics

Magisterprogrammet ”Master’s Programme in Geoinformatics” förbereder mångsidiga experter till samhället som kan tillämpa aktuell kunskap om geoinformatik och utveckla branschen.

Utbildningsutbud
Students and teaching staff at the Aalto University Environmental Hydraulics Lab

Master's Programme in Water and Environmental Engineering

Vill du säkra ett hållbart och fungerande samhälle? Då är Magisterprogrammet i vatten- och miljöteknik perfekt för dig!
Vatten- och miljöteknik handlar i grunden om att få världen att fungera. I en värld med begränsade naturresurser och ett ökande behov av vatten, mat och energi söker vi praktiska lösningar för att utveckla vårt samhälle på ett hållbart sätt.

Utbildningsutbud
Student operating HVAC measuring equipment

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Sustainable Energy in Buildings and Built Environment

Visste du att i detta nu är byggnadernas andel av slutanvändningen av primär energi 40 % och av elförbrukningen cirka 50 %?

Master's Programme in Advanced Energy Solutions är ett utmärkt val för dig om du vill göra din andel av att lösa utmaningarna beträffande klimatförändringen och kvaliteten på inomhusluften och andra samhälleliga utmaningar. Genom att studera planering av VVS-teknik och hur energi används effektivt i byggnads- och husteknik kan du arbeta för att åstadkomma hållbara och bekväma inomhusutrymmen.

Utbildningsutbud
A student inspects energy technology research equipment.

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Sustainable Energy Conversion Processes

Visste du att det krävs kännedom om fysik och energiteknik för att förstå smittsamma sjukdomar, och att alla Finlands byggnader skulle kunna värmas upp med solenergi?

Om du vill vara med och lösa livsviktiga utmaningar med tanke på vår framtid, kan
Master's Programme in Advanced Energy Solutions vara ditt utbildningsprogram. Hållbara energikonverteringsprocesser har nyckelrollen vid utvecklandet av energisystem, och magisterprogrammet ger lösningar på kort och lång sikt samt verktyg att lösa problemen.

Utbildningsutbud
Aalto University / interior of CS building / photography Unto Rautio

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Sustainable Energy Systems and Markets

Det här magisterprogrammet ger en grundläggande förståelse för energisystem, de största utmaningarna våra energilösningar möter idag och möjligheter till en hållbar framtid.

Magisterprogrammet Sustainable Energy Systems and Markets ger en stadig teoretisk bas samt praktiska verktyg och färdigheter som behövs för ingenjörer som arbetar med energisystem. Fokus ligger på frågor kring omvandlingen av nuvarande energisystem till en koldioxidfri framtid. Den här omvandlingen gäller inte bara produktion och leverans av energi i olika former utan även de stora förändringarna i den slutliga användningen av energi och hur dessa förändringar inverkar på kraft- och energimarknaden.

Utbildningsutbud
kuva ENGistä

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Industrial Energy Processes and Sustainability

Det här magisterprogrammet ger en grundläggande förståelse för energisystem, de största utmaningarna våra energilösningar möter idag och möjligheter till en hållbar framtid.

Utbildningsutbud

Internationalisering

Den ökade internationaliseringen bland de studerande främjar Aalto-universitetets utveckling till ett universitet i världsklass och stöder universitetets målsättning att bygga en bättre värld och utveckla den nationella konkurrenskraften. Aalto-universitetet uppmuntrar ett genuint internationellt och mångkulturellt forsknings- och utbildningssamfund, där internationell rörlighet är en del av vardagen.

Målen för internationaliseringen är att utveckla förutsättningarna att verka i en global värld och att berika vårt vetenskapssamfund. Internationella erfarenheter ger dig nya perspektiv på studierna och forskningen, bidrar till ditt intellektuella och kulturella kapital, ökar din förmåga att lösa problem och arbeta i grupp samt ger dig mod att ta dig an nya utmaningar. Studier utomlands är en investering i framtiden och en merit som arbetsgivare värdesätter. Du lär känna nya människor och kan skapa värdefulla internationella nätverk. Internationalisering förbättrar också dina språkkunskaper och kommunikativa färdigheter.

Internationalisering inom Kandidatprogrammet för ingenjörsvetenskaper kan ske bland annat genom att

 • åka på utbyte till ett utländskt universitet
 • delta i sommarkurser eller studera vid en sommarhögskola utomlands
 • åka på praktik utomlands
 • delta i engelskspråkiga kurser
 • studera språk och interkulturell kommunikation
 • vara studerandetutor för utländska studerande vid Aalto-universitetet och delta i internationella aktiviteter som ordnas av studentkåren och gillena
 • söka till magisterstudier inom ENG-högskolans internationella samarbetsprogram.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals internationella examens- och utbytesstuderande. De inkluderas i Aaltos mångfaldiga gemenskap såväl via studierna som via fritidsevenemang, aktiviteter och fester. Aktiv tutorverksamhet hjälper utländska studerande anpassa sig till vardagen i Otnäs och till den nordiska kulturen – och är förstås också ett utmärkt sätt för sig att lära känna utbytesstuderandena bättre.

Mångvetenskaplighet

Aalto-universitetet är känt som en föregångare för mångvetenskapliga studier som kombinerar vetenskap, ekonomi, teknik och konst. Vårt livliga campus och de valfria kurserna sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna ofta spontana mångvetenskaplighet är som gjord för att skapa nya idéer och sammanföra människor som inspireras av dem, med nya vänskapsband, nyttiga nätverk och till och med nya företag som resultat.

Huvudämneshelheten i energi- och miljöteknik sammanför mångsidigt olika vetenskapsområden, från vatten- och miljöteknik till geobyggande och geoinformatik. En bred, mångvetenskaplig grund ger dig förutsättningar för att lösa problem som anknyter till exempelvis urbanisering, klimatförändring och ökad användning av naturresurser.

Under kandidatstudierna kan du också välja ett biämne och valfria studiehelheter.Du har tillgång till hela Aaltos kursutbud, och om du vill kan du också dra nytta av ett annat finländskt universitets kursutbud via ett JOO-avtal. Studierna inkluderas i examen och du beviljas studierätt på visstid. 

Utbildningens kontaktperson

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningshandlingar kan skickas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected]. Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller innehållet i studierna i energi- och miljöteknik kan riktas till planerare Katri Koistinen, [email protected], tfn 050-4138773.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat