Utbildningsutbud

Energi- och miljöteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Har du funderat på hur miljön i vårt land och på vår jord kommer att se ut i framtiden och hur vi ska ha tillgång till den energi och de mineralreserver vi behöver? Hur kan vi skapa samhällen med låga utsläpp? Vill du arbeta med att skapa mer effektiva, ekonomiska och miljövänliga lösningar för vatten- och energiförsörjning samt samhälls- och markbyggnad? Vill du vara med och skapa en bättre morgondag för oss alla?
Energia- ja ympäristötekniikka kuvitus

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

18.3.2020 – 1.4.2020

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Ansökningsperioden har slutat

Mål för utbildningen

I huvudämnet energi- och miljöteknik bekantar du dig med centrala tekniska områden förknippade med energiproduktion, vattenförsörjning, samhällsbyggnad samt produktion och utnyttjande av geografisk information för att planera och underhålla dessa funktioner.  Du får en inblick i de vanliga driftprocesserna för användning och återvinning av geologiska och förnybara råvaror, vattentillgångar och material inklusive deras miljöeffekter och energibalanser. Du lär dig också hur matematiska och beräkningsbaserade metoder samt geografisk information kan användas för modellering av fenomen i anslutning till energi och naturresurser samt i 3D-modellering av omgivningen. Du lär dig tillämpa teorier, begrepp, modeller och teknologier inom termodynamik, geologi, vatten- och miljöteknik, geomekanik samt geoinformatik för att lösa tekniska problem i anslutning till energi och naturresurser.

Dessutom förstår du energins, samhällsbyggnadens och miljöskyddets betydelse för samhället och har grundläggande kännedom om energiekonomi och energimarknader.

 

 

Utbildningens innehåll

Den som blivit antagen till ansökningsalternativet energi- och miljöteknik avlägger teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper med energi- och miljöteknik som huvudämne. Efter kandidatexamen kan du fortsätta dina studier inom något av följande magisterprogram: geobyggande, geoinformatik, vatten- och miljöteknik eller energiteknik. 

Huvudämnet energi- och miljöteknik vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper (180 sp, 3 år), uppbyggnad och innehåll

Studiernas uppbyggnad

 • Grundstudier 70 studiepoäng (sp)
 • Huvudämne 60 studiepoäng (se nedan)
 • Biämne 25 studiepoäng
 • Fritt valbara studier 25 studiepoäng

Studiernas innehåll

Grundstudierna (70 sp)

Den gemensamma delen (55 sp) inom grundstudierna innehåller:

 • Matematik (4 kurser) 20 sp
 • Datateknik (2 kurser) 10 sp
 • Datorstödda verktyg i ingenjörsvetenskaperna 5 sp
 • Produktionsekonomi 5 sp
 • Projektarbete 5 sp
 • Introduktion till universitetsstudier 2 sp
 • Framtidsforum i ingenjörsvetenskaper eller University Wide Studies-kurs 3 sp
 • Främmande språk 3 sp
 • Det skriftliga och det muntliga provet i det andra inhemska språket totalt 2 sp

Valfri del inom grundstudierna (tre kurser, minst 15 sp). Det lönar sig att ta hänsyn till vilka förkunskaper som krävs för senare studier.

 • Fysik (2 kurser)
 • Kemi (1 kurs)
 • Matematik (3 kurser)
 • Datateknik (2 kurser)
 • Ekonomi eller juridik (3 kurser)
 • Numeriska metoder inom ingenjörsvetenskaper (1 kurs)

 

Huvudämnesstudierna i Energi- och miljöteknik (60 sp):

 • Termodynamik och värmeöverföring 5 sp
 • Energi och miljö 5 sp
 • Vatten och miljöteknik 5 sp
 • Geobyggande och extractive mineralutvinning 5 sp
 • Geoinformation in Environmental Modelling 5 sp
 • Statik och dynamik 5 sp
 • Grundkurs i strömningsmekanik 5 sp
 • Materialteknik 5 sp
 • Kandidatarbete och seminarium samt mognadsprov 10 sp
 • Valfria kurser inom huvudämnet (2 kurser på 5 sp) 10 sp

Huvudämnets valfria kurser (välj två kurser)

 • Praktisk energiteknik 5 sp
 • Energisystem 5 sp
 • Grundkurs i kontinuumsmekanik 5 sp
 • Mätning och observering av omvärlden 5 sp
 • Tillämpad hydrologi 5 op
 • Miljökemi och miljöskydd 5 op
 • Geologi och geomekanik 5 sp
 • Management of environmental data and information 5 sp

Biämnesstudierna (25 sp):

Den studerande väljer själv sitt biämne. Som biämne kan du välja en biämneshelhet som erbjuds inom något annat huvudämne vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper (maskin- och byggnadsteknik eller den byggda miljön), ett annat biämne vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper (Computation and Modelling, Intelligenta system inom ingenjörsvetenskaper, AALTOnaut), ett biämne vid någon annan av Aalto-universitetets högskolor eller ett biämne vid ett annat universitet. Biämnet fastställs i samband med att den individuella studieplanen godkänns.

Fritt valbara studierna (25 sp)

Fritt valbara studier kan väljas bland utbudet vid Aalto-universitetets högskolor eller andra universitet.

Bekanta dig närmare med kursernas innehåll i Into.

Tilläggsinfo om undervisningensspråken

I kandidatutbildningen sker undervisningen i huvudsak på finska, men delvis även på svenska. Studerande kan skriva tentamenssvar och kursuppgifter på svenska även på finskspråkiga kurser. Enskilda kurser kan ha undervisning på engelska.

I diplomingenjörsstudierna är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket.

Karriärmöjligheter

Detta huvudämne passar dig som vill ha mångsidiga och grundliga kunskaper inom området teknik och som är intresserad av energiteknik, vattenteknik, väg-, mark-, bergs- och grundbyggnad, hållbar användning av naturresurser och utnyttjande av geografisk information inom energi- och miljöteknik.

I egenskap av ingenjör kommer du att ha sakkunskap som behövs också i fortsättningen med hänsyn till tillgången till energi, vatten och icke-förnybara naturresurser i jord- och berggrunden samt miljöeffekterna i anslutning till dessa.

Du kan arbeta som expert eller med forskning, administration eller planering inom såväl industrin som den offentliga sektorn.  I dessa arbetsuppgifter är det nödvändigt att känna till energi- och miljöteknikens tekniska och ekonomiska lösningar, arbetsredskap och miljöeffekter.

Diplomingenjörer som utexaminerats från Högskolan för ingenjörsvetenskaper har redan under flera år klarat sig bäst på arbetsmarknaden enligt en jämförelse gjord mellan diplomingenjörer som utexaminerats från alla tekniskt inriktade universitet i Finland.

 

Lärdomsprov

I teknologie kandidatexamen ingår ett lärdomsprov i form av ett kandidatarbete, som görs på skolbildningsspråket om ett tema som är kopplat till huvudämnet. Kandidatarbetet är en del av en studiehelhet på 10 studiepoäng som dessutom innefattar kandidatseminarium och mognadsprov.

Målet för kandidatarbetet och seminariet är att den studerande lär sig att

 • söka fram vetenskaplig information och göra upp en forskningsplan
 • i enlighet med forskningsplanen sammanställa vetenskaplig information i form av ett lärdomsprov
 • rapportera sina forskningsresultat enligt de krav som ställs på vetenskaplig framställning
 • presentera sitt lärdomsprov offentligt
 • argumentera vetenskapligt genom att analysera och utvärdera andra studerandes lärdomsprov

Fortsatta studiemöjligheter

En avlagd teknologie kandidatexamen ger behörighet att fortsätta studera till diplomingenjör. Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) inom energi- och miljöteknik får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år) inom energiteknik, geoinformatik, geobyggande eller vatten- och miljöteknik. I magisterprogrammen är undervisningsspråket engelska.

Diplomingenjörsutbildning erbjuds i form av följande magisterprogram:

Teknologie kandidatexamen avläggs före diplomingenjörsexamen. Det sammanlagda antalet studiepoäng för bägge examina är 300 sp och den målsatta tiden är 5 år för heltidsstudier.

Internationalisering

För studerande vid Aalto-universitetet står alla dörrar öppna runt om i världen, om och när du bara vill ta chansen.

Den ökade internationaliseringen bland de studerande främjar Aalto-universitetets utveckling mot världsklass och stöder universitetets målsättning att bygga en bättre värld och utveckla den nationella konkurrenskraften. Aalto-universitetet uppmuntrar ett genuint internationellt och mångkulturellt forsknings- och utbildningssamfund, där internationell rörlighet är en del av vardagen.

Målen för internationaliseringen är att utveckla den studerandes färdigheter att verka i en global värld (global competence) och att berika vårt vetenskapssamfund. Genom internationella erfarenheter får du nya perspektiv på studierna och forskningen, men internationaliseringen bidrar också till din personliga utveckling och ger ett intellektuellt och kulturellt kapital, ökar förmågan att lösa problem, färdigheterna i grupparbete samt modet att ta sig an nya utmaningar. Studier utomlands är en investering i framtiden och en merit som arbetsgivarna värdesätter. Du lär känna nya människor och kan skapa värdefulla internationella nätverk. Dessutom förbättras dina språkkunskaper och kommunikativa färdigheter.

Studerande vid Aalto-universitetet kan få internationella erfarenheter till exempel genom att:

 • åka på utbyte till ett utländskt universitet
 • delta i sommarkurser eller studera vid en sommarhögskola utomlands
 • göra praktik utomlands
 • delta i engelskspråkiga kurser
 • studera språk och interkulturell kommunikation
 • vara studerandetutor för utländska studerande vid Aalto-universitetet och delta i internationella aktiviteter som ordnas av studentkåren och gillena
 • göra sitt diplomarbete utomlands
 • söka till ett internationellt program för dubbel examen i magisterskedet

 

Samarbete med andra aktörer

Vid Aalto-universitetet är det möjligt att kombinera studier inom tre olika områden: teknik, konst och ekonomi. Inom ramen för den interna rörligheten inom Aalto-universitetet kan den studerande ansöka om studierätt vid en annan högskola vid Aalto-universitetet. Den studerande kan ansöka om studierätt för en enskild kurs eller studiehelhet (till exempel ett biämne).

Det riksomfattande avtalet om flexibel studierätt (JOO-studierätt) berättigar en studerande som har rätt att avlägga examen vid ett finländskt universitet att ansöka om tillfällig rätt att genomföra studier vid ett annat finländskt universitet. Studierna kan innefattas i examen.

Utbildningens kontaktperson

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningshandlingar kan skickas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected]. Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller innehållet i studierna i energi- och miljöteknik kan riktas till planerare Katri Koistinen, [email protected], tfn 050-4138773.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat